Ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται επιδότηση εισφορών

α λάβουν τη μερίδα του λέοντος των επιδοτήσεων των εργοδοτικών εισφορών για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Το πρόγραμμα που «άνοιξε» και επίσημα χθες ο ΟΑΕΔ στους εργοδότες (οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www. oaed.gr) δίδει τη δυνατότητα στους μικρομεσαίους να διεκδικήσουν έως και το 80% των θέσεων (160.000 σε σύνολο 200.000).
Το 50% των θέσεων- 9 άτομα.
Το 30% των θέσεων (60.000) θα καλυφθούν από τις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 10-49 άτομα και
Το 20% των θέσεων  (100.000) θα καλυφθούν από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 2(40.000) θα καλυφθούν από τις επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 άτομα και άνω.
«Θα γίνει ανακατανομή των θέσεων μόνο στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρξει ανάλογη ανταπόκριση», δήλωσε στην «Η» ο διοικητής του ΟΑΕΔ Ηλ. Κικίλιας υπογραμμίζοντας ότι στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν οι επιχειρήσεις το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου.
Προϋποθέσεις
Δικαιούχοι της επιχορήγησης του ΟΑΕΔ είναι εργοδότες και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που δεν είναι προβληματικές (από την 1η Αυγούστου 2008 και μετά) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες και δεν έχουν μειώσει το προσωπικό τους (με καταγγελία σύμβασης, εθελουσία έξοδο, πρόγραμμα παροχής οικονομικών κινήτρων για οικειοθελή αποχώρηση) κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα.
Σε περίπτωση μείωσης του προσωπικού οφείλει να έχει αντικαταστήσει το μισθωτό έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Οι επιχειρήσεις θα επιδοτούνται για το 50% των εργαζομένων που απασχολούν (και για 1 – 80 κατ’ ανώτατο όριο) για 12 μήνες με την προϋπόθεση να διατηρήσουν για 18 μήνες τουλάχιστον ίσο αριθμό μη επιχορηγούμενων εργαζομένων με τον αριθμό των επιχορηγουμένων (με όμοια χαρακτηριστικά)
Τα ποσά
Ο ΟΑΕΔ θα «καλύπτει» το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές στο 100% μέχρι του ύψους των 2.000 ευρώ για τα άτομα με αναπηρία, 1.800 ευρώ για εργαζόμενους ηλικίας 50 ετών και άνω και 1.300 ευρώ για τους άλλους εργαζόμενους. Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι πρέπει να ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό και να συνεχίζουν να εργάζονται στις επιχειρήσεις με καθεστώς πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου για χρονικό διάστημα 18 μηνών ή να εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου υπό την προϋπόθεση της επέκτασης της σύμβασής τους μέχρι τη λήξη του προγράμματος.
Κατηγορίες που εξαιρούνται
Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται οι παρακάτω 12 κατηγορίες επιχειρήσεων:
Ολες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) και του ν. 3812 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009).
Τα νυχτερινά κέντρα.
Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης.
Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους.
Οι έμμεσοι εργοδότες.
Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και του άνθρακα, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους και η επιχορήγηση μετακυλίει στους παραγωγούς.
Οι επιχειρήσεις για τους εργαζόμενούς τους που απασχολούνται από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου).
Ατομικές επιχειρήσεις για άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με α’ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον επιχειρηματία.
Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., και Ε.Π.Ε. για τους ομόρρυθμους εταίρους στις Ο.Ε. και Ε.Ε., για τα μέλη του Δ.Σ. στις Α.Ε., για τους εταίρους στις Ε.Π.Ε., καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας αυτών.
Οι συνεταιρισμοί για τα μέλη τους.
Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων.
Επίσης δεν μπορούν να υπαχθούν επιχειρήσεις όταν το αντικείμενο εργασιών τους είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος.
Δεν θα εντάσσονται για επιχορήγηση και οι πιο κάτω 8 κατηγορίες εργαζομένων:
Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και δεν επεκτείνεται η σύμβασή τους (έως την ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα από τους ελεγκτές του αρμόδιου ΚΠΑ ή ΚΠΑ2).
Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται με καθεστώς μερικής απασχόλησης και δεν μετατρέπεται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης (έως την ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα από τους ελεγκτές του αρμόδιου ΚΠΑ ή ΚΠΑ2).
Οι εργαζόμενοι οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε έμμεσο εργοδότη.
Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι ενταγμένοι σε άλλο πρόγραμμα απασχόλησης (ΝΘΕ) του ΟΑΕΔ ή σε προγράμματα επιδότησης του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους ή μέρους αυτού.
Οι εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν για την κάλυψη συμβατικών υποχρεώσεων της επιχείρησης, όπως της δημιουργίας θέσεων εργασίας από επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται σε άλλο καθεστώς ενίσχυσης.
Οι πρακτικά ασκούμενοι π.χ. των Τ.Ε.Ι. και των Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων.
Ατομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν.2643/98.
Οι εργαζόμενοι που δεν υπάγονται στην κύρια ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΠΗΓΗ: Ημερησία