Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ


«Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις»
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Άρθρο 1
Αντικείμενο του φόρου

1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται Ενιαίος Φόρος
Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στα δικαιώματα της παραγράφου 2 του παρόντος,
σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
κάθε είδους νομικές οντότητες την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.


2. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται στα εμπράγματα δικαιώματα της πλήρους κυριότητας, της
ψιλής κυριότητας, της επικαρπίας, της οίκησης και της επιφάνειας επί του
ακινήτου. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται και στα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα της
αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης, βοηθητικού χώρου και κολυμβητικής
δεξαμενής, που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα του ακινήτου και αποτελούν
παρακολούθημα των παραπάνω εμπραγμάτων δικαιωμάτων. Εξαιρετικά επιβάλλεται και
στο δικαίωμα της νομής ή οιονεί νομής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ζ)
της παρ.2 του άρθρου 2.

3. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α ισούται με το άθροισμα του κύριου φόρου επί του κάθε ακινήτου και
του συμπληρωματικού φόρου επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων επί των
ακινήτων του υποκειμένου στον φόρο.

4. Τα δικαιώματα επί των οποίων επιβάλλεται ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ετησίως είναι αυτά που
υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, ανεξάρτητα από μεταβολές που
τυχόν επέρχονται κατά τη διάρκεια του έτους αυτού και ανεξάρτητα από τη
μεταγραφή του τίτλου κτήσης.

5. Για τον καθορισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. λαμβάνεται υπόψη η πραγματική κατάσταση του
ακινήτου. Η πραγματική κατάσταση του ακινήτου προκύπτει από την οριστική εγγραφή
στο κτηματολογικό γραφείο. Αν δεν υπάρχει οριστική εγγραφή, λαμβάνονται υπόψη τα
στοιχεία του ακινήτου, όπως προκύπτουν από τον τίτλο κτήσης. Αν δεν υπάρχει
τίτλος κτήσης, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της πραγματικής κατάστασης του
ακινήτου. Αν η πραγματική επιφάνεια του ακινήτου υπερβαίνει αυτή που αναγράφεται
στην οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο ή στον τίτλο κτήσης ή στην άδεια
οικοδομής ή έχει γίνει αλλαγή της χρήσης του ακινήτου, λαμβάνεται υπόψη η
πραγματική επιφάνεια και η πραγματική χρήση του ακινήτου.

Άρθρο 2
Υποκείμενο του φόρου

1. Υποκείμενο του ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι κάθε πρόσωπο ή οντότητα του άρθρου 1, ανάλογα
με το δικαίωμα και το ποσοστό του, και ειδικότερα:
α) Αυτός που αποκτά δικαίωμα σε ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία, από την
ημερομηνία σύνταξης του οριστικού συμβολαίου κτήσης ή από την ημερομηνία
τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται δικαίωμα ή
καταδικάζεται ο δικαιοπάροχος σε δήλωση βουλήσεως.
β) Ο υπερθεματιστής, από την ημερομηνία σύνταξης της κατακυρωτικής έκθεσης.
γ) Ο κληρονόμος και ειδικότερα:
αα) Ο εκ διαθήκης κληρονόμος, εφόσον έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι και την 31η
Δεκεμβρίου του προηγούμενου της φορολογίας έτους.
ββ) Ο εξ αδιαθέτου κληρονόμος, εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι και την
31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της φορολογίας έτους.
δ) Όποιος έχει αποκτήσει δικαίωμα σε ακίνητο με οριστικό συμβόλαιο δωρεάς αιτία
θανάτου, εφόσον ο θάνατος επήλθε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου
της φορολογίας έτους.

2. Υποκείμενο του ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι και:
α) Αυτός που αποκτά δικαίωμα με προσύμφωνο αγοράς, εφόσον σε αυτό προβλέπεται η
κατάρτιση της εμπράγματης δικαιοπραξίας με αυτοσύμβαση, με εξαίρεση το
εργολαβικό προσύμφωνο.
β) Ο δικαιούχος ακινήτου από το Δημόσιο ή τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας ή
Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Ν.Π.Δ.Δ. και για το χρονικό διάστημα πριν από
τη σύνταξη οριστικού παραχωρητηρίου, εφόσον έχει παραλάβει το ακίνητο.
γ) Ο κηδεμόνας για τα ακίνητα σχολάζουσας κληρονομιάς.
δ) Ο εκτελεστής διαθήκης ή εκκαθαριστής κληρονομίας για τα κληρονομιαία ακίνητα.
ε) Ο μεσεγγυούχος ακινήτου.
στ) Ο σύνδικος της πτώχευσης.
ζ) Ο νομέας επίδικου ακινήτου. Αν το ακίνητο εκνικηθεί με τελεσίδικη απόφαση, ο
ΕΝ.Φ.Ι.Α. που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται.
η) Ο εργολάβος, για ακίνητο το οποίο, αν και συμφωνήθηκε να μεταβιβασθεί δεν
έχει μεταβιβαστεί από τον γηπεδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που αυτός
θα είχε υποδείξει, εφόσον έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την έκδοση της αρχικής
οικοδομικής άδειας ή έχουν εκμισθωθεί ή χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο
εντός των τριών αυτών ετών από τον εργολάβο.
θ) Αυτός που κατέχει ακίνητο που ανήκει σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, χωρίς
τη συναίνεση του φορέα.

3. Ο πλήρης κύριος υποχρεούται στην καταβολή του συνολικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βαρύνει
το ακίνητο κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας του.

4. Αν συστάθηκε επικαρπία, ο συνολικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βαρύνει το ακίνητο
επιμερίζεται μεταξύ του ψιλού κυρίου και του επικαρπωτή ως εξής:

α) Αν ο επικαρπωτής είναι φυσικό πρόσωπο, ο φόρος που αναλογεί στο δικαίωμα αυτό
ορίζεται ως ποσοστό του φόρου που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα του ακινήτου,
ανάλογα με την ηλικία του επικαρπωτή ως εξής:
(αα) Στα 8/10, αν ο επικαρπωτής δεν έχει υπερβεί το 20ό έτος της ηλικίας του.
(ββ) Στα 7/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 20ό έτος της ηλικίας του.
(γγ) Στα 6/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 30ό έτος της ηλικίας του.
(δδ) Στα 5/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας του.
(εε) Στα 4/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 50ό έτος της ηλικίας του.
(στστ) Στα 3/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του.
(ζζ) Στα 2/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας του.
(ηη) Στο 1/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 80ό έτος της ηλικίας του.

β) Αν ο επικαρπωτής δεν είναι φυσικό πρόσωπο, ο φόρος που αναλογεί στο δικαίωμα
αυτό ορίζεται στα 8/10 του φόρου που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα.

γ) Ο φόρος που αναλογεί στην ψιλή κυριότητα προκύπτει αν από το φόρο που
αναλογεί στην πλήρη κυριότητα αφαιρεθεί ο φόρος που αναλογεί στην επικαρπία.

5. Ο EΝ.Φ.Ι.Α. που αναλογεί στην οίκηση και στο δικαίωμα της επιφάνειας ισούται
με το φόρο που αναλογεί στην επικαρπία. Στην περίπτωση αυτή ο φόρος που αναλογεί
στην πλήρη κυριότητα ισούται με το φόρο που αναλογεί στην ψιλή κυριότητα.

6. Ο EΝ.Φ.Ι.Α. που αναλογεί στο εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα του δεύτερου
εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 1 προκύπτει σύμφωνα με το εμπράγματο
δικαίωμα επί του ακινήτου του οποίου αποτελεί παρακολούθημα και κατά το ποσοστό
του επί αυτού.

7. Ο EΝ.Φ.Ι.Α. που αναλογεί σε ακίνητο της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 2 του
άρθρου αυτού, ισούται με το φόρο που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα, χωρίς να
οφείλεται τέτοιος φόρος από τον κύριο του ακινήτου.

Άρθρο 3
Απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ

1. Απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δικαιώματα στα ακίνητα που ανήκουν:
α) Στο Δημόσιο, στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ)
και στην Εταιρεία των Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.), με την επιφύλαξη της
παραγράφου 7 του άρθρου 2.
β) Σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς
και σε Ο.Τ.Α. και ιδιοχρησιμοποιούνται. Οι ανώνυμες εταιρείες της Γενικής
Κυβέρνησης, με την επιφύλαξη της προηγούμενης περίπτωσης, δεν απαλλάσσονται από
τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
γ) Σε ξένα κράτη, εφόσον το ακίνητο χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση
πρεσβείας ή προξενείου του ξένου κράτους ή για την εγκατάσταση πρεσβευτή,
πρόξενου και λοιπών διπλωματικών αντιπροσώπων και πρακτόρων του ξένου κράτους,
με τον όρο της αμοιβαιότητας.
δ) Σε Ν.Π.Δ.Δ. που δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και
ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση μορφωτικού, εκπαιδευτικού,
πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού
ε) Σε Ν.Π.Ι.Δ. που δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση
μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού
και κοινωφελούς σκοπού.
στ) Σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες των γνωστών θρησκειών και δογμάτων
κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος και στο Άγιο Όρος και
ιδιοχρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση του λατρευτικού, θρησκευτικού και
κοινωφελούς έργου τους.
ζ) Στα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς διοίκησης και
διαχείρισης του ν.3647/2008 (Α’ 37) και ιδιοχρησιμοποιούνται.

2. Απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τα δικαιώματα στα ακίνητα για τα οποία:
α) υφίσταται απαγόρευση οποιασδήποτε χρήσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Πολεοδομικό
Σχεδιασμό, ιδίως ρυμοτομικό βάρος, ρυμοτομική απαλλοτρίωση, ή για λόγους
προστασίας μνημείων και αρχαιοτήτων, ιδίως αρχαιολογική δέσμευση για ανασκαφές,
κήρυξη αρχαιολογικού χώρου, καθώς και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος,
που έχει επιβληθεί από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, αποκλειστικά κατά το μέρος
για το οποίο υφίσταται η ως άνω απαγόρευση και εφόσον η δέσμευση αυτή δεν
συνοδεύεται από αξίωση ή καταβολή σχετικής αποζημίωσης. Σε περίπτωση μερικής
απαγόρευσης που δεν συνοδεύεται από αποζημίωση, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. μειώνεται κατά
τριάντα τοις εκατό (30%). Ειδικότερα σε περίπτωση μερικής απαγόρευσης χρήσης που
δεν συνοδεύεται από αποζημίωση και συνίσταται στη δέσμευση ακινήτου εντός
σχεδίου πόλης ή οικισμού για κοινωφελή χρήση, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. μειώνεται κατά εξήντα
τοις εκατό (60%).
β) έχει διαταχθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση η αποδέσμευση από απαλλοτρίωση
ή ρυμοτομικό βάρος και δεν έχει εκδοθεί σχετική πράξη της Διοίκησης για την ως
άνω αποδέσμευση, και
γ) έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση αποζημίωσης για απαλλοτρίωση ή
ρυμοτομικό βάρος και δεν έχει καταβληθεί η αποζημίωση μετά από ένα (1) έτος από
το έτος έκδοσης της παραπάνω απόφασης.

3. Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, που αφορά απαλλαγές από φόρους ή τέλη,
δεν εφαρμόζεται για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακίνητης Περιουσίας, με εξαίρεση
τις συμβάσεις παραχώρησης του Δημοσίου που έχουν κυρωθεί με νόμο μέχρι την
κατάθεση στη Βουλή του σχεδίου του παρόντος νόμου, εφόσον σε αυτές είχε
προβλεφθεί η πλήρης απαλλαγή από φόρους ακίνητης περιουσίας.

Άρθρο 4
Υπολογισμός του κύριου φόρου του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Α. Υπολογισμός του κύριου φόρου του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα κτίσματα

1. Ο κύριος φόρος που αναλογεί στα δικαιώματα επί των κτισμάτων υπολογίζεται με
βάση τη γεωγραφική θέση, την επιφάνεια, τη χρήση, την παλαιότητα, τον όροφο και
τον αριθμό προσόψεων του κτίσματος. Ειδικότερα:

α) Η γεωγραφική θέση του κτίσματος προσδιορίζει την τιμή ζώνης, στην οποία
υπάγεται αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982 (Α’ 43)
και των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή
τους. Ανάλογα με την τιμή ζώνης που ισχύει την 1η Ιανουαρίου του έτους
φορολογίας, γίνεται κατάταξη του κτίσματος σε αντίστοιχη φορολογική ζώνη (Φ.Ζ.).

β) Η επιφάνεια υπολογίζεται σε τετραγωνικά μέτρα.

γ) Προκειμένου για ειδικά κτίρια, η επιφάνεια απομειώνεται με την εφαρμογή
Συντελεστή Απομείωσης Επιφανείας (Σ.Α.Ε.). Ως ειδικά κτίρια για την εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου νοούνται τα κτίσματα των περιπτώσεων δ’, ε’,
στ’, ζ’, η’ και θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της
υπ’ αριθμ.1129485/479/3-12-1996 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών(Β’ 1152), με
τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτή.

δ) Η χρήση των χώρων του κτίσματος διακρίνεται σε κύρια και βοηθητική. Με
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται η διάκριση των χώρων σε κύρια και
βοηθητική σχετικά με την επιβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για
την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.

ε) Η παλαιότητα του κτίσματος προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ του έτους
φορολογίας και του έτους έκδοσης της νεώτερης οικοδομικής άδειας. Αν δεν υπάρχει
οικοδομική άδεια, ως έτος έκδοσής της λαμβάνεται το έτος κατασκευής το οποίο
προκύπτει από δημόσιο έγγραφο. Αν το έτος κατασκευής δεν προκύπτει από δημόσιο
έγγραφο ή από τη δήλωση στοιχείων ακινήτων, ως έτος έκδοσης της άδειας
λαμβάνεται το έτος κατά το οποίο δηλώθηκε το κτίσμα με την υποβολή προς τη
Φορολογική Διοίκηση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων.

2. Για τον υπολογισμό του κύριου φόρου του ΕΝ.Φ.Ι.Α., με βάση τα κριτήρια της
προηγούμενης παραγράφου, καθορίζονται συντελεστές ως εξής:

α) Βασικός Φόρος (ΒΦ) ανά φορολογική ζώνη (Φ.Ζ.), όπως αυτή αντιστοιχεί στην
τιμή ζώνης, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Τιμή Ζώνης
Φ.Ζ.
Βασικός Φόρος (Β.Φ.)
(€/μ2)
(€/μ2)
0
500
1
2,00
501
750
2
2,80
751
1.000
3
2,90
1.001
1.500
4
3,70
1.501
2.000
5
4,50
2.001
2.500
6
6,00
2.501
3.000
7
7,60
3.001
3.500
8
9,20
3.501
4.000
9
9,50
4.001
4.500
10
11,10
4.501
5.000
11
11,30
5.001
+
12
13,00

Κτίσματα εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, για τα οποία δεν έχει
καθοριστεί τιμή ζώνης, καθώς και τα ειδικά κτίρια της υποπαραγράφου γ’ της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εντάσσονται στην κατώτερη τιμή ζώνης της
Δημοτικής Ενότητας στην οποία βρίσκονται. Αν δεν έχουν καθοριστεί τιμές ζώνης
στη Δημοτική Ενότητα, εντάσσονται στην κατώτερη τιμή ζώνης του οικείου Δήμου
και, αν δεν έχουν καθοριστεί τιμές ζώνης στο Δήμο, εντάσσονται στην κατώτερη
τιμή ζώνης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

β) Συντελεστής Παλαιότητας Κτίσματος (Σ.Π.Κ.), σύμφωνα με τον πίνακα που
ακολουθεί:

Παλαιότητα
Συντελεστής
Παλαιότητας
Κτίσματος
(Σ.Π.Κ.)
26 έτη και άνω
1,00
20 έως 25 έτη
1,05
15 έως και 19 έτη
1,10
10 έως και 14 έτη
1,15
5 έως και 9 έτη
1,20
Μέχρι και 4 έτη
1,25

Για τα κτίρια που ανεγέρθηκαν προ του 1930 εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας
0,8, ενώ για τα κτίρια με παλαιότητα άνω των εκατό (100) ετών εφαρμόζεται
συντελεστής παλαιότητας 0,60.

γ) Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας (Σ.Α.Ε.) κτίσματος, προκειμένου για κύριους
χώρους ειδικών κτιρίων, ο οποίος εφαρμόζεται για το κλιμάκιο επιφάνειας στο
οποίο αντιστοιχεί, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Κλιμάκιο
Επιφάνειας
(μ2)
Συντελεστής
Απομείωσης
Επιφάνειας
(Σ.Α.Ε.)
0 – 500
1,00
500,01 – 1.500
0,80
1.500,01-3.000
0,75
3,000,01-5.000
0,65
5,000,01-10.000
0,55
10.000,01-25.000
0,45
25.000,01-50.000
0,35
50.000,01 και άνω
0,25

δ) Συντελεστής Ορόφου (Σ.Ο.), ο οποίος εφαρμόζεται για τον όροφο στον οποίο
βρίσκεται το κτίσμα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Όροφος
Συντελεστής
Ορόφου
(Σ.Ο.)
Υπόγειο
0,98
Ισόγειο και 1ος
1,00
2ος και 3ος
1,01
4ος και 5ος
1,02
6ος και
άνω
1,03

Σε περίπτωση που το κτίσμα εκτείνεται σε περισσότερους από έναν ορόφους, ως
Συντελεστής Ορόφου λαμβάνεται εκείνος του υψηλότερου ορόφου.

Συντελεστής Ορόφου δεν εφαρμόζεται στα ειδικά κτίρια και τις μονοκατοικίες.

ε) Προκειμένου για μονοκατοικία, εφαρμόζεται Συντελεστής Μονοκατοικίας (Σ.Μ.), ο
οποίος ορίζεται σε 1,02.

στ) Συντελεστής Πρόσοψης (Σ.Π.), ο οποίος ορίζεται σε 1 για μηδενικό αριθμό
προσόψεων, 1,01 για κτίρια με μία πρόσοψη και 1,02 για κτίρια με δύο ή
περισσότερες προσόψεις. Ο συντελεστής πρόσοψης δεν εφαρμόζεται στους βοηθητικούς
χώρους και στα ειδικά κτίρια.

ζ) Συντελεστής Βοηθητικών Χώρων (Σ.Β.Χ.), ο οποίος ορίζεται σε 0,1.

