Περάστε από το γκισέ για περαίωση

Στα γκισέ των τραπεζών στέλνει το υπουργείο Οικονοµικών από την 1η Νοεµβρίου ένα εκατοµµύριο ελεύθερους επαγγελµατίες και επιτηδευµατίες για την προκαταβολή της περαίωσης εκκρεµών υποθέσεων της περιόδου 2000-2009.
Παράλληλα οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων έχουν πάρει φωτιά για να ολοκληρωθεί το συντοµότερο δυνατό η διαδικασία έκδοσης και αποστολής των εκκαθαριστικών σηµειωµάτων, ώστε να µη χρειαστεί παράταση της προθεσµίας αποδοχής της περαίωσης και προκαταβολής του 20% του έξτρα φόρου έως τις 18 Νοεµβρίου.
Μέχρι σήµερα υπολογίζεται ότι έχουν αποσταλεί 440.000 εκκαθαριστικά σηµειώµατα και οι παραλήπτες τους θα είναι οι πρώτοι που θα κληθούν να περάσουν από την τράπεζα της επιλογής τους για την εξόφληση της προκαταβολής 20% επί του συνολικά οφειλόµενου φόρου που περιγράφεται στο εκκαθαριστικό τους, εφόσον βέβαια επιθυµούν να περαιώσουν τις ανέλεγκτες χρήσεις τους. Στην αντίθετη περίπτωση, απειλούνται από το υπουργείο Οικονοµικών µε έλεγχο.
Οι διαδικασίες υπαγωγής
Οι διαδικασίες υπαγωγής στη ρύθµιση και εξόφλησης των φόρων περιγράφονται αναλυτικά σε εκτενή εγκύκλιο που εστά λη από το υπουργείο Οικονοµικών στις εφορίες και τα ελεγκτικά κέντρα, µε την οποία ξεκαθαρίζεται:
n Το εκκαθαριστικό σηµείωµα περιέχει για καθεµία υπόθεση την αρµόδια Εφορία, τα ανέλεγκτα οικονοµικά έτη, τη νοµική µορφή του επιτηδευµατία και την κατηγορία Βιβλίων ΚΒΣ, τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα, τυχόν αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ή παραβάσεις, τον συντελεστή του φόρου περαίωσης, το ποσό του φόρου περαίωσης κατά οικονοµικό έτος, το ποσό του ΦΠΑ που προκύπτει κατά έτος, το σύνολο της οφειλής κατά οικονοµικό έτος και το ποσό της συνολικής οφειλής για όλα τα οικονοµικά έτη, το 20% της προκαταβολής το οποίο δεν µπορεί να είναι κάτω από 500 ευρώ, εκτός αν το ποσό της συνολικής οφειλής είναι κατώτερο από το ποσό αυτό.
n Η καταβολή της προκαταβολής γίνεται υποχρεωτικά σε οποιαδήποτε συµβεβληµένη τράπεζα µε την προσκόµιση – επίδειξη αυτού του εκκαθαριστικού, από 1/11/2010 και µετά. Οι δόσεις, σε περίπτωση µη εφάπαξ εξόφλησης, καταβάλλονται επίσης σε οποιαδήποτε συµβεβληµένη τράπεζα, µε τη δυνατότητα όµως καταβολής και στις ΔΟΥ. n Αν υπάρχουν σφάλµατα στο εκκαθαριστικό, ο φορολογούµενος πρέπει να απευθυνθεί στην Εφορία του για να κάνει τις σχετικές διορθώσεις. Σε αυτή την περίπτωση, προκαταβολή και δόσεις εξοφλούνται µόνο στην Εφορία η οποία έκανε τις διορθώσεις. Και τηλεφωνικές ειδοποιήσεις για τη ρύθµιση
ΑΚΟΜΑ και σε τηλεφωνικές ειδοποιήσεις, προκειµένου να πείσει τους φορολογουµένους να υπαχθούν στη ρύθµιση για την περαίωση και να εισπραχθούν έως το τέλος του έτους τα 700 εκατ. ευρώ που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό, προχωράει το υπουργείο Οικονοµικών.
