Πώς θα διασώζονται εταιρείες με τις νέες ρυθμίσεις

Τη δυνατότητα διάσωσης και ρύθμισης χρεών μίας επιχείρησης, ακόμα και όταν δεν συναινούν όλοι οι πιστωτές, δίνει η προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης των επιχειρήσεων, που παρουσίασε χθες ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στο υπουργικό συμβούλιο, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του Πτωχευτικού Κώδικα. Πρόκειται για ρύθμιση που ουσιαστικά επαναφέρει σε ισχύ στοιχεία της καταργημένης διάταξης του άρθρου 44 του ν.1892/1990 σε συνδυασμό με τον Πτωχευτικό Κώδικα, εισάγοντας παράλληλα και νέες λύσεις. Στόχος της αναμόρφωσης, σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχοΐδη, είναι να δοθεί μία πραγματική δεύτερη ευκαιρία στις επιχειρήσεις, που είναι μεν βιώσιμες, αλλά για οποιοδήποτε λόγο βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία.
Τα χαρακτηριστικά
Στο πλαίσιο αυτό, αντικαθίσταται το έκτο κεφάλαιο του ν.3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) και εισάγεται η προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης πριν επέλθει η περίοδος πτώχευσης, η οποία πρακτικά σημαίνει αυτόματη απαξίωσή της επιχείρησης. Κυριότερα χαρακτηριστικά της νέας ρύθμισης:
Δυνατότητα δέσμευσης των μη συναινούντων πιστωτών.
Δίνεται, κατά το γαλλικό πρότυπο, η δυνατότητα να καταλήξουν οφειλέτης και δανειστές σε συμφωνία χωρίς επίσημη διαδικασία διαπραγματεύσεων, με εμπιστευτικές διαπραγματεύσεις.
Σε περίπτωση επιλογής της διαδικασίας των επίσημων διαπραγματεύσεων δίνονται δύο δυνατότητες:
Είτε, να συνάπτουν τη συμφωνία απ’ ευθείας οι πιστωτές, είτε να
Συγκαλείται συνέλευση πιστωτών, διαδικασία που αναμένεται ότι θα χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου οι πιστωτές είναι πολλοί και είναι δύσκολο να συντονιστούν διαφορετικά.
Δίνεται διακριτική ευχέρεια στα μέρη με δυνατότητα χρήσης διαφόρων μέτρων, από τα πιο ήπια όπως π.χ. απλή παράταση του χρόνου αποπληρωμής των υποχρεώσεων ως τα πιο δραστικά (π.χ. κεφαλαιοποίηση χρεών ή και μεταβίβαση της επιχείρησης), ώστε να καλύπτονται όσο το δυνατόν περισσότερες περιτώσεις (άρθρο 106, παρ.1)
Ως κριτήριο της διαδικασίας εξυγίανσης τίθεται να μην παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών. Με τον τρόπο αυτό εναρμονίζονται με το σκοπό του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως εξαγγέλλεται στο άρθρο 1, οι νέες διατάξεις.
Για την αποφυγή άδικων αποτελεσμάτων το νομοσχέδιο προβλέπει ουσιατικά κριτήρια επικύρωσης της συμφωνίας. Ενδεικτικά, προβλέπεται ότι με βάση τη συμφωνία οι πιστωτές πρέπει να μην περιέχονται σε χειρότερη θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόντουσαν αν ο οφειλέτης πτώχευε. Επίσης, πρέπει να τηρείται η αρχή της ισότητας μεταξύ πιστωτών που βρίσκονται στην ίδια θέση.
Διάσωση της επιχείρησης δεν σημαίνει και αυτόματη διάσωση του επιχειρηματία. Είναι ενδεχόμενο η διάσωση της επιχείρησης να συνεπάγεται την απώλεια ελέγχου από τον επιχειρηματία, όπως θα συμβεί σε περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησης ή κεφαλαιοποίησης χρεών
Για την αποφυγή καταχρηστικής συμπεριφοράς απο τους μετόχους ή εταίρους του οφειλέτη το νομοσχέδιο επιτρέπει υπό προϋποθέσεις στο πτωχευτικό δικαστήριο να παρέμβει και να τους εξαναγκάσει να συμπράξουν στη διάσωση της επιχείρησης.