η) Συντελεστής Ημιτελών Κτισμάτων (Σ.Η.Κ.), ο οποίος ορίζεται σε 0,4 και
εφαρμόζεται στα ημιτελή κτίσματα, για τα οποία συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) ημιτελή κτίσματα, η κατασκευή των οποίων βρίσκεται πριν το στάδιο των
επιχρισμάτων και είναι κενά, ή β) ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ηλεκτρικό
ρεύμα και ουδέποτε είχαν άλλη παροχή ρεύματος πλην της εργοταξιακής και είναι
κενά.

θ) Συντελεστής Ειδικών Κτιρίων (Σ.Ε.Κ.), ο οποίος ορίζεται σε 0,5. Ο συντελεστής
ειδικών κτιρίων δεν εφαρμόζεται όταν χρησιμοποιείται ο συντελεστής βοηθητικών
χώρων. Για τα ειδικά κτίρια αγροτικής χρήσης, ο συντελεστής ειδικών κτιρίων και
ο συντελεστής βοηθητικών χώρων ορίζεται σε μηδέν (0).

3. α. Ο κύριος φόρος του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα δικαιώματα επί των κτισμάτων, εκτός
των ειδικών κτιρίων, ισούται με το γινόμενο της επιφάνειας, του βασικού φόρου,
του συντελεστή παλαιότητας κτίσματος, του συντελεστή ορόφου ή μονοκατοικίας, του
συντελεστή πρόσοψης, του συντελεστή βοηθητικών χώρων και του συντελεστή
ημιτελούς κτίσματος, κατά περίπτωση, ως εξής:

Φόρος = Επιφάνεια κτίσματος (μ2) x ΒΦ x ΣΠΚ x ΣΟ ή ΣΜ x ΣΠ x ΣΒΧ (όπου
εφαρμόζεται ) x ΣΗΚ (όπου εφαρμόζεται).

β. Προκειμένου για τα ειδικά κτίρια της παραγράφου 1γ) του παρόντος άρθρου, ο
κύριος φόρος του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται με το γινόμενο της επιφάνειας, του βασικού
φόρου, του συντελεστή ειδικών κτιρίων, του συντελεστή παλαιότητας κτίσματος, του
συντελεστή απομείωσης επιφάνειας, του συντελεστή βοηθητικών χώρων και του
συντελεστή ημιτελούς κτίσματος, κατά περίπτωση, ως εξής:

Φόρος = Επιφάνεια κτίσματος (μ2) x ΒΦ x ΣΕΚ x ΣΠΚ x ΣΑΕ x ΣΒΧ (όπου εφαρμόζεται)
x ΣΗΚ (όπου εφαρμόζεται).

Β. Υπολογισμός κύριου φόρου του ΕΝ.Φ.Ι.Α για οικόπεδα και γήπεδα

Ο κύριος φόρος που αναλογεί στα δικαιώματα επί των γηπέδων εντός σχεδίου πόλης ή
οικισμού (οικόπεδα) ή των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού (γήπεδα),
υπολογίζεται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.

1. Ειδικότερα για τα οικόπεδα:

α) Οικόπεδο εντάσσεται σε φορολογική ζώνη και προσδιορίζεται συντελεστής φόρου
με βάση τη μοναδιαία αξία του οικοπέδου, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Μοναδιαία αξία
(€/μ2)
Φ.Ζ.

Συντελεστής φόρου

(€/μ2)

0,01
2,00
01
0,003
2,01
4,00
02
0,006
4,01
6,00
03
0,010
6,01
10,00
04
0,015
10,01
14,00
05
0,023
14,01
20,00
06
0,030
20,01
50,00
07
0,060
50,01
75,00
08
0,120
75,01
100,00
09
0,150
100,01
150,00
10
0,200
150,01
200,00
11
0,300
200,01
300,00
12
0,450
300,01
400,00
13
0,600
400,01
500,00
14
0,800
500,01
600,00
15
1,000
600,01
700,00
16
1,300
700,01
800,00
17
1,500
800,01
900,00
18
1,700
900,01
1.000,00
19
1,900
1.000,01
1.500,00
20
2,500
1.500,01
2.000,00
21
3,000
2.000,01
3.000,00
22
4,000
3.000,01
4.000,00
23
6,000
4.000,01
5.000,00
24
7,500
5.000,01
+
25
9,000

β) Η Μοναδιαία Αξία του οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο είναι ο λόγος της
φορολογητέας αξίας του οικοπέδου προς τη συνολική επιφάνειά του.

γ) Η φορολογητέα αξία του οικοπέδου ισούται με το γινόμενο του συντελεστή
οικοπέδου, της συνολικής τιμής εκκίνησης του οικοπέδου, του συντελεστή πρόσοψης
και της επιφάνειας του οικοπέδου. Για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας,
εφαρμόζονται τα εξής:

αα) Ο συντελεστής οικοπέδου (ΣΟικ), η συνολική τιμή εκκίνησης του οικοπέδου,
καθώς και ο συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ), για τον υπολογισμό της
συνολικής τιμής εκκίνησης του οικοπέδου, λαμβάνονται όπως ορίζονται κάθε φορά
στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του
άρθρου 41 του ν.1249/1982, ανεξάρτητα αν ο συντελεστής δόμησης που ισχύει για τα
ακίνητα είναι διαφορετικός από τον συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.). Αν
το οικόπεδο είναι δεσμευμένο για κοινωφελή χρήση, ο Σ.Α.Ο. είναι ίσος με το
συντελεστή δόμησης του Οικοδομικού Τετραγώνου, όπως έχει καθοριστεί με το Π.Δ.
κύρωσης του Σχεδίου Πόλεως.

ββ) Αν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή, στην οποία δεν έχουν καθοριστεί με τις
αποφάσεις που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο, συντελεστής οικοπέδου (Σ.Οικ.),
συνολική τιμή εκκίνησης του οικοπέδου και συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου
(ΣΑΟ), λαμβάνονται οι χαμηλότεροι Σ.Οικ., συνολική τιμή εκκίνησης του οικοπέδου
και Σ.Α.Ο. της ζώνης με τη χαμηλότερη τιμή ζώνης της οικείας Δημοτικής Ενότητας,
όπως ορίζονται κάθε φορά στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν.1249/1982. Αν δεν έχουν καθοριστεί
τέτοιες ζώνες και τέτοιοι συντελεστές στη Δημοτική Ενότητα, λαμβάνονται οι
κατώτερες αντίστοιχες τιμές του οικείου Δήμου, και, αν δεν έχουν καθοριστεί ούτε
στο Δήμο, λαμβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιμές της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας.

γγ) Ανάλογα με την πρόσοψη εφαρμόζεται Συντελεστής Πρόσοψης (Σ.Π.), ως εξής:
1,00 για πρόσοψη σε μια μόνο οδό, 1,08 για προσόψεις σε δύο ή περισσότερες οδούς
ή σε οδό και πλατεία και 0,80, αν δεν υπάρχει πρόσοψη σε οδό.

δ) Οικόπεδα, τα οποία είναι επιφάνειες που χρησιμοποιούνται για τον ελλιμενισμό
αεροσκαφών, με εξαίρεση τις επιφάνειες που χρησιμοποιούνται για τον ελλιμενισμό
αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης, ή είναι λωρίδες γης, στις οποίες βρίσκονται
σιδηροτροχιές, ή οικόπεδα έδρασης πύργων και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας, ή βρίσκονται εντός Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων
Ακινήτων του ν.3986/2011 ή εντός Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του
ν.4062/2012, και στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις μόνο μέχρι τη μεταβίβασή τους
από το φορέα της επένδυσης προς τρίτους, ή βρίσκονται εντός των ορίων των
περιοχών που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν ν.4458/1965
(Βιομηχανικές Περιοχές), των άρθρων 1 και 29 του ν.2545/1997 (Βιομηχανικές
Επιχειρηματικές Περιοχές) και του άρθρου 41 του ν.3982/2011 (Επιχειρηματικά
Πάρκα), εντάσσονται στην πρώτη φορολογική ζώνη.

ε) Αν στο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα, η επιφάνεια του οικοπέδου για την οποία
επιβάλλεται ο κύριος φόρος του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται με το υπόλοιπο της συνολικής
επιφάνειας αφού αφαιρεθεί η επιφάνεια του οικοπέδου, η οποία αναλογεί στο
συντελεστή αξιοποίησης του οικοπέδου, με βάση τη δόμηση η οποία έχει
πραγματοποιηθεί στο οικόπεδο, ως εξής:

Επιφάνεια οικοπέδου για την οποία επιβάλλεται ΕΝ.Φ.Ι.Α. όταν υπάρχει κτίσμα =
συνολική επιφάνεια οικοπέδου – επιφάνεια οικοπέδου που αναλογεί στο ΣΑΟ με βάση
τη δόμηση που έχει πραγματοποιηθεί.

Για το Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) που κατά τα ανωτέρω εφαρμόζεται
ισχύουν όσα ορίζονται στην περίπτωση γ (αα)’ της παραγράφου 1, με εξαίρεση την
περίπτωση που το κτίσμα έχει ηλικία εκατό (100) ετών ή μεγαλύτερη, οπότε
θεωρείται ότι ο Σ.Α.Ο. έχει εξαντληθεί.

στ) Ο κύριος φόρος του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται με το γινόμενο της επιφάνειας και του
συντελεστή φόρου, ως εξής:

Φόρος = Επιφάνεια οικοπέδου (μ2) x ΣΦ.

