Με αντικειμενικά κριτήρια, πρόστιμα σε επιχειρήσεις

Με αντικειμενικά κριτήρια θα επιβάλουν, στο εξής, οι επιθεωρητές εργασίας τα πρόστιμα και τις άλλες διοικητικές κυρώσεις (π.χ. λουκέτα) σε όσες επιχειρήσεις παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία.
Ο Κανονισμός για την «αντικειμενικοποίηση» των ποινών που σχεδίασε ο εδικός γραμματέας του ΣΕΠΕ κ. Χάλαρης Μιχάλης και τέθηκε με απόφαση της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λ. Κατσέλη σε άμεση εφαρμογή, στηρίζει την επιβολή ποινών σε επιστημονική μεθοδολογία, με βάση ποιοτικά και αντικειμενικά κριτήρια, έτσι ώστε «ο κάθε επιθεωρητής εργασίας να μην εισηγείται και επιβάλλει πρόστιμα με υποκειμενικά και εμπειρικά κριτήρια και, άρα λιγότερο αντικειμενικά».
Κριτήρια
Τα πρόστιμα θα συνεκτιμούνται με βάση 3 μεταβλητές – κριτήρια τα οποία είναι:
Η σοβαρότητα της παράβασης.
Ο αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση που θίγεται.
Η τυχόν υποτροπή της επιχείρησης.
Θα «μετρούν», ακόμη, ο βαθμός συνεργασίας, η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση σε υποδείξεις – συστάσεις, ο βαθμός υπαιτιότητας του εργοδότη, η παρεμπόδιση του έργου του επιθεωρητή κατά τη διενέργεια του ελέγχου, η μη χορήγηση στοιχείων κατά τη διάρκεια της έρευνας κ.ά.
Για τις παραβάσεις σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας θα γίνεται ανάλυση κινδύνου με βάση τον αριθμό των εργαζομένων, τη σοβαρότητα των συνεπειών παράβασης και έκτασης του κινδύνου.
Παραδείγματα
1ο παράδειγμα
Για παράνομη υπερωριακή απασχόληση (θεωρείται πολύ υψηλή παράβαση): Για αριθμό εργαζομένων έως 8, το εκτιμώμενο πρόστιμο είναι 9.100 ευρώ. Για αριθμό εργαζομένων ίσον με 70, το πρόστιμο είναι 22.000 ευρώ. Για αριθμό εργαζομένων ίσον με 300, το πρόστιμο είναι 40.000 ευρώ.
2ο παράδειγμα
Μη χορήγηση αναλυτικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών (θεωρείται σημαντική παράβαση): Για αριθμό εργαζομένων ίσον με 8 το εκτιμώμενο πρόστιμο είναι 9.750 ευρώ. Για αριθμό εργαζομένων ίσον με 70 το πρόστιμο είναι 19.500 ευρώ. Για αριθμό εργαζομένων ίσον με 300 το εκτιμώμενο πρόστιμο είναι 33.375 ευρώ.
Οι 17 «πολύ σοβαρές» παραβάσεις
1. Καταγγελία σύμβασης εργασίας στη διάρκεια κανονικής αδείας.
2. Μη καταβολή πλήρων αποδοχών αδείας ή αναλογίας αυτών.
3. Μη καταβολή πλήρους αποζημίωσης αδείας ή αναλογίας αυτής σε περίπτωση λύσης της σχέσης ή σύμβασης εργασίας πριν από τη λήψη της άδειας.
4. Μη κατάθεση πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας.
5. Μη κατάθεση συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού & ωρών εργασίας, σε περίπτωση αλλαγής νομίμου εκπροσώπου ή προσλήψεων νέων εργαζομένων.
6. Μη κατάθεση προγράμματος ωρών εργασίας.
7. Απασχόληση κατά ημέρα εργασίας και ωράριο εργασίας διαφορετικό από το εμφανιζόμενο στον πίνακα προσωπικού ή στο πρόγραμμα εργασίας χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση της αλλαγής ή της τροποποίησης του ωραρίου ή του χρόνου εργασίας.
8. Καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω μη αποδοχής από τον εργαζόμενο εργοδοτικής πρότασης για μερική απασχόληση.
9. Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας.
10. Απασχόληση ανηλίκων σε απαγορευμένες εργασίες.
11. Μη καταβολή αναδρομικών αποδοχών.
12. Μη καταβολή αποδοχών διαθεσιμότητας.
13. Μη καταβολή μισθών / ημερομισθίων βάσει ΣΣΕ, Δ.Α., Υ.Α. ή βάσει ατομικής συμφωνίας.
14. Μη καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά Κυριακές και αργίες.
15. Μη χορήγηση άδειας μητρότητας (17 εβδομάδες).
16. Παράβαση νομοθεσίας περί ομαδικών απολύσεων.
17. Μη εφαρμογή όρων ΣΣΕ, Δ.Α. ή Υ.Α., ή κανονισμού εργασίας.

ΠΗΓΗ: Ημερησία