Περαίωση: Φόρος από 200 ως 1000 ευρώ. Ποιοι υπάγονται στη ρύθμιση – Ο μαθηματικός τύπος για την περαίωση

peraiwsh_-_senariaΜε την καταβολή τουλάχιστον 200 έως 1.000 ευρώ για κάθε χρήση κλείνουν οριστικά περισσότερες από 1.000.000 εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις της τελευταίας δεκαετίας.
Το σχέδιο που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο αποκαλύπτει σήμερα η «Η», ενώ οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν σε νέα σύσκεψη που θα έχει ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου με το επιτελείο του την Παρασκευή, προκειμένου το σχετικό νομοσχέδιο να κατατεθεί στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα.
Πιο αναλυτικά, το σχέδιο για την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων που συζητά το οικονομικό επιτελείο προβλέπει:
1. Ρυθμίζονται εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών επιτηδευματιών που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2009. Περιλαμβάνονται και υποθέσεις πλαστών και εικονικών τιμολογίων. Στις εκκρεμείς υπάγονται και οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει αρχίσει ο έλεγχος ή έχει αρχίσει και δεν έχει ολοκληρωθεί καθώς και όσες εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια και δεν έχουν συζητηθεί στο ακροατήριο του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.
2. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται:
Κάθε χρήση με ακαθάριστα έσοδα άνω των 9.000.000 ευρώ. Οι παραγωγικοί φορείς ζητούν υψηλότερο όριο.
Υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί μέχρι την 30η Ιουνίου 2010 εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος ή εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ για κάποια από τις εκκρεμείς χρήσεις.
Υποθέσεων επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στο Χ.Α.
Μαθηματικός τύπος
3. Το τελικό ποσό φόρου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες προσδιορίζεται ως εξής:
Σε κάθε υπόθεση επιχείρησης ή ελεύθερου επαγγελματία που δεν βαρύνεται με φορολογικές παραβάσεις, τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα κάθε ανέλεγκτης χρήσης θα πολλαπλασιάζονται με συντελεστή 1%. Σε περίπτωση ανεπάρκειας των βιβλίων ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 2% και αν τα βιβλία έχουν χαρακτηριστεί ανακριβή ο συντελεστής ανεβαίνει στο 3%. Το γινόμενο αυτό αποτελεί τη βάση υπολογισμού του φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ της περαίωσης.
Ο φόρος εισοδήματος θα προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της βάσης υπολογισμού με συντελεστή 20%.
Ο φόρος εισοδήματος που πρέπει να καταβληθεί για κάθε ανέλεγκτη χρήση δεν θα μπορεί να είναι μικρότερος από 100 έως 300 ευρώ (βλ. πίνακα). Σε περίπτωση που τα βιβλία έχουν κριθεί ανεπαρκή ο ελάχιστος φόρος κυμαίνεται από 200 – 400 ευρώ, ενώ σε περίπτωση ανακρίβειας των βιβλίων ο ελάχιστος φόρος διαμορφώνεται από 300 – 500 ευρώ ανά χρήση (βλ. πίνακα).
Ο πρόσθετος ΦΠΑ θα προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της βάσης υπολογισμού με τον συντελεστή ΦΠΑ ή το μεσοσταθμικό συντελεστή σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός συντελεστών.
Το ποσό Φ.Π.Α. που πρέπει να καταβληθεί για κάθε ανέλεγκτη χρήση η οποία δεν βαρύνεται με παραβάσεις δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο από 100 – 300 ευρώ (βλ. πίνακα). Σε περίπτωση που τα βιβλία έχουν κριθεί ανεπαρκή ο ελάχιστος ΦΠΑ κυμαίνεται από 200 – 400 ευρώ, ενώ σε περίπτωση ανακρίβειας των βιβλίων ο ελάχιστος φόρος διαμορφώνεται από 300 – 500 ευρώ ανά χρήση (βλ. πίνακα).
4. Τα ελάχιστα ποσά κλιμακώνονται ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί κάθε επιχείρηση και είναι συνάρτηση με το βάρος τυχόν παραβάσεων που τους έχουν καταλογισθεί.
5. Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων θα εκδίδει «μηχανογραφημένο φύλλο περαίωσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων».
6. Ποσοστό 10% θα πρέπει να καταβληθεί με την υπαγωγή στη ρύθμιση περαίωσης.
7. Το υπόλοιπο ποσό του συνολικού φόρου περαίωσης καταβάλλεται σε δόσεις ως εξής:
6 μηνιαίες δόσεις όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής αυτών είναι μέχρι 15.000 ευρώ. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 400 ευρώ.
9 μηνιαίες δόσεις όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ και μέχρι 30.000 ευρώ.
12 μηνιαίες δόσεις όταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής αυτών είναι πάνω από 30.000 ευρώ.
8. Η πρώτη δόση πρέπει να καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνον εντός του οποίου υπογράφηκε η σχετική πράξη επί του «μηχανογραφημένου φύλλου περαίωσης εκκρεμών υποθέσεων».
9. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης θα παρέχεται έκπτωση 5%.
10. Οι επιτηδευματίες που θα περαιώνουν τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις τους, εφόσον εξοφλήσουν ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης θα έχουν τη δυνατότητα:
Για τις χρήσεις 2000-2004, να καταστρέψουν βιβλία και στοιχεία.
Για τις περαιούμενες διαχειριστικές περιόδους 2005-2009 να καταστρέψουν μόνο τα στοιχεία.
Εξαιρέσεις από την περαίωση
Κάθε χρήση με ακαθάριστα έσοδα άνω των 9.000.000 ευρώ.
Υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί μέχρι την 30η Ιουνίου 2010 εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος ή εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ για κάποια από τις εκκρεμείς χρήσεις.
Υποθέσεις επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
O μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό των φόρων περαίωσης
Βάση υπολογισμού: Τζίρος Χ 1%
Φόρος εισοδήματος: Βάση υπολογισμού Χ 20%
ΦΠΑ: Βάση υπολογισμού Χ συντελεστή ΦΠΑ ή μεσοσταθμικό ΦΠΑ
Συνολικός φόρος περαίωσης: Φόρος εισοδήματος + ΦΠΑ
Ο συντελεστής 1% αυξάνεται σε 2% σε περίπτωση που τα βιβλία της επιχείρησης έχουν κριθεί ανεπαρκή και σε 3% εάν τα βιβλία έχουν κριθεί ανακριβή.
Η περαίωση σε αριθμούς
1εκατ. είναι οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις
200-1.000 ευρώ θα καταβάλει ανα χρήση που περαιώνεται ο κάθε φορολογούμενος
100-300 ευρώ το ελάχιστο ποσό ΦΠΑ που πρέπει να καταβληθεί για κάθε ανέλεγκτη χρήση
5% είναι η έκπτωση που παρέχεται για εφάπαξ εξόφληση
ΠΗΓΗ: Ημερησία