Περαίωση: Οι τελευταίες αλλαγές και οι προθεσμίες

Προθεσμία μέχρι τις 18 Νοεμβρίου δίνει το υπουργείο Οικονομικών σε 1 εκατομμύριο επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες για να αποδεχθούν την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων της τελευταίας δεκαετίας 2000-2009.
Τα πρώτα εκκαθαριστικά σημειώματα της περαίωσης θα «φύγουν» από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου.
Με την αποδοχή του εκκαθαριστικού σημειώματος οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προκαταβάλουν το 20% του φόρου της περαίωσης. Όσοι δεν το πράξουν και «γυρίσουν την πλάτη» στη νέα ρύθμιση θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον τακτικό έλεγχο της Εφορίας.
Με δυο αποφάσεις που υπέγραψε ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου καθορίζονται οι διαδικασίες και οι προθεσμίες υπαγωγής στη περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων της τελευταίας δεκαετίας 2000-2009,  από την οποία το υπουργείο Οικονομικών φιλοδοξεί να εισπράξει περίπου 700 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους. Αναλυτικά:
Επιτηδευματίες που θα διαπιστώσουν λάθη στο εκκαθαριστικό σημείωμα  της περαίωσης  θα πρέπει να προσέλθουν στην εφορία τους.  Η εφορία θα διορθώνει άμεσα το εκκαθαριστικό και στην συνέχεια θα επανεκδίδει τροποποιημένο εκκαθαριστικό σημείωμα. Στην περίπτωση αυτή οι φορολογούμενοι έχουν προθεσμία μέχρι τις 29 Νοεμβρίου να αποδεχθούν το τροποποιημένο εκκαθαριστικό σημείωμα και να υπαχθούν στη ρύθμιση προκαταβάλλοντας στην εφορία και όχι στην τράπεζα το 20% του ποσού της συνολικής οφειλής, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 500 ευρώ, εκτός αν το ποσό της συνολικής οφειλής είναι μικρότερο από το ποσό αυτό.
Εκκρεμείς ελεγμένες υποθέσεις περαιώνονται με αίτηση του φορολογούμενου που θα υποβληθεί μέχρι τις 15 Νοεμβρίου στην ελεγκτική αρχή (εφορία ή ελεγκτικό κέντρο). Αίτηση μπορεί να υποβληθεί για οποιαδήποτε εκκρεμή καταλογιστική πράξη επιθυμεί ο επιτηδευματίας, ανεξαρτήτως φορολογικού αντικειμένου και διαχειριστικής περιόδου που αυτή αφορά. Στην αίτηση αναφέρεται η συγκεκριμένη καταλογιστική πράξη για την οποία ζητείται η περαίωση, προκειμένου δε για πράξεις περισσότερες της μίας που εκδόθηκαν από την ίδια ελεγκτική αρχή αναγράφονται στην ίδια αίτηση όλες οι πράξεις για τις οποίες ενδιαφέρεται ο επιτηδευματίας. Εφόσον πρόκειται για υπαγόμενες υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, μαζί με την αίτηση προσκομίζεται και βεβαίωση του δικαστηρίου από την οποία προκύπτει ότι η υπόθεση δεν έχει ακόμη συζητηθεί, καθώς και η ημερομηνία συζήτησης εφόσον αυτή έχει ορισθεί. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της βεβαίωσης μαζί με την αίτηση,  υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του  με την οποία δηλώνεται ότι η υπόθεση δεν έχει ακόμη συζητηθεί και ότι η βεβαίωση θα προσκομισθεί άμεσα με την έκδοσή της.
Μέχρι τις 25 Νοεμβρίου η προθεσμία συμβιβασμού για τις εκκρεμείς  ελεγμένες υποθέσεις.
