Νέο Φορολογικό – Ηλεκτρονικό φακέλωμα για δικηγόρους – μηχανικούς – επιμελητήρια, – συμβολαιογράφους – και όσους εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης

Tuesday February 22, 2011 01:15 AM

Ηλεκτρονικό φακέλωμα για δικηγόρους – μηχανικούς  – επιμελητήρια, –  συμβολαιογράφους – και όσους εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης

Σύμφωνα με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο δικηγόροι , μηχανικοί, συμβολαιογράφοι , υποθηκοφύλακες , επιμελητήρια και όσοι εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης, θα στέλνουν στο υπουργείο Οικονομικών αναλυτικά στοιχεία για τις συναλλαγές τους.
Οι Σχετικές διατάξεις του νέου φορολογικού
Αρθρο 20 Παρ. 7 του νέου νομοσχεδίου
7. ……………………..
στ. Μέχρι την 20η ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους ο δικηγόρος υποχρεούται να υποβάλλει, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας κατάσταση των έγγραφων συμφωνιών που έχει συνάψει με τους εντολείς του, κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το Α.Φ.Μ. κάθε εντολέα του, το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας και η συμφωνηθείσα αμοιβή.
ζ. Οι δικηγορικοί σύλλογοι υποχρεούνται να υποβάλλουν μέχρι την 20η ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, κατάσταση των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι με τους εντολείς του, κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το Α.Φ.Μ. κάθε εντολέα του, το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας και η συμφωνηθείσα αμοιβή. Την ευθύνη για την υποβολή αυτή φέρει ο πρόεδρος του οικείου δικηγορικού συλλόγου. η. Η ισχύς των διατάξεων των περιπτώσεων α έως ζ έχουν εφαρμογή από 1.7.2011.
θ. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των καταστάσεων, το περιεχόμενο αυτών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

8. ……………….
ζ) Μέχρι την 20η ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους ο μηχανικός υποχρεούται να υποβάλλει, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), κατάσταση με τις έγγραφες συμφωνίες που έχει συνάψει με τους αντισυμβαλλομένους του μέσα στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο και στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το Α.Φ.Μ. του κάθε συμβαλλόμενου, το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας και η συμφωνηθείσα αμοιβή.
η) Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος υποχρεούται να υποβάλλει μέχρι την 20η ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών
Συστημάτων (Γ. Γ. Π. Σ.), κατάσταση των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλομένους τους μέσα στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο και στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το Α.Φ.Μ. του κάθε αντισυμβαλλόμενου, το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας και η συμφωνηθείσα αμοιβή. Την ευθύνη για την υποβολή αυτή φέρει ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
θ) Η ισχύς των διατάξεων των περιπτώσεων α έως η έχουν εφαρμογή από 1.7.2011.
ι) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των καταστάσεων, το περιεχόμενο αυτών καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της παραγράφου.

Αρθρο 21 παρ. 9  του νέου νομοσχεδίου .
9. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. μετά τις λέξεις: «πιστωτικά ιδρύματα» προστίθενται οι λέξεις: «οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, τα επιμελητήρια, οι συμβολαιογράφοι, οι υποθηκοφύλακες, οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων».
Η νέα παράγραφος 2 του άρθρου 82 του ΚΦΕ διαμορφώνεται ώς εξής
Τα Υπουργεία, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι δικαστικές αρχές, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι δημόσιες υπηρεσίες ή αρχές, οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί και λοιποί φορείς του Δημοσίου, οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας, οι τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα,οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, τα επιμελητήρια, οι συμβολαιογράφοι, οι υποθηκοφύλακες, οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις αυτών, οι ενώσεις προσώπων, καθώς και κάθε άλλος φορέας ή επαγγελματική οργάνωση, υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών κάθε στοιχείο και πληροφορία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος, όπως αμοιβές, αποζημιώσεις, οικονομικές ενισχύσεις, επιδοτήσεις, απαιτήσεις από δικαστικές διεκδικήσεις, στοιχεία για την παροχή αδειών άσκησης επαγγέλματος, πληροφορίες για κατοχή ακινήτων, αυτοκινήτων, αεροσκαφών, πλοίων ή σκαφών αναψυχής και λοιπών περιουσιακών στοιχείων

Αρθρο 26 παρ. 9  του νέου νομοσχεδίου .
9. Στο άρθρο 1 του ν. 1809/1988 (Α’ 222) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Οι επιτηδευματίες που εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών με χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών, υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται, σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται: α) η έκταση εφαρμογής και οι ειδικότερες υποχρεώσεις των επιτηδευματιών, β) η διαδικασία και οι τεχνικές προδιαγραφές διαβίβασης των δεδομένων, γ) τα εν γένει οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων, δ) η διαδικασία και τα αρμόδια όργανα για την επιβολή του προστίμου και τον τρόπο βεβαίωσης και είσπραξής καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Σε όσους παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής και της κανονιστικής απόφασης που εκδίδεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών διοικητικό πρόστιμο ύψους από διακόσια μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της παράβασης.»

