Ραβασάκια σε 14.000 µεγαλοϊδιοκτήτες

Ραβασάκια από την Εφορία να προσέλθουν να πληρώσουν Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας µε προσαύξηση πρόκειται να λάβουν µέσαστις αµέσως επόµενες ηµέρες οι 14.000 µεγαλοϊδιοκτήτες που δεν δήλωσαν το 2007 τα ακίνητά τους.
Πρόκειται για τους φορολογούµενους που εντοπίστηκαν τον ∆εκέµβριο από το σύστηµα Taxis έπειτα από διασταυρώσεις ανάµεσα στα έντυπα Ε9που υπέβαλαν µαζί µε το ΕΤΑΚ του 2008 και τις δηλώσεις Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας του2007, τις οποίεςαπλώς δεν είχαν καταθέσει ποτέ.
Εντός των ηµερών ξεκινάειη αποστολή επιστολών και στους 14.000,
καθένας εκ των οποίων εµφανίζεταινα έχειακίνητη περιουσία αντικειµενικής αξίας της τάξης του ενός εκατοµµυρίου ευρώ.
Αρκετοί µάλιστα εξ αυτών, αµέσως µόλις τουπουργείο Οικονοµικών δηµοσιοποίησε τα σχετικά στοιχεία στις 11 Ιανουαρίου καιπροκειµένου να αποφύγουν επιπλέον κυρώσεις, προσήλθαν στην Εφορία για να εξοφλήσουν τις οφειλές τους.
ΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ «ΨΑΡΙΑ», που είναι ύποπτα για φοροδιαφυγή πολλών εκατοµµυρίων, επισκέφθηκαν στο µεταξύχθες µε τα laptop ανά χείρας ελεγκτές των εφοριών και των ελεγκτικών κέντρωνέχοντας σαν «όπλο» τουςτο νέο πληροφοριακό σύστηµα Elenxis. Πρόκειται για τρεις µεγάλες επιχειρήσεις που έκαστη κάνει ετήσιο τζίρο άνω των 20 εκατ. ευρώ και οι οποίες αποτελούν τµήµα των πρώτων 10 υποθέσεων που «ανίχνευσε» το ηλεκτρονικό µάτι του Elenxis.Ενα σύστηµα που λειτουργεί µε την εφαρµογή 400 διαφορετικών κριτηρίων κινδύνου, όπου σε καθένα αντιστοιχεί συγκεκριµένος αριθµός µορίων, τα οποία καιαποτυπώνουν τον βαθµό επικινδυνότητας γιαφοροδιαφυγή σε µια επιχείρηση.
Οι 10 αυτές επιχειρήσεις «κατετάγησαν» (µαζί µε άλλες που θα ελεγχθούν σύντοµα)στην κορυφήτης λίστας, συγκέντρωσαν δηλαδή τα περισσότερα µόρια, γι’ αυτό και ελέγχονται κατάπροτεραιότητα µε διαδικασία – εξπρές.
Το πρώτο βήµα της διαδικασίας έγινε στις 14 Ιανουαρίου, όταν οι ελεγκτές ενηµέρωσαν τις συγκεκριµένες επιχειρήσεις ότι έχουν συµπεριληφθεί στο πρώτο «δείγµα» ελέγχων του Elenxis και πως έχουν προθεσµία 10 ηµέρες, µέχρικαι χθες, ώστε να συµµορφωθούν εθελοντικά. Χαρακτηριστικό των υποθέσεων που βρίσκονται στο «µάτι» των ελεγκτών είναι ότι στη διάρκεια της 10ήµερης προθεσµίας και προκειµένου να αποφύγει τον έλεγχο, µια επιχείρηση προσήλθε εθελοντικά στην Εφορία και υπέβαλε περιοδική δήλωση ΦΠΑ και φόρο ποσού…. άνω των 600.000 ευρώ.
ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΜΕΤΩΠΟ κατά της φοροδιαφυγής αφορά όσους έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές στο ∆ηµόσιο. Οπως έγραψαν χθες «ΤΑ ΝΕΑ», στο φορολογικό νοµοσχέδιο που παρουσιάζεται στις γενικές του κατευθύνσεις σήµερα στο Υπουργικό Συµβούλιο, µε στόχο να έχει κατατεθεί και ψηφιστεί στη Βουλή µέσα στον Φεβρουάριο, θα περιληφθεί ρύθµιση βάσει της οποίας θα δίνεται η δυνατότητα στον υπουργό Οικονοµικών να δηµοσιοποιεί λίστα µε τα ονόµατα µεγαλο-οφειλετών, από ένα ποσό και πάνω, και µετά την πάροδο ενός εύλογου διαστήµατος, ώστε να τους δίνεται η ευκαιρία να τα τακτοποιήσουν.
Το νοµοσχέδιο θεσπίζει για πρώτη φορά το πλαίσιο βάσει του οποίου, σύµφωνα µεσυγκεκριµένα κριτήρια, η Πολιτεία θαγνωρίζει ποια χρέη είναι εισπράξιµα ήόχι. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, οι οφειλές θα θεωρούνται µη εισπράξιµες εφόσον το∆ηµόσιο έχειεξαντλήσει κάθε δυνατότητα για να τις εισπράξει. ∆ηλαδή ανέχουν πραγµατοποιηθεί, αλλά χωρίς αποτέλεσµα, έρευνεςγια την ακίνητη και την κινητή περιουσία του οφειλέτη, αν ακόµη και µετά τη διαδικασία του πλειστηριασµού ή της κατάσχεσης εκ µέρουςτου ∆ηµοσίου δεν έχουν εξοφληθεί πλήρως οι απαιτήσεις προς το ∆ηµόσιο, αν δεν υπάρχει άλλη πηγή αποπληρωµής, εφόσον η επιχείρηση έχει πτωχεύσει, αν βρίσκεταισε εκκαθάριση.
«∆εν διαγράφεται τίποτα», διευκρινίζει πάντως αρµόδιο στέλεχος του υπουργείου. Απλώς οι µη εισπράξιµες οφειλές θα «παρκάρονται» κάπου ώστε οι υποθέσεις να ανασύρονται στηνεπιφάνεια ανπροκύψει δυνατότητα του οφειλέτη να καταβάλει τα χρωστούµενα.

ΠΗΓΗ: Τα Νέα