Οι 5 παγίδες της περαίωσης

Με πέντε… παγίδες κάνει πρεμιέρα την ερχόμενη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου η περαίωση. Οι φορολογούμενοι έχουν προθεσμία μέχρι τις 18 Νοεμβρίου να υπαχθούν στη ρύθμιση και θα πρέπει να προσκομίσουν στην τράπεζα το εκκαθαριστικό σημείωμα της περαίωσης πληρώνοντας το 20% του φόρου. Οι δόσεις της περαίωσης, σε περίπτωση μη εφάπαξ εξόφλησης, καταβάλλονται είτε στην τράπεζα είτε στην εφορία.
Ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου με εγκύκλιό του ζητάει από όλες τις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα να «ανεβάσουν ταχύτητες» και να «τρέξουν» όσο το δυνατόν γρηγορότερα τις διαδικασίες της περαίωσης.
Στην εγκύκλιο αυτή κρύβονται και πέντε παγίδες καθώς προβλέπονται:
1 Ελάχιστος φόρος από 300 έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με τα βιβλία, ακόμη και για κάθε χρήση με μηδενικό τζίρο.
2 Εξονυχιστικοί έλεγχοι και διασταυρώσεις σε περιπτώσεις που εκκρεμούν αιτήματα για επιστροφές φόρων εισοδήματος και ΦΠΑ.
3 Ακόμη κι αν περαιωθούν οι υποθέσεις, θα γίνεται έλεγχος και θα επιβάλλονται πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα σε περίπτωση που δεν έχουν υποβληθεί περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.
4 Μόνο αν περαιωθούν όλες ανεξαιρέτως οι ανέλεγκτες χρήσεις από το 2000 μέχρι το 2009 θα μπορεί ο φορολογούμενος να «κάψει» τα βιβλία του μέχρι το 2005.
5 Αν ο επιτηδευματίας μεταξύ 2000 και 2009 τήρησε βιβλία α’ και γ’ κατηγορίας ή α’ και β’ κατηγορίας παράλληλα, το ελάχιστο ποσό φόρου ανά χρήση είναι αυτό που αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη κατηγορία βιβλίων.
Εξάλλου, για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων συγκροτείται άμεσα σε κάθε Δ.Ο.Υ. κλιμάκιο έμπειρων υπαλλήλων που θα εξυπηρετούν τους επιτηδευματίες που ζητούν πληροφορίες ή τη διόρθωση του εκκαθαριστικού σημειώματος. Το τροποποιημένο εκκαθαριστικό θα επανεκδίδεται στον συντομότερο δυνατό χρόνο και θα παραδίδεται στον επιτηδευματία.
Ενημέρωση
Επιπλέον, εφορίες και ελεγκτικά κέντρα καλούνται να ενημερώσουν τηλεφωνικά ή να αποστείλουν άμεσα προσκλήσεις στους επιτηδευματίες με εκκρεμείς ελεγμένες υποθέσεις προκειμένου αυτοί να υποβάλουν μέχρι τις 15 Νοεμβρίου αίτηση υπαγωγής στην περαίωση.
Ειδικότερα, στην εγκύκλιο διευκρινίζονται μεταξύ των άλλων και τα ακόλουθα θέματα:
Στη ρύθμιση υπάγονται και οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αδράνεια ή δεν δηλώνουν έσοδα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που τελούν υπό εκκαθάριση μέχρι την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης.
Εξαιρούνται από τη ρύθμιση οι ανέλεγκτες υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί μέχρι και την 31.8.2010 εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις, καθώς και οι επόμενες αυτής. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος σε ενδιάμεση χρήση, εξαιρούνται η συγκεκριμένη χρήση και οι επόμενες αυτής. Οι προηγούμενες όμως αυτής χρήσεις μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση.
Δεν εξαιρούνται από την περαίωση ανέλεγκτες υποθέσεις για τις οποίες σε μία ή περισσότερες χρήσεις δεν έχουν υποβληθεί εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ, αλλά έχουν όμως υποβληθεί μέχρι και 31.8.2010 οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος των χρήσεων αυτών.
Σε περίπτωση που υφίσταται παράβαση Κ.Β.Σ. ή επιβαρυντικό στοιχείο γενικά για χρήση για την οποία ο φορολογούμενος δεν είχε υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως επιτηδευματίας, εξαιρείται της υπαγωγής στη ρύθμιση τόσο η συγκεκριμένη χρήση όσο και όλες γενικά οι επόμενες, ανεξαρτήτως του αν για τις επόμενες έχουν υποβληθεί δηλώσεις.
Εξαιρούνται από τη ρύθμιση οι υποθέσεις των εισηγμένων επιχειρήσεων σε όλες ανεξαιρέτως τις επιμέρους κατηγορίες αγορών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.
Περαιώνονται υποχρεωτικά η πρώτη κατά σειρά ανέλεγκτη χρήση και οι επόμενες συνεχόμενες με αυτήν ανέλεγκτες χρήσεις που υπάγονται στη ρύθμιση.
Αν μετά την αποδοχή του εκκαθαριστι κού σημειώματος περιέλθούν σε γνώση του εφόρου συμπληρωματικά στοιχεία εκδίδεται συμπληρωματικό εκκαθαριστικό.
Ποσά που αφορούν τυχόν εκκρεμή αιτήματα επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ και για όλες τις περαιούμενες χρήσεις επιστρέφονται χωρίς έλεγχο εφόσον ανέρχονται έως και σε 5.000 ευρώ. Εάν όμως το ποσό του αιτούμενου προς επιστροφή ΦΠΑ υπερβαίνει το προαναφερόμενο όριο, σε κάθε περίπτωση για την επιστροφή του αιτούμενου ποσού διενεργείται προσωρινός έλεγχος.

ΠΗΓΗ: Έθνος