ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

Tuesday November 16, 2010 12:30 AM


ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

Η Επιτροπή που ορίστηκε από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών για την πιστοποίηση του Λογιστή Φοροτεχνικού ,αφού έλαβε υπόψη τις απόψεις των φορέων και τα αποτελέσματα από τη Δημόσια Διαβούλευση, διαπίστωσε την επιτακτική ανάγκη της πιστοποίησης του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού και αυτό διότι:

1. Θα οδηγήσει στην άμεση βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα.

Οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα θα έχουν τη δυνατότητα της επικοινωνίας με τις φορολογικές αρχές διαμέσου ενός επαγγελματία που θα μπορούν να εμπιστεύονται και ο οποίος θα πρέπει να διαφυλάσσει τα συμφέροντά τους. Ταυτόχρονα θα διευκολύνεται ο έγκαιρος και ορθός υπολογισμός και η πληρωμή των φορολογικών βαρών από τους φορολογουμένους προς τις φορολογικές αρχές. Παράλληλα ο φορολογικός έλεγχος θα υποβοηθείται σημαντικά από τους πιστοποιημένους λογιστές φοροτεχνικούς.

Η διαφορά από την ισχύουσα κατάσταση, με την πιστοποίηση είναι η αναγνώριση της συνυπευθυνότητας του Λογιστή Φοροτεχνικού στον υπολογισμό:

α) του λογιστικού αποτελέσματος για την άσκηση της άμεσης και έμμεσης φορολογίας ,

β) του φορολογικού αποτελέσματος ή του προσδιορισμού της φορολογικής βάσης για την άσκηση της άμεσης και έμμεσης φορολογίας.

Ο πιστοποιημένος Λογιστής Φοροτεχνικός θα πρέπει να γνωρίζει εξίσου καλά τόσο τις λογιστικές όσο και τις φορολογικές διατάξεις και θα πρέπει να αναγνωρίζει και να είναι σε θέση να κατανοεί τις διαφορές μεταξύ τους. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζει τις διαφορές μεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής Νομοθεσίας και να εφαρμόζει τις κατάλληλες διατάξεις ορθά και αντικειμενικά.

Μέσω της πιστοποίησης και σε συνέχεια, όπως αναφέρει η παρ. 8 του άρθρου 17 του Ν.3842/2010 , της παροχής ηλεκτρονικής υπογραφής, θα πρέπει να παρέχεται εξουσιοδότηση και των δύο πλευρών (επιχείρησης και φορολογικής αρχής) για διεκπεραίωση των εργασιών του φορολογουμένου ή της επιχείρησης που προσδιορίζονται από τις υφιστάμενες διατάξεις και αυτών που θα προσδιορισθούν περαιτέρω ως έργο του πιστοποιημένου Λογιστή Φοροτεχνικού. Το σύνολο των φορολογικών εργασιών θα εκτελείται από τον πιστοποιημένο Λογιστή Φοροτεχνικό, εξαιρουμένου του φορολογικού ελέγχου. Η πιστοποίηση θα χορηγείται ανά τάξη σύμφωνα με τις τάξεις του Λογιστή Φοροτεχνικού (Ν.2515/1997 και Π.Δ. 340/1998). Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να συντελεστεί μια αναβάθμιση των αδειών άσκησης επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού.

2. Θα συντελέσει στη διευκόλυνση των φορολογουμένων και των επιχειρήσεων για τις συναλλαγές τους με τις φορολογικές αρχές

Από τις απόψεις που κατατέθηκαν στη Δημόσια Διαβούλευση διαφαίνεται ότι η αποφυγή της άμεσης επικοινωνίας του φορολογουμένου με τις φορολογικές αρχές, όταν αυτός δεν έχει τις γνώσεις, είναι προς συμφέρον του φορολογουμένου.

3. Θα συντελέσει στη διευκόλυνση των φορολογικών αρχών

Με τις διατάξεις των παρ. 7,8,9, και 10 του άρθρου 17  του Ν.3842/2010  (ΦΕΚ58Α/23-04-2010), μεταξύ άλλων καθορίζονται σημαντικές ρυθμίσεις θεμάτων Λογιστών Φοροτεχνικών, με στόχο να τεθούν τα θεμέλια ενός νέου θεσμού που προορίζεται να γίνει  αρωγός του Υπουργείου Οικονομικών στα πλαίσια της ήδη νομοθέτησης στοχευμένων μέτρων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την αποκάλυψη της φορολογητέας ύλης. Παράλληλα προορίζεται να συντελέσει στη μείωση του διοικητικού κόστους της δημοσιονομικής διαχείρισης, καθόσον η αναμενόμενη μείωση του αντιπαραγωγικού χρόνου των φορολογικών υπηρεσιών θα επιτρέψει και θα δώσει ενίσχυση στους ελεγκτικούς και εισπρακτικούς μηχανισμούς τους με περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών προς τους φορολογούμενους. Έτσι μία σειρά εργασιών που εκτελούνται σήμερα από τις ΔΟΥ θα μπορούσαν να γίνονται από τον πιστοποιημένο Λογιστή Φοροτεχνικό, εκτός αυτής του φορολογικού ελέγχου.

 
Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε εργασίες, όπως:

– έναρξη, μεταβολές, παύση δραστηριότητας της επιχείρησης, λήψη στοιχείων, υποβολή δηλώσεων, εκκαθάριση δηλώσεων, πληρωμή φόρων, πρόσβαση ενημέρωσης-εκτύπωσης, σε όλο το φορολογικό αρχείο του πελάτη τους, ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων της επιχείρησης είτε στην αρμόδια ΔΟΥ είτε στο κεντρικό Υπουργείο είτε σε άλλη ελεγκτική αρχή (ΣΔΟΕ, ΠΕΚ, ΔΕΚ), Ασφαλιστικό Οργανισμό κ.α. για να λαμβάνει αυτόματα με e-mail ή fax τον αριθμό πρωτοκόλλου αλλά και την απάντηση στο αίτημα-ερώτημα που υπέβαλε,

– εκπροσώπηση της επιχείρησης-πελάτη ενώπιον επιτροπών (όπως ενδεικτικά η επιτροπή του άρθρου 70 του Ν.2238/1994,επιτροπών εκδίκασης ενστάσεων στο ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, κ.ά. ),

– δυνατότητα παράλληλης κοινοποίησης με την υπόχρεη επιχείρηση και στον πιστοποιημένο Λογιστή Φοροτεχνικό , των ειδοποιήσεων για έλεγχο, των προσκλήσεων για ακρόαση, συμβιβασμό κλπ. Το μέτρο αυτό ασφαλώς θα συμβάλλει στην αύξηση ανταπόκρισης των υποχρεώσεων της επιχείρησης και τη μείωση του γραφειοκρατικού κόστους μεταξύ των εμπλεκόμενων (επιχείρησης, Λογιστή Φοροτεχνικού και Φορολογούσας Αρχής),

– δυνατότητα έκδοσης φορολογικής ενημερότητας μέσα από το taxisnet

– δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής από τον πιστοποιημένο Λογιστή Φοροτεχνικό και όσων δηλώσεων υποβάλλονται σήμερα από την επιχείρηση στη ΔΟΥ. Όπως δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, δηλώσεις ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων κλπ.

Στο συνημμένο πίνακα καταγράφονται όλες οι εργασίες των ΔΟΥ ανά τμήμα ,καθώς και ο υφιστάμενος και προτεινόμενος τρόπος υποβολής αυτών.

Παροχή Πιστοποίησης – Περιεχόμενο

Η πιστοποίηση του Λογιστή Φοροτεχνικού θα παρέχεται από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας μετά από αιτιολογημένη εισήγηση  της Επιτροπής  Αμεροληψίας στους κατόχους  Άδειας  Άσκησης Επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού  τουλάχιστον  Γ’ τάξεως (του Ν 2515/1997 και του Π.Δ. 340/1998) και οι οποίοι ασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα ως ελεύθεροι επαγγελματίες  ή ως μισθωτοί με λογιστικές και φορολογικές εργασίες επιτηδευματιών ή και άλλων φυσικών προσώπων, όπως οι εργασίες αυτές και το έργο προσδιορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις . Στους μισθωτούς συμπεριλαμβάνονται και οι αμειβόμενοι με αμοιβή από ΣΤ’, Δ’ και Γ’ πηγή εφόσον είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή Διαχειριστές ΕΠΕ.