2. Ειδικότερα για γήπεδα, ο κύριος φόρος του ΕΝ.Φ.Ι.Α. προκύπτει από το Βασικό
Συντελεστή Φορολογίας που καθορίζεται σε 0,001 του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (1
ευρώ ανά στρέμμα) με την εφαρμογή των συντελεστών θέσης, χρήσης, άρδευσης,
απαλλοτρίωσης και του συντελεστή ύπαρξης κατοικίας, κατά περίπτωση, ως εξής:

α) Συντελεστής Θέσης (Σ.Θ.), ο οποίος ορίζεται ανάλογα με τη θέση που
αντιστοιχεί στην ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) της Δημοτικής Ενότητας
στην οποία ανήκει το γήπεδο, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.)

(€/μ2)

Συντελεστής Θέσης

(ΣΘ.)

0,1
0,49
1,0
0,5
0,99
1,1
1
1,99
1,2
2
2,99
1,3
3
4,99
1,5
5
6,99
1,7
7
9,99
2,0
10
14,99
2,3
15
19,99
2,5
20
+
3,0

Η ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) λαμβάνεται όπως ορίζεται κάθε φορά στις
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου
49 Α του ν.1249/1982.

β) Συντελεστής Χρήσης (Σ.Χ.), ο οποίος ορίζεται ανάλογα με τη χρήση του γηπέδου,
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Χρήση
γηπέδου

Συντελεστής  Χρήσης (ΣΧ)

Δάσος ή
δασική έκταση
0,1
Βοσκότοπος
0,5

Καλλιέργειες (μονοετείς ή δενδροκαλλιέργειες)

2,0
Μεταλλείο
– Λατομείο
5,0
Υπαίθρια
Έκθεση/Χώροι  στάθμευσης αυτοκινήτων και αναψυχής
8,0

γ) Συντελεστής Άρδευσης (ΣΑρ), ο οποίος ορίζεται σε 1,1.

δ) Συντελεστής Απαλλοτρίωσης, (Σ.Απ.)., ο οποίος ορίζεται σε 0,75.

ε) Συντελεστής Κατοικίας (Σ.Κ.), ο οποίος ορίζεται ίσος με 5, αν υπάρχει
κατοικία εντός του γηπέδου.

Αν ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα, κατά τις διατάξεις του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν.4172/2013, Α’ 167), τέκνα της
οικογένειάς του, δεν έχουν εμπράγματα δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1
σε άλλη κατοικία, σύμφωνα με τη δήλωση στοιχείων ακινήτων και τη δήλωση
φορολογίας εισοδήματος, και η κατοικία που υπάρχει στο γήπεδο έχει επιφάνεια
κύριων χώρων μικρότερη των εκατόν πενήντα τετραγωνικών μέτρων (150 μ2), ο
συντελεστής κατοικίας δεν εφαρμόζεται.

Ο συντελεστής κατοικίας εφαρμόζεται στη συνολική επιφάνεια του γηπέδου, χωρίς να
αφαιρείται η επιφάνεια του κτίσματος. Αν το γήπεδο έχει επιφάνεια άνω των δέκα
χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (10.000 μ2), ο συντελεστής εφαρμόζεται μέχρι και
τις δέκα χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα.

ζ) Ο κύριος φόρος του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται με το γινόμενο της επιφάνειας του
γηπέδου, του βασικού συντελεστή φορολογίας, του συντελεστή θέσης, του συντελεστή
χρήσης, του συντελεστή άρδευσης, του συντελεστή απαλλοτρίωσης, και του
συντελεστή κατοικίας, όπως προβλέπεται, ως εξής:

Φόρος = Επιφάνεια γηπέδου (μ2) x ΒΣΦ x ΣΘ x ΣΧ x ΣΑρ x ΣΑπ (όπου εφαρμόζεται) x
ΣΚ (όπου εφαρμόζεται).

η) Ειδικά για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, τα οποία χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά για τον ελλιμενισμό αεροσκαφών, με εξαίρεση τις επιφάνειες που
χρησιμοποιούνται για τον ελλιμενισμό αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης, ή είναι
λωρίδες γης στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές, ή εδαφοτεμάχια έδρασης πύργων
και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ή βρίσκονται εντός Ειδικών Σχεδίων
Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων του ν.3986/2011 ή εντός Σχεδίου
Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του ν.4062/2012, και στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις
μόνο μέχρι τη μεταβίβασή τους από τον φορέα της επένδυσης προς τρίτους, ή
βρίσκονται εντός των ορίων των περιοχών που ορίζονται από τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν.4458/1965 (Βιομηχανικές Περιοχές), των άρθρων 1 και 29 του
ν.2545/1997 (Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές) και του άρθρου 41 του
ν.3982/2011 (Επιχειρηματικά Πάρκα), ο κύριος φόρος του ΕΝ.Φ.Ι.Α ισούται με το
γινόμενο της επιφάνειας του γηπέδου επί το βασικό συντελεστή φορολογίας του
πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 5
Υπολογισμός του συμπληρωματικού φόρου

1. Στην αξία των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 επιβάλλεται
συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι,Α., ο οποίος υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των
επόμενων παραγράφων του παρόντος.

2. Για κάθε φυσικό πρόσωπο ο συμπληρωματικός φόρος επιβάλλεται και υπολογίζεται
στο μέρος της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 που
υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, σύμφωνα με τα κλιμάκια και
τους συντελεστές του παρακάτω πίνακα:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€)

Συντελεστής

0,01

300.000

0,0%

300.000,01

400.000

0,1%

400.000,01

500.000

0,2%

500.000,01

600.000

0,3%

600.000,01

700.000

0,6%

700.000,01

800.000

0,7%

800.000,01

900.000
0,8%

900.000,01

 1.000.000

0,9%

Υπερβάλλον

1,0%

Στη συνολική αξία των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 κατά τα ανωτέρω
δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων.

3. Για κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ο συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α.
επιβάλλεται και υπολογίζεται στη συνολική αξία των δικαιωμάτων της παραγράφου 2
του άρθρου 1 και ισούται με το πέντε τοις χιλίοις (5‰). Στην κατά το προηγούμενο
εδάφιο συνολική αξία δεν συμπεριλαμβάνεται, για τον υπολογισμό του
συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α, η αξία των απαλλασσόμενων ακινήτων των νομικών
προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 3 του παρόντος, η αξία των δικαιωμάτων
σε ακίνητα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης δ) της παραγράφου
Β.1. και της περίπτωσης η) της παραγράφου Β.2. του άρθρου 4 του παρόντος και η
αξία των δικαιωμάτων σε ακίνητα του εδαφίου γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του
παρόντος, εφόσον αυτά ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση
εμπορικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών. Ειδικά για τα
Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται στις
περιπτώσεις β’, ε’, στ’ και ζ’ του άρθρου 3 του παρόντος, ο συμπληρωματικός
ΕΝ.Φ.Ι.Α ισούται με δύο και μισό τοις χιλίοις (2,5‰) επί της συνολικής αξίας των
δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 για τα ακίνητα που δεν
ιδιοχρησιμοποιούν.

4. Κατά τα λοιπά για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 32 του ν.3842/2010, όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 6
Προσδιορισμός Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και χρόνος υποβολής δήλωσης

1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. προσδιορίζεται με πράξη άμεσου προσδιορισμού του φόρου που
εκδίδεται από τη Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013, Α’ 170).

2. Για τον προσδιορισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2014 λαμβάνονται υπόψη οι
δηλώσεις στοιχείων ακινήτων που προβλέπονται στο άρθρο 23 του ν.3427/2005 (Α’
312):
αα) για τα φυσικά πρόσωπα, οι δηλώσεις των ετών 2005 έως και 2014 και
ββ) για τα νομικά πρόσωπα, οι δηλώσεις των ετών 2013 και 2014.

Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις δηλώσεις αυτές αποτελούν τη «Δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.»
έτους 2014, η οποία συντίθεται μηχανογραφικά από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων
Εσόδων και χρησιμοποιείται ως βάση για τον προσδιορισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

3. Για τον προσδιορισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. κάθε επόμενου του 2014 έτους λαμβάνονται
υπόψη τα στοιχεία των ακινήτων του προηγούμενου έτους με τις μεταβολές που
επήλθαν. Για τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα δικαιώματα της
παραγράφου 2 του άρθρου 1, από 1.1.2014 και εφεξής, ο φορολογούμενος υποχρεούται
σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα
της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής στα παραπάνω δικαιώματα.

Άρθρο 7
Χορήγηση εκπτώσεων
και αναστολή πληρωμής φόρου

1. Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης χορηγείται έκπτωση πενήντα τοις εκατό
(50%) στο φορολογούμενο, τον ή την σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της
οικογένειάς του επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βεβαιώθηκε στα παραπάνω πρόσωπα, αν
διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία πληρωμής της συνολικής οφειλής για το οικείο
έτος.

Η παραπάνω έκπτωση χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α κάθε έτους, εφόσον
πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού
έτους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε δεν υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες ευρώ
(€9.000), προσαυξημένο κατά χίλια ευρώ (€1.000) για τον ή την σύζυγο και κάθε
εξαρτώμενο μέλος,
β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα της
παραγράφου 2 του άρθρου 1, ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η
σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του
ποσοστού συνιδιοκτησίας, δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150
μ2) και
γ) ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του
δεν έχουν ή δεν ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα
Ασφαλιστικά Ταμεία.

