Σύνταξη έως πέντε χρόνια νωρίτερα λόγω παιδιών

Η δυνατότητα εξαγοράς έως και πέντε πλασµατικών ετών για τη γέννηση παιδιών και στον ιδιωτικό τοµέα και η αυστηροποίηση των προϋποθέσεων για την καταβολή του ΕΚΑΣ είναι ορισµένες από τις ρυθµίσεις που εισάγει το πολυνοµοσχέδιο των 150 σελίδων το οποίο έδωσε χτες σε δηµόσια διαβούλευση ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας κ. Γ. Κουτρουµάνης καιαφοράσε ένα εκατοµµύριο ασφαλισµένους και συνταξιούχους. Μεταξύ άλλων περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για:
Προστασία από απόλυση λόγω µητρότητας αλλά και ευνοϊκές ρυθµίσεις για ανέργους.
Βελτίωση των διατάξεων που αφορούν τη σύνταξη των διαζευγµένων, έτσι ώστε το ποσό της σύνταξης για τον διαζευγµένο/η να είναι ανάλογο και µε τα χρόνια της συµβίωσης µε τον πρώην σύζυγο και να φτάνει έως και 50%.
Την έκδοση προσωρινής σύνταξης, για να σταµατήσει η οδύσσεια των ασφαλισµένων που µπορεί να διαρκέσει και δύο χρόνια στην περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης.
Πιλοτική εφαρµογή της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας, που οδηγεί σε µείωση των εργοδοτικών εισφορών.
ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ. Η αναγνώριση πλασµατικού χρόνου γίνεται µε τις ίδιες προϋποθέσεις και από τον άνδρα και από τη γυναίκα µε καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών (20% επί του 25πλάσιου ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη για κύρια σύνταξη και 6% για επικουρική). ∆ηλαδή περίπου 1.500 έως 1.800 ευρώ για κάθε χρόνο εξαγοράς. Σύµφωνα µε τη σχετική διάταξη στους ασφαλισµένους των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρµοδιότητας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, καθώς και του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου (ΝΑΤ) αναγνωρίζεται πλασµατικός χρόνος για κάθε παιδί, ο οποίος ανέρχεται σε ένα έτος ή 300 ηµέρες ασφάλισηςγια το πρώτο παιδί και σε δύο έτη ή 600 ηµέρες ασφάλισης για κάθε επόµενο παιδί και µέχρι το τρίτο. Ο χρόνος που αναγνωρίζεται λαµβάνεται υπόψη τόσο για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, υπό την προϋπόθεση ότι οι ασφαλισµένοι έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον 3.600 ηµέρες ή 12 έτη ασφάλισης.
ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ σε περισσότερους του ενός φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή στο ∆ηµόσιο, το δικαίωµα αναγνώρισης του ανωτέρω χρόνου ασκείται σε έναν µόνο φορέα κύριας και σε έναν επικουρικής ασφάλισης, κατ’ επιλογήν. Ο εν λόγω αναγνωριζόµενος χρόνος δε συνυπολογίζεται για τη συµπλήρωση του απαιτούµενου χρόνου ασφάλισης για τη συνταξιοδότηση των µητέρων ανηλίκων ή ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών και χήρωνπατέρων ανηλίκων ή ανάπηρων παιδιών, των κατά περίπτωση απαιτούµενων ηµερών ασφάλισης στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, του προβλεπόµενου από καταστατικές διατάξεις χρόνου για συνταξιοδότηση σε περίπτωση απόλυσης, καθώς και για τη θεµελίωση δικαιώµατος συνταξιοδότησης ή προσαύξηση της σύνταξης µε τις ειδικές διατάξεις των Ν. 3717/2008,3371/2005 και 3762/2008. Η αναγνώριση του ανωτέρω πλασµατικού χρόνου γίνεται µε αίτηση των ενδιαφεροµένων και την καταβολή για κάθε µήνα ποσού εξαγοράς υπολογιζόµενου µεποσοστό 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και 6% της επικουρικής επί του 25πλασίου του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Οι ασφαλιστικές εισφορές για την αναγνώριση καταβάλλονται είτε εφάπαξ εντός τριµήνου από την κοινοποίηση της απόφασης, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%, είτε σε µηνιαίες δόσεις, ο αριθµός των οποίων είναι ίσος µε τους αναγνωριζόµενους µήνες. Η πρώτη καταβάλλεται µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από την κοινοποίηση της απόφασης. Καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται επιβάρυνσή της µε τα εκάστοτε προβλεπόµενα πρόσθετα τέλη.
