Οδηγός – Ποιοι και πόσο κερδίζουν από το νέο καθεστώς της διαδοχικής ασφάλισης

Από την 1η Ιανουαρίου 2011 ξεκινά η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων για τη διαδοχική ασφάλιση, οι οποίες είναι πιο ευνοϊκές για τους ασφαλισμένους σε σύγκριση με το καθεστώς που ίσχυε ως σήμερα. Οι αλλαγές που προβλέπονται στον νόμο 3863/10 αγγίζουν όσους ασφαλισμένους καλύπτονται από δύο ή περισσότερα Ταμεία.
Κερδισμένοι των νέων ρυθμίσεων είναι κατά κύριο λόγο όσοι ξεκίνησαν από ταμεία μισθωτών και στη συνέχεια ασφαλίστηκαν σε φορείς αυτοαπασχολουμένων ή στο Δημόσιο. Ολοι θα παίρνουν σύνταξη από τον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα, ο οποίος θα αναλαμβάνει και την υποχρέωση να διεκπεραιώσει όλη τη γραφειοκρατία (αλληλογραφία) με όσα Ταμεία απαιτείται για να υπολογισθεί ο ασφαλιστικός βίος και το ύψος της σύνταξης του δικαιούχου.
Για τον υπολογισμό της σύνταξης στις περιπτώσεις της διαδοχικής ασφάλισης καθορίστηκαν νέοι συντελεστές με στόχο την άρση των αδικιών. Οι συντελεστές αυτοί περιλαμβάνονται σε εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Εργασίας κ. Γ. Κουτρουμάνη η οποία εστάλη χθες στα ασφαλιστικά ταμεία. Με βάση τον νόμο 3863/2010 επαναπροσδιορίστηκαν οι συντάξιμες αποδοχές βάσει των οποίων θα υπολογιστεί το ποσό της σύνταξης ώστε, εκτός από την επικαιροποίηση αυτών με βάση τον μέσο ετήσιο δείκτη τιμών καταναλωτή, να συμπεριληφθεί και η αναβάθμιση της ασφαλιστικής κλάσης των ασφαλισμένων.
Έτσι ορίστηκε ότι οι συντάξιμες αποδοχές των φορέων ασφάλισης μισθωτών που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης με βάση τον νόμο 3232/2004 θα πολλαπλασιάζονται για κάθε έτος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε από τη διακοπή της ασφάλισης σε αυτούς ως το προηγούμενο έτος του χρόνου υποβολής της αίτησης με συγκεκριμένους συντελεστές.
Στην εγκύκλιο προβλέπεται ότι οι συντελεστές θα μεταβάλλονται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας έπειτα από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης από τη Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων με βάση την εξέλιξη των συντελεστών ωρίμανσης των μισθών και ημερομισθίων.
Σημειώνεται ότι ο πολλαπλασιασμός με τους συντελεστές θα ισχύσει και για το Δημόσιο πέραν της αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών, σύμφωνα τον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (ΠΔ 166/200), ώστε να υπολογισθεί η ωρίμανση των μισθών.
Για παράδειγμα, ένας ασφαλισμένος «υπαγόταν» στο ΙΚΑ ως και το 1995 και στη συνέχεια πέρασε στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) στο οποίο υπέβαλε αίτηση το 2010. Ο ΟΑΕΕ ως αρμόδιος για την απονομή της σύνταξης υπολογίζει και το αναλογούν ποσό σύνταξης του ΙΚΑ.
ΑΤΑ στις συντάξιμες αποδοχές
Για να καθοριστεί το αναλογούν ποσό σύνταξης του Ιδρύματος με τις ισχύουσες διατάξεις θα πρέπει κατ΄ αρχάς να γίνει ο καθορισμός του ποσού συντάξιμων αποδοχών. Οταν προσδιοριστεί το ποσό σύμφωνα με τη νομοθεσία, θα επικαιροποιηθεί με την αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή και στη συνέχεια θα προσαυξηθεί με τον ανάλογο συντελεστή όπως ορίζει η σχετική διάταξη του νόμου.
Αν οι συντάξιμες αποδοχές του ΙΚΑ το έτος 1995 ήταν 1.000 ευρώ, θα επικαιροποιηθούν με την αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή από το έτος 1995 ως το έτος 2009. Το ποσό που θα προκύψει θα είναι 1.675,16 ευρώ και στη συνέχεια θα πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή 1,319 που αντιστοιχεί στα 14 έτη. Το τελικό διαμορφούμενο ποσό συντάξιμων αποδοχών ανέρχεται στα 2.209,54 ευρώ.
Τι ισχύει για βουλευτές – δημάρχους
Ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται στην εγκύκλιο για τους βουλευτές, οι οποίοι μπορούν είτε να συνεχίσουν την ασφάλισή τους είτε να αναγνωρίσουν τον χρόνο που αντιστοιχεί στη θητεία τους.
Βουλευτές: Οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης εφαρμόζονται σε πρόσωπα που κατέχουν τη βουλευτική ιδιότητα, τη θέση του υπουργού ή υφυπουργού, καθώς και του αιρετού προέδρου κοινότητας, δημάρχου και νομάρχη.
Όπως προβλέπεται παρέχεται η δυνατότητα να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στους κλάδους κύριας, επικουρικής σύνταξης και πρόνοιας στους οποίους ήταν ασφαλισμένοι πριν από την εκλογή τους. Εναλλακτικά μπορούν να αναγνωρίσουν τους χρόνους που αντιστοιχούν στη θητεία τους.
Οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται στο σύνολό τους (εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη) από τους ενδιαφερομένους.
Μηχανικοί: Προσδιορίζεται ως ποσό συντάξιμων αποδοχών του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων από 1η Ιανουαρίου 2006 το ποσό των 1.020 ευρώ στις περιπτώσεις της διαδοχικής ασφάλισης στις οποίες ο τομέας αυτός καθίσταται συμμετέχων οργανισμός στην απονομή της σύνταξης. Το ποσό αυτό θα προσαυξάνεται κατά το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ.
Αυτοαπασχολούμενοι: Στην περίπτωση που συμμετέχων οργανισμός είναι ο ΟΑΕΕ αλλά επιλεχθούν για τη συνταξιοδότηση οι καταστατικές του διατάξεις το ποσοστό επί των συντάξιμων αποδοχών για τον υπολογισμού της σύνταξης για κάθε έτος ασφάλισης και μέχρι τη συμπλήρωση 35ετίας καθορίστηκε στο 2%.

ΠΗΓΗ: Το Βήμα