Πώς θα λειτουργεί το νέο Τaxisnet και οι ηλεκτρονικές δηλώσεις

Σε εφαρμογή τίθεται από τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου το νέο Taxisnet που αλλάζει ριζικά τη διαδικασία εγγραφής χρηστών στο σύστημα. Για το λόγο αυτό από σήμερα και μέχρι τη Δευτέρα δεν θα είναι διαθέσιμη η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α. και δηλώσεων ενδοκοινοτικών συναλλαγών (V.I.E.S.). Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις αυτές από την Δευτέρα. Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών εισάγουν νέα διαδικασία εγγραφής χρηστών στο σύστημα που ολοκληρώνεται σε τρία βήματα:
Υποβολή Αίτησης Εγγραφής :  Ο υποψήφιος χρήστης του νέου TAXISnet συμπληρώνει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής του, δηλώνοντας το όνομα ( username ) και τον κωδικό ( password ) που επιθυμεί να έχει ως χρήστης του συστήματος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων του συστήματος καταχωρίζεται η αίτηση και ο χρήστης λαμβάνει σημείωμα στο οποίο αναγράφονται ο Α.Φ.Μ., η ημερομηνία και η ώρα υποβολής της αίτησης καθώς επίσης και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να μεταβεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για να παραλάβει τον κλειδάριθμο και να ολοκληρώσει το δεύτερο βήμα.
Έγκριση της αίτησης στη Δ.Ο.Υ : Ο υποψήφιος χρήστης του TAXISnet μεταβαίνει στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. και ζητά να λάβει τον κλειδάριθμο. Απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του χρήστη στη Δ.Ο.Υ. εφόσον πρόκειται για Φυσικό Πρόσωπο, είτε ο νόμιμος εκπρόσωπος για Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων. Το μόνο στοιχείο που απαιτείται είναι ο Α.Φ.Μ. και το έγγραφο ταυτοποίησης ( αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, ταυτότητες των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, κέντρο αλλοδαπών, ταυτότητα Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταυτότητα Ομογενούς, Ειδικά Δελτία Πολιτικών Προσφύγων κ.λπ.) το οποίο πρέπει να είναι καταχωρημένο στο ΜΗΤΡΩΟ TAXIS . Εξαιρούνται της αυτοπρόσωπης παρουσίας τα Φυσικά Πρόσωπα για τα οποία ο νόμος ορίζει εκπρόσωπο (ανήλικο, αντίκλητο για τον κάτοικο εξωτερικού, δικαστικό συμπαραστάτη κ.λπ.), καθώς και για τις μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις της ΕΕ. Για τα Φυσικά Πρόσωπα για τα οποία από το νόμο απαιτείται εκπροσώπηση, προσέρχεται ο εκπρόσωπός τους, τα στοιχεία του οποίου πρέπει να υπάρχουν καταχωρημένα στο ΜΗΤΡΩΟ TAXIS . Για τις μη εγκατεστημένες επιχειρήσεις της ΕΕ η διαδικασία θα ολοκληρώνεται απολύτως ηλεκτρονικά. Για τα Μη Φυσικά Πρόσωπα προσέρχεται ο νομίμως εκπροσωπών , τα στοιχεία του οποίου πρέπει να υπάρχουν καταχωρημένα στο ΜΗΤΡΩΟ TAXIS .  Για την περίπτωση που ένα Φυσικό Πρόσωπο ή ο νομίμως εκπροσωπών το Μη Φ.