 
Γίνεται μνεία ότι:

α) σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 340/1998 (ΦΕΚ 228Α/1998) Περί του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της άδειας ασκήσεως του « Έργο των λογιστών φοροτεχνικών είναι η ορθή εφαρμογή των λογιστικών αρχών, προτύπων και σχεδίων γενικών και κλαδικών, η εποπτεία και η εφαρμογή διαδικασιών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και των αναλογούντων φόρων, η ενημέρωση και η τήρηση των φορολογικών βιβλίων, η κατάρτιση και η υπογραφή οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσεως επιχειρήσεων και οργανισμών, η σύνταξη, υπογραφή και υποβολή φορολογικών δηλώσεων, συμπληρωματικών και στατιστικών στοιχείων προς τις Δημόσιες Υπηρεσίες καθώς και μισθολογικών καταστάσεων, ασφαλιστικών εισφορών και προγραμμάτων εργασίας»

β) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 Ρυθμίσεις θεμάτων λογιστών – φοροτεχνικών του ν. 2873/2000, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του από το άρθρο 17, παρ. 9, του ν. 3842/2010  .«3. Ο λογιστής φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος για την ορθή μεταφορά των οικονομικών δεδομένων από τα στοιχεία στα βιβλία, για την ακρίβεια των δηλώσεων ως προς τη συμφωνία αυτών με τα φορολογικά και οικονο­μικά δεδομένα που προκύπτουν από τα τηρούμενα βι­βλία. Επίσης, είναιυπεύθυνος για την ορθή φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται και τις οποίες παραθέτει αναλυτικά σε κατάσταση που συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορο­λογίας εισοδήματος. Το περιεχόμενο της κατάστασης αυτής υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Κ.Φ.Ε.. Τέλος, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος δηλώνεται ότι κατά τη διαρρεύσασα διαχειριστική περίο­δο έχουν υποβληθεί ορθά όλες οι δηλώσεις παρακρα­τούμενου φόρου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυ­τής, ο λογιστής φοροτεχνικός υπογράφει τις δηλώσεις της παραγράφου 2, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα έ­ντυπα ή καταστάσεις, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φο­ρά με τις οικείες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Επίσης, κατά την υποβολή των δηλώσεων οι λογιστές φοροτεχνικοί αναγράφουν υποχρεωτικά το ονοματεπώ­νυμο, τη διεύθυνση κατοικίας τους ή της έδρας του επαγγέλματός τους, κατά περίπτωση, τον Α.Φ.Μ., την αρ­μόδια Δ.Ο.Υ για τη φορολογία τους, τον αριθμό μητρώου της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους και την κατηγο­ρία της άδειάς τους.» και

γ) σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 Κ.Β.Σ.(Π.Δ. 186/1992), όπως ισχύει, « Ισολογισμός- Αποτέλεσμα χρήσης».   «3.Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης που συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, καθώς και οι πίνακες που ορίζονται από την περίπτωση Γ της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Κώδικα αυτού υπογράφονται και από τον υπεύθυνο κατάρτισης αυτών λογιστή – φοροτεχνικό κάτοχο σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις του Π.Δ. 340/1998 (ΦΕΚ 228 Α) με αναγραφή ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης κατοικίας του ή της έδρας του επαγγέλματος του, κατά περίπτωση, του Α.Φ.Μ., της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία του, τον αριθμό μητρώου της άδειας άσκησης επαγγέλματος και την κατηγορία της άδειας.

Όταν ο λογιστής – φοροτεχνικός υπογράφει ως εκπρόσωπος γραφείου παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 340/1998, αναγράφεται ακόμη η επωνυμία του γραφείου, η διεύθυνση της έδρας, ο Α.Φ.Μ., η αρμόδια Δ.Ο.Υ. και ο αριθμός μητρώου της άδειας λειτουργίας του γραφείου».

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση θα κατατίθενται στην Επιτροπή Πιστοποίησης , η οποία αφού τα ελέγξει, θα εισηγείται για την πιστοποίηση στην Επιτροπή Αμεροληψίας, η οποία θα τα διαβιβάζει στην Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητήριου  για τη χορήγηση ή μη της πιστοποίησης.

Η Επιτροπή Αμεροληψίας, η  οποία θα είναι πενταμελής, θα ορίζεται από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητήριου και  θα απαρτίζεται από ένα συνταξιούχο Ανώτατο Δικαστικό Λειτουργό ,έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Διοίκησής του ,έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, έναν Ακαδημαϊκό με ειδικότητα στη Λογιστική Επιστήμη ή στη Φορολογική ή Δημοσιονομική Θεωρία και έναν εκπρόσωπο των σχετικών Φορέων.

Η Επιτροπή Πιστοποίησης ,η οποία θα είναι τριμελής,θα ορίζεται επίσης από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητήριου και θα απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπό της και από δύο μέλη του ΟΕΕ που είναι πιστοποιημένοι Λογιστές Φοροτεχνικοί Α’ τάξεως και ασκούν ενεργά ως κύρια δραστηριότητα το επάγγελμα τουλάχιστον 5 έτη.

Η θητεία των ανωτέρω επιτροπών θα είναι τριετής και η αμοιβή τους θα καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση.

Η Πιστοποίηση θα χορηγείται σε :

– Φυσικά πρόσωπα που έχουν άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού τουλάχιστον Γ’ τάξεως (Ν.2515/1997 και Π.Δ. 340/1998),

– Προσωπικές Εταιρείες με μέλη φυσικά πρόσωπα που έχουν όλα άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού τουλάχιστον Γ’ τάξεως (Ν.2515/1997 και Π.Δ. 340/1998) ,

– Ανώνυμες Εταιρείες με ονομαστικές μετοχές που κατέχονται από φυσικά πρόσωπα που έχουν όλα άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού τουλάχιστον Γ΄ τάξεως (Ν.2515/1997 και Π.Δ. 340/1998) και

– Μέλη ΔΣ και Διαχειριστές ΕΠΕ που αμείβονται από ΣΤ΄, Δ΄ και Γ΄ πηγή και έχουν άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού τουλάχιστον Γ΄ τάξεως (Ν.2515/1997 και Π.Δ. 340/1998).

Η Πιστοποίηση θα παρέχεται μετά τη διαπίστωση ύπαρξης των παρακάτω προϋποθέσεων:

– Κατοχή Άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού τουλάχιστον Γ’ τάξεως (Ν.2515/1997 και Π.Δ. 340/1998), 

– Έναρξη επιτηδεύματος στη ΔΟΥ με κύρια κατ’ επάγγελμα δραστηριότητα το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού για τους ελεύθερους επαγγελματίες και βεβαίωση του εργοδότη απασχόλησης στη συγκεκριμένη εταιρεία σε σχετικό αντικείμενο για τους μισθωτούς τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα,

– Ύπαρξη αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής για μηχανογραφική τήρηση βιβλίων και ύπαρξη ενεργής σύνδεσης με το Internet,

– Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για κάθε φυσικό πρόσωπο ,εταίρο, μέτοχο η υπάλληλο,

– Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα,

– Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση του Κώδικα Δεοντολογίας τον οποίο και αποδέχεται,

– Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα βεβαιώνεται ,λαμβάνοντας υπόψη όλες τις κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα , ότι ασκούν το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού.

