Ποιοι Οργανισμοί του Δημοσίου καταργούνται

Το πρώτο νομοσχέδιο με το οποίο γίνεται πράξη η κατάργηση οργανισμών και επιχειρήσεων του Δημοσίου, κατατέθηκε χθες στη Βουλή από τον υπουργό Εσωτερικών Γ. Ραγκούση. Σύμφωνα με αυτό προβλέπεται η κατάργηση 20 οργανισμών και επιχειρήσεων, ενώ υπάρχουν και συγχωνεύσεις οργανισμών. Επίσης, για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού κράτους, προβλέπεται η απόλυση των εργαζομένων της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι στους άλλους οργανισμούς που καταργούνται, θα απορροφηθούν σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου.
Όπως τονίζεται στο εισηγητικό σημείωμα, με το νομοσχέδιο γίνεται προσπάθεια για ορθολογική αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα με σκοπό τον περιορισμό του εύρους του, ώστε να διοικείται αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα και να μην επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός με τα έξοδα λειτουργίας υπηρεσιών και φορέων που δεν εξυπηρετούν πλέον το δημόσιο συμφέρον ενόψει της αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής που εφαρμόζεται σε συνδυασμό με την υλοποίηση και του προγράμματος σταθερότητας.
Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις επιχειρείται, κατά περίπτωση, η κατάργηση ή συγχώνευση, ή η λύση και εκκαθάριση συγκεκριμένων υπηρεσιών και φορέων, σύμφωνα με σχετική απόφαση της «Διυπουργικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τη σύσταση, κατάργηση, αναδιάρθρωση και μετατροπή υπηρεσιών, συμβουλίων, επιτροπών και φορέων του δημόσιου τομέα».
Η Επιτροπή προχώρησε στη λήψη αποφάσεων επειδή διαπίστωσε, ανάλογα με την περίπτωση, είτε μερική επικάλυψη αρμοδιοτήτων με άλλους φορείς ή υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, είτε πλήρη αδράνεια ή μερική λειτουργία τους που δεν ανταποκρίνεται στους σκοπούς της ίδρυσής τους, είτε εκπλήρωση της αποστολής τους, είτε είδος δραστηριοτήτων που δεν δικαιολογεί τη νομική μορφή με την οποία λειτουργούν.Ειδικότερα καταργούνται από τη δημοσίευση του νόμου, ανά υπουργείο, ως εξής:
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
1. Μουσείο και Βιβλιοθήκη του Εθνικού Τυπογραφείου, ΝΠΙΔ (καταργείται ως νομικό πρόσωπο και λειτουργεί στο εξής ως υπηρεσιακή μονάδα του Εθνικού Τυπογραφείου επιπέδου τμήματος).
2. Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ.) ΝΠΙΔ (καταργείται ως νομικό πρόσωπο και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται και ασκούνται από τη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής).
Υπουργείο Οικονομικών.
3. Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής (Ε.ΤΑ.Κ.Σ.) ΝΠΔΔ (καταργείται).
4. Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.), ΝΠΔΔ (καταργείται από 1η Ιανουαρίου 2011, προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο του που αναφέρεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2010).
Υπουργείο Παιδείας
5. Εθνική Ακαδημία Γραμμάτων και Επιστημών (Ε.Α.Γ.Ε.), ΝΠΔΔ (καταργείται).
6. Ιόνιος Ακαδημία, ΝΠΔΔ (καταργείται)
Υπουργείο Υποδομών,  Μεταφορών και Δικτύων
7. Διεθνής Ικάριος Αεραθλητική Ακαδημία, ΝΠΙΔ (καταργείται).
8. Ένωση για την Αντισεισμική Προστασία των Κρατών-Μελών του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου (Ε.ΑΣ.Π.-Ο.Σ.Ε.Π.), ΝΠΙΔ (καταργείται και οι αρμοδιότητες μεταφέρονται και ασκούνται από το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών Ι.Τ.Σ.Α.Κ.)