Π. αδυνατεί να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για να παραλάβει τον κλειδάριθμο και να ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης, θα προσκομίζεται Ειδικό Πληρεξούσιο για τη συγκεκριμένη διαδικασία πιστοποίησης χρονικής διάρκειας τεσσάρων μηνών . Ο υπάλληλος ανακτά από το σύστημα την αίτηση του φορολογούμενου και τα στοιχεία που υπάρχουν καταχωρημένα στο ΜΗΤΡΩΟ TAXIS . Το σύστημα επαναλαμβάνει τους ελέγχους που εκτελούνται κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής. Αν κάποιος έλεγχος αποτύχει, η αίτηση απορρίπτεται υποχρεωτικά.  Με την έγκριση της αίτησης εκτυπώνονται δύο βεβαιώσεις.  Η βεβαίωση για τον χρήστη υπογράφεται από τον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. έγκρισης αίτησης εγγραφής και περιέχει έναν επιπλέον κωδικό (κλειδάριθμο), ο οποίος είναι απαραίτητος για την ενεργοποίηση του λογαριασμού του χρήστη (3 ο Βήμα).  Η βεβαίωση για τη Δ.Ο.Υ. έγκρισης αίτησης εγγραφής υπογράφεται από τον χρήστη και τηρείται σε ειδικό φάκελο στο αρχείο της Δ.Ο.Υ. , ώστε σε περίπτωση που αμφισβητηθεί η υπογραφή του παραλήπτη να υπάρχει το πρωτότυπο έγγραφο. Στη βεβαίωση για τη Δ.Ο.Υ. πιστοποίησης δεν αναγράφεται ο κλειδάριθμος.
Ενεργοποίηση Λογαριασμού Χρήστη (User Account): Ο υποψήφιος χρήστης του TAXISnet με τη χρήση του κλειδαρίθμου ενεργοποιεί ηλεκτρονικά τον λογαριασμό του. Στο βήμα αυτό του ζητείται να αλλάξει τον αρχικό κωδικό πρόσβασης ( password ). Η ενεργοποίηση του λογαριασμού απαιτεί τη γνώση 3 κωδικών: το όνομα χρήστη ( username ), τον κωδικό πρόσβασης ( password ) και τον κλειδάριθμο, ο οποίος παραλαμβάνεται μόνο από τον ίδιο το χρήστη.
Πιστοποίηση ΚΕΠ , Δημοσίων Αρχών και Φορέων Δημοσίου
Η ένταξη των χρηστών των ΚΕΠ, καθώς και των Δημοσίων Αρχών και Φορέων Δημοσίου γίνεται μαζικά, μέσω επεξεργασίας αρχείου με τους απαιτούμενους χρήστες ανά ΚΕΠ/Φορέα Δημοσίου.
Διαδικασία Επανεγγραφής Χρήστη
Στη περίπτωση που ο χρήστης απολέσει τον κλειδάριθμο δεν έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το κωδικό πρόσβασης. Για να αποκτήσει νέο κλειδάριθμο θα πρέπει να υποβάλλει νέα αίτηση εγγραφής.
Εξουσιοδοτήσεις
Τα Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να εξουσιοδοτούν λογιστή Φυσικό Πρόσωπο επιτηδευματία ή εταιρεία λογιστικό γραφείο. Κατά τη διαδικασία πιστοποίησης στη Δ.Ο.Υ. δίνεται η δυνατότητα στο φορολογούμενο, αν επιθυμεί, να εξουσιοδοτήσει λογιστή ή λογιστικό γραφείο για όλες τις συναλλαγές του ή διαφορετικό για κάθε ομάδα συναλλαγών.
Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Μη Φυσικού Προσώπου υποχρεούται να εξουσιοδοτήσει έναν ή περισσότερους υπάλληλούς του Μη Φ.Π. ή λογιστή Φυσικό Πρόσωπο επιτηδευματία ή Λογιστικό Γραφείο.
Τα λογιστικά γραφεία (εταιρείες) εξουσιοδοτούν υποχρεωτικά έναν υπάλληλο που θα ενεργεί για λογαριασμό του ιδίου του λογιστικού γραφείου και άλλους υπαλλήλους μισθωτούς λογιστές εγγεγραμμένους στο Οικονομικό Επιμελητήριο οι οποίοι θα ενεργούν για λογαριασμό των πελατών του γραφείου. Οι εξουσιοδοτούμενοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν εγγραφεί ως χρήστες με τη νέα διαδικασία.