Σε περίπτωση θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης, πριν από τον χρόνο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς, παρακρατείται κάθε µήνα από τη σύνταξη και µέχρι την εξόφληση ποσό ίσο µε το 1/4 της σύνταξης. Η σύνταξη καταβάλλεται από την ηµεροµηνία που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις του ασφαλιστικού φορέα,.
Με τις ίδιες προϋποθέσεις η αναγνώριση για άνδρες και γυναίκες
Πιο αυστηρά τα κριτήρια για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ
Ολα τα εισοδήµατα του συνταξιούχου (εκτός των κοινωνικών επιδοµάτων)θα συνυπολογίζονται στα κριτήρια για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ. Αντιµετωπίζεται έτσι ένα πρόβληµα καταστρατήγησης του αρχικού νόµου και δικαιότερης κατανοµήςτων πόρων για την ενίσχυση χαµηλοσυνταξιούχων που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη. Αυτό σηµαίνει ότισε συνταξιούχους µε υψηλότερα συνολικά εισοδήµατα (µε βάση τα ποσά που ορίζονται στο νοµοσχέδιο) δεν θα χορηγείται πλέον το ΕΚΑΣ.
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ από 1/1/2011, το Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) καταβάλλεται στους συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, των οργανισµών κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας υπουργείουΕργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ,καθώς και τουΝαυτικούΑποµαχικού Ταµείου(ΝΑΤ), απότους φορείς που συνταξιοδοτούνται, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Οι συνταξιούχοι γήρατος και θανάτου να έχουνσυµπληρώσει την 1η Ιανουαρίου 2011 το 60ό έτος της ηλικίαςτους. Για τους συνταξιούχους λόγωαναπηρίας, καθώς και γιατα τέκναπου λαµβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται όριο ηλικίας. 2. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδηµά τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήµατα), µισθούς, ηµεροµίσθια και λοιπά επιδόµατα που χορηγήθηκαν σε µισθωτό, να µην υπερβαίνει το ποσό των οχτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδοµήντα δύο ευρώ και εννέα λεπτών (8.472,09 ευρώ). Από το εισόδηµα αυτό εξαιρούνται τα ποσάπου αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων και θυµάτων πολεµικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, στην ισόβια σύνταξη σε πολύτεκνες µητέρες καθώς και στα προνοιακάβοηθήµατα του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Το συνολικό ετήσιο ατοµικό φορολογούµενο πραγµατικό ή τεκµαρτό καθώς καιτο απαλλασσόµενο ή φορολογούµενοµε ειδικό τρόπο εισόδηµα του συνταξιούχου να µην υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και έντεκα λεπτών (9.884,11 ευρώ).
4. Το συνολικό ετήσιοοικογενειακό φορολογούµενο πραγµατικό ή τεκµαρτό καθώς και το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενοµε ειδικό τρόπο εισόδηµα να µην υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ και ενενήντα λεπτών (15.380,90 ευρώ). Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήµατα που δηλώθηκαν µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του προηγούµενου οικονοµικού έτους. 5. ∆ιαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα. Το ΕΚΑΣ χορηγείται και σε εκείνους που θακαταστούνσυνταξιούχοι των ανωτέρωοργανισµών κύριας ασφάλισης µετάτην 1η Ιανουαρίου 2011, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις.

Όλα τα άρθρα του συντάκτη σε RSS

ΠΗΓΗ: Τα Νέα