Αυτόφωρο και αυστηρές κυρώσεις για τους φορο-παραβάτες

Στο… αυτόφωρο θα παραπέμπονται όσοι δεν αποδίδουν το ΦΠΑ και τους φόρους, ενώ θα δημοσιεύονται τα ονόματα όσων χρωστούν στην εφορία περισσότερα από 150.000 ευρώ. Αυτές και άλλες αυστηρότερες ποινές προβλέπει το σχέδιο νόμου για την «Καταπολέμηση τηςφοροδιαφυγής, αναδιάρθρωση των φορολογικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου οικονομικών» που παρουσιάστηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμη αύξηση της προκαταβολής φόρου για προσφυγή στα δικαστήρια στο 50%, κάρτα αποδείξεων αλλά και κριτήρια ελέγχουσυγκεκριμένων κλάδων ελεύθερων επαγγελματιών ανάλογα με το δηλούμενο εισόδημάτους .
Σε αυτό περιλαμβάνονται ακόμη διατάξεις για την αναδιοργάνωση των δημοσίωνυπηρεσιών, για την αξιολόγηση των εφοριακών υπαλλήλων ( όπως η υπηρεσίαεσωτερικών υποθέσεων) αλλά και ρυθμίσεις την ταχύτερη διεκπεραίωση τωνφορολογικών υποθέσεων μέσω της ίδρυσης του ειδικού σώματος φορολογικών διαιτητών. Ακόμη μειώνεται από 1.1.2011 ο φορολογικός συντελεστής των κερδών των επιχειρήσεων στο 20% από 24%, αλλάζει ο τρόπος φορολογίας των διανεμόμενων κερδών των επιχειρήσεων, παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του ΦΠΑ σε τρείς δόσεις και διευρύνονται οι κατηγορίες δαπανών που εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα.
Αναλυτικά το σχέδιο νόμου
Ειδικότερα το σχέδιο νόμου που δόθηκε στη δημοσιότητα για διαβούλευση μετά τη σημερινή συζήτησή του στο υπουργικό συμβούλιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταστολής της Φοροδιαφυγής. Θεσπίζεται τριετέςΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταστολής της Φοροδιαφυγής το οποίο θα περιέχεισυγκεκριμένες δράσεις και μετρήσιμους στόχους. Το πρώτο Επιχειρησιακό Πρόγραμμαθα δημοσιοποιηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2011 καιθα τεθεί σε εφαρμογή εντός του Μαρτίου. Το Πρόγραμμα θα εγκρίνεται με απόφασητης αρμόδιας Κυβερνητικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Φοροδιαφυγής, τηνοποία θα απαρτίζουν οι Υπουργοί Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καιΑνθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Περιφερειακής Ανάπτυξης καιΑνταγωνιστικότητας.
2. Γενικός Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος. Θεσπίζεται ο θεσμός του ΓενικούΕισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος ο οποίος είναι ανώτερος εισαγγελικόςλειτουργός, και θα εδρεύει στο Υπουργείο Οικονομικών (ΣΔΟΕ). Ο ΓενικόςΕισαγγελέας έχει κατά προτεραιότητα αρμοδιότητα σε ολόκληρη τη Χώρα ναδιενεργεί προανακριτικές πράξεις καθώς και να εποπτεύει να συντονίζει και νακαθοδηγεί τη διενέργεια ανακριτικών πράξεων από τους γενικούς ή ειδικούςανακριτικούς υπαλλήλους (υπαλλήλους ΣΔΟΕ, Εφοριών , Αστυνομίας, Λιμενικού,Τελωνείων κλπ.). Ο Γενικός Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος θα συντονίζει καιθα κατευθύνει τα στάδια της προδικασίας, δηλαδή της ουσιαστικής έρευνας τωνοικονομικών εγκλημάτων από όλες τις συναρμόδιες διωκτικές αρχές, έτσι ώστε οιφάκελοι της δικογραφίας που παραλαμβάνουν οι «Οικονομικοί Εισαγγελείς» των κατάτόπους Εισαγγελιών να είναι πλήρεις.