Διαδικασία Πιστοποίησης

Κατά την πρώτη εφαρμογή :

1. Έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης,

2. Σύσταση της Επιτροπής Αμεροληψίας και της  Επιτροπής Πιστοποίησης, καθορισμός αρμοδιοτήτων και  υποχρεώσεων τους, Υποβολή στην Επιτροπή Πιστοποίησης αίτηση πιστοποίησης,

3. Υποβολή, εντός 3 μηνών από την υποβολή της αίτησης , στην Επιτροπή Πιστοποίησης των παρακάτω δικαιολογητικών:

– Βεβαίωση παρακολούθησης  σεμιναρίου από το Οικονομικό Επιμελητήριο πάνω σε θέματα φορολογικής νομοθεσίας, ηθικής και δεοντολογίας και ειδικά θέματα φορολογίας,

– Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού τουλάχιστον Γ’ τάξεως (Ν.2515/1997 και Π.Δ. 340/1998),

– Αντίγραφο έναρξης επιτηδεύματος στη ΔΟΥ με κύρια δραστηριότητα το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού  για τους ελεύθερους επαγγελματίες και βεβαίωση του εργοδότη απασχόλησης στη συγκεκριμένη εταιρεία σε σχετικό αντικείμενο για  τους μισθωτούς του  ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,

– Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου,

– Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα,

– Υπεύθυνη Δήλωση γνώσης  Η/Υ και χρήση διαδικτύου καθώς και ύπαρξης κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής ,

– Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση του Κώδικα Δεοντολογίας τον οποίο και αποδέχεται.

– Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες Υπεύθυνη Δήλωση  με την οποία θα βεβαιώνεται, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις κυρώσεις που προβλέπονται στο παρόντα Κώδικα, ότι ασκούν το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού.

 Με τη λήψη των ανωτέρω δημιουργείται μητρώο Λογιστών Φοροτεχνικών από το Οικονομικό Επιμελητήριο και χορηγείται αριθμός πιστοποίησης.

Το μητρώο, σύμφωνα με την αριθμ.976/29.6.2010 άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα συνδέεται με  την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για τη χορήγηση της ψηφιακής υπογραφής.

Είναι ασυμβίβαστα με την άσκηση του επαγγέλματος του πιστοποιημένου Λογιστή – Φοροτεχνικού:

– Η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος πιστοποιημένου Λογιστή Φοροτεχνικού από υπάλληλους του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, των ΝΠΔΔ και των Τραπεζών, που έχουν πιστοποιηθεί ως μισθωτοί Λογιστές Φοροτεχνικοί στην υπηρεσία στην οποία εργάζονται,

– Η άσκηση δραστηριότητας πιστοποιημένου Λογιστή Φοροτεχνικού για 3 χρόνια από τη συνταξιοδότηση τους υπαλλήλων από του Υπουργείου Οικονομικών και των ΔΟΥ, ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία  αυτοί υπηρέτησαν,

– Η άσκηση δραστηριότητας πιστοποιημένου Λογιστή Φοροτεχνικού από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές που ασκούν το ελεγκτικό επάγγελμα.

Έλεγχος και εποπτεία των πιστοποιημένων Λογιστών Φοροτεχνικών και διαχείριση του Μητρώου.

Οι πιστοποιημένοι Λογιστές Φοροτεχνικοί ανά τριετία θα :

– Παρακολουθούν υποχρεωτικά σεμινάρια πάνω σε θέματα φορολογικής νομοθεσίας, ηθικής και δεοντολογίας και ειδικά θέματα φορολογίας,

– Για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας των ανωτέρω Επιτροπών, της οργάνωσης των σεμιναρίων και αυτών της γενικότερης λειτουργίας της πιστοποίησης του Λογιστή Φοροτεχνικού θα υπάρχει συνδρομή πιστοποίησης το ύψος της οποίας θα ορίζεται με Υπουργική Απόφαση.

– Υποβάλλουν στην Επιτροπή Πιστοποίησης τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Αντίγραφο έναρξης  επιτηδεύματος στη ΔΟΥ με κύρια δραστηριότητα το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού για τους ελεύθερους επαγγελματίες και βεβαίωση του εργοδότη απασχόλησης στη συγκεκριμένη εταιρεία σε σχετικό αντικείμενο για τους μισθωτούς τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα,

2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου,

3. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα,

4. Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα βεβαιώνεται, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις κυρώσεις που προβλέπονται στο παρόντα Κώδικα, ότι ασκούν το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού.

Ο πιστοποιημένος Λογιστής Φοροτεχνικός θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τον παρακάτω Κώδικα Δεοντολογίας:

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Σκοπός

Ο παρών Κώδικας έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας των παρεχομένων από τους πιστοποιημένους Λογιστές Φοροτεχνικούς υπηρεσιών για την προστασία τόσο του ηθικού και επαγγελματικού κύρους τους, των νόμιμων δικαιωμάτων κάθε Φυσικού ή Νομικού Προσώπου που χρησιμοποιεί υποχρεωτικά ή προαιρετικά τις υπηρεσίες τους, όσο και του δημοσίου συμφέροντος.

ΑΡΘΡΟ 2

Γενικές Θεμελιώδεις Αρχές Ασκήσεως Επαγγέλματος

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού επιβάλλεται για κάθε πιστοποιημένο Λογιστή Φοροτεχνικό η τήρηση των παρακάτω γενικών αρχών και κανόνων, παράλληλα με τις ειδικότερες υποχρεώσεις του που απορρέουν από άλλες διατάξεις Νόμων και Υπουργικών Αποφάσεων καθώς και από ειδικές διατάξεις του παρόντα Κώδικα.

Θέματα που δεν αναφέρονται στον παρόντα Κώδικα συμπληρώνονται με τον ισχύοντα Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants).

Ένας πιστοποιημένος λογιστής φοροτεχνικός πρέπει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές:

1. Ακεραιότητα – να είναι ευθύς και ειλικρινής σε όλες τις επαγγελματικές και επιχειρηματικές σχέσεις,

2. Αντικειμενικότητα – να μην επιτρέπει την προκατάληψη, τη σύγκρουση συμφερόντων ή τη καταχρηστική επιρροή άλλων, που παρακάμπτει την επαγγελματική ή εμπορική κρίση,

3. Επαγγελματική επάρκεια και δέουσα προσοχή – για τη διατήρηση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στο επίπεδο που απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι ο πελάτης ή ο εργοδότης λαμβάνει τις κατάλληλες επαγγελματικές υπηρεσίες, με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις στην πράξη, της νομοθεσίας και των τεχνικών,

4. Εχεμύθεια – να τηρεί την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που αποκτήθηκαν ως αποτέλεσμα των επαγγελματικών και επιχειρηματικών σχέσεων και, συνεπώς, να μην αποκαλύπτει οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία σε τρίτους χωρίς την κατάλληλη και ειδική αρμοδιότητα και αν δεν υπάρχει νομικό ή επαγγελματικό δικαίωμα ή υποχρέωση να γνωστοποιήσει, να μη χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για προσωπικό όφελος ή για όφελος τρίτων,

5. Επαγγελματική συμπεριφορά – να συμμορφώνεται με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς και να αποφεύγει κάθε ενέργεια που απαξιώνει το επάγγελμα.

