Οδηγός συντάξεων για επαγγελµατίες

syntaksi_oaeeΕως και πέντε επιπλέον χρόνια εργασίας προσθέτει ο νέος ασφαλιστικός νόµος, σταδιακά από 1/1/2011 έως το 2015, σε όσους ελεύθερους επαγγελµατίες ασφαλισµένους στον ΟΑΕΕ δεν θεµελίωσαν µε το τέλος του 2010 συνταξιοδοτικό δικαίωµα και δεν αναγνώρισαν πλασµατικό χρόνο ασφάλισης.
Πρόκειταιγια τουςασφαλισµένους στα πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ(εµπόρων) και ΤΣΑ (αυτοκινητιστών), οι οποίοι περιλαµβάνονται στοννέο ασφαλιστικό νόµο. Σχετικέςεγκύκλιοι εκδόθηκαν από το υπουργείο Εργασίας και τη διοίκηση του ΟΑΕΕ. Τονίζεται ότι µε τον νέο ασφαλιστικό νόµο επαναπροσδιορίζονται και στον ΟΑΕΕ οι χρόνοι που µπορούν να προσµετρηθούν ή να αναγνωριστούν µε εξαγορά για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ή για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.
Συνταξιοδότηση ασφαλισµένων µετά την 1/1/1993
1. ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ Ασφαλισµένοιµετάτην1/1/1993 σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ), θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε τη συµπλήρωση του 60ού έτουςτης ηλικίας και 40 έτη ασφάλισης. Εποµένως, οι νέοι ασφαλισµένοι του Οργανισµού θα θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα γήρατος µε τη συµπλήρωση του 60ου έτουςτης ηλικίας και 40 έτη ασφάλισης. Για τη συµπλήρωση του παραπάνω χρόνου λαµβάνεταιυπόψη και ο χρόνος ασφάλισης σε οποιονδήποτε οµοειδή φορέα, δηλαδή σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το ∆ηµόσιο. Στον απαιτούµενο για συνταξιοδότηση χρόνο συνυπολογίζεται και κάθε άλλος χρόνος ο οποίος αναγνωρίζεται µε την κείµενη νοµοθεσία ως χρόνος ασφάλισης.
2. ΜΗΤΕΡΕΣ Ή ΧΗΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
Το όριο ηλικίας για τη συνταξιοδότηση γήρατος µητέρων µε ανήλικα τέκνα, δηλαδή το 55ο, ανακαθορίζεται από 1/1/2013 στο 65ο.
Εποµένως καταργούνται από 1/1/2013 οι ευµενέστερες ως προς την ηλικία συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις των µητέρων µε ανήλικα τέκνα και ταυτίζονται πλέον µε τα ισχύοντα για τους λοιπούς νέους ασφαλισµένους, δηλαδή συµπληρωµένο το65ο έτος και 15 έτη ασφάλισης.
Επίσης, το όριο ηλικίας για µειωµένη σύνταξη γήρατος µητέρων µε ανήλικα τέκνα, δηλαδή το 50ό, ανακαθορίζεται από 1/1/2013 στο 60ό. Εποµένως καταργούνται από 1/1/2013 οι ευµενέστερες ως προς την ηλικίασυνταξιοδοτικές προϋποθέσεις για τις µητέρες µε ανήλικα τέκνα και για µειωµένη σύνταξη και ταυτίζονται πλέον µε ταισχύοντα για τους λοιπούς νέους ασφαλισµένους, δηλαδή συµπληρωµένο το 60ό έτος και 15 έτη ασφάλισης µε ποσό σύνταξης µειωµένο κατά 1/200 για κάθε µήνα ηλικίας που υπολείπεται από την έναρξη της συνταξιοδότησης µέχρι τη συµπλήρωση του65ου έτους τηςηλικίας.
Τα παραπάνω αναφερόµενα εφαρµόζονται και στους χήρους πατέρες ανήλικων τέκνων.
Οι προϋποθέσεις για ασφαλισµένους πριν από το 1993
Για Τη συνταξιοδότηση των παλαιών ασφαλισµένων (πριν από την 1/1/1993), σύµφωνα µε την εγκύκλιο του υπουργείου, ισχύουν τα ακόλουθα σχετικά µε τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος από 1/1/2011:
1Τροποποιείται η διάταξη που προβλέπει συνταξιοδότηση µε τη συµπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας και 35 έτη ασφάλισης – και για το έτος 2011 ο απαιτούµενος χρόνος ασφάλισης ανακαθορίζεται σε 36 έτη, για κάθε δε επόµενο έτος αυξάνεται σταδιακά κατά ένα έτος ώς τη συµπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης. Ως όριο ηλικίας για την εφαρµογή των παραπάνω παραµένει το 60ό.

2Κατά τη µεταβατική περίοδο από 2011 έως 2015, οι ασφαλισµένοι δικαιούνται σύνταξη γήρατος µε τον χρόνο ασφάλισης που ισχύει κατά το έτος συµπλήρωσης των 35 ετών ασφάλισης. Εποµένως ο ασφαλισµένος συνταξιοδοτείται µε τόσα έτη ασφάλισης όσα απαιτούνται κατά το έτος που συµπληρώνει την 35ετία. ∆ιευκρίνιση: ανακαθορισµός του χρόνου ασφάλισης από 1/1/2011 αφορά όλους τους ασφαλισµένους του Οργανισµού, είτε επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν µε τις διατάξεις ΟΑΕΕ είτε µε τις καταστατικές διατάξεις των καταργούµενων Ταµείων ΤΕΒΕ – ΤΑΕ – ΤΣΑ. 3Το όριο ηλικίας των 60 ετών ή µικρότερο αυτού που προβλέπεται από γενικές ή καταστατικές διατάξεις για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισµένων φορέων κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας του υπουργείου Εργασίας, αυξάνεται κατά ένα έτος για κάθε χρόνο από 1/1/2011 µέχρι τη συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας. Στον ΟΑΕΕ, η παραπάνω διάταξη έχει εφαρµογή µόνο στις γυναίκες ασφαλισµένες του ΟΑΕΕ – πρώην ΤΣΑ οι οποίες µπορούν να συνταξιοδοτηθούν σύµφωνα µε τις καταστατικές διατάξεις του πρώην Ταµείου σε ηλικία 60 ετών µε τη συµπλήρωση 25 ετών ασφάλισης.

ΠΗΓΗ: Τα Νέα