Ασπίδα για 400.000 ανέργους

Την πλήρη ασφαλιστική κάλυψη 400.000 ανέργων και άλλων ευπαθών οµάδων για το 2011, για παροχή ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης, αποφάσισε η κυβέρνηση.
Σε χτεσινή σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό,στην οποία συµµετείχαν η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Λ. Κατσέλη,ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γ. Κουτρουµάνης και ο υφυπουργός Υγείας κ. Μ. Τιµοσίδης, αποφασίστηκε η πλήρης ασφαλιστική κάλυψη ανέργων αλλά και άλλων ευπαθών οµάδων για το 2011 για παροχή ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης.
Η κάλυψη αυτή αφορά:
Ανέργους ηλικίας µέχρι 30 ετών µε µόνη προϋπόθεση την εγγραφή τους στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆. Ανέργους ηλικίας από 30 ετών και άνω που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον δύο έτηασφάλισηςστο ΙΚΑ ή τον ΟΑΕΕ. Ο χρόνος ασφάλισης για κάθε έτος µετά το 30ό προσαυξάνεται κατά 100 ηµέρες ασφάλισης και µέχρι συµπλήρωσης 3.000 ηµερών ασφάλισης.
Εργαζοµένους που συµπλήρωσαν το 2010 πενήντα ηµέρες ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα (αντί των 70 ηµερών που ισχύει σήµερα).
Το έκτακτο επίδοµα
Σηµειώνεταιότιαπότις22 ∆εκεµβρίου(ΙΚΑ)καιέωςτις 31/12/2010 (ανάλογα µε το πότε καταβάλλονται οι συντάξεις) θα καταβληθεί και η έκτακτη οικονοµική ενίσχυση (από 100 έως 300 ευρώ) στους χαµηλοσυνταξιούχους ηλικίας 60 ετών και άνω, όλων των ασφαλιστικών ταµείωνπλην του ΟΓΑ. Ειδικότερα:
Το επίδοµατων 300 ευρώδικαιούνται συνταξιούχοι µε ατοµικό ετήσιο εισόδηµα µέχρι 7.000
ευρώ και οικογενειακό εισόδηµα µέχρι 12.000 ευρώ.
Το επίδοµα των 200 ευρώ συνταξιούχοι µεατοµικό ετήσιο εισόδηµα από 7.000 µέχρι 8.500 ευρώκαι οικογενειακό µέχρι 14.500 ευρώ.
Το επίδοµα των 100 ευρώ συνταξιούχοι µε ατοµικόεισόδηµα από 8.500 µέχρι10.500 ευρώκαι οικογενειακό µέχρι 16.500 ευρώ.
Από το όριο ηλικίας των60 ετών εξαιρούνται όσοι εξ ιδίου δικαιώµατος λαµβάνουν σύνταξη λόγω αναπηρίας καθώς και οι δικαιούχοι εκ µεταβιβάσεως, εφόσον οι τελευταίοι:
Είναι δικαιούχοι λόγω θανάτου συζύγου.
∆εν έχουν υπερβεί το 18ο έτος ή αν σπουδάζουν, το 24ο έτος της ηλικίας τους.
Είναι ανίκανοι για άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλµατος σε ποσοστό µεγαλύτερο του 67%.
Αφορολόγητη η ενίσχυση
Η έκτακτη οικονοµική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, δεν υπόκειται σε καµία κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συµψηφίζεται µε ήδη βεβαιωµένα χρέη προς το ∆ηµόσιο ή πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατικά κριτήρια του ΕΚΑΣ ή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
∆ιευκρινίζεται ότι κάθε δικαιούχος λαµβάνει µια έκτακτη οικονοµική ενίσχυση από µόνο µία πηγή. Για την καταβολή της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης στους δικαιούχους αρµόδιοι είναι οι ασφαλιστικοί φορείς, συµπεριλαµβανοµένου και του ∆ηµοσίου, που καταβάλλουν την κύρια σύνταξη. Το επίδοµα δικαιούνται και κατηγορίες κάτω των 60 ετών, όπως χήρες που συνταξιοδοτούνται λόγω του θανάτου του συζύγου, τέκνα έως 18 και έως 24 ετών που σπουδάζουν και λαµβάνουν τη σύνταξη του θανόντος πατέρα και συνταξιούχοι µε αναπηρία 67% και άνω. Το επίδοµα αυτό δεν µπορεί να κατασχεθεί για χρέη προς το ∆ηµόσιο ή πιστωτικά ιδρύµατα.

ΠΗΓΗ: Τα Νέα