Σε κάθε περίπτωση, ο πιστοποιημένος Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει:

· Να συμπεριφέρεται με αξιοπρέπεια έναντι των αντισυμβαλλομένων μερών, των συναδέλφων και των μελών των θεσμοθετημένων οργάνων,

· Να ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα χωρίς να θίγει την τιμή και την υπόληψη των συναδέλφων του ή να προκαλεί αμφιβολίες για την επαγγελματική τους ικανότητα ή αξιοπιστία ,

· Να παρέχει τις επαγγελματικές υπηρεσίες του με τρόπο αντικειμενικό τηρώντας τη Λογιστική και Φορολογική Νομοθεσία αλλά και κάθε Νόμο που αφορά στο επάγγελμα του πιστοποιημένου Λογιστή Φοροτεχνικού,

· Να μην εγκαταλείπει χωρίς αναίτιο λόγο οποιαδήποτε εργασία του έχει ανατεθεί αφήνοντας εκτεθειμένους συνεργάτες, πελάτες και εργοδότες,

· Να μην παρέχει ανακριβή ή παραπλανητικά στοιχεία και πληροφορίες σε συνεργάτες ή πελάτες του εργοδότη-πελάτη του ή και τρίτους καθώς και στα θεσμικά ή εντεταλμένα κρατικά όργανα, Φορείς και Δημόσιες Υπηρεσίες. Εάν η υποχρέωσή του αυτή γίνει αιτία να λυθεί η έμμισθη ή επαγγελματική σχέση του, λόγω άρνησής του έναντι εντολών του εργοδότη ή πελάτη του, είναι υποχρεωμένος να το καταγγείλει άμεσα στο Οικονομικό Επιμελητήριο ή στο φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την εποπτεία του επαγγέλματος του πιστοποιημένου Λογιστή Φοροτεχνικού,

· Να μη δυσφημεί, απειλεί, προσβάλλει συναδέλφους, συνεργάτες, πελάτες ή και τρίτους, να μην ανταγωνίζεται με αθέμιτο τρόπο συναδέλφους και να μην επιδιώκει την προσέλκυση ή διατήρηση εργασιών με μη διαφανή μέσα ή ψευδείς πληροφορίες ως προς τα επαγγελματικά του προσόντα,

· Να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο για τις υποθέσεις που χειρίζεται και αφορούν τον εργοδότη ή πελάτη του ακόμη και αν θεωρεί ότι η παροχή κάποιων πληροφοριών που τους αφορούν δεν πρόκειται να τους βλάψει,

· Να μην υπογράφει και να μη διεκπεραιώνει εργασίες οι οποίες δεν καλύπτονται από την επαγγελματική άδεια όπως αυτή χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο (Ν. 2515/1997 και Π.Δ. 340/1998),και εργασίες που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του πιστοποιημένου Λογιστή Φοροτεχνικού όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά,

· Να τηρεί την εργατική νομοθεσία και να μην προβαίνει σε ενέργειες που μπορεί να βλάπτουν τα δικαιώματα των εργαζομένων κάθε ειδικότητας στις επιχειρήσεις που προσφέρει τις υπηρεσίες του ή στην επιχείρησή του.

Στην περίπτωση που ο πιστοποιημένος Λογιστής-Φοροτεχνικός χρησιμοποιεί συνάδελφό του τακτικά ή έκτακτα ή για τη διεκπεραίωση όλων ή ορισμένων εργασιών του γραφείου του πρέπει:

· Να συμπεριφέρεται προς αυτόν συναδελφικά και με ισοτιμία,

· Να συνεργάζεται μαζί του με συναδελφικότητα, ευγένεια και κατανόηση, να μη θίγει την επαγγελματική και ατομική του αξιοπρέπεια και να μην τον απασχολεί σε μη Λογιστικά ή Φοροτεχνικά καθήκοντα,

· Να καταβάλλει έγκαιρα τη συμφωνημένη αμοιβή,

· Να προβάλλει την εργασία του συνάδελφού του προς τον πελάτη, τις δημόσιες υπηρεσίες και προς τους τρίτους,

· Να προστατεύει και να σέβεται τις κατευθύνσεις της Δημόσιας Διοίκησης και του Οικονομικού Επιμελητηρίου και να μη συγκαλύπτει καμία παράβαση του παρόντος Κώδικα που περιήλθε από οιονδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο σε γνώση του,

· Να μη δέχεται να προσφέρει υπηρεσίες, με αμοιβή ή δωρεάν, σε επαγγελματίες, εταιρίες και ιδιώτες, αν δεν υπάρχει μεταξύ τους υπαλληλική σχέση με όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει η εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών με την έκδοση του προβλεπόμενου στοιχείου του ΚΒΣ και η οποία προϋποθέτει έναρξη εργασιών σε ΔΟΥ,

· Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας λόγω έκτακτου γεγονότος, σοβαρής ασθένειας ή ανωτέρας βίας, για την κάλυψη των αναγκών των πελατών του και σε συνεργασία μαζί τους, να απευθύνεται σε συνάδελφο πιστοποιημένο Λογιστή Φοροτεχνικό ίδιας τάξης.

  
Είναι ασυμβίβαστα με την άσκηση του επαγγέλματος του πιστοποιημένου Λογιστή –  Φοροτεχνικού:

· Η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος πιστοποιημένου Λογιστή Φοροτεχνικού από υπάλληλους του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, των ΝΠΔΔ και των Τραπεζών, που έχουν πιστοποιηθεί ως μισθωτοί Λογιστές Φοροτεχνικοί στην υπηρεσία στην οποία εργάζονται,

· Η άσκηση δραστηριότητας πιστοποιημένου Λογιστή Φοροτεχνικού για 3 χρόνια από τη συνταξιοδότηση τους υπαλλήλων από του Υπουργείου Οικονομικών και των ΔΟΥ, ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία αυτοί υπηρέτησαν,

· Η άσκηση δραστηριότητας πιστοποιημένου Λογιστή Φοροτεχνικού από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές που ασκούν το ελεγκτικό επάγγελμα,


ΑΡΘΡΟ 3

Έκταση εφαρμογής  και εννοιολογικοί  προσδιορισμοί

Α. Εννοιολογική προσέγγιση – Πλαίσιο

Το εννοιολογικό πλαίσιο απαιτεί από έναν επαγγελματία Λογιστή Φοροτεχνικό τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων. Ακολουθώντας τις θεμελιώδεις αρχές ο πιστοποιημένος Λογιστής Φοροτεχνικός πρέπει να καταλήγει στο συμπέρασμα εάν μία κατάσταση είναι επιτρεπτή, όταν αυτή δεν αναφέρεται ρητώς.

Όταν ένας πιστοποιημένος Λογιστής Φοροτεχνικός εντοπίζει κινδύνους, πρέπει να κρίνει εάν αυτοί είναι σε ανεκτό επίπεδο, καθώς επίσης και να αξιολογεί ποιες είναι διαθέσιμες οι κατάλληλες ενέργειες που μπορούν να εφαρμοστούν για την εξάλειψη των κινδύνων ή τη μείωσή τους σε αποδεκτά επίπεδα.

Ένας πιστοποιημένος Λογιστής Φοροτεχνικός πρέπει να αξιολογεί τυχόν κινδύνους που απειλούν τη συμμόρφωση με τις θεμελιώδεις αρχές, όταν γνωρίζει περιστάσεις ή σχέσεις που μπορεί να εμποδίσουν την τήρηση αυτών των θεμελιωδών αρχών.

Ένας πιστοποιημένος Λογιστής Φοροτεχνικός λαμβάνει τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά στοιχεία υπόψη κατά την αξιολόγηση της σημασίας του κινδύνου. Εάν ο κίνδυνος είναι πολύ σημαντικός, ο πιστοποιημένος Λογιστής Φοροτεχνικός θα πρέπει να παραιτηθεί από την οποιαδήποτε δέσμευση έχει αναλάβει ή από την επιχείρηση που τον απασχολεί. Εάν ένας πιστοποιημένος Λογιστής Φοροτεχνικός παραβιάσει κατά λάθος μια διάταξη του παρόντος Κώδικα, ανάλογα με τη φύση και τη σημασία του θέματος, μια τέτοια ακούσια παραβίαση μπορεί να θεωρηθεί ότι δε θίγει τη τήρηση των θεμελιωδών αρχών που προβλέπονται, εφόσον η παραβίαση εντοπίστηκε, διορθώθηκε αμέσως και εφαρμόστηκαν όλα τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης. Όταν ένας πιστοποιημένος Λογιστής Φοροτεχνικός αντιμετωπίζει ιδιαίτερες συνθήκες κατά τις οποίες η εφαρμογή μιας ειδικής διάταξης του Κώδικα θα οδηγούσε σε ανεπιθύμητο αποτέλεσμα ή εναντίον του δημοσίου συμφέροντος, συνιστάται αυτός να συμβουλεύεται τις υπηρεσίες του Οικονομικού Επιμελητήριου  που είναι αρμόδιος φορέας πιστοποίησης.