Μέχρι τις 26 Νοεμβρίου υποβάλλεται στην εφορία το ειδικό σημείωμα λήψης ή έκδοσης εικονικών ή μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων. Στην ειδική ρύθμιση υπάγονται όσοι έχουν λάβει μη νόμιμα φορολογικά στοιχεία ή έχουν  εκδώσει εικονικά τιμολόγια (εξαιρούνται οι εκδότες πλαστών τιμολογίων) και δεν έχει εκδοθεί απόφαση επιβολής προστίμου ούτε βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2010. Στο ειδικό σημείωμα δηλώνεται ο  αριθμός των τιμολογίων,  ημερομηνία έκδοσης και η αξία καθενός από αυτά καθώς και η συνολική αξία. Επί της συνολικής αξίας, προ ΦΠΑ, υπολογίζεται φόρος εισοδήματος 55% αν πρόκειται για Α.Ε. ή ΕΠΕ και 40% σε κάθε άλλη περίπτωση. Με την υποβολή του σημειώματος καταβάλλεται το 20% του φόρου και το υπόλοιπο βεβαιώνεται σε 12 ίσες μηνιαίες δόσεις η καθεμία εκ των οποίων δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 500 ευρώ.
Μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου η προθεσμία αποδοχής τροποποιημένου από την εφορία εκκαθαριστικού σημειώματος  ειδικά για προσωρινά φύλλα ελέγχου, εκκρεμείς προσωρινές καταλογιστικές πράξεις ή εκκρεμή πρόστιμα.
Το εκκαθαριστικό σημείωμα που θα λάβουν από τη ΓΓΠΣ οι επιτηδευματίες περιέχει για κάθε μία ανέλεγκτη υπόθεση τα εξής στοιχεία:
–         Την αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του επιτηδευματία Δ.Ο.Υ. κατά την ημερομηνία έκδοσης του Εκκαθαριστικού Σημειώματος.
–         Την αρμόδια για κάθε οικονομικό έτος Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του επιτηδευματία και τον κωδικό αυτής.
–         Τα ανέλεγκτα οικονομικά έτη.
–         Τη νομική μορφή του επιτηδευματία και την κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ.
–         Τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα.
–         Την τυχόν αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ή την παράβαση του Κ.Β.Σ. ή το δελτίο πληροφοριών ή τα λοιπά επιβαρυντικά στοιχεία ή έγγραφα.
–          Το συντελεστή του φόρου περαίωσης.
–         Το ποσό του φόρου περαίωσης κατά οικονομικό έτος.
–         Το ποσό του Φ.Π.Α. που προκύπτει κατά έτος.
–         Το σύνολο της οφειλής κατά οικονομικό έτος, το κατά οικονομικό έτος προοδευτικό άθροισμά της, καθώς και το ποσό της συνολικής οφειλής για όλα τα οικονομικά έτη.
–         Το 20% του ποσού της συνολικής οφειλής το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 500 ευρώ, εκτός αν το ποσό της συνολικής οφειλής είναι κατώτερο από το ποσό αυτό.
Τα εκκαθαριστικά σημειώματα  αποστέλλεται ταχυδρομικά στον επιτηδευματία, με ταυτόχρονη ηλεκτρονική ενημέρωση και των Δ.Ο.Υ.
Σε περίπτωση μη αποδοχής του Εκκαθαριστικού Σημειώματος μέχρι την καταληκτική ημερομηνία  οι  υποθέσεις υπόκεινται σε έλεγχο.
Για επιτηδευματίες που επιλέγουν να περαιώσουν τις υπαγόμενες υποθέσεις τους για ορισμένα μόνο από τα οικονομικά έτη που αναγράφονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα, ως συνολική οφειλή και την αποδοχή του εκκαθαριστικού σημειώματος, λαμβάνεται το αναγραφόμενο στο εκκαθαριστικό  προοδευτικό άθροισμα του συνόλου της οφειλής που προκύπτει μέχρι και το τελευταίο οικονομικό έτος που επιλέγει να περαιώσει ο επιτηδευματίας.

ΠΗΓΗ: Ημερησία