Υποβολή Δηλώσεων :
Το σύστημα θα δέχεται δηλώσεις :
-Τον Δεκέμβριο 2010 και τον Ιανουάριο 2011
– ΦΠΑ (Φ2, Φ4, Φ5) αρχικές εμπρόθεσμες
-Από τον Φεβρουάριο του 2011 σταδιακά (σύμφωνα με τις ημερομηνίες υποβολής)
– Αρχικές εμπρόθεσμες, εκπρόθεσμες και τροποποιητικές
– ΦΠΑ (Φ1, Φ2, Φ4, Φ5)
– Προσωρινή & Οριστική Φ.Μ.Υ.
– Εισόδημα Μη Φυσικών Προσώπων (Ε5, Φ010, Φ011, Φ012, Φ013, Φ014)
– Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Μη Φυσικών Προσώπων
– Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών/προμηθευτών
Το σύστημα θα εμφανίζει τα στοιχεία των δηλώσεων :
– Από τον Δεκέμβριο 2010
– ΦΠΑ (Φ2, Φ4, Φ5 και Φ3) είτε υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά είτε στη Δ.Ο.Υ.
– Από τον Φεβρουάριο του 2011 σταδιακά (σύμφωνα με τις ημερομηνίες υποβολής)
– ΦΠΑ (Φ1)
– Προσωρινή & Οριστική Φ.Μ.Υ.
– Εισόδημα Μη Φυσικών Προσώπων (Ε5, Φ010, Φ011, Φ012, Φ013, Φ014)
– Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Μη Φυσικών Προσώπων
– Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών/προμηθευτών
Πληρωμή στις τράπεζες: Η πληρωμή στην τράπεζα του οφειλόμενου φόρου είναι συνδεδεμένη με την υποβολή της δήλωσης. Αυτό σημαίνει ότι προϋπόθεση για την πληρωμή, είναι η υποβολή της δήλωσης. Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης της χρεωστικής δήλωσης, εμφανίζεται στην οθόνη το «Σημείωμα για πληρωμή» στο οποίο μεταξύ των άλλων πληροφοριών υπάρχει και η Ταυτότητα Πληρωμής. Η ταυτότητα πληρωμής είναι μια σειρά από αριθμητικά ψηφία και χωρίζεται σε 3 μέρη ως εξής :
– 9 ψηφία ο Α.Φ.Μ. του φορολογούμενου
– 11 ψηφία πληροφορίες για το είδος και την καταληκτική ημερομηνία της οφειλής
– Μέχρι 9 ακέραια ψηφία και 2 δεκαδικά για το ποσό της οφειλής
Απαραίτητο στοιχείο για την πληρωμή στις τράπεζες είναι η ταυτότητα πληρωμής. Με τον τρόπο αυτό η τράπεζα εισπράττει το ακριβές ποσό που αντιστοιχεί στη δήλωση και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της οφειλής. Συνεπώς δεν επιτρέπονται πληρωμές με μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσό από το οφειλόμενο, ούτε πληρωμές μετά την ημερομηνία λήξης της οφειλής. Οπότε δεν υπάρχουν απορρίψεις πληρωμών.
Σε περίπτωση όμως που από λάθος πληρωθεί σε δυο διαφορετικές τράπεζες το ίδιο ποσό εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, το επιπλέον ποσό επιστρέφεται στο φορολογούμενο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του, με τις γνωστές διαδικασίες επιστροφής.
Διαχείριση Χρηστών Υφισταμένου TAXISnet
Υφιστάμενοι χρήστες
– Υποβάλουν δηλώσεις με τους υπάρχοντες κωδικούς πρόσβασης
– Ανακτούν το περιεχόμενο όλων των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί τα 5 τελευταία χρόνια, είτε ηλεκτρονικά, είτε σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ.
– Τροποποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους
– Έχει δημιουργηθεί αίτηση εγγραφής με τη νέα διαδικασία και είναι σε αναμονή έγκρισης στη Δ.Ο.Υ.
– Είναι απαραίτητη η επανεγγραφή τους αν θέλουν να κάνουν χρήση των νέων δυνατοτήτων του συστήματος
Οι χρήστες του TAXISnet που αυτή τη στιγμή κάνουν χρήση των υφισταμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, θα διατηρηθούν σε ισχύ. Θα μπορούν να υποβάλλουν κάθε είδους δήλωση. Αν επιθυμούν να κάνουν χρήση των νέων υπηρεσιών που θα παρέχονται σταδιακά (εξουσιοδοτήσεις σε λογιστές, πρόσβαση στη συνολική φορολογική εικόνα, πληρωμή οφειλών , μεταβολές προσωπικών στοιχείων, επιχείρησης κλπ) θα πρέπει να επισκεφθούν τη Δ.Ο.Υ. προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έγκρισης της αίτησης. Για τους χρήστες  αυτούς η Αίτηση Εγγραφής θα γίνει αυτόματα κατά τη διαδικασία μετάπτωσης των στοιχείων των υφισταμένων χρηστών. Προτείνεται στους υφιστάμενους χρήστες στην πρώτη τους επίσκεψη στη Δ.Ο.Υ., μετά την έναρξη λειτουργίας του νέου TAXISnet στις 6 Δεκεμβρίου 2010, να προσέλθουν στο τμήμα Μητρώου, ώστε να ολοκληρώσουν την έγκριση της αίτησης στη Δ.Ο.Υ. και στη συνέχεια να ενεργοποιήσουν τον λογαριασμό τους. Θα θεωρούνται πλέον για το σύστημα «ΝΕΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ» και θα έχουν στη διάθεσή τους όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες, σε αντίθεση με τους χρήστες από μετάπτωση που θα μπορούν μόνο να υποβάλλουν, να ανακτούν δηλώσεις και να αλλάζουν τα στοιχεία επικοινωνίας.
Λογιστές – Λογιστικά Γραφεία:
– Απόκτηση πρόσθετου ρόλου «Λογιστή»
– Εγγεγραμμένος στο Οικονομικό Επιμελητήριο
και
– Λογιστικές Δραστηριότητες στο Μητρώο TAXIS  (ΚΑΔ πριν από την 1/12/2008 74120000-74129999 και από 1/12/2008 69200000 -69209999)
– Δυνατότητα μαζικής υποβολής
– Υποβολή δήλωσης με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του λογιστή και όχι του πελάτη
Εξουσιοδοτήσεις – Ρόλοι Χρηστών:
Στο νέο TAXISnet κάθε χρήστης μπορεί να έχει τους παρακάτω ρόλους:
1. Αυτοεξυπηρετούμενος χρήστης ή /και
2. Εκπρόσωπος (λογιστής/λογιστικό γραφείο, εκτελωνιστής, συμβολαιογράφος, ΚΕΠ) άλλου χρήστη.
Τα Φυσικά και τα Μη Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να ενεργούν ως Αυτοεξυπηρετούμενοι χρήστες ή υπό προϋποθέσεις ως εκπρόσωποι άλλων χρηστών. Οι Φορείς Δημοσίου ενεργούν μόνον για λογαριασμό τους (Αυτοεξυπηρετούμενοι χρήστες), τα δε ΚΕΠ ως εκπρόσωποι άλλων χρηστών.