Σύμφωνα με το ήδη υφιστάμενο άρθρο 98 του πτωχευτικού κώδικα οι διοικητές των κεφαλαιουχικών εταιρειών έχουν υποχρέωση να εργαστούν για την αποφυγή της πτώχευσής τους. Είναι προφανές ότι η υποχρέωση μπορεί να συνίσταται και στη σύμπραξη σε επιτυχή εξυγίανση, σε περίπτωση που είναι εφικτή. Επομένως σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης ή παράλειψης των διοικητών κεφαλαιουχικής εταιρείας να συνάψουν συμφωνία εξυγίανσης μπορεί να γεννάται ευθύνη τους για την αποζημίωση των πιστωτών, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 του Πτωχευτικού Κώδικα.
Παραδείγματα
α. Αγοράζοντας το σύνολο ενεργητικού
Τρίτος αγοράζει το σύνολο του ενεργητικού της επιχείρησής της χωρίς να αναλάβει μέρος του παθητικού έναντι 5.000.000 ευρώ, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μερική ικανοποίηση των πιστωτών οι οποίοι συμφωνούν να διαγράψουν τα υπόλοιπα.
β. Καταβάλλοντας μέρος των υποχρεώσεων
Τρίτος αγοράζει το σύνολο του ενεργητικού της επιχείρησής της, αναδέχεται υποχρεώσεις 3.000.000 ευρώ και καταβάλλει τίμημα τοις μετρητοίς 3.000.000 ευρώ. Τα εναπομένοντα 4.000.000 ευρώ διαγράφονται.
γ. Ποιο ποσό θα διαγραφεί
Τρίτος αγοράζει το ενεργητικό ενός από τους δύο κλάδους της δραστηριότητάς της έναντι τιμήματος 4.000.000 ευρώ. Από τα εναπομένοντα 6.000.000 ευρώ, 1.000.000 ευρώ παραμένει ως χρέος του οφειλέτη, 3.000.000 ευρώ κεφαλαιοποιούνται και 2.000.000 ευρώ διαγράφονται.
δ. Οταν οι πιστωτές συστήνουν Α.Ε.
Οι πιστωτές της εισφέρουν σε ανώνυμη εταιρεία που συστήνεται για τον σκοπό αυτόν τις απαιτήσεις τους. Στη συνέχεια η νέα ανώνυμη εταιρεία αγοράζει έναντι 10.000.000 ευρώ το σύνολο του ενεργητικού της παλιάς. Το τίμημα συμψηφίζεται με τις απαιτήσεις που ανήκουν πλέον στη νέα εταιρεία. Ετσι η επιχείρηση περιέρχεται ελεύθερη χρεών σε εταιρεία που ανήκει στους πιστωτές.
ε. Οταν νέα Α.Ε. αγοράζει κλάδο της παλιάς Α.Ε.
Οι πιστωτές της εισφέρουν σε νέα ανώνυμη εταιρεία απαιτήσεις ύψους 5.000.000 ευρώ και η νέα εταιρεία αγοράζει τον έναν από τους δύο κλάδους της δραστηριότητας της παλαιάς ανώνυμης εταιρείας έναντι 5.000.000 ευρώ (με συμψηφισμό των απαιτήσεών της κατά της παλαιάς εταιρείας) και αναδέχεται επιπλέον υποχρεώσεις 2.000.000 ευρώ. Από τις εναπομένουσες υποχρεώσεις της παλαιάς ανώνυμης εταιρείας, 1.000.000 ευρώ ορίζεται ότι θα καταβληθεί σε δόσεις με βάση την αναμενόμενη κερδοφορία του εναπομένοντος κλάδου της, ενώ 2.000.000 ευρώ εξοφλούνται από αύξηση κεφαλαίου που καλύπτουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι της παλαιάς εταιρείας και τρίτοι επενδυτές.

ΠΗΓΗ: Ημερησία