3. Μέτρα για την καταστολή της φοροδιαφυγής. Στο σχέδιο νόμου προβλέπονταιαλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο προκειμένου τα ποινικά αδικήματα της φοροδιαφυγήςνα τιμωρούνται άμεσα και αποτελεσματικά έτσι ώστε να επιτευχθεί φορολογικήσυμμόρφωση:
» Το αδίκημα της μη απόδοσης ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, μετατρέπεται απόστιγμιαίο σε διαρκές. Η μετατροπή του αδικήματος σε διαρκές σημαίνει πρακτικάότι όποιος συλλαμβάνεται να μην έχει αποδώσει ΦΠΑ πάνω από κάποιο ύψος κρατείται και παραπέμπεται σε Δίκη. Εφαρμόζεται δηλαδή η αυτόφωρη διαδικασία.
» Το αδίκημα μη απόδοσης ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο, εφ’ όσον ηκαθυστέρηση καταβολής τους υπερβαίνει ένα εύλογο χρονικό διάστημα ανοχής (π.χ.
6 ή 8 μήνες) μετατρέπεται από στιγμιαίο σε διαρκές. Εφαρμόζεται ομοίως ηαυτόφωρη διαδικασία.
» Αναστολή εκτέλεσης της ποινής, δεν επιτρέπεται στα εγκλήματα φοροδιαφυγής ανπροηγουμένους δεν καταβληθούν οι φόροι του Κράτους.
» Μετατροπή της ποινής στα εγκλήματα φοροδιαφυγής δεν επιτρέπεται εάν δενκαταβληθούν προηγουμένως οι οφειλόμενοι φόροι.
» Η έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης δεν αναστέλλει την έκτιση της ποινής καιαναστολή εκτέλεσης της ποινής κατά το άρθρο 497 παρ. 7 του Κώδικα ΠοινικήςΔικονομίας δεν επιτρέπεται, αν προηγουμένως δεν καταβληθούν οι φόροι πουοφείλονται.
» Στα φορολογικά εγκλήματα που τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος εκτός απότους συνήθεις περιοριστικούς όρους (χρηματική εγγύηση, απαγόρευση εξόδου απότην Χώρα κλπ) μπορεί να επιβληθεί και η προσωρινή κράτηση (δηλ. προφυλάκιση) ανκρίνεται ότι με το να αφεθεί ελεύθερος είναι πιθανόν να διαπράξει παρόμοιαεγκλήματα φοροδιαφυγής.
* Θεσπίζονται ειδικά κριτήρια για πρόβλεψη ελέγχου κατά προτεραιότητα (ανάλυσηκινδύνου) για δηλούμενα χαμηλά εισοδήματα από συγκεκριμένους κλάδους ελεύθερωνεπαγγελματιών. Ειδικά οι επιτηδευματίες, που ασκούν το ελευθέριο επάγγελμα τουιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου,οικονομολόγου, σύμβου λου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, εφόσον το καθαρόεισόδημα που δηλώνουν από την δραστηριότητα τους αυτή, δεν υπερβαίνει τα είκοσιπέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό άνωτων διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων, τα είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ γιαπόλεις άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων και τα δεκαπέντε χιλιάδες(15.000) ευρώ για πόλεις κάτω των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων,υπόκεινται σε κατά προτεραιότητα έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.
* Αυξάνεται το ποσοστό προβεβαίωσης από 25% στο 50% για την προσφυγή σταδικαστήρια. Όταν δεν επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς και ασκείταιπροσφυγή στα δικαστήρια για φορολογικές διαφορές αυξάνεται το ποσοστόπροβεβαίωσης από 25% στο 50% του αμφισβητούμενου κύριου φόρου, πρόσθετου φόρουκαι λοιπών συμβεβαιουμένων με αυτόν φόρων και τελών. Στα πρόστιμα παραμένει στο25% αφού υπάρχει βασική διάταξη για συμβιβασμό στο 1/3.
