Πρόσθετοι φόροι και έλεγχοι σε επιχειρήσεις

Πρόσθετους φόρους και τακτικό έλεγχο αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν υπαχθεί στην περαίωση, αλλά για μία ή περισσότερες από τις χρήσεις που περαιώθηκαν η εφορία διαπιστώνει ότι δεν είχαν υποβάλει ή υπέβαλλαν ανακριβείς περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ή άλλων παρακρατούμενων φόρων.
Το πράσινο φως για τη διενέργεια των φορο-ελέγχων από τις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα άναψε ο υφυπουργός Οικονομικών, Δημ. Κουσελάς. Με εγκύκλιο που απέστειλε ζητεί να γίνεται φορολογικός έλεγχος για τον ΦΠΑ και τα λοιπά φορολογικά αντικείμενα -πλην του φόρου εισοδήματος- ανεξαρτήτως της περαίωσης, εφόσον διαπιστώνεται:
Η μη υποβολή των σχετικών δηλώσεων ή
Οτι κατά τον χρόνο αποδοχής του εκκαθαριστικού σημειώματος της περαίωσης υπάρχουν κάθε είδους επιβαρυντικά στοιχεία.
Σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ, ο έλεγχος θα διενεργείται εφόσον για φορολογικές περιόδους χρήσεων που περαιώθηκαν δεν έχουν υποβληθεί μία ή περισσότερες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ή εφόσον με βάση δελτίο πληροφοριών που υπάρχει στην αρμόδια ΔΟΥ προκύπτει ότι για μία ή περισσότερες φορολογικές περιόδους χρήσεων που έχουν υπαχθεί στην περαίωση υποβλήθηκε ανακριβής περιοδική δήλωση ΦΠΑ.
Ο έλεγχος θα διενεργείται μόνο στις φορολογικές περιόδους για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν περιοδικές δηλώσεις και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, θα εκδίδονται συμπληρωματικές πράξεις καταλογισμού ΦΠΑ.

ΠΗΓΗ: Ημερησία