Δυνατότητα συμψηφισμού και ΦΠΑ σε δόσεις

Φορο-διευκολύνσεις φέρνει στις επιχειρήσεις το νομοσχέδιο. Συγκεκριμένα παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού απαιτήσεων των επιχειρήσεων ή των φυσικών προσώπων με αυτές του Δημοσίου και καταβολής του ΦΠΑ σε δόσεις.
Ειδικότερα:
1. Μπορούν να συμψηφιστούν απαιτήσεις που αφορούν επιστροφές ή οφειλές ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος, επιδοτήσεις του ΠΔΕ, γεωργικές επιδοτήσεις, αμοιβές για παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο, αγορές υλικών, αναλώσιμων και προμηθειών του Δημοσίου. Δηλαδή, στην περίπτωση που κάποια επιχείρηση ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο και το κόστος του Δημοσίου ανέρχεται στα 50.000 ευρώ μπορεί να συμψηφιστεί, για παράδειγμα, με οφειλή 10.000 ευρώ ΦΠΑ της επιχείρησης προς το Δημόσιο.
2. Για να γίνει ο συμψηφισμός θα πρέπει να είναι βέβαιη και εκκαθαρισμένη η χρηματική απαίτηση του οφειλέτη κατά του Δημοσίου, η οποία θα αποδεικνύεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή δημόσιο έγγραφο.
3. Ο συμψηφισμός προτείνεται με δήλωση του οφειλέτη που υποβάλλεται στη ΔΟΥ, η οποία είναι αρμόδια για την είσπραξη του χρέους. Ο συμψηφισμός μπορεί να ενεργείται και αυτεπάγγελτα, με πράξη του προϊσταμένου της ίδιας υπηρεσίας, εφόσον από τα υπάρχοντα στοιχεία αποδεικνύεται η απαίτηση του οφειλέτη. Απαίτηση του Δημοσίου παραγεγραμμένη αντιτάσσεται σε συμψηφισμό για μια τριετία από τη συμπλήρωση της παραγραφής.
4. Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του ΦΠΑ σε τρεις μηνιαίες δόσεις, με πληρωμή του 40% κατά την υποβολή της περιοδικής δήλωσης και του υπόλοιπου 60% σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις με προσαύξηση 2% αντί 1% αρχικά και ελάχιστο ποσό 300 ευρώ ανά δόση.
5. Παρέχεται το δικαίωμα καταβολής του ΦΠΑ σε 6 δόσεις, στις περιπτώσεις ποσών που επέρχεται διοικητική επίλυση της διαφοράς είτε αφορά προσωρινή είτε οριστική πράξη ή σε περίπτωση δικαστικού συμβιβασμού που αφορά οριστική πράξη προσδιορισμού του φόρου.

ΠΗΓΗ: Ημερησία