* Καθιερώνεται κάρτα αποδείξεων. Για την εξυπηρέτηση των φορολογούμενων ως προςτην καταγραφή του ποσού των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να συγκεντρωθούν,καθορίζεται εναλλακτικό σύστημα καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεωνλιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών μέσω μαγνητικής κάρτας που είναι ανώνυμηκαι προαιρετική.
Επίσης το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μέτρα για την αναδιάρθρωση των φορολογικώνκαι ελεγκτικών υπηρεσιών. Ετσι:
» Η επιλογή των ελεγκτών θα γίνεται κατά ένα ποσοστό μόνο (π.χ. 25%) απόυπαλλήλους που έχουν προϋπηρεσία σε ελεγκτικές υπηρεσίες του Δημοσίου.
» Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν Ειδική Αναλυτική Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης(Πόθεν Έσχες).
» Τα στελέχη θα αξιολογούνται ανά 8μηνο, οι Προϊστάμενοι Δ/νσεων,Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων ανά 12μηνο ή 18μηνο.
» Κατά τη διάρκεια της θητεία τους θα υπάγονται σε ειδικό πειθαρχικό συμβούλιο.
* Αναδιοργανώνεται η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων προκειμένου νακαταστεί επιχειρησιακή Γενική Διεύθυνση (από κατά κύριο λόγο νομοθετική πουείναι σήμερα). Στόχοι αυτής της αναδιοργάνωσης είναι να υιοθετηθούν και στηλειτουργία του ελεγκτικού έργου τα σύγχρονα ελεγκτικά εργαλεία, οι μεθοδολογίεςκαι τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και να μπορεί η Γενική Διεύθυνση ναπαρακολουθεί ανά πάσα στιγμή και αποτελεσματικά το ελεγκτικό έργο τωνπεριφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου. Δημιουργούνται για το λόγο αυτόοργανικές μονάδες επιπέδου Δ/νσεως και Τμήματος για τον έλεγχο των εισοδημάτωνπου προκύπτουν στο εξωτερικό και των κατοίκων εξωτερικού, των φορολογουμένωνΥψηλού Κινδύνου, του Φ.Π.Α. και των άλλων έμμεσων Φόρων, του ηλεκτρονικούεμπορίου, των μεγάλων επιχειρήσεων και των ενδοομιλικών συναλλαγών.
* Συστήνεται «Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων» στο Υπουργείο Οικονομικών.
Αποστολή της είναι η συλλογή, επεξεργασία, αξιολόγηση και αξιοποίησηπληροφοριών και στοιχείων, που αφορούν στην εμπλοκή υπαλλήλων του ΥπουργείουΟικονομικών και των εποπτευόμενων από αυτό Νομικών Προσώπων, στη διαφθορά,διαπλοκή και άλλα σοβαρά πειθαρχικά αδικήματα και εγκλήματα (καταχρήσεις,εκβιασμούς, παθητικές ή ενεργητικές δωροδοκίες, περιπτώσεις κακοδιοίκησης, κατάτην άσκηση των καθηκόντων των υπαλλήλων κ.λ.π.), καθώς και την εξιχνίαση καιδίωξη αυτών, σε συνεργασία με τον Γενικό Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. ΗΥπηρεσία θα μπορεί να προβαίνει και στον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακήςκατάστασης (πόθεν έσχες) των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και τωνεποπτευόμενων Νομικών Προσώπων.
* Ενισχύεται η διεθνής διοικητική συνεργασία στον τομέα της άμεσης φορολογίας.
Συνιστάται στη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του ΥπουργείουΟικονομικών, «Τμήμα Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στον τομέα της άμεσηςφορολογίας». Αντικείμενο του τμήματος αυτού είναι:
» Ανταλλαγή πληροφοριών και ενίσχυση της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής στοπλαίσιο εφαρμογής διεθνών συμβάσεων.
» Διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ελλάδας και άλλων χωρών με σκοπό τησύναψη ή αναθεώρηση διεθνών συμφωνιών.
» Συνεργασία με την Γενική.Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, την ΓενικήΔιεύθυνση Ελέγχων, το Σ.Δ.Ο.Ε. και κάθε αρμόδια φορολογική ή ελεγκτική υπηρεσίαή αρχή με σκοπό την άμεση προώθηση και αξιοποίηση των πληροφοριών πουπροέρχονται από το εξωτερικό (κυβερνητικές πηγές, πιστωτικά ιδρύματα και άλλεςπηγές).
» Εισήγηση και μέριμνα για την εναρμόνιση του εσωτερικού δικαίου με το παράγωγοκοινοτικό δίκαιο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του τμήματος.
* Οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ που τοποθετούνται, μετατίθενται ή αποσπώνται στιςΥπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε., προέρχονται από τους κλάδους Εφοριακών και Τελωνειακών,που έχουν πραγματική υπηρεσία στους κλάδους των οργανικών θέσεων που καλύπτουνμέχρι δεκαεπτά (17) έτη. Στόχος είναι η διασφάλιση της επιχειρησιακήςετοιμότητας του σώματος.
* Τροποποιούνται οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καικώδικα ΦΠΑ προκειμένου οι έλεγχοι να γίνονται κατά κύριο λόγο από το γραφείοκαι κατ’ εξαίρεση στην έδρα της επιχείρησης με βάση κριτήρια ελέγχου και μεστόχο την επιτάχυνση των ελέγχων. Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση της επαφής τωνελεγκτικών αρχών με τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις και η χρήση σύγχρονωνσυστημάτων συγκέντρωσης και επεξεργασίας φορολογικής πληροφορίας κατά τονέλεγχο όπως το σύστημα Elenxis.
* Εισάγεται γενική αρχή σύμφωνα με την οποία τα φορολογικά ελεγκτικά όργανα δενδεσμεύονται από τους δηλούμενους νομικούς χαρακτηρισμούς και υπαγωγή σεοποιαδήποτε φορολογία που κάνουν οι φορολογούμενοι, αλλά αναζητούν τοπραγματικό περιεχόμενο, όταν οι πράξεις των φορολογουμένων έχουν εικονικόχαρακτήρα.
* Θα αίρεται το φορολογικό απόρρητο και θα δημοσιοποιούνται ονόματα οφειλετώνκαι παραβατών. Με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αίρεται το φορολογικόαπόρρητο:
» Των οφειλετών του Δημοσίου, εφόσον έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη και καθυστερεί ηπληρωμή τους για χρονικό διάστημα ανώτερο του έτους και το οφειλόμενο ποσόυπερβαίνει συγκεκριμένο ποσό (π.χ. 150.000 ευρώ).
» Των παραβατών των διατάξεων του Κ.Β.Σ., εφόσον πρόκειται για παραβάσειςέκδοσης πλαστών στοιχείων ή έκδοσης ή λήψης εικονικών στοιχείων ή νόθευσηςστοιχείων ή μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης στοιχείων από τα οποία προκύπτειαπόκρυψη φορολογητέας ύλης, καθώς και καταχώρησης στα βιβλία αγορών ή εξόδωνπου δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο.
* Προβλέπεται διαδικασία διακρίσεως των ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιοσε ανεπίδεκτες είσπραξης και μη. Θεσμοθετούνται κανόνες σύμφωνα με τους οποίουςθα γίνεται διάκριση των ληξιπροθέσμων χρεών σε «εισπράξιμα» και «μη εισπράξιμα» με βάση συγκεκριμένα, διαφανή και ορθολογικά κριτήρια έτσι ώστε να είναιευχερής και ο έλεγχος των δημοσίων υπαλλήλων που είναι επιφορτισμένοι με τοκαθήκον είσπραξής τους και η άντληση συμπερασμάτων από την κεντρική φορολογικήδιοίκηση σχετικά με τα αίτια της μη είσπραξης.