Β. Κίνδυνοι και ενέργειες

Κίνδυνοι ενδέχεται να δημιουργηθούν από ένα ευρύ φάσμα σχέσεων και περιστάσεων.

Μια σχέση ή περίσταση δημιουργεί κίνδυνο όταν μπορεί να διακυβεύσει, ή θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι θα διακυβεύσει τη συμμόρφωση του πιστοποιημένου Λογιστή Φοροτεχνικού  με τις θεμελιώδεις αρχές.

Μια περίσταση ή μία σχέση μπορεί να δημιουργήσει περισσότερους από έναν κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν τη συμμόρφωση με περισσότερες από μία θεμελιώδεις αρχές.

Οι κίνδυνοι εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Κίνδυνος προσωπικού συμφέροντος, ο κίνδυνος ότι ένα οικονομικό ή άλλο συμφέρον θα επηρεάσει ανάρμοστα μία απόφαση ή τη συμπεριφορά του πιστοποιημένου Λογιστή Φοροτεχνικού,

2. Κίνδυνος αυτο-αξιολόγησης, ο κίνδυνος ότι ο πιστοποιημένος Λογιστής Φοροτεχνικός δε θα αξιολογήσει σωστά τα αποτελέσματα των ενεργειών του ή άλλου ατόμου του γραφείο του,

3. Κίνδυνος υπεράσπισης, ο κίνδυνος να διακυβεύεται η αντικειμενικότητα του πιστοποιημένου Λογιστή Φοροτεχνικού όταν αυτός υπερασπίζεται  τον πελάτη ή τον εργοδότη του,

4. Κίνδυνος εξοικείωσης, ο κίνδυνος που οφείλεται στη μακρά και στενή σχέση του πιστοποιημένου Λογιστή Φοροτεχνικού με τον πελάτη ή εργοδότη που μπορεί να οδηγήσει στον επηρεασμό της αντικειμενικότητάς του στην άσκηση των καθηκόντων του

5. Κίνδυνος εκφοβισμού, ο κίνδυνος ότι ο πιστοποιημένος Λογιστής Φοροτεχνικός θα αποθαρρύνεται από το να ενεργεί αντικειμενικά, λόγω πιέσεων.

Ενέργειες είναι τα μέτρα που μπορεί να εξαλείψουν τους κινδύνους ή να τους μειώσουν σε ένα αποδεκτό επίπεδο και εμπίπτουν σε δύο γενικές κατηγορίες:

1. Οι ενέργειες που δημιουργούνται από τον επαγγελματισμό, τις νομοθετικές διατάξεις ή κανονισμούς, δηλαδή:

· Εκπαίδευση, κατάρτιση και εμπειρία για την είσοδο στο επάγγελμα

· Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη

· Κανονισμοί εταιρικής διακυβέρνησης

· Επαγγελματικά πρότυπα επαγγελματική ή κανονιστική παρακολούθηση και πειθαρχικές διαδικασίες

· Εξωτερική αξιολόγηση από ένα νομικά αρμόδιο τρίτο μέρος των εκθέσεων, των αποδόσεων, των επικοινωνιών ή των πληροφοριών που παράγονται από έναν επαγγελματία λογιστή.

2. Οι ενέργειες στο εργασιακό περιβάλλον.

· Αποτελεσματικά συστήματα κοινοποίησης που λειτουργούν στον οργανισμό, στο επάγγελμα ή σε μια ρυθμιστική αρχή, τα οποία επιτρέπουν στους συναδέλφους, τους εργοδότες και τους πελάτες να επιστήσουν την προσοχή σε αντιεπαγγελματική ή ανήθικη συμπεριφορά.

· Η υποχρεωτική καταγγελία των αντιδεοντολογικών συμπεριφορών.

Γ. Επίλυση ηθικού διλήμματος

Ένας πιστοποιημένος Λογιστής Φοροτεχνικός μπορεί να κληθεί να επιλύσει μια σύγκρουση με τις θεμελιώδεις αρχές. Για να το πραγματοποιήσει αυτό πρέπει να στηριχθεί στα κάτωθι:

· Τα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά,

· Τα ηθικά ζητήματα που εμπλέκονται,

· Τις θεμελιώδεις αρχές που συνδέονται με το εν λόγω θέμα,

· Τις βεβαιωμένες εσωτερικές διαδικασίες και

· Τους εναλλακτικούς τρόπους δράσης.

Αφού εξετάσει τους σχετικούς παράγοντες και αξιολογώντας το βάρος των συνεπειών κάθε πιθανής πορείας δράσης, ο πιστοποιημένος Λογιστής Φοροτεχνικός καθορίζει την κατάλληλη δράση. Εάν το θέμα παραμένει ανεπίλυτο, ο πιστοποιημένος Λογιστής Φοροτεχνικός μπορεί να διεξάγει διαβουλεύσεις με άλλα αρμόδια πρόσωπα εντός της επιχείρησης ή του οργανισμού για να βοηθήσει στην επίλυση. Τέλος δύναται να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες του Οικονομικού Επιμελητήριου που είναι αρμόδιος φορέας πιστοποίησης για τη λήψη βοήθειας για τη λύση του ηθικού ζητήματος, χρησιμοποιώντας την ανωνυμία για να μη βάλλεται η εχεμύθεια κατά την υποβολή των ερωτήσεων.

Δ. Εξειδικευμένοι εννοιολογικοί προσδιορισμοί

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα διέπουν τους πιστοποιημένους Λογιστές Φοροτεχνικούς και εφαρμόζονται ανεξαιρέτως για όλους τους πιστοποιημένους Λογιστές Φοροτεχνικούς.

2.  Για την εφαρμογή του παρόντος, οι παρακάτω όροι χρησιμοποιούνται με τις προσδιοριζόμενες έννοιες:

– Μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου: είναι αυτά που ορίζονται στον Ν.1100/1980 όπως ισχύει,

– Πιστοποιημένοι Λογιστές Φοροτεχνικοί: είναι οι έχοντες πιστοποιηθεί από το Οικονομικό Επιμελητήριο βάσει του άρθρου 17 του Ν.3842/2010,

– Πελάτης: είναι κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που αναθέτει σε πιστοποιημένο Λογιστή – Φοροτεχνικό, μισθωτό ή ελεύθερο επαγγελματία να του προσφέρει τις υπηρεσίες του είτε σε σταθερή σχέση (τήρηση ή επίβλεψη βιβλίων) για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα είτε εκτάκτως (διάφορες φορολογικές, λογιστικές ή οικονομικές γενικά εργασίες), στα πλαίσια των εκτελουμένων από αυτόν εργασιών,

– Βοηθός : είναι κάθε τρίτος ο οποίος μπορεί να έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες από τον πιστοποιημένο Λογιστή – Φοροτεχνικό και ο οποίος ή είναι πιστοποιημένος Λογιστής – Φοροτεχνικός ή ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα,

– Νόμιμη αμοιβή πιστοποιημένου Λογιστή – Φοροτεχνικού: είναι κάθε αμοιβή η οποία προκύπτει:
α) ύστερα από νόμιμα ανατεθειμένη εργασία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, βάσει ιδιαίτερης συμφωνίας των δύο πλευρών
β) για τους παρέχοντας τις υπηρεσίες τους με υπαλληλική σχέση, βάσει της εργατικής νομοθεσίας σε συνδυασμό με τις συλλογικές ή ατομικές συμβάσεις εργασίας.

ΕΙΔΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 4

Παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών

1. Ο πιστοποιημένος Λογιστής – Φοροτεχνικός οφείλει να παρέχει τις επαγγελματικές υπηρεσίες του κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη νομιμότητα στην παροχή των υπηρεσιών του αυτών και την εγκυρότητα της εκφραζόμενης απ’ αυτόν επαγγελματικής γνώμης. Προς τούτο, είναι υποχρεωμένος να τηρεί παράλληλα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και τον παρόντα Κώδικα,

2. Ο πιστοποιημένος Λογιστής – Φοροτεχνικός δικαιούται να χρησιμοποιεί βοηθούς για την παροχή των επαγγελματικών υπηρεσιών του, έχει όμως την ευθύνη για την εργασία που εκτέλεσαν οι βοηθοί του, τους οποίους υποχρεούται να επιβλέπει και να αναθέτει σ’ αυτούς μόνο τις εργασίες που είναι σε θέση να εκτελέσουν ικανοποιητικά,

3. Σε κάθε περίπτωση, ο Λογιστής – Φοροτεχνικός  παρέχει τις επαγγελματικές υπηρεσίες του ατομικά μόνο αν η πιστοποίηση του είναι σε ισχύ. Ο Κώδικας αυτός διέπει κάθε πιστοποιημένο Λογιστή Φοροτεχνικό, ελεύθερο επαγγελματία ή μισθωτό,

4.Κάθε πιστοποιημένος Λογιστής – Φοροτεχνικός σε περίπτωση συνταξιοδότησης του είναι υποχρεωμένος, εντός 3 μηνών ,να ενημερώσει το Οικονομικό Επιμελητήριο .

ΑΡΘΡΟ 5

Ανεξαρτησία και Αντικειμενικότητα

1. Κάθε πιστοποιημένος Λογιστής – Φοροτεχνικός οφείλει πάντοτε να ασκεί το Λογιστικό – Φοροτεχνικό έργο κατά τρόπο αντικειμενικό και ανεξάρτητο από κάθε είδους επιρροή.

2. Ο πιστοποιημένος Λογιστής – Φοροτεχνικός που διαπιστώνει σοβαρές παρατυπίες οφείλει να μην αποδεχθεί ή να διακόψει τη συγκεκριμένη εργασία, ενώ απαγορεύεται να συμπράττει σε φοροδιαφυγή ανεξαρτήτως ποσού.

3. Ο πιστοποιημένος Λογιστής – Φοροτεχνικός, όταν απειλείται η ανεξαρτησία του και  αδυνατεί να παρέχει μία έντιμη και αμερόληπτη γνώμη, οφείλει να μην αποδεχθεί την εργασία ή να σταματήσει μια συνεργασία λόγω παράβασης φορολογικών διατάξεων παρά την αντίθετη προφορική ή έγγραφη ενημέρωση του πελάτη  εργοδότη του.

4. Κάθε μέλος του Μητρώου των πιστοποιημένων Λογιστών – Φοροτεχνικών του Οικονομικού Επιμελητήριου οφείλει να τηρεί τους ακόλουθους κανόνες ώστε να εξασφαλίζει την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητά του:

· Να μην εκτελεί οιανδήποτε εργασία χωρίς να εκδίδει τα νόμιμα δικαιολογητικά και αποδείξεις,

· Να μην αποφασίζει ο ίδιος σε θέματα μη αρμοδιότητάς του και να μη βάζει σε κίνδυνο τον πελάτη του ή τον εργοδότη του με παραλήψεις ή σφάλματα,

· Να είναι συνεργάσιμος με τις φορολογικές ή άλλες κρατικές αρχές και να συνδράμει στην ομαλή διεξαγωγή κάθε είδους ελέγχου που δέχεται η Επιχείρηση ή ο Πελάτης του ή ο Εργοδότης του,

· Να τηρεί αυστηρά τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και αποφάσεις του Ο.Ε.Ε. και να φροντίζει για την τήρηση των ασυμβίβαστων σχετικά με το επάγγελμα,

· Να καταγγέλλει στην Επιτροπή  Αμεροληψίας του Οικονομικού Επιμελητήριου κάθε τρίτο που ενεργεί ενάντια στον παρόντα Κώδικα αλλά και που εξασκεί το επάγγελμα ευκαιριακά χωρίς πιστοποίηση ή κατά παράβαση ή παρανόμως,

· Να θέτει τη σφραγίδα και την υπογραφή του σε κάθε έντυπο ή έγγραφο που συντάσσει,

· Να μη δέχεται δώρα ή φιλοξενία σημαντικής αξίας καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να επηρεάσουν την αντικειμενικότητά και την ανεξαρτησία του,

· Να μην αποδέχεται πρόταση, από επιχειρήσεις στις οποίες είναι υπεύθυνος για την Λογιστική Φοροτεχνική τους κάλυψη, για την συμμετοχή του στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο εταιριών ή στην διοίκηση επιχειρήσεων καθ’ οιονδήποτε τρόπο καθώς υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να απολέσει την ανεξαρτησία του και την αντικειμενικότητά του και να υποπέσει σε παραβάσεις του παρόντος Κώδικα,

· Να μην αποδέχεται πελάτης του να μπει εγγυητής σε δάνειο που χορηγήθηκε στον ίδιο ή πρόσωπο της οικογενείας του,

· Να θέτει τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε οι φιλικές ή οικογενειακές σχέσεις που αναπτύσσονται σε βάθος χρόνου να μην επηρεάζουν την ποιότητα των υπηρεσιών του, την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητά του.

ΑΡΘΡΟ 6

Εχεμύθεια

1. Ο πιστοποιημένος Λογιστής – Φοροτεχνικός και κάθε υπάλληλος ή συνεργάτης του οφείλει να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο και να μην αποκαλύπτει γεγονότα ή πληροφορίες που περιήλθαν στη γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου του, εκτός αν έχει τέτοια υποχρέωση από το νόμο,

2. Απαγορεύεται στον πιστοποιημένο Λογιστή Φοροτεχνικό να κάνει χρήση καθ’ οιονδήποτε τρόπο για όφελος δικό του, τρίτων ή ανταγωνιστικών επιχειρήσεων των γεγονότων και των πληροφοριών που περιήλθαν σε γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου του, εκτός αν η αποκάλυψη των γεγονότων και των πληροφοριών είναι αναγκαία για την υπεράσπισή του ενώπιον δικαστικής αρχής ή την υποστήριξη των θέσεών του ενώπιον των Πειθαρχικών Οργάνων του Οικονομικού Επιμελητηρίου,

3. Ο πιστοποιημένος Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο και μετά τη λήξη της παροχής των επαγγελματικών υπηρεσιών του προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

4. Ο πιστοποιημένος Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει να υπενθυμίζει στους βοηθούς και τους συνεργάτες του την υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου.

ΑΡΘΡΟ  7

Ποιοτική επάρκεια Λογιστικών και Φοροτεχνικών εργασιών

1.Κάθε πιστοποιημένος Λογιστής Φοροτεχνικός υποχρεούται για κάθε εκτελούμενη απ’ αυτόν εργασία να ακολουθεί πιστά τόσο το προβλεπόμενο από το Π.Δ. 340/1998 περιεχόμενο της, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, και ό,τι άλλο μελλοντικά ενταχθεί στις υποχρεώσεις του πιστοποιημένου Λογιστή Φοροτεχνικού, όσο και ό,τι η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ορίζει σαν υποχρεώσεις των επιτηδευματιών ή των ιδιωτών στους οποίους παρέχει τις υπηρεσίες του. Πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων του πιστοποιημένου Λογιστή Φοροτεχνικού επιφέρει τις συνέπειες που προβλέπονται στο παρόντα Κώδικα,

2. Ο πιστοποιημένος Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει να ενημερώνεται συνεχώς για όλες τις Νομικές αλλαγές που αφορούν το επάγγελμά του και γενικότερα να φροντίζει για τη «δια βίου» εκπαίδευσή του μέσω του Οικονομικού Επιμελητηρίου ώστε να διασφαλίζει τον εργοδότη του ή τους πελάτες του μέσω υψηλού επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών,

3. Σε περίπτωση που ζητήσει τις υπηρεσίες του πελάτης τον οποίο δε μπορεί να εξυπηρετήσει λόγω φόρτου εργασίας ή λόγω έλλειψης των προϋποθέσεων που ορίζουν οι νόμοι, οφείλει να τον παραπέμψει σε συνάδελφο που έχει τα νόμιμα προσόντα ή να επιλέξει από λίστα συναδέλφων που υπάρχει στο ΟΕΕ και έχουν τα νόμιμα προσόντα.