2. Η έκπτωση της προηγουμένης παραγράφου ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό
(100%), εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια που ορίζονται σε αυτήν και α) ο
αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή β) ο
φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της
οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

3. Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης μπορεί να χορηγείται αναστολή πληρωμής του
φόρου σε νομικά πρόσωπα. Η αναστολή πληρωμής χορηγείται για τον οφειλόμενο
ΕΝ.Φ.Ι.Α. ενός έτους και μπορεί να επαναχορηγηθεί μέχρι τρεις φορές εντός
διαστήματος δέκα (10) ετών από τη χορήγηση της πρώτης αναστολής. Για τη χορήγησή
της πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) ο συνολικός κύκλος εργασιών του νομικού προσώπου, κατά το προηγούμενο
φορολογικό έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. δεν υπερβαίνει το
δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου,
β) ο συνολικός κύκλος εργασιών, όπως ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, έχει
παρουσιάσει μείωση άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση με το προηγούμενο
προς αυτό φορολογικό έτος, και
γ) το νομικό πρόσωπο δεν έχει ή δεν ευθύνεται για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το
Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζονται οι διαδικασίες χορήγησης της έκπτωσης, οι
διαδικασίες χορήγησης της αναστολής πληρωμής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για
την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8
Πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων

1. Ο ΕΝ.ΦΙ.Α καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες
υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου,
ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των δέκα (10) ευρώ, και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης
προσδιορισμού φόρου και η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία
εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

2. Ειδικότερα θέματα σχετικά με τον τρόπο καταβολής του φόρου καθορίζονται με
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Άρθρο 9
Συμπλήρωση των διατάξεων
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν.4174/2013, προστίθεται περίπτωση δ) ως
εξής:
«δ) ο τύπος και το περιεχόμενο (πληροφορίες και στοιχεία) του εκκαθαριστικού
ΕΝ.Φ.Ι.Α., η διαδικασία και τα δικαιολογητικά χορήγησης των απαλλαγών, η
διαδικασία σύνθεσης και διόρθωσης της δήλωσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. »

2. Μετά το άρθρο 65 του ν.4174/2013 προστίθεται νέο άρθρο 65 Α που έχει ως εξής:

«Άρθρο 65 Α
Υποχρεώσεις τρίτων για τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων
1. Είναι αυτοδικαίως άκυρη κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία με την
οποία συστήνονται, μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται από οποιαδήποτε
αιτία δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1 ή παρέχεται δικαίωμα προσημείωσης
ή υποθήκης σε αυτό, αν δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται από το
συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο που συντάσσει, πιστοποιητικό της Φορολογικής
Διοίκησης, με το οποίο πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο, με τα ίδια στοιχεία,
περιλαμβάνεται στη δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων, καθώς και ότι ο
φορολογούμενος έχει καταβάλει, ή νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το
συγκεκριμένο ακίνητο και έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις, έχει ρυθμίσει
ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία
είναι υπόχρεος για τα προηγούμενα έτη, εφόσον δεν έχει επέλθει παραγραφή.
Αυτοδικαίως άκυρος είναι ο συμβολαιογραφικός τίτλος και για τη σύνταξη
κατακυρωτικής έκθεσης επί εκούσιου πλειστηριασμού.
2. Οι φύλακες μεταγραφών και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων
υποχρεούνται να αρνηθούν τη μεταγραφή ή την καταχώρηση στα κτηματολογικά βιβλία
συμβολαιογραφικού εγγράφου, με το οποίο συστήνονται, μεταβάλλονται, αλλοιώνονται
ή μεταβιβάζονται από οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1
ή παρέχεται δικαίωμα προσημείωσης ή υποθήκης σε αυτό, αν δεν μνημονεύεται και
δεν επισυνάπτεται το πιστοποιητικό της προηγούμενης παραγράφου. Το προηγούμενο
εδάφιο ισχύει και για τη μεταγραφή ή καταχώρηση της κατακυρωτικής έκθεσης επί
εκούσιου πλειστηριασμού καθώς και για τη μεταγραφή ή καταχώρηση της αποδοχής
κληρονομιάς.
3. Εάν δεν είναι δυνατή η επισύναψη στο συμβολαιογραφικό έγγραφο του
πιστοποιητικού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού για όλα τα
προηγούμενα της μεταβίβασης έτη, μέχρι του έτους παραγραφής του δικαιώματος του
Δημοσίου, επισυνάπτεται για τα υπόλοιπα έτη το πιστοποιητικό του άρθρου 48 του
ν. 3842/2010 (Α’ 58) με το οποίο πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο, με τα ίδια
στοιχεία, περιλαμβάνεται στη δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.), καθώς
και ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλει το Φ.Α.Π. για το συγκεκριμένο ακίνητο
και ότι έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις του Φ.Α.Π. ή έχει ρυθμίσει τον
Φ.Α.Π. για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι υπόχρεος για τα προηγούμενα
έτη, εφόσον δεν έχει επέλθει παραγραφή.
4. Επιτρέπεται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου και πριν την εξόφληση του
οφειλόμενου φόρου των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος, με την προϋπόθεση ότι επί
των οικείων πιστοποιητικών αναγράφεται το συνολικά οφειλόμενο ποσό κύριων και
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων, το οποίο υποχρεούται να αποδώσει, επί ποινή
ακυρότητας του συμβολαίου, ο συμβολαιογράφος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
τριών (3) εργασίμων ημερών από τη σύνταξή του. Για την εφαρμογή της παραγράφου
αυτής, το καταβληθησόμενο τίμημα δεν μπορεί να υπολείπεται του οφειλόμενου
ποσού. Κατά τη μεταγραφή ή την καταχώρηση του συμβολαιογραφικού εγγράφου στα
κτηματολογικά γραφεία οι φύλακες μεταγραφών και οι προϊστάμενοι των
κτηματολογικών γραφείων υποχρεούνται να αρνηθούν τη μεταγραφή ή την καταχώρηση,
αν δεν προσκομισθεί κυρωμένο αντίγραφο του παραστατικού εξόφλησης του
οφειλόμενου ποσού.
5. Είναι απαράδεκτη η συζήτηση αγωγής ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ενώπιον
δικαστηρίου ή δημόσιας αρχής από υπόχρεο στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. επί ακινήτου, αν δεν
προσκομισθεί κατά περίπτωση το πιστοποιητικό των παραγράφων 1 ή 3 του άρθρου
αυτού.
6. Οι συμβολαιογράφοι, οι φύλακες μεταγραφών και οι προϊστάμενοι των
κτηματολογικών γραφείων που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο
παρόν άρθρο, υπόκεινται σε πρόστιμο που ορίζεται σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ,
για κάθε παράβαση. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται με πράξη της Φορολογικής
Διοίκησης.
7. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο (πληροφορίες
και στοιχεία) του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η διαδικασία χορήγησής του και κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

3. Στο άρθρο 50 του ν.4174/2013 οι υφιστάμενες παράγραφοι 5 και 6 αναριθμούνται
αντιστοίχως σε 7 και 8 και προστίθενται νέες παράγραφοι 5 και 6, ως εξής:

«5. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υπόχρεων σε ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, ο εκκαθαριστής ή προσωρινός διαχειριστής
νομικού προσώπου, που έχει τεθεί σε εκκαθάριση ή βρίσκεται κάτω από αναγκαστική
διαχείριση, ευθύνονται σε ολόκληρο, μαζί με τους υπόχρεους, για την πληρωμή των
τόκων και προστίμων που οφείλονται σε δικές τους πράξεις ή παραλείψεις.
6. Οι τελευταίοι κύριοι ή ψιλοί κύριοι ή επικαρπωτές ή επιφανειούχοι των
ακινήτων ευθύνονται σε ολόκληρο μαζί με τους υπόχρεους για την πληρωμή του
ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βαρύνει το δικαίωμα που απέκτησαν. Τα πρόσωπα αυτά έχουν δικαίωμα
να προσφύγουν στη διαδικασία του άρθρου 63 του παρόντος εντός εξήντα (60) ημερών
από την κοινοποίηση με συστημένη επιστολή της Φορολογικής Διοίκησης.»

Άρθρο 10
Εξόφληση φόρου

Στο τέλος του άρθρου 43 του ν.4174/2013 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:
«7. Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης επιτρέπεται η εξόφληση του συνόλου ή
μέρους οφειλομένου φόρου από οφειλέτη που βρίσκεται σε αδυναμία να τον καταβάλει
με μετρητά, μετά από αίτησή του, με μεταβίβαση σε τρίτον της πλήρους κυριότητας
του ακινήτου και ταυτόχρονη εκχώρηση της απαίτησης καταβολής του τιμήματος ή
μέρους αυτού στο Ελληνικό Δημόσιο. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία εξόφλησης του φόρου και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. »

Άρθρο 11
Μείωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων

1. Η περίπτωση Γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 1587/1950 ( A’ 294)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση σε τρία τοις εκατό (3%) επί της φορολογητέας αξίας
του ακινήτου. »

2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για μεταβιβάσεις που διενεργούνται από
την 1.1.2014.