Ρόλος Λογιστή – Λογιστικού Γραφείου
Ένας λογιστής ή ένα λογιστικό γραφείο μπορεί, εφόσον είναι εγγεγραμμένος χρήστης με τη νέα διαδικασία, να αποκτήσει και τον πρόσθετο ρόλο του λογιστή στις υπηρεσίες του TAXISnet, ώστε να ενεργεί για λογαριασμό άλλων χρηστών – πελατών. Προκειμένου να αποκτήσει το ρόλο του λογιστή θα πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι εξής δύο προϋποθέσεις :
1. Να υπάρχει ως εγγεγραμμένος λογιστής, κάτοχος άδειας στο αρχείο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος το οποίο γνωστοποιείται στη ΓΓΠΣ από το οικείο επιμελητήριο και
2. Στο ΜΗΤΡΩΟ TAXIS να έχει Κωδικό Δραστηριότητας που εμπίπτει στο εύρος των λογιστικών δραστηριοτήτων.(ΚΑΔ πριν από την 1/12/2008 74120000 – 74129999 και από 1/12/2008 69200000 – 69209999)
Ο εγγεγραμμένος λογιστής Φυσικό Πρόσωπο ή λογιστικό γραφείο όταν εισέρχεται στο σύστημα, με τους προσωπικούς του κωδικούς, επιλέγει αν θα ενεργήσει για λογαριασμό του ή για λογαριασμό των πελατών του.
Ο εγγεγραμμένος ως λογιστής/λογιστικό γραφείο, μπορεί να αποδέχεται ή να απορρίπτει ως πελάτες φορολογούμενους οι οποίοι τον εξουσιοδότησαν ως λογιστή τους. Η αποδοχή ή απόρριψη γνωστοποιείται με αποστολή μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον πελάτη – φορολογούμενο.
Κάθε φορολογούμενος που εξουσιοδότησε λογιστή/λογιστικό γραφείο, μπορεί να ανακαλέσει αυτή την εξουσιοδότηση μέσω συστήματος. Σε αυτή την περίπτωση ο λογιστής/λογιστικό γραφείο μόλις εισέλθει στο σύστημα, θα λάβει μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο του γνωστοποιείται η διακοπή της εξουσιοδότησης από τον πελάτη.
Επίσης αποστέλλεται μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους πελάτες ενός λογιστή/λογιστικού γραφείου στις περιπτώσεις που :
1. Απενεργοποιείται ο λογαριασμός του λογιστή /λογιστικού γραφείου
2. Αφαιρείται ο πρόσθετος ρόλος του λογιστή και
3. Διακόπτεται ο ΚΑΔ του λογιστή στο ΜΗΤΡΩΟ TAXIS Με τον ίδιο τρόπο θα πιστοποιούνται και θα λαμβάνουν ρόλο οι συμβολαιογράφοι και οι εκτελωνιστές καθώς και κάθε άλλη ανάλογη ομάδα.
Τα Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να εξουσιοδοτούν λογιστή Φυσικό Πρόσωπο επιτηδευματία ή εταιρεία λογιστικό γραφείο. Κατά τη διαδικασία πιστοποίησης στη Δ.Ο.Υ. δίνεται η δυνατότητα στο φορολογούμενο, αν επιθυμεί, να εξουσιοδοτήσει λογιστή ή λογιστικό γραφείο για όλες τις συναλλαγές του ή διαφορετικό για κάθε ομάδα συναλλαγών.
Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Μη Φυσικού Προσώπου υποχρεούται να εξουσιοδοτήσει έναν ή περισσότερους υπάλληλούς του Μη Φ.Π. ή λογιστή Φυσικό Πρόσωπο επιτηδευματία ή Λογιστικό Γραφείο.
Τα λογιστικά γραφεία (εταιρείες) εξουσιοδοτούν υποχρεωτικά έναν υπάλληλο που θα ενεργεί για λογαριασμό του ιδίου του λογιστικού γραφείου και άλλους υπαλλήλους μισθωτούς λογιστές εγγεγραμμένους στο Οικονομικό Επιμελητήριο οι οποίοι θα ενεργούν για λογαριασμό των πελατών του γραφείου. Οι εξουσιοδοτούμενοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν εγγραφεί ως χρήστες με τη νέα διαδικασία.

ΠΗΓΗ: Ημερησία