ΑΡΘΡΟ  8

Ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες πιστοποιημένου

Λογιστή Φοροτεχνικού

1. Ο παρέχων υπηρεσίες πιστοποιημένου Λογιστή Φοροτεχνικού ευθύνεται για κάθε περιουσιακή ή ηθική ζημία που προκάλεσε με πράξη ή παράλειψή του κατά την παροχή των υπηρεσιών στον πελάτη ή εργοδότη του,

2. Ο ζημιωθείς υποχρεούται να αποδείξει τη ζημία και την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της παροχής της υπηρεσίας και της ζημίας,

3. Ο παρέχων υπηρεσίες φέρει το βάρος της απόδειξης της έλλειψης παρανομίας και υπαιτιότητας.

Για την εκτίμηση της έλλειψης υπαιτιότητας λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές συνθήκες, ιδίως:

· Το διαθέσιμο χρονικό περιθώριο μέχρι τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας,

· Η πληρότητα των στοιχείων που παρέδωσε ο ζημιωθείς,

· Ο εύλογος απαιτούμενος χρόνος για αντίστοιχη υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο φόρτο κάποιων χρονικών περιόδων,

· Η αξία της παρεχομένης υπηρεσίας,

· Η ελευθερία δράσης που δόθηκε στον πιστοποιημένο Λογιστή Φοροτεχνικό στο πλαίσιο της ανατεθείσας εργασίας,

· Το αν ο ζημιωθείς ανήκει σε κατηγορία μειονεκτούντων ή ευπρόσβλητων προσώπων και

· Το αν η παρεχόμενη υπηρεσία αποτελεί εθελοντική προσφορά του παρέχοντος.

4. Η ύπαρξη ή δυνατότητα τελειότερης υπηρεσίας κατά το χρόνο παροχής της υπηρεσίας ή μεταγενέστερα δε θεμελιώνει άνευ ετέρου υπαιτιότητα,

5. Εάν η υπηρεσία δεν παρασχεθεί για λόγους που αφορούν τον παρέχοντα υπηρεσίες, τότε ο πελάτης δικαιούται να λάβει ό,τι κατέβαλε ως αντίτιμο για τη μη παρασχεθείσα υπηρεσία,

6. Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί τη συνέχιση της συνεργασίας με πελάτη του πρέπει να τον ειδοποιήσει εγγράφως και να του δώσει τρεις (3) μήνες προθεσμία να βρει άλλον συνεργάτη ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί Β’ ή Γ’ του ΚΒΣ,

7. Σε περίπτωση που εκκρεμεί η πληρωμή της αμοιβής του για εργασία που έχει ήδη παρασχεθεί σε πελάτη, κατά τη λύση της, για οποιονδήποτε λόγο οφείλει να παραδώσει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του πελάτη του στο συνάδελφο που θα συνεχίσει την παροχή υπηρεσιών μετά από εντολή του πελάτη ή έγγραφο αίτημα του συναδέλφου.

ΑΡΘΡΟ  9

Διαφήμιση – Αθέμιτος Ανταγωνισμός

1. Ο πιστοποιημένος Λογιστής Φοροτεχνικός  δεν πρέπει να προβάλλει ή να διαφημίζει τις επαγγελματικές υπηρεσίες του, το όνομά του ή την επωνυμία του, κατά τρόπο που υποβαθμίζει  το Λογιστικό Φοροτεχνικό επάγγελμα, όπως αυτό έχει θεσμοθετηθεί και ασκείται στην Ελλάδα ή να θέτει σε αμφιβολία την επαγγελματική επάρκεια άλλων πιστοποιημένων Λογιστών Φοροτεχνικών,

2. Ο πιστοποιημένος Λογιστής  Φοροτεχνικός πριν προβεί σε συμφωνία παροχής υπηρεσιών σε εργοδότη πελάτη για την οποία είχε πρωτύτερα απασχολήσει άλλο Λογιστή – Φοροτεχνικό πρέπει:

· Να καταβάλει προσπάθεια να πείσει το μέλλοντα πελάτη του να μη σταματήσει την υπάρχουσα συνεργασία, αν διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει λόγος για διακοπή της αφού προηγουμένως έχει επικοινωνήσει και με τον προηγούμενο συνάδελφο για να πληροφορηθεί την άποψή του,

· Αν δεν το πετύχει, να βεβαιωθεί, πριν αναλάβει την εργασία, ότι ο προηγούμενος συνάδελφός του έχει λάβει την αμοιβή και τα έξοδά του από τον εργοδότη πελάτη,

· Σε περίπτωση που ο προηγούμενος πιστοποιημένος Λογιστής  Φοροτεχνικός δεν έχει πληρωθεί, ν’ αρνηθεί την ανάληψη της εργασίας, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή του.


ΑΡΘΡΟ  10

Σχέσεις με συναδέλφους και ελεγκτικούς φορείς

1. Ο πιστοποιημένος Λογιστής Φοροτεχνικός οφείλει να συμπεριφέρεται με ευγένεια, ειλικρίνεια και εκτίμηση έναντι όλων των συναδέλφων του, είτε αυτοί  είναι παρόντες είτε είναι απόντες και να προασπίζει τα νόμιμα δικαιώματά τους που απορρέουν από την άσκηση των καθηκόντων τους,

2. Οι ασκούντες το επάγγελμα του πιστοποιημένου Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν υποχρέωση να σέβονται τους υπαλλήλους των υπηρεσιών και των υπουργείων με τους οποίους συναλλάσσονται και τους Δημόσιους Λειτουργούς, ανεξαρτήτως βαθμίδος. Την ίδια υποχρέωση έχουν προς τους πιστοποιημένους Λογιστές  Φοροτεχνικούς και οι υπάλληλοι των αντιστοίχων υπηρεσιών, υπουργείων και οι Δημόσιοι Λειτουργοί. Κάθε παράβαση της αρχής αυτής από οποιοδήποτε μέρος, ελέγχεται και από το Οικονομικό Επιμελητήριο. Αν η παράβαση έγινε από πιστοποιημένο Λογιστή  Φοροτεχνικό, η επιτροπή Αμεροληψίας για την τήρηση του παρόντα Κώδικα του Οικονομικού Επιμελητήριου εισηγείται στην Κεντρική Διοίκηση την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, αν έγινε από δημόσιο υπάλληλο ή δημόσιο λειτουργό, ζητεί εγγράφως από τους προϊστάμενους τους την επιβολή κυρώσεων.

Άρθρο 11

Προστασία του κύρους του ΟΕΕ

1. Δεν επιτρέπεται η δια δηλώσεων προφορικών ή εγγράφων, υποβάθμιση του επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους του ΟΕΕ και των πιστοποιημένων Λογιστών Φοροτεχνικών ή των Ελεγκτικών Φορέων Δημόσιων και Ιδιωτικών, καθώς και ο σχολιασμός της ποιότητας των προσφερόμενων από πιστοποιημένους Λογιστές Φοροτεχνικούς ή Ελεγκτικούς Φορείς υπηρεσιών,

2. Δεν εμπίπτει στον ανωτέρω περιορισμό η εμπιστευτική αναφορά προς το ΟΕΕ που υποχρεούται να κάνει κάθε πιστοποιημένος Λογιστής Φοροτεχνικός όταν διαπιστώνει αξιόποινες πράξεις ή παραβιάσεις του παρόντος Κώδικα από συναδέλφους ή τρίτους,

3. Ως υποβάθμιση του επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους του ΟΕΕ θεωρείται ιδίως από μέρους πιστοποιημένου Λογιστή Φοροτεχνικού ή Ελεγκτικού Φορέα :

· Η τήρηση ή ο ισχυρισμός τήρησης Φορολογικών ή Λογιστικών αρχών και προτύπων διαφορετικών από τις παραδεγμένες από τη Εθνική Νομοθεσία ρυθμίσεις,

· Οι επανειλημμένες παρεκκλίσεις από αποφάσεις και οδηγίες του ΟΕΕ,

· Η ανάρμοστη συμπεριφορά κατά οργάνων του ΟΕΕ εκδηλούμενη με τη χρησιμοποίηση εκφράσεων ή ειρωνικών σχολίων, σε βάρος αποφάσεων και ενεργειών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των οργάνων αυτών,

· Η απρεπής συμπεριφορά κατά δημόσιου ή ιδιωτικού Ελεγκτικού Φορέα.

