Εκπτώσεις για όσους πληρώσουν, κατασχέσεις για απρόθυμους

«Εκπτώσεις» για όσους πληρώσουν τα χρέη τους στην εφορία και κατασχέσεις για τους… απρόθυμους προβλέπονται στο τελικό σχέδιο για την τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.
Ετσι με το δέλεαρ της διαγραφής έως και του 100% των προσαυξήσεων και την εξόφληση μέχρι και σε 45 μηνιαίες δόσεις, το υπουργείο Οικονομικών καλεί 1.300.000 οφειλέτες να ρυθμίσουν με ευνοϊκούς όρους τα χρέη τους προς το Δημόσιο.
Τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη ξεπερνούν τα 20 δισ. ευρώ.
Οσοι οφειλέτες δεν επωφεληθούν από την… τελευταία ευκαιρία θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις ακινήτων και τραπεζικών καταθέσεων.
Οι φορολογούμενοι για να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση θα πρέπει έως τις 29 Οκτωβρίου 2010 να προσέλθουν στην αρμόδια εφορία ή στο τελωνείο όπου είναι βεβαιωμένα τα χρέη τους και να ζητήσουν την ένταξή τους στη ρύθμιση.
Οσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξοφλήσουν εφάπαξ το χρέος τους, θα απαλλαγούν 100% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και θα έχουν έκπτωση από τυχόν πρόσθετους φόρους ή πρόσθετα τέλη που συμβεβαιώθηκαν με την κύρια οφειλή από το έτος 2007 και μετά σε ποσοστό από 10% έως 40%.
Οι υπόλοιποι μπορούν να εξοφλήσουν έως και 45 δόσεις με διαγραφή από 50% έως και 95% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
Στη ρύθμιση έχουν την ευκαιρία να υπαχθούν και να «γλιτώσουν» από τον πλειστηριασμό τα ακίνητά τους οι 90 μεγαλοοφειλέτες που χρωστούν στο Δημόσιο 35,9 εκατ. ευρώ και έχουν στην κατοχή τους 917 ακίνητα.
Η ρύθμιση είναι ιδιαίτερα ευέλικτη, αφού:
1 Δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες που δεν θα μπορέσουν να υπαχθούν στη ρύθμιση μέχρι τις 29 Οκτωβρίου λόγω έλλειψης ρευστότητας να ενταχθούν μεταγενέστερα.
Απαραίτητη προϋπόθεση να καταβάλουν μαζί με την πρώτη δόση και όλες τις δόσεις της ρύθμισης της επιλογής τους, των οποίων έχει παρέλθει η ημερομηνία καταβολής, από 29 Οκτωβρίου 2010 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους για υπαγωγή στη ρύθμιση.
2 Οι οφειλέτες μπορούν να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους σε λίγες ή πολλές δόσεις, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητά τους.
3 Ο οφειλέτης που αδυνατεί να ανταποκριθεί στο ύψος της μηνιαίας δόσης του νέου προγράμματος που επέλεξε, μπορεί να επιλέξει την υπαγωγή του σε ρύθμιση με περισσότερες δόσεις, οπότε και στην περίπτωση αυτή θα δικαιούται απαλλαγή για τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για το υπόλοιπο ποσό το οποίο εντάσσεται στη ρύθμιση της νέας επιλογής του.
4 Εάν ο οφειλέτης έχει ενταχθεί σε ρύθμιση με πολλές μηνιαίες δόσεις και αποκτήσει κατά τη διάρκειά της ταμειακή ευχέρεια, μπορεί με αίτησή του να ζητήσει την υπαγωγή του σε ρύθμιση με λιγότερες μηνιαίες δόσεις, οπότε θα τύχει μεγαλύτερου ποσοστού απαλλαγής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής για το ποσό που εντάσσεται στη νέα ρύθμιση.
Εφάπαξ εξόφληση
Εάν επιλέξει την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου της οφειλής του από οποιαδήποτε ρύθμιση, τότε απαλλάσσεται κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης που τελικά διαμορφώνεται.
5 Στην περίπτωση που ο οφειλέτης απολέσει την παρούσα ρύθμιση δύναται να υπαχθεί εκ νέου με την προϋπόθεση ότι με την κατάθεση της νέας αίτησης για επανένταξη θα καταβάλει αναδρομικά τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων από την προθεσμία της πρώτης δόσης (29.10.10) μέχρι την ημερομηνία της νέας αίτησης.
Στους οφειλέτες που είναι συνεπείς στη ρύθμιση, πληρώνουν δηλαδή κανονικά τις δόσεις τους, η εφορία θα χορηγεί αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας μηνιαίας ισχύος.
Μεταξύ των άλλων, στη ρύθμιση υπάγονται:
Υποχρεωτικά όλες όσες οφειλές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 30.09.2010.
Ειδικά για τις οφειλές που έχουν βεβαιωθεί στα τελωνεία, αυτές αφορούν συμπληρωματικές χρεώσεις εκ των υστέρων επί τελωνειακών παραστατικών, οφειλές για τις οποίες είχε χορηγηθεί αναστολή πληρωμής (πίστωση) με τις διατάξεις του τελωνειακού κώδικα και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, οφειλές που αφορούν πρόστιμα, πολλαπλά τέλη και ποινές για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας, το 30% το οποίο είναι απαιτητό με την κατάθεση προσφυγής κατά καταλογιστικής πράξης.
Οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή.
Το εναπομένον ποσό οφειλών που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής.
Οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 30.09.2010 και δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.

ΠΗΓΗ: Έθνος