Από τις 22 Νοεμβρίου η καταβολή του ΕΚΑΣ

Από 22 Νοεμβρίου μέχρι 1η Δεκεμβρίου με τη σύνταξη του Δεκεμβρίου, θα
καταβληθεί το ΕΚΑΣ από τα ταμεία για όσους συνταξιοδοτήθηκαν το 2010.
Τα ποσά του ΕΚΑΣ θα είναι ίσα με εκείνα που καταβάλλονται σήμερα στους
συνταξιούχους και θα χορηγηθούν στους δικαιούχους μαζί με τα τυχόν
αναδρομικά (από 1/1/2010 και μετά). Επισημαίνεται ότι τα εισοδηματικά
κριτήρια για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ έτους 2010, είναι αυξημένα κατά 4% σε
σχέση με τα μέχρι τώρα εισοδηματικά κριτήρια. Τα εισοδήματα που αναφέρονται
στα κριτήρια αυτά είναι εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2008 και
περιλαμβάνονται στη φορολογική δήλωση του 2009.
Δικαιούχοι του ΕΚΑΣ θα καταστούν και όσοι από τους συνταξιούχους έχουν συνταξιοδοτηθεί και πριν το
2010 και πληρούν τα νέα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ θα διακοπεί η χορήγηση
του ΕΚΑΣ σε όσους υπερβαίνουν τα κριτήρια αυτά, όπως κάθε χρόνο συμβαίνει.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργειου Εργασιας ο τελικός αριθμός των
δικαιούχων φαίνεται ότι μετά τις αναπροσαρμογές θα αυξηθεί κατά 8.000 άτομα
περίπου. Ειδικοτερα η σχετικη υπουργικη αποφαση προβλεπει οτι τα ποσά που
αναφέρονται στα εισοδηματικά κριτήρια αναπροσαρμόζονται για το έτος 2010, ως
ακολούθως:
– Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και
βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, που χορηγήθηκαν σε
μισθωτό, να μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα
τριών ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (8.353,38 ευρώ).
— Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του συνταξιούχου να μην
υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και
εξήντα δύο λεπτών (9.745,62 ευρώ).
-Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει το
ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα εννέα
λεπτών (15.165,39 ευρώ).
Τα παραπάνω ποσά αφορούν σε εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας
εισοδήματος οικονομικού έτους 2009 και αφορούν σε εισοδήματα του έτους 2008.
Τα ποσά εισοδήματος, για τη χορήγηση του ποσού του Ε.Κ.Α.Σ.,
αναπροσαρμόζονται ως ακολούθως:
-Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές),
μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα μέχρι και επτά χιλιάδες εξακόσια
επτά ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (7.607,54 ευρώ), καταβάλλεται επίδομα
ύψους διακοσίων τριάντα ευρώ (230,00 ευρώ) κατά μήνα.
-Για συνολικά ποσά εισοδήματος από επτά χιλιάδες εξακόσια επτά ευρώ και
πενήντα πέντε λεπτά (7.607,55 ευρώ) μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων
τριακοσίων πενήντα τριών ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (8.353,38 ευρώ),
καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδόματος (Ε.Κ.Α.Σ.) σύμφωνα με τα παρακάτω:
-Για ποσό εισοδήματος από 7.607,55 μέχρι 7.905,91 ευρώ το ποσό ΕΚΑΣ θα ειναι
172,50 ευρω.
-Για ποσό εισοδήματος απο 7.905,92 μέχρι 8.104,76 ευρώ το ποσό θα ειναι
115,00 ευρώ
-Για ποσό εισοδήματος από 8.104,77 μέχρι 8.353,38 ευρω το ΕΚΑΣ θα ειναι
57,50 ευρώ.

ΠΗΓΗ: Τα Νέα