Φορολογείται η παροχή χρήσης Ι.Χ. σε στελέχη επιχειρήσεων

Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται από φέτος η παροχή χρήσης αυτοκινήτου σε στελέχη επιχειρήσεων. Θα φορολογείται ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα που υπολογίζεται ως ποσοστό της εργοστασιακής τιμολογιακής αξίας (ΕΤΑ) του έτους πρώτης κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, ανεξάρτητα από το αν τα αυτοκίνητα ανήκουν στην επιχείρηση ή είναι μισθωμένα με οποιονδήποτε τρόπο.
Το μέτρο ισχύει για τα στελέχη όλων των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή που λειτουργούν. Το επιπλέον αυτό ετήσιο εισόδημα υπολογίζεται ως ποσοστό της εργοστασιακής τιμολογιακής αξίας (ΕΤΑ) του έτους πρώτης κυκλοφορίας των αυτοκινήτων ως εξής:
Για εργοστασιακή τιμολογιακή αξία από 15.000 – 22.000 ευρώ με ποσοστό 15%.
Για εργοστασιακή τιμολογιακή αξία από 22.001 – 30.000 ευρώ με ποσοστό 25%.
Για εργοστασιακή τιμολογιακή αξία πλέον των 30.000 ευρώ με ποσοστό 30%.
Επομένως, αν για παράδειγμα ο διευθυντής πωλήσεων ανώνυμης εταιρείας χρησιμοποιεί επιβατικό Ι.Χ. της εταιρείας με εργοστασιακή τιμολογιακή αξία 28.000 ευρώ, προκύπτει γι’ αυτόν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 7.000 ευρώ πέραν των αποδοχών που καταβλήθηκαν σε αυτόν.
Η εργοστασιακή αξία του έτους πρώτης κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μειώνεται λόγω παλαιότητας με βάση την εξής κλίμακα:
Για τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας: 1,30% ανά μήνα κυκλοφορίας.
Για τον δεύτερο χρόνο κυκλοφορίας: 0,70% ανά μήνα κυκλοφορίας.
Για τον τρίτο χρόνο κυκλοφορίας: 0,50% ανά μήνα κυκλοφορίας.
Για τα πέντε επόμενα χρόνια (4ο-8ο): 0,40% ανά μήνα κυκλοφορίας.
Για τα τρία επόμενα χρόνια (9ο-11ο): 0,30% ανά μήνα κυκλοφορίας.
Για τα δύο επόμενα χρόνια (12ο-13ο): 0,20% ανά μήνα κυκλοφορίας.
Για τα επόμενα χρόνια: 0,10% ανά μήνα κυκλοφορίας.
Στον συντελεστή παλαιότητας, που προκύπτει με βάση τα ποσοστά της πιο πάνω κλίμακας, θα προστίθεται και ποσοστό 5% επί των διανυθέντων χιλιομέτρων διά 1.500. Ο τελικά διαμορφούμενος συντελεστής απομείωσης δεν δύναται να είναι ανώτερος του 81%.
Για τη μείωση λόγω παλαιότητας της εργοστασιακής αξίας των αυτοκινήτων λαμβάνονται οι μήνες που μεσολαβούν από την ημερομηνία που το αυτοκίνητο τίθεται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία μέχρι το τέλος της προηγούμενης χρήσης. Δηλαδή, για επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται από στελέχη εταιρείας μέσα στο έτος 2010, ο συντελεστής μείωσης λόγω παλαιότητας θα υπολογίζεται από την ημερομηνία πρώτης κυ-κλοφορίας των αυτοκινήτων αυτών μέχρι 31/12/2009.
Παράδειγμα
Διευθύνων σύμβουλος ανώνυμης εταιρείας χρησιμοποίησε σε ολόκληρο το έτος 2010 επιβατικό Ι.Χ. αυτοκίνητο της εταιρείας με εργοστασιακή τιμολογιακή αξία 40.000 ευρώ, που τέθηκε για πρώτη φορά σε κυκλοφορία στις 6/7/2008 και με 45.000 διανυθέντα χιλιόμετρα μέχρι 31/12/2009.
Συντελεστής μείωσης λόγω παλαιότητας (μέχρι 31/12/2009) = (1,30 x 12)+ (0,70 x 6)+ (0,05 x 45.000 / 1.500) = 15,6 + 4,2 + 1,5 = 21,3%.
Εργοστασιακή τιμολογιακή αξία που θα ληφθεί υπόψη προκειμένου για τον υπολογισμό του επιπλέον ετήσιου εισοδήματος: 40.000 x 78,7% (συντελεστής απομείωσης) = 31.480 ευρώ
Τεκμαρτό ετήσιο εισόδημα: 31.480 x 30% = 9.444 ευρώ.
Το ποσό των 9.444 ευρώ προκύπτει από την παροχή αυτοκινήτου και προστίθεται στις αποδοχές του.

ΠΗΓΗ: Έθνος