Παρατείνεται ο χρόνος μίσθωσης καταστημάτων στις κεντρικές αγορές

Τροπολογία με την οποία παρατείνεται υπό προϋποθέσεις ο μέγιστος χρόνος μίσθωσης των καταστημάτων στις κεντρικές αγορές Αθήνας και Θεσσαλονίκης κατέθεσε το υπουργείο Οικονομίας.
Η τροπολογία προβλέπει αύξηση του μέγιστου χρόνου από έξι σε δέκα χρόνια. Σκοπός είναι να ενταχθούν οι επιχειρήσεις σε επενδυτικά προγράμματα που προαπαιτούν μισθώσεις μεγαλύτερες του χρονικού διαστήματος των έξι ετών, όπως ο αναπτυξιακός νόμος, καθώς και σε προγράμματα που προκηρύσσονται μέσω του ΕΣΠΑ.
Η τροπολογία εντάσσεται στο νομοσχέδιο «Ρύθμιση των Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων».

Η τροπολογία για την παράταση του χρόνου μίσθωσης:
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται ο μέγιστος χρόνος μίσθωσης από 6 έτη σε 10 έτη, υπό προϋποθέσεις, των καταστημάτων που λειτουργούν στις Κεντρικές Αγορές Αθηνών και Θεσσαλονίκης
Η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι σκόπιμη προκειμένου οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός των Κεντρικών Αγορών Αθηνών και Θεσσαλονίκης να μπορούν να ενταχθούν σε επενδυτικά προγράμματα που προαπαιτούν μισθώσεις μεγαλύτερες του χρονικού διαστήματος των έξι ετών, όπως ο Αναπτυξιακός Νόμος, καθώς και προγράμματα που προκηρύσσονται μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013.
Άρθρο ………
«Το άρθρο 5 του Ν.1279/1982(Φ.Ε.Κ.108/Α΄),όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του Ν.3190/2003(Φ.Ε.Κ.249/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
1.Η διάρκεια των μισθώσεων που προβλέπονται από το άρθρο 4 και των ανανεούμενων μισθώσεων του άρθρου 3 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα έξι έτη. Η διάρκεια των μισθώσεων αυτών παρατείνεται έως τέσσερα (4) επιπλέον έτη σε επιχειρήσεις που διαθέτουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α)οι επιχειρήσεις εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την έναρξη της μίσθωσης να έχουν υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης / ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, του αναπτυξιακού νόμου ή οποιουδήποτε άλλου χρηματοδοτικού προγράμματος που προαπαιτεί διάρκεια μίσθωσης μεγαλύτερη των έξι (6) ετών, ή
β) να ολοκληρωθούν εντός της χρονικής διάρκειας των έξι (6) ετών συγχωνεύσεις επιχειρήσεων εντός των κεντρικών αγορών.
2.Σε περίπτωση μη υπαγωγής της υποβληθείσας πρότασης της επιχείρησης ή μη ολοκλήρωσης της εγκεκριμένης επένδυσης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του εκάστοτε προγράμματος, ή σε κάθε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων της παρ. 1, η διάρκεια της μίσθωσης δε δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.
3.Ο Διευθύνων Σύμβουλος των Οργανισμών Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Α.Ε. και Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε., ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., μπορεί να ανανεώνει τις μισθώσεις της παραγράφου 1 μέχρι έξι (6) έτη, κάθε φορά από την λήξη τους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το Δ.Σ. του Οργανισμού».

ΠΗΓΗ: Ελευθεροτυπία