Η ένταξη των ληξιπροθέσμων στην κατηγορία των μη εισπράξιμων διενεργείται μεαπόφαση Ειδικού Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου μετά από γνωμοδότησησυλλογικού οργάνου από υπηρεσιακούς παράγοντες και έκθεση της αρμόδιαςυπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αφού παρέλθουν τριάντα ημέρεςαπό την δημοσιοποίηση του καταλόγου εντάξεως των χρεών στην κατηγορία των «μηεισπραξίμων» στο διαδίκτυο. Σε κάθε περίπτωση, τα ανεπίδεκτα είσπραξης δεν θαδιαγράφονται. Στο τέλος κάθε έτους οι αποφάσεις του Ειδικού κλιμακίου τουΕλεγκτικού Συνεδρίου ενσωματώνονται σε έκθεση που υποβάλλεται στην Βουλή.
Ως ανεπίδεκτες είσπραξης χαρακτηρίζονται εκείνες οι οφειλές για τις οποίεςέχουν εξαντληθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες εντοπισμού πηγών αποπληρωμήςκαι αναγκαστικής είσπραξης.
* Ιδρύεται ειδικό Σώμα Φορολογικών Διαιτητών (Σ.Φ.Δ.) ως ανεξάρτητη αρχή μεέδρα την Αθήνα. Έργο του Σώματος. είναι η διαιτητική επίλυση των φορολογικώνδιαφορών, εφόσον το αντικείμενό τους υπερβαίνει το ποσό των εκατό πενήνταχιλιάδων (150.000) ευρώ. Φορολογικοί Διαιτητές διορίζονται πρόσωπα εγνωσμένουκύρους και επαγγελματικής επάρκειας.
Το Φορολογικό Διαιτητικό Δικαστήριο αναλαμβάνει το έργο του ύστερα από αίτησητου φορολογουμένου, η οποία υποβάλλεται στο Σ.Φ.Δ. μέσα στην προθεσμία άσκησηςτης προσφυγής στο διοικητικό δικαστήριο και πρέπει να περιέχει όλα τα κατά τονΚώδικα Διοικητικής Δικονομίας στοιχεία του δικογράφου της προσφυγής.
Η διαφορά επιλύεται από τρεις διαιτητές. Τον πρόεδρο των διαιτητών και τουςδιαιτητές ορίζει ο Πρόεδρος του Σ.Φ.Δ. ανά δικάσιμο κατ’ αλφαβητική σειρά τουεπωνύμου τους. Η δικάσιμος για τη διαιτητική επίλυση της διαφοράς δεν μπορεί νααπέχει περισσότερο από δύο (2) μήνες από την περιέλευση της θετικής δήλωσης τουΔημοσίου για τη διαιτητική επίλυση της διαφοράς.
Οι απόψεις της διοικητικής αρχής υποβάλλονται στο Σ.Φ.Δ. μέσα σε προθεσμία ενόςμήνα από την υποβολή της θετικής δήλωσης. Η διαιτητική απόφαση εκδίδεται μέσασε τρεις μήνες από τη συζήτηση της υπόθεσης.
Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει αυτοδίκαια η εξουσία των διαιτητώνγια επίλυση της διαφοράς και αναβιώνει η προθεσμία για τη υποβολή αίτησηςδιοικητικής επίλυσης της διαφοράς και την άσκηση προσφυγής, εκτός αν οιδιάδικοι συμφωνήσουν ρητά για την παράταση της προθεσμίας για ορισμένο χρονικόδιάστημα. Το Φορολογικό Διαιτητικό Δικαστήριο έχει τις αρμοδιότητες τηςφορολογικής ή τελωνειακής αρχής σχετικά με τη διοικητική επίλυση της διαφοράς.