Άρθρο 12
Συμπλήρωση διατάξεων του ν.3427/2005 σχετικά με την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, ανεξάρτητα από
την ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα του, το οποίο έχει την 1η Ιανουαρίου εμπράγματο
δικαίωμα πλήρους κυριότητας, ψιλής κυριότητας, επικαρπίας, οίκησης και
επιφάνειας επί του ακινήτου καθώς και εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα
αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης, βοηθητικού χώρου και κολυμβητικής
δεξαμενής, που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα του ακινήτου και αποτελούν
παρακολούθημα των παραπάνω εμπραγμάτων δικαιωμάτων, υποχρεούται να υποβάλει
δήλωση στοιχείων ακινήτων. Την ίδια υποχρέωση έχουν τα παραπάνω πρόσωπα όταν
νέμονται ακίνητα χωρίς τη συναίνεση φορέα της Γενικής Κυβέρνησης. »

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
« Για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων λαμβάνεται υπόψη η πραγματική
κατάσταση του ακινήτου. Η πραγματική κατάσταση του ακινήτου προκύπτει από την
οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο. Αν δεν υπάρχει οριστική εγγραφή,
λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ακινήτου, όπως προκύπτουν από τον τίτλο
κτήσης. Αν δεν υπάρχει τίτλος κτήσης, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της
πραγματικής κατάστασης του ακινήτου. Αν η πραγματική επιφάνεια του ακινήτου
υπερβαίνει αυτή που αναγράφεται στην οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο
ή στον τίτλο κτήσης ή στην άδεια οικοδομής ή έχει γίνει αλλαγή της χρήσης του
ακινήτου, λαμβάνεται υπόψη η πραγματική επιφάνεια και η πραγματική χρήση του
ακινήτου..»

3. Η περίπτωση η) της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 αντικαθίσταται
ως εξής :
«η) τους δικαιούχους ακινήτου από το Δημόσιο ή τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας
ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Ν.Π.Δ.Δ. που έχουν παραλάβει αυτά χωρίς
οριστικά παραχωρητήρια.»

4. Μετά την περίπτωση ιγ) της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005
προστίθεται περίπτωση ιδ) ως εξής:
«ιδ) τον κάτοχο ακινήτου που ανήκει σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, χωρίς τη
συναίνεσή του.»

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν μέχρι την έκδοση των κατ’
εξουσιοδότηση του άρθρου 18 του ν.4174/2013 αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων.

Άρθρο 13
Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 από την έναρξη ισχύος του παρόντος
καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 27 έως και 50 του ν.3842/2010, με την
επιφύλαξη του άρθρου 32 του ίδιου νόμου.

2. Οι καταργούμενες διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και μετά
την 1η Ιανουαρίου 2014 :
α) σε υποθέσεις φόρου ακίνητης περιουσίας, για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση
γεννήθηκε μέχρι την κατάργησή τους.
β) στις υποθέσεις του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων, όπου ρητά ορίζεται
στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 32 του ν.3842/2010 τροποποιείται ως εξής:
α. Στο πρώτο εδάφιο μετά τις λέξεις «φυσικών προσώπων» προστίθενται οι λέξεις «,
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων».
β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής :
«Αν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή, στην οποία δεν έχουν καθοριστεί με τις
αποφάσεις που προβλέπονται στην προηγούμενη περίπτωση, συντελεστής οικοπέδου (ΣΟικ),
συνολική τιμή εκκίνησης του οικοπέδου και συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου
(ΣΑΟ), λαμβάνονται οι κατώτεροι αντίστοιχοι συντελεστές ΣΟικ, συνολική τιμή
εκκίνησης του οικοπέδου και ΣΑΟ της ζώνης με τη χαμηλότερη τιμή ζώνης της
οικείας Δημοτικής Ενότητας, όπως ορίζονται κάθε φορά στις αποφάσεις του Υπουργού
Οικονομικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν.1249/1982. Αν
δεν έχουν καθοριστεί τέτοιες ζώνες και τέτοιοι συντελεστές στη Δημοτική Ενότητα,
λαμβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιμές του οικείου Δήμου, και, αν δεν έχουν
καθοριστεί ούτε στο Δήμο, λαμβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιμές της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας.»

4. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 32 του ν.3842/2010, η υφιστάμενη παράγραφος 7
αναριθμείται σε παράγραφο 8 και προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Η αξία του γηπέδου εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού είναι το γινόμενο του
αθροίσματος της βασικής αξίας και της οικοπεδικής αξίας επί τους συντελεστές
συνιδιοκτησίας, πρόσοψης, απόστασης από θάλασσα και απαλλοτρίωσης όπως ορίζεται
από τις διατάξεις της 1144814/26361/30-12-1998 (Β’ 1328) απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η οποία εκδόθηκε κατ’
εξουσιοδότηση των άρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982.
7.1 Ειδικά η οικοπεδική αξία, εφαρμόζεται αποκλειστικά για αγροτεμάχια τα οποία
έχουν πρόσωπο σε Εθνική ή Επαρχιακή οδό ή απέχουν μέχρι και οκτακόσια (800)
μέτρα από τη θάλασσα. Η οικοπεδική αξία ορίζεται ως το γινόμενο της αρχικής
οικοπεδικής αξίας, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου
1 της 1144814/26361/30-12-1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του μεγέθους
των κτισμάτων και του συντελεστή κατηγορίας κτίσματος.
7.2 Ο συντελεστής κατηγορίας κτίσματος ορίζεται ανάλογα με το είδος του
κτίσματος ως εξής:
α) 1, όταν επί του αγροτεμαχίου υφίσταται κατοικία ή μονοκατοικία,
β) 0,4, όταν επί του αγροτεμαχίου υφίσταται αποθήκη ή γεωργικό ή κτηνοτροφικό
κτίσμα,
γ) 0,6, όταν επί του αγροτεμαχίου υφίσταται αποκλειστικά άλλης κατηγορίας
κτίσμα, πλην των περιπτώσεων α και β,
δ) 0,6, όταν επί του αγροτεμαχίου υφίστανται κτίσματα κατοικίας και αποθήκης,

ε) 0,5 όταν επί του αγροτεμαχίου υφίστανται κτίσματα αποθήκης καθώς και
οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας κτίσματα πλην κατοικιών ή μονοκατοικών.»
στ) 0,65 όταν επί του αγροτεμαχίου υφίστανται κτίσματα κατοικιών ή μονοκατοικιών
και άλλης κατηγορίας κτισμάτων πλην αποθηκών.»
ζ) 1, όταν επί του αγροτεμαχίου υφίσταται κτίσμα για τα οποία δεν προκύπτει η
κατηγορία τους από τη δήλωση στοιχείων ακινήτων.»

5. Η περίπτωση γ) της παραγράφου 1, του άρθρου 259 του νόμου 3852/2010
αντικαθίσταται από 1.1.2014, ως εξής:
γ) τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) σε ποσοστό 11,3% των
συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 14
Οικονομική παροχή της Ναυτιλιακής Κοινότητας για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης της χώρας

1. Καθορίζεται, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ετήσια παροχή για τα
τρία (3) επόμενα έτη, 2014, 2015 και 2016, η οποία υπολογίζεται με βάση τα πλοία
τα οποία εκμεταλλεύεται, κατά κυριότητα ή μη, η κάθε πλοιοκτήτρια εταιρεία ή
διαχειρίζεται η κάθε διαχειρίστρια εταιρεία αντίστοιχα, ως εξής:

α. Για όλα τα πλοία με ελληνική σημαία πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 καθώς
και πλοία δεύτερης κατηγορίας άνω των πεντακοσίων (500) κόρων ολικής
χωρητικότητας του ιδίου νόμου καταβάλλεται ετησίως και για τα τρία παραπάνω έτη
ποσό ίσο με το διπλάσιο του τελικού ποσού του φόρου που υπολογίστηκε και
βεβαιώθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης για κάθε πλοίο
κατά την προηγούμενη κάθε φορά φορολογική περίοδο και χωρίς να αφαιρούνται οι
υπό του νόμου προβλεπόμενες μειώσεις του άρθρου 5 του Ν. 27/1975.
β. Για τα πλοία με ξένη σημαία, των οποίων η διαχείριση γίνεται από ημεδαπές ή
αλλοδαπές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του
άρθρου 25 του ν. 27/1975, καταβάλλεται ετησίως και για τα τρία επόμενα έτη ποσό
ίσο με το διπλάσιο του τελικού ποσού του φόρου που υπολογίστηκε και βεβαιώθηκε
από την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης ια κάθε πλοίο κατά την
προηγούμενη κάθε φορά φορολογική περίοδο, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 27/1975,
όπως ισχύει και χωρίς να αφαιρούνται οι υπό του νόμου τυχόν προβλεπόμενες
μειώσεις ή εκπτώσεις του άρθρου 5 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 26 του
ν.27/1975.

2. H παροχή αυτή βαρύνει τους πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες για τα πλοία
υπό Ελληνική σημαία καθώς και τους αλλοδαπούς πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες
εταιρείες για τα πλοία υπό ξένη σημαία, τα οποία έχουν τεθεί υπό τη διαχείριση
ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν.27/1975.
Οι ως άνω διαχειρίστριες εταιρείες είναι αλληλέγγυα υπόχρεες με τις
πλοιοκτήτριες εταιρείες για την καταβολή της παροχής του παρόντος άρθρου. Σε
περίπτωση που η διαχείριση του πλοίου γίνεται από κοινού από περισσότερες της
μίας διαχειρίστριες εταιρείες οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει
των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975, οι διαχειρίστριες εταιρείες
ευθύνονται εις ολόκληρο για την καταβολή της παροχής του παρόντος άρθρου. Σε
περίπτωση που η πλοιοκτήτρια εταιρεία αλλάξει τη διαχειρίστρια εταιρεία στην
οποία έχει αναθέσει τη διαχείριση πλοίου της, η διαχειρίστρια εταιρεία ευθύνεται
για την καταβολή της παροχής που αναλογεί στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο
ασκούσε τη διαχείριση του συγκεκριμένου πλοίου.

