ΕΚΑΣ: Αυστηρότερα κριτήρια, λιγότεροι δικαιούχοι

Το Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) είναι το πρώτο κοινωνικό επίδομα που θα υποστεί περικοπές, στο πλαίσιο όσων επιβάλει το μνημόνιο που υπέγραψε η χώρα με τους δανειστές της. Τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος γίνονται αυστηρότερα με αποτέλεσμα να μειωθούν οι συνταξιούχοι που θα δικαιούνται στο σχετικό επίδομα. Αντιθέτως τα χορηγούμενα ποσά παραμένουν τα ίδια.
Για πρώτη φορά στις εισοδηματικές προϋποθέσεις των δικαιούχων τίθεται πέραν του πραγματικού και «το τεκμαρτό εισόδημα», όπως καθώς και «το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου».
Οι αλλαγές περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας. Συγκεκριμένα οι συνταξιούχοι για να δικαιούνται το ΕΚΑΣ θα πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις :
1. Να έχουν συμπληρώσει την 1η Ιανουαρίου 2011 το 60ό έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται όριο ηλικίας.
2. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις, (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα που χορηγήθηκαν σε μισθωτό, να μην υπερβαίνει το ποσό των οχτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και εννέα λεπτών (8.472,09 ευρώ). Από το εισόδημα αυτό εξαιρούνται τα ποσά που αντιστοιχούν στην σύνταξη αναπήρων και θυμάτων πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας , στην ισόβια σύνταξη σε πολύτεκνες μητέρες καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και έντεκα λεπτών (9.884,11 ευρώ).
4. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ και ενενήντα λεπτών (15.380,90 ευρώ). Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους.
5. To συνολικό ακαθάριστο καταβαλλόμενο κατά το μήνα που προηγείται εκείνου της έναρξης ισχύος του νόμου αυτού ή -προκειμένου για όσους συνταξιοδοτηθούν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου και μέχρι 31.12.2011 – το δικαιούμενο κατά τον πρώτο πλήρη μήνα συνταξιοδότησης ποσό συντάξεων ( κύριων και επικουρικών ) συμπεριλαμβανόμενων και των πάσης φύσεως επιδομάτων, δεν υπερβαίνει τα 850,00 ευρώ.
6. Να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα
Στους συνταξιούχους λόγω γήρατος που συμπληρώνουν το όριο ηλικίας μετά την ημερομηνία αυτή, το ΕΚΑΣ αρχίζει να καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που συμπληρώνουν το 60ό έτος της ηλικίας τους.
Το ποσό του ΕΚΑΣ κλιμακώνεται ως εξής: εφόσον τα συνολικά ποσά από μισθούς και συντάξεις δεν ξεπερνούν τα 7.715,65 ευρώ καταβάλλεται επίδομα 230,00 ευρώ μηνιαίως.
Για εισόδημα από 7.715,66 ευρώ μέχρι 8.018,26 ευρώ επίδομα172,50 ευρώ. Για εισόδημα από 8.018,27 ευρώ και μέχρι 8.219,93 ευρώ δίδεται επίδομα 115 ευρώ. Και για εισόδημα από 8.219,94 ευρώ μέχρι 8.472,09 ευρώ ποσό 57,50 ευρώ.
Τα ίδια ποσά επιδόματος χορηγούνται και στους συνταξιούχους αναπηρίας που λαμβάνουν πλήρη σύνταξη.
Στους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη, το επίδομα ισούται με 2/3 των ανωτέρω ποσών.

ΠΗΓΗ: Το Βήμα