Έλεγχοι για περαίωση, ΦΠΑ

Εντολή στους εφόρους να τελειώνουν µε την περαίωση, να αρχίσουν ελέγχους µε συγκεκριµένα κριτήρια σε όσους δεν µπήκαν στη ρύθµιση και να καλέσουν όσους δεν υπέβαλαν ΦΠΑ τον Δεκέµβριο να πληρώσουν τους φόρους που τους αναλογούν, θα δώσει σήµερα ο υφυπουργός Οικονοµικών Δηµήτρης Κουσελάς.
Σε σύσκεψη που θαέχει µε τους προϊσταµένους των 27 µεγαλύτερων εφοριών, που αντιπροσωπεύουν το 70% των συνολικών εισπράξεων του ∆ηµοσίου, θα τεθούνµηνιαίοι στόχοι για την αύξηση των εσόδωνσε καθεµία από αυτές.
Τέσσερις προτεραιότητες θα θέσει, σύµφωνα µε τις πληροφορίες, ο υφυπουργόςστους εφόρους, µε πρώτη αυτήν της περαίωσης. Μέχρι και τις 24 Ιανουαρίου οι ∆ΟΥ θα πρέπει να έχουν εκδώσει και να έχουν ταχυδροµήσει τα σηµειώµατα περαίωσης στους φορολογουµένους που υπέβαλαν αίτηση για να υπαχθούν στη ρύθµιση µέχρι και τις 31 ∆εκεµβρίου του 2010 Η προθεσµία για την περαίωση λήγει στις 28 Ιανουαρίου, εισπράχθηκαν ποσά άνω του 1 δισ. ευρώ και βεβαιώθηκαν φόροι άνω των 2 δισ. ευρώ.
∆εύτερο µέληµα για τουςεφόρους θα είναι ο έλεγχος όσωνέχει προκύψει µέσωτων διασταυρώσεων που έγιναν ότι δενείχαν καταβάλει το 2007 Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ). Πολλοί ήταν αυτοί που δεν υπέβαλαν δήλωση όταν ήταν σε ισχύ ο ΦΜΑΠ και εντοπίστηκαν στη συνέχεια, το 2008, από την υποχρεωτική υποβολή του Ε9, στο πλαίσιο εφαρµογής του νέου µέτρου για την καταβολή του ΕΤΑΚ.
Για τον ΦΠΑ
Το τρίτο µέτωπο είναι οι προσωρινοί έλεγχοι για την έγκαιρη απόδοση του ΦΠΑ. Εχει διαπιστωθεί ότι αρκετοί επιχειρηµατίες προτίµησαν να µηναποδώσουν ΦΠΑτον ∆εκέµβριο, προκειµένου νατακτοποιήσουν ταποσά της περαίωσης. Οι έλεγχοι θα αρχίσουν από αυτούς και όσοι εντοπίζονταινα έχουν εκκρεµότητες µε τον ΦΠΑ θα καλούνται τηλεφωνικά ώστε µέσα σε πέντε ηµέρες να επισκεφθούν τη ∆ΟΥ και να υποβάλουν περιοδικές δηλώσεις, αλλά και να πληρώσουν τους φόρους που αναλογούν µε τις προσαυξήσεις.
Για την περαίωση
Το τέταρτο µέτωποαφορά τους τακτικούς ελέγχους τόσογιαόσουςδενθέλησαν να ενταχθούν στην περαίωση όσο και για όσους εξαιρέθηκαν απόαυτήν.Στην πρώτη κατηγορία, ηΕφορία θαπροχωρήσεισε δειγµατοληπτικούς ελέγχουςµε συγκεκριµένακριτήρια κινδύνου, δηλαδή θα ξεκινήσει από όσους οι δηλώσεις εισοδήµατος παρουσιάζουν «δυσαρµονία» µε την ακίνητη περιουσία που εµφανίζουν. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι πολύ µεγάλες επιχειρήσεις µετζίρο άνωτων 20 εκατ. ευρώ και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που έχουν στην κατοχήτους ακίνητη περιουσία αξίας άνω των 400.000 ευρώ.

ΠΗΓΗ: Τα Νέα