Για τη διαιτητική επίλυση των φορολογικών διαφορών εφαρμόζονται οι διατάξειςτης φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας και του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας,όπως ισχύουν κάθε φορά. Αν η αίτηση διαιτητικής επίλυσης της διαφοράς γίνεισυνολικά ή εν μ έρει δεκτή, η υπόθεση διαβιβάζεται στο διοικητικό δικαστήριο γιανα προβεί στην ακύρωση ή τροποποίηση της προσβαλλόμενης πράξης.
* Θεσπίζονται διατάξεις για τον ορισμό της φορολογικής κατοικίας στην οποίαφορολογείται το παγκόσμιο εισόδημα και λαμβάνονται υπόψη οδηγίες του ΟΟΣΑ. Σεφόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχειτην κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα. Σε φόρο για το εισόδημα πουπροκύπτει στην Ελλάδα υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον τόποκατοικίας του ή της συνήθους διαμονής του.
* Από τις χρήσεις που αρχίζουν από 1/1/2011 μειώνεται ο φορολογικόςσυντελεστής από 24% σε 20% και εφαρμόζεται για το σύνολο των κερδών. Για ταδιανεμόμενα κέρδη προβλέπεται παρακράτηση φόρου με 25%. Τα μερίσματαεντάσσονται στην φορολογική κλίμακα, ουσιαστικά όμως εξαντλείται η φορολογικήυποχρέωση, (20% σε επίπεδο νομικού προσώπου και 25% παρακράτηση στα μερίσματα)για την πλειοψηφία των μετόχων. Για τους έχοντες χαμηλά εισοδήματα προβλέπεταιδικαίωμα επιστροφής του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων.
» Θεσπίζεται διάταξη για μη φορολογία κατά την εισαγωγή μερισμάτων από χώρεςτης ΕΕ εφόσον δεν διανέμονται τα εισαγόμενα μερίσματα για αναπτυξιακούς λόγους.
Εννοείται ότι όποτε διανεμηθούν θα παρακρατηθεί ο φόρος που αναλογεί σταμερίσματα.
» Ο συντελεστής αυξάνεται από 1,5‰ σε 2‰ για πωλήσεις μετοχών πουπραγματοποιούνται είτε στο ΧΑ είτε σε αλλοδαπά χρηματιστήρια από την 1/1/2011και μετά, ενώ ρητά προβλέπεται ότι για μετοχές που αποκτώνται από 1/1/2012 καιμετά δεν επιβάλλεται φόρος συναλλαγών αλλά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις. για τηφορολόγηση της υπεραξίας.
» Παρατείνεται για 4 έτη, μέχρι 31/12/2014 το δικαίωμα έκπτωσης για επιπλέονποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών έρευνας και τεχνολογίας πουπραγματοποιήθηκαν στη χρήση.
» Εξακολουθεί να θεωρείται ως νεόδμητο το ακίνητο μέχρι την συμπλήρωση τριετίας από την αποπεράτωση της οικοδομής.
» Παρέχεται δυνατότητα ένταξης στο καθεστώς ΦΠΑ των εμπορευματικών κέντρων.
Δίνεται δυνατότητα επιλογής φορολόγησης στην εκμετάλλευση εμπορευματικώνκέντρων. Με την επιλογή φορολόγησης παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου πουεπιβαρύνει την κατασκευή και τη συντήρηση των εμπορευματικών κέντρων.
» Προβλέπεται η υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολή του οφειλόμενου φόρου σετρεις μηνιαίες δόσεις. Παρέχεται η δυνατότητα παραλαβής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑχωρίς την καταβολή όλου του οφειλόμενου ποσού. Συγκεκριμένα όταν υποβάλλεται ηδήλωση θα καταβάλλεται το λιγότερο σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικάοφειλόμενου ποσού. Το υπόλοιπο 60% του μη καταβληθέντος υπολοίπου, το οποίολόγω της καθυστερημένης είσπραξής του προσαυξάνεται κατά ποσοστό ένα τοις εκατό(1%), θα καταβάλλεται σε δύο ίσες μηνιαίες δόσεις. Η δόση δεν θα μπορεί ναείναι μικρότερη των 300 Ευρώ.
» Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του ΦΠΑ σε 6 δόσεις στις περιπτώσεις ποσώνπου βεβαιώνονται ύστερα από διοικητική επίλυση της διαφοράς ή με βάση πράξη, ηοποία οριστικοποιήθηκε λόγω μη άσκησης προσφυγής και αφορούν οριστική πράξηπροσδιορισμού του φόρου ή σε περίπτωση κατάργησης φορολογικής δίκης.
» Προβλέπεται η μη απώλεια δικαιώματος επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες πουασχολούνται με τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW, ή τηλειτουργία αγροτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων. Προβλέπεται ότι οι αγρότεςπου είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων καιασχολούνται με τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW, ή τηλειτουργία αγροτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων να έχουν δικαίωμα επιστροφήςμε τους κατ’ αποκοπή συντελεστές ΦΠΑ, παρότι υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίουεσόδων-εξόδων.
Με το σχέδιο νόμου προβλέπονται διατάξεις για την αναδιοργάνωση του ΝομικούΣυμβουλίου του Κράτους. Στόχος όπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών είναι:
» Η άσκηση, σε κεντρικό επίπεδο, και των αρμοδιοτήτων που στο χειρισμό τωνδικαστικών υποθέσεων του Δημοσίου, προκειμένου να επιτυγχάνεται η αποδοτικότερηλειτουργία του προσωπικού, η ισοκατανομή στις υποθέσεις και η καλύτερηπαρακολούθηση της αποδοτικότητας του χειρισμού τους.
» Η κατανομή του προσωπικού σε θεματικούς σχηματισμούς σε κεντρικό επίπεδο θαεπιτρέψει την εξειδίκευση του προσωπικού και θα συμβάλει στη βέλτιστηαντιμετώπιση των υποθέσεων (π.χ. πρόσφατα θεσμοθετήθηκε, για τις φορολογικέςυποθέσεις με αντικείμενο άνω των 150.000 Ευρώ η παράσταση του Δημοσίου σταφορολογικά δικαστήρια, με μέλος του Ν.Σ.Κ. Η οργάνωση και επαρκής στελέχωση τουσχηματισμού Ν.Σ.Κ. φορολογικών υποθέσεων για την παράσταση τόσο ενώπιον τωνποινικών, όσο και ενώπιον των φορολογικών δικαστηρίων, παρίσταταιεπιβεβλημένη.)» Το ΝΣΚ θα έχει ενιαίο τρόπο χειρισμού των υποθέσεων, ανά θεματικό αντικείμενοκαι όχι ανά Υπουργείο. Είν αι ατελέσφορη και μη αποτελεσματική η σημερινήοργάνωση του ΝΣΚ, σύμφωνα με την οποία η υπεράσπιση των υποθέσεων του Δημοσίουδιενεργείται από τα Γραφεία Νομικού Συμβούλου του κάθε Υπουργείου.
» Τα Γραφεία Νομικού Συμβούλου των Υπουργείων δεν θα καταργηθούν. Ωστόσο σ’αυτά θα παραμείνει εκείνο το προσωπικό που κρίνεται αναγκαίο για την καθοδήγησητου πολιτικού προσωπικού και των υπηρεσιακών παραγόντων σε τρέχοντα ερωτήματα(ένας σύμβουλος ή και Πάρεδρος ανά υπουργείο).
» Τέλος, το Ν.Σ.Κ. πρέπει να αποκτήσει διοικητικό προσωπικό – τεχνικούςσυμβούλους (μηχανικούς, εφοριακούς, οικονομολόγους, τοπογράφους κ.λπ.), οιοποίοι θα καλύπτουν την ανάγκη του Δημοσίου σε εμπειρογνώμονες, προκειμένου ηουσιαστική αντίκρουση των αντιδίκων να γίνεται με αποτελεσματικό τρόπο.

ΠΗΓΗ: Τα Νέα