ΟΔΗΓΟΣ  – Πώς θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του 2010

Οι σημαντικότερες μεταβολές του νόμου για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που αποβλέπουν στη δικαιότερη κατανομή των βαρών και στον περιορισμό της φοροαποφυγής
Δόθηκε προ ημερών στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομικών η ερμηνευτική εγκύκλιος του Ν. 3842/2010 με τον οποίο έγιναν σαρωτικές αλλαγές σε όλο το εύρος της φορολογίας και ειδικότερα στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Με την εγκύκλιο αυτή ερμηνεύονται οι διατάξεις του πιο πάνω νόμου που αφορούν τη νέα φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και επιλεκτικά ορισμένες διατάξεις του νόμου αυτού που αφορούν τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων.
Είναι γεγονός ότι με τον Ν. 3842/2010 έγιναν ουσιαστικές μεταβολές στη φορολογία, οι οποίες αποβλέπουν στη δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους και στον περιορισμό της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής. Οι σημαντικότερες μεταβολές του νόμου αυτού είναι οι ακόλουθες:
Θεσπίστηκε ενιαία τιμαριθμοποιημένη κλίμακα για όλα τα εισοδήματα.
Καθιερώθηκε ειδική μεθοδολογία για τη χρήση του αφορολόγητου ποσού.
Αυξήθηκαν τα αφορολόγητα ποσά για τα προστατευόμενα παιδιά. Καθιερώθηκε νέο σύστημα τεκμαρτού προσδιορισμού του εισοδήματος με βάση τις δαπάνες διαβίωσης.
Καταργήθηκε η αυτοτελής φορολόγηση ορισμένων εισοδημάτων. Καθιερώθηκε ο λογιστικός προσδιορισμός των καθαρών κερδών όλων των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών.
Θεσπίστηκε νέος τρόπος φορολογίας των καθαρών κερδών των ανωνύμων εταιρειών.
Φορολογήθηκαν οι συναλλαγές με τις εξωχώριες εταιρείες.
Καθιερώθηκε σύστημα των προς έλεγχο υποθέσεων, το οποίο βασίζεται στην ανάλυση κινδύνου.
Ας δούμε με βάση τις νέες διατάξεις πώς θα φορολογηθούν τα πραγματικά εισοδήματα που θα αποκτηθούν εφέτος.
Η νέα κλίμακα φόρου
Όπως προαναφέρθηκε, τα πάσης φύσεως εισοδήματα που θα αποκτηθούν εφέτος θα φορολογηθούν με νέα τιμαριθμοποιημένη κλίμακα φόρου, η οποία θα εφαρμοστεί για όλα τα εισοδήματα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις θα φορολογηθούν με την κλίμακα αυτή, η οποία έχει εννέα κλιμάκια φορολογούμενου εισοδήματος έναντι τεσσάρων κλιμακίων που είχε η καταργηθείσα κλίμακα και υπερβάλλοντα συντελεστή φορολογίας 45% έναντι 40% που είχε η παλαιά κλίμακα.
Το αφορολόγητο ποσό των 12.000 ευρώ το έχουν όλοι οι φορολογούμενοι. Η χορήγηση όμως του αφορολόγητου αυτού ποσού συνδέεται άμεσα με τις δαπάνες που πραγματοποιεί ο φορολογούμενος. Αυτή η νέα ρύθμιση αποτελεί ουσιαστική ιδιαιτερότητα των νέων μεταβολών και θεσπίστηκε για να περιορίσει τη φοροδιαφυγή.
Στον νόμο ορίζεται ότι λαμβάνονται υπόψη οι αποδείξεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών. Ποιες δαπάνες είναι αυτές δεν αναφέρεται στον νόμο. Στον νόμο αναφέρεται ποιες δαπάνες δεν λαμβάνονται υπόψη. Έτσι ορίζεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη:
Οι δαπάνες οι οποίες αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα.
Οι δαπάνες οι οποίες μειώνουν τον φόρο.
Οι δαπάνες για την κτήση περιουσιακών στοιχείων τα οποία αποτελούν τεκμήριο.
Οι δαπάνες οι οποίες αφαιρούνται από το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα.
Οι δαπάνες ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών.
Οι δαπάνες εισιτηρίων κάθε είδους μεταφορικών μέσων.
Συνεπώς, οι αποδείξεις για όλες τις άλλες δαπάνες για αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών λαμβάνονται υπόψη για «χτίσιμο» του κατά περίπτωση αφορολόγητου ποσού. Το ελάχιστο ύψος των ετήσιων δαπανών πρέπει να ανέρχεται στο 10% του ατομικού εισοδήματος αν αυτό είναι ως 12.000 ευρώ και στο 30% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από 12.000 ευρώ. Για εισόδημα άνω των 48.000 ευρώ οι απαιτούμενες αποδείξεις είναι 12.000 ευρώ και δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ ατομικά και τις 30.000 ευρώ για την οικογένεια.

ΠΗΓΗ: Το Βήμα