—–

Αιτιολογική έκθεση άρθρου 20
Με τις διατάξεις της παρ. 8 και στο πλαίσιο της απελευθέρωσης του επαγγέλματος των μηχανικών και της κατάργησης των ελαχίστων αμοιβών τους, προβλέπεται και για τα ιδιωτικά έργα, ότι ο τεκμαρτός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος των μηχανικών που δεν τηρούν βιβλία θα γίνεται με εφαρμογή συντελεστή επί της συμβατικής αμοιβής. Με τις διατάξεις αυτές γίνεται επίσης νομοτεχνική τακτοποίηση των διατάξεων που προέβλεπαν αυτοτελή φόρο με συντελεστή 15% επί τεκμαρτού εισοδήματος (ακαθάριστο ποσό της νόμιμης ελάχιστης αμοιβής μηχανικών) για τις περιπτώσεις όπου μηχανικοί αναλαμβάνουν μελέτες-επιβλέψεις και είτε ασχολούνται ατομικώς με την ανέγερση οικοδομών προς πώληση, είτε είναι μέλη επιχείρησης, είτε υπάλληλοι επιχείρησης, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές οι μηχανικοί δεν συνάπτουν έγγραφες συμβάσεις. Με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται ακόμα για μηχανικούς που αναλαμβάνουν μελέτες-επιβλέψεις ή διενεργούν πραγματογνωμοσύνες να αποδίδουν προκαταβλητέο φόρο με συντελεστή 4% ή 10% επί της συμβατικής αμοιβής. Περαιτέρω, με τις ίδιες διατάξεις εισάγεται η υποχρέωση για τους μηχανικούς όπως και για το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γ. Γ. Π. Σ. μέχρι την 20η ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους κατάσταση με στοιχεία των έγγραφων συμβάσεων (είδος παρεχόμενης υπηρεσίας, συμφωνηθείσα αμοιβή κλπ.) που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλομένους τους μέσα στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, προκειμένου για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο στο πλαίσιο των σχετικών διασταυρώσεων. Τέλος, με τις διατάξεις αυτές παρέχεται και η σχετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να ρυθμίζει με αποφάσεις που εκδίδει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις των παρ. 4 και 5 καθίσταται πλέον υποχρεωτική η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών, από όλα τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. (Α.Ε, Ε.Π.Ε, Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Συνεταιρισμοί, Αλλοδαπές επιχειρήσεις, Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα) στο πλαίσιο καταπολέμησης της γραφειοκρατίας και απλούστευσης της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Με τις ίδιες διατάξεις τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 107 του Κ.Φ.Ε για νομοτεχνικούς λόγους, λόγω των τροποποιήσεων που επήλθαν με το ν. 3842/2010 στις διατάξεις του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 6 προβλέπεται ότι, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων οποιουδήποτε φορολογικού αντικειμένου πχ., δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, παρακρατούμενων φόρων, Φ.ΠΑ, κλπ., οι διαδικασίες, οι λεπτομέρειες και ότι άλλο απαιτείται καθώς και η εκάστοτε υποχρεωτική υποβολή τους και η πληρωμή του φόρου, όταν προκύπτει και κατά περίπτωση, με την χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών. Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή για δηλώσεις που υποβάλλονται από 1.1.2011 και μετά.
Αιτιολογική έκθεση άρθρου 21
Με τις διατάξεις της παρ. 9 επεκτείνεται και σε άλλα νομικά πρόσωπα και επαγγελματίες η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων και πληροφοριών οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος στο Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να διευκολύνεται η διασταύρωση όποιων στοιχείων απαιτείται για φορολογικούς σκοπούς.
Αιτιολογική έκθεση άρθρου 26
Με τις διατάξεις της παρ. 9 καθορίζεται ότι οι επιτηδευματίες που εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών με χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών, υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θα καθοριστούν η έκταση εφαρμογής, ειδικότερες υποχρεώσεις των επιτηδευματιών, η διαδικασία και οι τεχνικές προδιαγραφές διαβίβασης των δεδομένων, τα εν γένει οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που απαιτούνται καθώς και τη διαδικασία και τα αρμόδια όργανα για την επιβολή του προστίμου και τον τρόπο βεβαίωσης και είσπραξής του. Επίσης ορίζεται και η έκδοση κανονιστικής απόφασης για την επιβολή διοικητικού προστίμου από 1000 έως 5.000 ευρώ στους παραβάτες των παραπάνω υποχρεώσεων.