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
9. Εθνικό Κέντρο Ερευνών Υγείας (Ε.Κ.Ε.Υ.), ΝΠΔΔ (καταργείται)
10. Ινστιτούτο Έρευνας και Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας (Ι.Ε.Ε.Π.Υ.Υ.), αυτοτελής οργανική μονάδα (καταργείται).
11. Κέντρο Κληρονομικών Νόσων Αίματος, (Κ.Κ.Ν.Α.), ΝΠΙΔ (καταργείται και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται και ασκούνται από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, Ε.ΚΕ.Α.), ΝΠΔΔ.
12. Ινστιτούτο Κοινωνικής Δημογραφίας και Έρευνας (Ι.Κ.Δ.Ε.), ΝΠΙΔ (καταργείται και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται και ασκούνται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), ΝΠΔΔ.
13. Εθνικό Παρατηρητήριο Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.ΠΑ. ΑμεΑ), ΝΠΙΔ (καταργείται και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται και ασκούνται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), ΝΠΔΔ.
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
14. Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης (51 υπηρεσιακές μονάδες), (καταργούνται) 15. Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδας ΝΠΙΔ (καταργείται και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται και ασκούνται από τον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.)
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
15. Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας (Ε.Ε.ΚΕ.Π.Π.), ΝΠΙΔ, (καταργείται).
Ποιες επιχειρήσεις εκκαθαρίζονται και ποιες συγχωνεύονται
Χαρακτηριστική περίπτωση η Εταιρεία Διαχείρισης Τεχνολογικού Πάρκου Αττικής «Λεύκιππος», η οποία δεν λειτούργησε ποτέ
Με το άρθρο 2 επίσης ορίζεται ότι λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση ορισμένες ανώνυμες εταιρείες, η λειτουργία των οποίων έπαυσε να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Οι τιθέμενες σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης ανώνυμες εταιρείες είναι:
1. Η Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ Α.Ε.), εποπτευόμενη από τον υπουργό Περιβάλλοντος.
2. Το Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου ΑΕ (ΙΧ.ΘΥ.Κ.Α.), εποπτευόμενη από τον υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
3. Το Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε., εποπτευόμενη από τον υπουργό Εργασίας.
4. Η ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. εποπτευόμενη από την υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όσον αφορά στην Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Αττικής «Λεύκιππος», η οποία εποπτεύεται από τον υπουργό Οικονομίας, καταργούνται οι διατάξεις με τις οποίες συνεστήθη. Σημειώνεται ότι η εταιρεία αυτή δεν έχει ουσιαστικά λειτουργήσει ποτέ.
Το τακτικό προσωπικό των υπό λύση και εκκαθάριση εταιρειών, μετά από αίτηση στην οποία εκφράζει την προτίμησή του μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας και αξιοποιείται σε άλλους φορείς και υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα.
Αντίθετα σε ό,τι αφορά την ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. το προσωπικό της οποίας προσελήφθη τελευταίο στην εν λόγω εταιρεία με βάση την από 4 Αυγούστου 2009 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καταγγέλλονται οι συμβάσεις εργασίας του.
Επίσης συγχωνεύονται:
Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (Ι.Κ.Π.Α.) με το ν.π.δ.δ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) και η Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.) με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), λόγω συνάφειας του αντικειμένου τους.
Το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με το ν.π.ι.δ. Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το οποίο θα υπηρετεί στο εξής το σκοπό του Μουσείου.
Οι ανώνυμες εταιρείες «Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοΐας» (ΕΛΚΑ), «Ελληνικό Κέντρο Αργιλλομάζης» (ΕΛΚΕΑ), «ΚΕΚ ΕΛΚΕΔΕ ΕΠΕ» και «Κέντρο Ελληνικής Γούνας» συγχωνεύονται μέσω απορρόφησης στο «ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού Α.Ε.» και η Εταιρεία Διανομής Αερίου (Ε.Δ.Α. Α.Ε.) και η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου, (ΔΕΠΑ Α.Ε.) συγχωνεύονται με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη.
Καταργείται το Δ.Σ. του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε. (ΟΠΕΠ Α.Ε.) και τη διοίκησή του ασκεί το Δ.Σ. του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων.

ΠΗΓΗ: Ημερησία