ΑΡΘΡΟ  12

Τήρηση του παρόντος Κώδικα

 Το Οικονομικό Επιμελητήριο, αναγνωρίζοντας την ανάγκη πιστής εφαρμογής του παρόντος Κώδικα από όλους  ανεξαιρέτως τους πιστοποιημένους Λογιστές Φοροτεχνικούς, είτε αυτοί απασχολούνται  ως ελεύθεροι πιστοποιημένοι είτε ως μισθωτοί στον ιδιωτικό  ή δημόσιο τομέα αποφασίζει τη θέσπιση αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων όπως ορίζονται στις επόμενες παραγράφους :

1. Οποιοσδήποτε πιστοποιημένος Λογιστής Φοροτεχνικός ή οποιοσδήποτε Ελεγκτικός Φορέας υποχρεούται να καταγγείλει γραπτώς προς την Επιτροπή Αμεροληψίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου κάθε παράβαση του παρόντος Κώδικα που έχει υποπέσει στην αντίληψή του, αναφέροντας ρητά το ονοματεπώνυμο πιστοποιημένου Λογιστή Φοροτεχνικού ή την επωνυμία του Φορέα που υπέπεσε στην παράβαση, καθώς και τα περιελθόντα σε γνώση του αποδεικτικά στοιχεία. Η αναφορά είναι απόρρητη και γνωστοποιείται από την Επιτροπή Αμεροληψίας μόνο στον αναφερόμενο πιστοποιημένο Λογιστή Φοροτεχνικό ή Φορέα, ο οποίος και καλείται για παροχή εξηγήσεων πριν αποφασιστεί η τυχόν πειθαρχική δίωξή του.

Αναφορά για παράβαση του παρόντος Κώδικα ή των υποχρεώσεων ενός πιστοποιημένου Λογιστή Φοροτεχνικού που απορρέουν από το νόμο μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Η Επιτροπή Αμεροληψίας έχει το δικαίωμα να επιληφθεί αυτεπαγγέλτως για κάθε παράβαση.

2. Η Επιτροπή Αμεροληψίας αν συντρέχει παράβαση νόμου ή του παρόντος Κώδικα, με αιτιολογημένη εισήγηση της παραπέμπει την υπόθεση στην Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητήριου η οποία επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις ή θέτει την υπόθεση στο αρχείο. Σε περίπτωση που η άποψη της Κεντρικής Διοίκησης είναι διαφορετική από αυτή της Επιτροπής Αμεροληψίας η υπόθεση παραπέμπεται στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών ο οποίος και αποφασίζει.

3. Παραβάσεις του νόμου και του παρόντος Κώδικα από ελεγκτικούς φορείς εξετάζονται από την Επιτροπή Αμεροληψίας η οποία με αιτιολογημένη εισήγηση της παραπέμπει στη Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητήριου κάθε μέλος της διοίκησης του υπαίτιου ελεγκτικού φορέα που κατά την κρίση της, βασιζόμενη στις υπάρχουσες καταγγελίες, μαρτυρίες ή στοιχεία, ευθύνεται ως εκ της θέσης ή των αρμοδιοτήτων του για τη διαπιστούμενη ή την καταγγελλόμενη παράβαση για περαιτέρω ενέργειες.

4. Η Επιτροπή Αμεροληψίας όταν κρίνει ότι ένας πιστοποιημένος Λογιστής Φοροτεχνικός έχει απολέσει το απαιτούμενο ήθος και την αναμφισβήτητη αρετή εισηγείται στη Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητήριου τις προβλεπόμενες από το επόμενο άρθρο ποινές.

ΑΡΘΡΟ  13

Κυρώσεις – Ποινές

Πέραν των ποινών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 31του Ν.2238/1994, άρθρα 5 και 20 του Ν.2523/1997, άρθρα 13 και 14 του Π.Δ.340/1998 και άρθρο 5 του Ν.3691/2008 σε συνδυασμό με τον Ν.3875/2010) επιπροσθέτως η Επιτροπή Αμεροληψίας δύναται να προτείνει, με αιτιολογημένη εισήγηση της, στην Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητήριου την επιβολή των παρακάτω ποινών :

· Χρηματική ποινή

Ο πιστοποιημένος Λογιστής Φοροτεχνικός που θα υποπέσει σε παράβαση του παρόντος Κώδικα τιμωρείται με πρόστιμο από 3.000,00 έως 30.000,00 ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος και τη ζημιά που έχει υποστεί ο πελάτης ή ο συνάδελφος πιστοποιημένος Λογιστής Φοροτεχνικός.
Τα ανωτέρω πρόστιμα θα αποτελούν έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου .

· Ποινή αφαίρεσης πιστοποίησης

Σε περίπτωση κατ΄ εξακολούθηση παράβασης του παρόντος Κώδικα ή μη υποβολής των προστίμων του παρόντος άρθρου εντός των προβλεπόμενων από την απόφαση επιβολής τους προθεσμιών, ο πιστοποιημένος Λογιστής Φοροτεχνικός τιμωρείται με αφαίρεση της πιστοποίησης. Η αφαίρεση, ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος και τη ζημιά που έχει υποστεί ο πελάτης ή ο συνάδελφος πιστοποιημένος Λογιστής Φοροτεχνικός, θα είναι είτε για ορισμένο χρονικό διάστημα είτε οριστική.

Για να εισηγηθεί η Επιτροπή Αμεροληψίας τις ανωτέρω ποινές στην Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητήριου χρειάζεται   απόλυτη πλειοψηφία των μελών της.

Η Επιτροπή Αμεροληψίας οφείλει να διαβιβάσει την αιτιολογημένη εισήγηση της προς την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητήριου εντός έξι μηνών από την ημερομηνία που πρωτοκολλήθηκε η καταγγελία και η Κεντρική Διοίκηση θα πρέπει να πάρει την τελική απόφασή της εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της εισήγησης της Επιτροπής Αμεροληψίας.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ  14

Ισχύς προηγούμενων Αποφάσεων και Οδηγιών

Οι μέχρι σήμερα εκδοθέντες Νόμοι και Αποφάσεις σχετικοί με τις προϋποθέσεις ανάληψης και εκτέλεσης πάσης φύσεως Λογιστικών και Φοροτεχνικών εργασιών, ως κανονιστικές διατάξεις και εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται υποχρεωτικά από όλους τους πιστοποιημένους Λογιστές Φοροτεχνικούς.


ΑΡΘΡΟ  15

Έναρξη Εφαρμογής – Δημοσιότητα

 1. Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας τίθεται σε εφαρμογή από την ημερομηνία …..

2. Ο παρών Κώδικας μπορεί να γνωστοποιείται σε κάθε ενδιαφερόμενο και πρέπει να είναι αναρτημένος στο δικτυακό τόπο του Οικονομικού Επιμελητήριου που θα αναγράφονται όλοι οι πιστοποιημένοι Λογιστές Φοροτεχνικοί με την τάξη που ο καθένας κατέχει.

Πηγή: ΑΚΙΟΕ