Προστασία από τις φορολογικές αρχές για όσους πτωχεύουν

Αποδεκτή έγινε από τον υπουργό Οικονομικών γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που επιτρέπει σε όσους έχουν κηρύξει πτώχευση να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία της περιουσίας τους από τις φορολογικές αρχές της χώρας.
Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει τα εξής: Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η αριθ. 302/2009 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ολομέλεια Διακοπών), με την οποία έγινε δεκτό:
α) Ομόφωνα, ότι μετά την κήρυξη της πτώχευσης δικαίωμα άσκησης προσφυγής και υποβολής πρότασης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς (διοικητικός ή δικαστικός συμβιβασμός ) έχει μόνο ο σύνδικος της πτώχευσης.
β) Κατά πλειοψηφία, ότι σε περίπτωση κατεπείγοντος και αδράνειας του συνδίκου της πτώχευσης, ο πτωχός νομιμοποιείται, κατ΄εξαίρεση , στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της πτωχευτικής περιουσίας και των συμφερόντων του, ασκώντας προσφυγή κατά των πράξεων της φορολογικής αρχής ή υποβάλλοντας πρόταση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς.
Την παραπάνω γνωμοδότηση, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών κατά τα ανωτέρω, σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας».

ΠΗΓΗ: Ημερησία