Μέσω τραπεζών η πληρωμή αγαθών ή υπηρεσιών άνω των 1.500 ευρώ

Νέες φορολογικές υποχρεώσεις έφερε το 2011 σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Καμία αγορά αγαθών ή παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας άνω των 1.500 ευρώ δεν θα είναι δυνατό να γίνει με μετρητά, ενώ όλες οι συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ μεταξύ επιχειρήσεων διενεργούνται υποχρεωτικά μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών που θα πληρώνονται μέσω των ίδιων λογαριασμών.
Επιπλέον, όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες υποχρεούνται πλέον να εκδίδουν τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών τους και όχι με την πληρωμή των αμοιβών τους. Με τις νέες φορολογικές ρυθμίσεις:
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες υποχρεούνται να εκδίδουν την απόδειξη παροχής υπηρεσιών με την ολοκλήρωση της παροχής. Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, η απόδειξη παροχής υπηρεσίας εκδίδεται κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε.
Πάντως, η απόδειξη παροχής υπηρεσίας δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία, χωρίς να αποκλείεται και η προγενέστερη έκδοσή της, εντός της ίδιας διαχειριστικής περιόδου. Για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί από ελεύθερους επαγγελματίες μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 και δεν έχουν εισπραχθεί οι αμοιβές, οι σχετικές αποδείξεις εκδίδονται με την είσπραξη αυτών.
Στην περίπτωση δηλαδή που η παροχή της υπηρεσίας ξεκίνησε πριν από την 1.1.2011 και συνεχίζεται και μετά την ημερομηνία αυτή, για την αμοιβή που αντιστοιχεί στη παρασχεθείσα υπηρεσία πριν την 1.1.2011 η απόδειξη θα εκδοθεί όταν εισπραχθεί, ενώ για την αμοιβή που αντιστοιχεί στην υπηρεσία που παρασχέθηκε από 1.1.2011 όταν ολοκληρωθεί, ανεξάρτητα από την είσπραξη ή όχι αυτής.
Στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος παρακρατείται φόρος 20% στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα 300 ευρώ.
Εξαιρούνται της παρακράτησης φόρου εισοδήματος όσοι αποκτούν εισόδημα από τη διανομή διαφημιστικών εντύπων που δεν υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ ετησίως.
Οριστική δήλωση απόδοσης φόρου υποχρεούνται να υποβάλλουν και όσοι παρακρατούν φόρο για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα και για εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.
Φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας άνω των 3.000 ευρώ τα οποία εκδίδονται για συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών εξοφλούνται μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών του εκδότη – πωλητή αγαθών ή υπηρεσιών και του λήπτη των αντίστοιχων στοιχείων ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ίδιων λογαριασμών.
Τα στοιχεία για τις συναλλαγές αυτές διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στη ΓΓΠΣ για τη διενέργεια άμεσων διασταυρώσεων των σχετικών συναλλαγών.

ΠΗΓΗ: Ημερησία