Υποχρεωτική η προσωρινή σύνταξη

Υποχρεωτική θα καταστεί πλέον η χορήγηση προσωρινής σύνταξης σε όλα τα ταμεία, ένα μήνα αφότου ο υποψήφιος συνταξιούχος υποβάλει την αίτηση συνταξιοδότησης. Το υπουργείο Εργασίας ετοιμάζει ρύθμιση προκειμένου να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα της καθυστέρησης απονομής των συντάξεων, που ξεκινά από του οκτώ μήνες έως ένα έτος, για απλές περιπτώσεις συνταξιοδότησης και φθάνει και τα τρία έτη για τις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, δηλαδή για περιπτώσεις ασφάλισης σε περισσότερα του ενός ταμεία κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου του ασφαλισμένου.
Η προσωρινή σύνταξη θα φθάνει το 80% – 90% της οριστικής σύνταξης και θα χορηγείται έως ότου απονεμηθεί η τελική σύνταξη, οπότε και θα γίνεται η εκκαθάριση και θα δίδονται τα επιπλέον ποσά στο συνταξιούχο. Νομοθετικό πλαίσιο για την χορήγηση προσωρινής σύνταξης υπάρχει ήδη, αλλά λειτουργεί σήμερα σε εκούσια βάση, δηλαδή απαιτείται αίτηση του ασφαλισμένου προκειμένου να απονεμηθεί η προσωρινή σύνταξη. Με τη νέα ρύθμιση, που ετοιμάζει ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας κ. Γ. Κουτρουμάνης και πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή εντός τριών μηνών, η προσωρινή σύνταξη θα καταστεί υποχρεωτική και θα χορηγείται σε όλους τους υποψήφιους συνταξιούχους.
Υπερ της εξέλιξης αυτής τάσσονται οι υπάλληλοι του ΙΚΑ. Η Ομοσπονδία των υπαλλήλων επισημαίνει οτι το μέτρο της υποχρεωτικής προσωρινής σύνταξης αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη λύση στο πρόβλημα της καθυστέρησης απονομής των συντάξεων. Αφενός επιτρέπει την αξιοπρεπή διαβίωση των συνταξιούχων έως ότου απονεμηθεί η οριστική σύνταξή τους και αφετέρου θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση των υπηρεσιών του ΙΚΑ από την συνεχή πίεση του κοινού για ενημέρωση και πληροφορίες γύρω από την πορεία απονομής της σύνταξης.
Μάλιστα η Ομοσπονδία προχωρεί και σε συγκεκριμένες προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να υλοποιηθεί το μέτρο της υποχρεωτικής προσωρινής σύνταξης προκειμένου να είναι αποτελεσματικό:
1. Δημιουργία τμήματος που θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις συνταξιοδότησης όλης της Αττικής.
2. Το τμήμα αυτό θα είναι αρμόδιο για την συλλογή όλων των απαραίτητων βασικών δικαιολογητικών για την απονομή της σύνταξης (πλην εξειδικευμένων περιπτώσεων).
3. Παράλληλα με την αίτηση συνταξιοδότησης, οι ασφαλισμένοι θα συμπληρώνουν υποχρεωτικά και το σημερινό έντυπο προσωρινής σύνταξης, όπως προβλέπεται και σήμερα, όπου θα δηλώνουν υπεύθυνα το χρόνο ασφάλισής τους στο ΙΚΑ και στα τυχόν άλλα Ασφαλιστικά Ταμεία. (Στο σημείο αυτό θα βοηθήσει και η στήριξη του Κέντρου Ανακεφαλαίωσης, με την προσυνταξιοδοτική βεβαίωση, αλλά και η βεβαίωση διαδοχικής ασφάλισης).
4. Εξειδικευμένοι υπάλληλοι θα ελέγχουν τα στοιχεία του φακέλου ώστε να διαπιστώσουν εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
5. Στις περιπτώσεις όπου ο ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα θα προχωρούν άμεσα στην έκδοση προσωρινής απόφασης συνταξιοδότησης, βάσει του 70% των συντάξιμων αποδοχών του τελευταίου μήνα, όπως ισχύει και σήμερα με τη διαφορά ότι το ποσό που θα καταβάλλεται δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο του σημερινού ισχύοντος κατωτάτου ορίου. Επίσης, οι δικαιούχοι της προσωρινής σύνταξης θα πρέπει να λαμβάνουν κανονικά και τα «επιδόματα» Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας, πράγμα που δεν συμβαίνει με την ισχύουσα νομοθεσία.
6. Το μέτρο της προσωρινής σύνταξης θα μπορούσε να εφαρμοστεί και για τις επικουρικές συντάξεις και να αυξηθεί συνεπώς το καταβαλλόμενο ποσό που θα λαμβάνει έναντι ο υποψήφιος συνταξιούχος.
7. Μετά την καταβολή της προσωρινής σύνταξης, ο φάκελος του δικαιούχου θα πρέπει να αποστέλλεται στις αρμόδιες Δ/νσεις Απονομής Σύνταξης, όπου θα προχωρά κανονικά η διαδικασία απονομής σύνταξης.
8. Οι υπάλληλοι των συντάξεων δεν θα έχουν επαφή με τους υποψήφιους συνταξιούχους παρά μόνο εφόσον οι ίδιοι τους καλέσουν για διευκρινήσεις ή για επιπλέον δικαιολογητικά.

ΠΗΓΗ: Το Βήμα