Με την εγκύκλιο για την περαίωση, ο υπουργός Οικονοµικών Γ. Παπακωνσταντίνου ζητάει από τον προϊστάµενο κάθε Εφορίας να συγκροτήσει δύο ειδικά συνεργεία που θα τρέξουν τις διαδικασίες. Ευθύνη του πρώτου συνεργείου θα είναι η υποδοχή φορολογουµένων που προσέρχονται για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διορθώσεις εκκαθαριστικών σηµειωµάτων. Θα πρέπει, σύµφωνα µε τις οδηγίες, να επανεκδίδουν το διορθωµένο εκκαθαριστικό το συντοµότερο δυνατό, ώστε ο φορολογούµενος να µπορεί να υπαχθεί στην περαίωση εντός των προθεσµιών. Το δεύτερο ειδικό συνεργείο θα είναι επιφορτισµένο µε… τηλεφωνήµατα. Σύµφωνα µε τις οδηγίες που δόθηκαν, κάθε Εφορία και ελεγκτικό κέντρο θα πρέπει να ενηµερώσει τηλεφωνικά ή να αποστείλει αµέσως προσκλήσεις στους επιτηδευµατίες αρµοδιότητάς τους, εις βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί καταλογιστικές πράξεις, οι οποίες εκκρεµούν και µπορούν να περαιωθούν προκειµένου οι επιτηδευµατίες αυτοί να υποβάλουν µέχρι τις 15 Νοεµβρίου αίτηση υπαγωγής στην περαίωση.
«Κάψτε τα βιβλία»
Με την εγκύκλιο, επίσης, ξεκαθαρίζει τοπίο αναφορικά µε τη δυνατότητα καταστροφής των βιβλίων. Το «κάψτε τα βιβλία» ισχύει µέχρι και τη χρήση που έληξε στις 31/12/2005 και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν περαιωθεί όλες ανεξαιρέτως οι υπαγόµενες ανέλεγκτες χρήσεις, καθώς και όλα τα εκκρεµή προσωρινά φύλλα ελέγχου ή οι πράξεις ή οι αποφάσεις επιβολής προστίµου, και έχει εξοφληθεί η συνολική οφειλή που προκύπτει από το εκκαθαριστικό σηµείωµα. Παράλληλα παρατείνονται έως τις 31/12/2011 οι προθεσµίες παραγραφής του δικαιώµατος του Δηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων τελών και εισφορών που λήγουν στις 31/12/2010 (χρήσεις 2000 έως και 2004).
Αξίζει να σηµειωθεί ότι στη ρύθµιση για την περαίωση υπάγονται οι εκκρεµείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογικών αντικειµένων επιτηδευµατιών, οι οποίες αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν µέχρι και τις 31/12/2009 και για τις οποίες:
n δεν έχει αρχίσει ο έλεγχος ή έχει αρχίσει και δεν έχει περατωθεί.
n έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου ή πράξη αποτελεσµάτων, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί.
n εκκρεµεί το θέµα στα διοικητικά δικαστήρια έπειτα από άσκηση εµπρόθεσµης προσφυγής ή έφεσης και δεν έχουν συζητηθεί στο ακροατήριο του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου.
Ως εκκρεµείς θεωρούνται και οι υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί οριστική απόφαση του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου και δεν έχει παρέλθει η προθεσµία άσκησης έφεσης για κάποιον από τους διαδίκους, ή έχουν ήδη ελεγχθεί και µέχρι τις 31/8/2010 έχουν εκδοθεί συµπληρωµατικά φύλλα ελέγχου, τα οποία δεν έχουν οριστικοποιηθεί ή έχουν εκδοθεί αποφάσεις επιβολής προστίµου που δεν έχουν οριστικοποιηθεί ή εκκρεµούν στα δικαστήρια.

ΠΗΓΗ: Τα Νέα