3. Για την παραλαβή των δηλώσεων και τη βεβαίωση της παροχής του παρόντος
άρθρου, αρμόδια είναι η υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης που έχει παραλάβει
και τις αντίστοιχες ετήσιες δηλώσεις του φόρου πλοίων σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 27/1975. Η κοινοποίηση όλων των εγγράφων που αφορούν στην παροχή του
παρόντος άρθρου ενεργείται στην αντίστοιχη διαχειρίστρια εταιρεία ή στην ημεδαπή
πλοιοκτήτρια.

4. Για τον υπολογισμό του ποσού της παροχής του άρθρου αυτού λαμβάνεται υπόψη ο
συνολικός χρόνος παραμονής των πλοίων στην ελληνική σημαία ή ο συνολικός χρόνος
διαχείρισης των υπό ξένη σημαία πλοίων από τις ως άνω διαχειρίστριες εταιρείες.

5. Για τον υπολογισμό και την καταβολή της παραπάνω παροχής, οι επιχειρήσεις
υποβάλλουν δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης έως την
τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου εκάστου έτους, σχετικά με τον αριθμό
των πλοίων, τη σημαία, την ηλικία και την ολική χωρητικότητά τους, τον αριθμό
ΙΜΟ, το ύψος της ετήσιας παροχής ενός εκάστου, με βάση τα κριτήρια υπολογισμού
του παρόντος άρθρου. Για τα πλοία υπό ελληνική και υπό ξένη σημαία στην ανωτέρω
δήλωση, θα επισυνάπτονται τα αντίγραφα των αντίστοιχων δηλώσεων φορολογίας
πλοίου της προηγούμενης φορολογικής χρήσης. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
προηγούμενα εδάφια, κατά το χρονικό διάστημα της τριετίας 2014-2016 με την
υποβολή της παραπάνω δήλωσης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης έως
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου εκάστου έτους, καταβάλλεται το ένα
δεύτερο (1/2) του ετήσιου οφειλόμενου ποσού παροχής και το άλλο ένα δεύτερο
(1/2) αυτής καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου εκάστου
έτους.
Με την καταβολή ολόκληρου του αναλογούντος ποσού παροχής, κάθε υπόχρεος θα
λαμβάνει βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης, η οποία θα
είναι αναγκαία για την έκδοση της βεβαίωσης νόμιμης εγκατάστασης διαχειριστικών
εταιρειών, καθώς και την έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

6. Το δικαίωμα του Δημοσίου για τη βεβαίωση της, κατά το παρόν άρθρο, παροχής
παραγράφεται μετά την πάροδο πενταετίας από τη λήξη του έτους στο οποίο
αναφέρεται η παροχή.

7. Η παροχή του άρθρου αυτού επιβάλλεται κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παρ. 11
του άρθρου 26 του ν. 27/1975 (Α΄ 77).

8. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων εσόδων καθορίζονται ο τύπος και το
περιεχόμενο της δήλωσης της παροχής του παρόντος άρθρου, η διαδικασία καταβολής
αυτής και κάθε σχετικό θέμα για την καταβολή της.

Άρθρο 15
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 26 του ν.27/1975

Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 11 του άρθρου 26 του ν.27/1975 (Α΄ 77)
αντικαθίστανται ως εξής:
«Ο κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου επιβαλλόμενος φόρος εξαντλεί κάθε
υποχρέωση της αλλοδαπής εταιρείας πλοιοκτήτριας πλοίου υπό ξένη σημαία, το οποίο
τελεί υπό την εκμετάλλευση ή διαχείριση ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας,
εγκατεστημένης στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος
νόμου, έναντι οποιουδήποτε φόρου εισοδήματος, στο εισόδημα που αποκτάται στο
εξωτερικό από την εκμετάλλευση του πλοίου, του οποίου είναι πλοιοκτήτρια.
Η ίδια απαλλαγή από κάθε φόρο εισοδήματος ισχύει και για τους μετόχους ή
εταίρους των ως άνω εταιρειών, μέχρι φυσικού προσώπου, για το εισόδημα που
αποκτούν με τη μορφή διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων, είτε απευθείας είτε
από εταιρείες χαρτοφυλακίου (holding companies), ανεξαρτήτως του αριθμού των
εταιρειών χαρτοφυλακίου που παρεμβάλλονται μεταξύ της πλοιοκτήτριας εταιρείας
και του τελικού μετόχου ή εταίρου.»

Άρθρο 16
Ρυθμίσεις για την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων

1. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.3899/2010 ( Α’
212), όπως τροποποιείται με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και της
παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν.3943/2011 (Α’ 66), όπως τροποποιείται με την
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, παρατείνεται μέχρι και 31.12.2014.

2. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.3899/2010, αντικαθίσταται
ως εξής:
«ε) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται μετά από δέκα (10) ημέρες από
την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης περίπτωσης και για αυτοκίνητα που θα
αποσυρθούν μέχρι 20.12.2014.»

3. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν.3943/2011,
αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται μόνο για αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας που θα
αποσυρθούν μέχρι 20.12.2014, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην
Ελλάδα μέχρι 31.12.2000 και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας
του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλομένων
προηγουμένων ετών.»

4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.4002/2011 (Α’ 180)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Η κατά τα προηγούμενα αίτηση επιστροφής κατατίθεται μέσα σε διάστημα τριών
μηνών από την ταξινόμηση του οχήματος και το αργότερο μέχρι και τις 31.12.2015.»

5. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.3899/2010 και της
παραγράφου 5 του ν.3943/2011, εφαρμόζονται για αυτοκίνητα οχήματα που θα
τελωνισθούν και θα καταβάλουν τις οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις μέχρι και
31.12.2014. Η προθεσμία αυτή, εφαρμόζεται και για τα αυτοκίνητα οχήματα της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.»
β. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1.1.2014.

Άρθρο 17
Ρυθμίσεις για τα αυτοκίνητα οχήματα των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους

1. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1567/1985 (Α΄ 171) εφαρμόζονται και για τα
είδη, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, τα οποία έχουν παραληφθεί ατελώς από
τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ του
άρθρου 2 του ν.δ. 10/1926 «περί κυρώσεως του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου
Όρους» (Α΄ 309) και της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του ν. 2960/2001.

2. Για τα ανωτέρω είδη που εισέρχονται στο εσωτερικό της χώρας από την περιοχή
του Αγίου Όρους τηρούνται διατυπώσεις εισαγωγής με κατάθεση διασάφησης εισαγωγής
στην αρμόδια τελωνειακή αρχή επί της οποίας βεβαιώνεται ο φόρος προστιθεμένης
αξίας με βάση τη φορολογητέα αξία όπως αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (Α΄ 248).

Άρθρο 18
Τροποποιήσεις του ν.4110/2013, του ν.2238/1994 και του ν. 3525/2007

1. α. Στο τέλος της περίπτωσης β’ της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του ν.2238/1994
(Α΄ 151) προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Επίσης, ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα
δεν έχει θέσει σε ισχύ Σ.Α.Δ.Φ. για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτό και μέχρι
του ποσού του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα, εξαιρουμένων
των κρατών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των μη συνεργάσιμων κρατών της
παραγράφου 5 και των κρατών με προνομιακό φορολογικό καθεστώς κατά την έννοια
της παραγράφου 7 του άρθρου 51Α του παρόντος Κώδικα.»
β. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται το οικονομικό
έτος 2014 (φορολογική χρήση 2013).

2. α. Εφόσον στη φορολόγηση της εφ’ άπαξ συνταξιοδοτικής παροχής που εισέπραξαν
οι υπάλληλοι και τα στελέχη της «Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων–Αθήνα
2004» βάσει ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου συνταξιοδοτικής παροχής, και,
κατόπιν υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή έκδοσης φύλλου
ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, έχουν υπολογισθεί φορολογικές προσαυξήσεις,
αυτές δεν οφείλονται και, εφ’ όσον έχουν καταβληθεί, επιστρέφονται στους
υπόχρεους. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται η έως την
31.12.2013: α) υποβολή από τους υπόχρεους, στην αρμόδια ΔΟΥ, έγγραφης δήλωσης,
με την οποία δηλώνουν αμετάκλητα ότι αποδέχονται το εκκαθαριστικό ή το φύλλο
ελέγχου, β) προσκόμιση αντιγράφου κατατεθειμένης στο αρμόδιο διοικητικό
δικαστήριο δήλωσης παραίτησης, εφ’ όσον έχει ασκηθεί και εκκρεμεί ένδικο βοήθημα
ή μέσο και γ) εξόφληση των αναλογούντων στην ανωτέρω παροχή κύριων φόρων. Τα
ανωτέρω εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς προς έλεγχο υποθέσεις καθώς και στις
υποθέσεις οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί, εφόσον οι υπόχρεοι υποβάλλουν
συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος και την αμετάκλητη δήλωση του
προηγούμενου εδαφίου και εξοφλήσουν τους αναλογούντες κύριους φόρους, έως την
31.12.2014.
β. Οι διατάξεις της προηγούμενης υποπαραγράφου εφαρμόζονται και στις υποθέσεις
που αφορούν την φορολόγηση των εξόδων κίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 11 παρ. 3 α του ν. 2327/1995, που καταβάλλονται στα τακτικά εν ενεργεία
μέλη της Ακαδημίας Αθηνών.

