Από 20/10 η αποστολή των εκκαθαριστικών της περαίωσης

Από την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου ξεκινάει η έκδοση και αποστολή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων της περαίωσης σε 1 εκατ. επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Οι φορολογούμενοι έχουν διορία να αποδεχθούν το εκκαθαριστικό και να υπαχθούν στη ρύθμιση μέχρι τις 18 Νοεμβρίου προκαταβάλλοντας το 20% του φόρου της περαίωσης.
Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου καθορίζονται τα εξής:
1. Το Εκκαθαριστικό Σημείωμα της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3888/2010 περιέχει για κάθε μία ανέλεγκτη υπόθεση τα εξής στοιχεία:
α.Την αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του επιτηδευματία Δ.Ο.Υ. κατά την ημερομηνία έκδοσης του Εκκαθαριστικού Σημειώματος .
β.Την αρμόδια για κάθε οικονομικό έτος Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του επιτηδευματία και τον κωδικό αυτής.
γ.Τα ανέλεγκτα οικονομικά έτη.
δ.Τη νομική μορφή του επιτηδευματία και την κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ.
ε.Τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα.
στ.Την τυχόν αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ή την παράβαση του Κ.Β.Σ. ή το δελτίο πληροφοριών ή τα λοιπά επιβαρυντικά στοιχεία ή έγγραφα, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 3888/2010.
ζ. Το συντελεστή του φόρου περαίωσης.
η.Το ποσό του φόρου περαίωσης κατά οικονομικό έτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ανωτέρω νόμου.
θ.Το ποσό του Φ.Π.Α. που προκύπτει κατά έτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ίδιου νόμου.
ι. Το σύνολο της οφειλής κατά οικονομικό έτος, το κατά οικονομικό έτος προοδευτικό άθροισμά της, καθώς και το ποσό της συνολικής οφειλής για όλα τα οικονομικά έτη.
ια.Το είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της συνολικής οφειλής κατά την προηγούμενη περίπτωση ι’, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από πεντακόσια(500) ευρώ, εκτός αν το ποσό της συνολικής οφειλής είναι κατώτερο από το ποσό αυτό.
2. Το κατά τα ανωτέρω Εκκαθαριστικό Σημείωμα εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, με βάση τα δεδομένα που είναι καταχωρημένα στα κεντρικά υπολογιστικά συστήματά της κατά την 13.10.2010 και αποστέλλεται ταχυδρομικά στον επιτηδευματία, με ταυτόχρονη ηλεκτρονική ενημέρωση και των Δ.Ο.Υ. των περιπτώσεων α΄ και β΄ της προηγούμενης παραγράφου.
3. Ημερομηνία έναρξης έκδοσης των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων ορίζεται η 20.10.2010.
4. Καταληκτική ημερομηνία αποδοχής του Εκκαθαριστικού Σημειώματος από τον επιτηδευματία, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 3888/2010, ορίζεται η 18.11.2010. Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 7 της παρούσας καταληκτική ημερομηνία αποδοχής του Εκκαθαριστικού Σημειώματος  κατά τις ανωτέρω διατάξεις ορίζεται η 29.11.2010.
5. Σε περίπτωση μη αποδοχής του Εκκαθαριστικού Σημειώματος μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο η οικεία υπόθεση υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, επιφυλλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του ν. 3296/2004, όπως η παράγραφος αυτή ίσχυε πριν αναριθμηθεί και αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 3842/2010.
6. Επί επιτηδευματιών οι οποίοι επιλέγουν να περαιώσουν τις υπαγόμενες υποθέσεις τους για ορισμένα μόνο από τα οικονομικά έτη που αναγράφονται στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα, με τους όρους και τους περιορισμούς των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 3888/2010, ως συνολική οφειλή για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν.3888/2010 και την αποδοχή του Εκκαθαριστικού Σημειώματος κατά τις διατάξεις αυτές, λαμβάνεται το αναγραφόμενο στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα προοδευτικό άθροισμα του συνόλου της οφειλής που προκύπτει μέχρι και το τελευταίο οικονομικό έτος που επιλέγει να περαιώσει ο επιτηδευματίας. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 ως προς την καταληκτική ημερομηνία αποδοχής έχουν εφαρμογή και εν προκειμένω.
7. Σε περίπτωση ύπαρξης προφανών σφαλμάτων εκδοθέντος Εκκαθαριστικού Σημειώματος, ο επιτηδευματίας προσέρχεται στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ. της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, όπου γίνεται οίκοθεν άμεση διόρθωσή του, βάσει του υφιστάμενου φακέλου της υπόθεσης. Στη συνέχεια, από την προαναφερόμενη Δ.Ο.Υ. επανεκδίδεται τροποποιημένο το Εκκαθαριστικό Σημείωμα εις διπλούν και ένα αντίγραφο αυτού παραδίδεται στον επιτηδευματία, ο οποίος, εφόσον  επιθυμεί, προβαίνει στην αποδοχή του εντός της προθεσμίας του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4. Επί του σώματος του άλλου αντιγράφου το οποίο παραμένει στον οικείο φάκελο της ως άνω Δ.Ο.Υ. συντάσσεται και υπογράφεται αρμοδίως αιτιολογημένη πράξη στην οποία αναφέρονται οι λόγοι της διόρθωσης. Εάν για τη διόρθωση του Εκκαθαριστικού Σημειώματος απαιτείται η παροχή στοιχείων από άλλες Δ.Ο.Υ. ή Υπηρεσίες, αποστέλλονται από αυτές άμεσα  με τηλεομοιοτυπία (FAX) στην ως άνω αναφερόμενη αρμόδια για τη διόρθωση Δ.Ο.Υ. τα στοιχεία εκείνα από τους οικείους φακέλους τους τα οποία είναι απαραίτητα για τη διόρθωση του Σημειώματος αυτού.
8. Ειδικά στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, η καταβολή του ποσού που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν.3888/2010 για την αποδοχή του Εκκαθαριστικού Σημειώματος κατά τις διατάξεις αυτές  πραγματοποιείται στη Δ.Ο.Υ. η οποία προέβη στη σχετική διόρθωση. Στις περιπτώσεις αυτές, το σύνολο της προκύπτουσας οφειλής που αφορά τα οικονομικά έτη για τα οποία το Εκκαθαριστικό Σημείωμα γίνεται αποδεκτό βεβαιώνεται από τον προϊστάμενο της ανωτέρω Δ.Ο.Υ. στο όνομα του υπόχρεου με τη σύνταξη σχετικών χρηματικών καταλόγων κατά τις κείμενες διατάξεις, τα υπόλοιπα δε προς καταβολή ποσά φόρου εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας καταβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του ν.3888/2010.

ΠΗΓΗ: Ημερησία