Εξαγορά έως πέντε ετών για γονείς

Επεκτείνεται (µετά το ∆ηµόσιο) και στα άλλα ασφαλιστικά ταµεία αρµοδιότητας του υπουργείου Εργασίας (ΙΚΑ, ∆ΕΚΟ, τράπεζες, ΜΜΕ κ.ά.) η αναγνώριση µε εξαγορά έως πέντε πλασµατικών ετών για γονείς (για παιδιά ανεξαρτήτως έτους γέννησής τους). Με βάση την ισχύουσα νοµοθεσία τα έτη αναγνωρίζονταν δωρεάν αλλά αφορούσαν παιδιά που γεννήθηκαν µετά το 2000.
Οπως έχουν ήδη γράψει «ΤΑ ΝΕΑ», η ρύθµιση (που εφαρµόζεται στο ∆ηµόσιο) αφορά άνδρες και γυναίκες. Ευνοεί όσους/όσες δεν είχαν θεµελιώσει δικαίωµα έως τις 31/12/2010 και είναι γονείςανεξαρτήτως του έτους απόκτησης τωνπαιδιών. Ο χρόνος αυτός είναι σε όλα τα Ταµεία ένα έτος για το πρώτο παιδί και δύο έτη για κάθε επόµενο και µέχριτοτρίτο. Λαµβάνεται υπόψη τόσο για τη θεµελίωση όσο και για την προσαύξηση της σύνταξης, µε την προϋπόθεση ο ασφαλισµένος ή η ασφαλισµένη να έχει συµπληρώσει 15ετή πραγµατική δηµόσια υπηρεσία και τουλάχιστον 12 έτη ασφάλισης στα υπόλοιπα Ταµεία αρµοδιότητας του υπουργείου Eργασίας.
ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ. Σύµφωνα µε την προωθούµενη ρύθµιση – στο υπό κατάθεση νοµοσχέδιο για την αναδιάρθρωση του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας –, για την αναγνώριση του πλασµατικού χρόνου για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης καταβάλλεται κάθε µήνα ποσό εξαγοράς που υπολογίζεται µε ποσοστό 20% επί του 25πλάσιου του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
Οι ασφαλιστικές εισφορές γιατην παραπάνω αναγνώρισηκαταβάλλονται είτε εφάπαξ εντός τριµήνου από την κοινοποίηση της απόφασης, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%, είτε σε µηνιαίες δόσεις ίσεςµε τους µήνες που αναγνωρίζονται. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα τηςκοινοποίησης της απόφασης. Καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται επιβάρυνσή της µε τα εκάστοτε προβλεπόµενα πρόσθετα τέλη.Σε περίπτωση θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης πριν από τον χρόνοεξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς, παρακρατείται από τη σύνταξη και µέχρι τηνεξόφληση ποσό ίσο µε το ένα τέταρτο του ποσού αυτής.
Με τα ισχύοντα η εξαγορά του πλασµατικού χρόνου για τη γέννηση παιδιών στον ιδιωτικό τοµέα κοστίζει 165 ευρώ για κάθε µήνα αναγνώρισης. Για την αναγνώριση ενός έτους (ένα παιδί) θα καταβάλλονται 1.980 ευρώ (165×12 µήνες) και µε έκπτωση 1.683 ευρώ, για το δεύτερο παιδί 5.940 ευρώ (165×36 µήνες) και µε την έκπτωση 5.049 ευρώ και 9.900 ευρώ χωρίς έκπτωση και στα 8.415
ευρώ µε τηνέκπτωση για τατρία παιδιά (165×60 µήνες).Πρόσθετο κόστος προκύπτει και από την υποχρέωση εξαγοράς του ίδιου χρόνου στα επικουρικά ταµεία (εκεί η εξαγορά γίνεται µε εισφορά περίπου 6%). ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ για την αναδιάρθρωση του ΣΕΠΕ – το οποίο πρόκειται να δοθεί εντός της εβδοµάδος για δηµόσια διαβούλευση – περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων η µείωση εισφορών έως και κατά 50% και η αλλαγή του τρόπου υπολογισµού του ΕΚΑΣ, ώστε να λαµβάνεταιυπόψη το σύνολο των εισοδηµάτων.
Προσωρινές συντάξεις σε όλα τα Ταµεία
Προσωρινή σύνταξη θα χορηγούν όλα τα ασφαλιστικά ταµεία µέχρι την απονοµή της οριστικής σύνταξης.
Η προσωρινή σύνταξη – όπως θα προβλέπει το νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο – θα εκδίδεται εντός 20ηµερών από την κατάθεση της σχετικής αίτησης. Υπολογίζεται πως η ρύθµιση θα αφορά 60.000 δικαιούχους τον χρόνο, ενώ σταδιακά θα επεκταθεί και στα επικουρικά ταµεία.
Επίσης, θα υπάρξει αναθεώρηση των ρυθµίσεων γιατους δηµοσίους υπαλλήλους που παίρνουν και τη σύνταξη του / της συζύγου. Οιαλλαγές αυτές αφορούν περίπου 50.000
άτοµα. Σήµερα καταβάλλεται ολόκληρη η σύνταξη του ∆ηµοσίου αλλά δίνεται µειωµένη η σύνταξη του ιδιωτικού τοµέα. Με τις νέες ρυθµίσεις ο συνταξιούχος θα µπορεί να επιλέξει ποια σύνταξη θα µειώνεται, ανάλογα µε το τι τον συµφέρει.

ΠΗΓΗ: Τα Νέα