3. α. H παράγραφος 16 του άρθρου 11 του ν. 4110/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«16. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται το άρθρο 26 του ν.3728/2008, με
την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων.
Οι εκκρεμείς φάκελοι τεκμηρίωσης των διατάξεων του άρθρου 26 του ν.3728/2008 που
έχουν προσκομιστεί στη Διεύθυνση Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς της Γενικής
Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και αφορούν τις
διαχειριστικές περιόδους που λήγουν μετά την 18η Δεκεμβρίου 2008 και η προθεσμία
υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος λήγει μέχρι και την΄31η Δεκεμβρίου 2010,
παραδίδονται στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης κατά το χρόνο
δημοσίευσης του παρόντος νόμου και συντάσσεται προς τούτο σχετικό πρωτόκολλο
παράδοσης και παραλαβής. Στην ίδια ως άνω αρμόδια Υπηρεσία παραδίδονται και οι
καταστάσεις των ενδοομιλικών συναλλαγών που είχαν υποβληθεί στη Διεύθυνση
Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή για όλες τις
διαχειριστικές περιόδους. Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες της Φορολογικής
Διοίκησης έχουν το δικαίωμα να ζητούν τους φακέλους τεκμηρίωσης από όλες τις
επιχειρήσεις που είχαν υποχρέωση να συντάξουν φάκελο τεκμηρίωσης για τις ως άνω
διαχειριστικές περιόδους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.3627/2008
και να αξιοποιούν αυτούς και τα ως άνω παραδοθέντα στοιχεία στο πλαίσιο των
διενεργούμενων από αυτές φορολογικών ελέγχων σύμφωνα με τις ισχύουσες σε κάθε
διαχειριστική περίοδο διατάξεις. Σε περίπτωση μη διάθεσης στην αρμόδια ελεγκτική
υπηρεσία του φακέλου τεκμηρίωσης εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της
σχετικής πρόσκλησης ή μη υποβολής της κατάστασης ενδοομιλικών συναλλαγών
επιβάλλεται με απόφαση του Προϊσταμένου της, σε βάρος της επιχείρησης πρόστιμο
ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) επί της αξίας των συναλλαγών για τις οποίες
υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης. Η Διεύθυνση Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς της
Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στους ως άνω
φακέλους τεκμηρίωσης για λόγους διεξαγωγής ερευνών αγοράς. Ως εκκρεμείς φάκελοι
νοούνται οι φάκελοι των υποθέσεων για τις οποίες είτε δεν έχει γίνει έναρξη του
ελέγχου είτε έχει γίνει έναρξη του ελέγχου και δεν έχει επιδοθεί στις
ελεγχόμενες επιχειρήσεις απόφαση επιβολής χρηματικού προστίμου από το αρμόδιο
προς τούτο όργανο. Ως έναρξη του ελέγχου νοείται η πρώτη πράξη της Διοίκησης
προς περαιτέρω διερεύνηση του φακέλου τεκμηρίωσης ή / και προσκόμισης
συμπληρωματικών εγγράφων, πέραν της έγγραφης πρόσκλησης για την προσκόμιση του
φακέλου τεκμηρίωσης. Ειδικά για υποθέσεις εκπρόθεσμης υποβολής της κατάστασης
που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 26 του ν.3728/2008, για τις οποίες
μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος δεν έχει βεβαιωθεί το οριζόμενο στην παράγραφο
6 του ίδιου ως άνω άρθρου, επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο που ορίζεται στην
παράγραφο 5 του άρθρου 11 του παρόντος. Αρμόδια για την περαίωση των υποθέσεων
αυτών είναι η Διεύθυνση Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς της Γενικής Γραμματείας
Καταναλωτή, η οποία οφείλει εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος να
εισηγηθεί σχετικά στον αρμόδιο για την επιβολή του προστίμου Γενικό Γραμματέα
Καταναλωτή κατά τις διατάξεις των παρ.3 ως 6 του άρθρου 11 της με αριθμό Α2
-8092/31.12.2008 υπουργικής απόφασης (Β’ 2709). Μετά τη δημοσίευση του παρόντος,
εκπρόθεσμες καταστάσεις ενδοομιλικών συναλλαγών υποβάλλονται αποκλειστικά στην
αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, η οποία και επιβάλλει το πρόστιμο
της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του παρόντος. »
β. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 17 του άρθρου 11 του ν. 4110/2013 καταργείται.

4. H διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3525/2007 (Α’ 16) ισχύει και
για τις χορηγίες που γίνονται στο πλαίσιο της διοργάνωσης της Ελληνικής
Προεδρίας μέχρι 30.6.2014.»

Άρθρο 19
Οργανωτικά θέματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

1. Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της περίπτωσης ΣΤ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 55
του ν.4002/2011 (Α΄ 180) αντικαθίστανται ως εξής:
«Ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας έχει το σύνολο των αρμοδιοτήτων του
Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. για τη λήψη των αναγκαστικών ή διοικητικών ή διασφαλιστικών
μέτρων, ανεξαρτήτως της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου που έχουν βεβαιωθεί οι οφειλές,
καθώς και τα δικαιώματα του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. που ορίζονται από τις παρ. 10,
11, 12 και 13 του άρθρου 66 του Κ.Φ.Ε. όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της
παρ. 5 του άρθρου 8 του ν.4110/2013 (Α΄ 17).
Η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης διαρθρώνεται σε τέσσερα Τμήματα:
α) Τμήμα Α΄- Διοικητικής μέριμνας, νομικής υποστήριξης και στατιστικής
παρακολούθησης
β) Τμήμα Β΄- Επιχειρησιακού σχεδιασμού είσπραξης μεγάλων οφειλών και στοχευμένων
δράσεων είσπραξης ανά οφειλέτη
γ) Τμήμα Γ΄- Επιχειρησιακού σχεδιασμού είσπραξης οφειλών ειδικών κατηγοριών
οφειλετών και διαχείριση χαρτοφυλακίου ανεπίδεκτων είσπραξης.
δ) Τμήμα Δ΄- Επιχειρησιακού σχεδιασμού είσπραξης μεγάλων οφειλών και στοχευμένων
ενεργειών είσπραξης σε ομάδες οφειλετών.».

2. Το δέκατο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.2523/1997
αντικαθίσταται ως εξής;
«Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται από τα ελεγκτικά όργανα των
υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και από τα όργανα
του Σ.Δ.Ο.Ε. υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί ειδική εντολή ελέγχου κατά
περίπτωση από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ή από τον Ειδικό Γραμματέα
του Σ.Δ.Ο.Ε. για την εφαρμογή του ως άνω μέτρου κατά την ημερομηνία έκδοσης της
ειδικής εντολής.»

3. Στο τέλος της υποπερίπτωσης γ’ της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε2 της
παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α’ 222), προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Οι διατάξεις των εδαφίων β’ και γ’ της παραγράφου 8 του άρθρου 30 του ν.
3296/2004 εφαρμόζονται και για τις υπηρεσίες της ΓΓΔΕ κατά την άσκηση των
αρμοδιοτήτων της..»

4. α. Στο τέλος του στοιχείου δ’ της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ε.2. του
ν.4093/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«η) καθορίζονται κατ’ αποκοπή και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων τα ποσά
που καταβάλλονται για τα έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας
αποζημίωσης των μελών του Συμβουλίου που καλούνται από το εξωτερικό για την
άσκηση των καθηκόντων τους, εφόσον δεν έχει καθοριστεί άλλου είδους αποζημίωση.»

β. Η διάταξη της παρούσας ισχύει από 1.9.2013.
γ. Η κατ’ εξουσιοδότηση του στοιχείου δ’ της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ε.2.
του ν.4093/2012 υπουργική απόφαση για την εφαρμογή της περίπτωσης α’ του
παρόντος μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της
παρούσας διάταξης, ειδικά για εντολές που εκδόθηκαν με το ανωτέρω περιεχόμενο
μετά την ημερομηνία αυτή και μέχρι τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 20
Οργανωτικά θέματα

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του π.δ. 167/1996 (Α’ 128) αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Των Γενικών Διευθύνσεων Φορολογίας και Φορολογικών Ελέγχων προΐστανται
υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών. Της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής
Υποστήριξης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων του Υπουργείου
Οικονομικών.»

2. Η παράγραφος Ι του άρθρου 66 του π.δ. 178/2000 (Α’ 165) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Ι. Στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής προΐστανται υπάλληλοι Κατηγορίας
ΠΕ όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών, κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών τουλάχιστον MASTER και πολύ καλή γνώση αγγλικών ή γαλλικών.
Α. Στις Διευθύνσεις Τομέων Παραγωγής, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και
Κοινωνικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής προΐστανται
υπάλληλοι όλων των Κλάδων της Κατηγορίας ΠΕ, με καλή γνώση αγγλικών ή γαλλικών.
Στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής
προΐστανται υπάλληλοι όλων των Κλάδων της Κατηγορίας ΠΕ, με άριστη γνώση
αγγλικών ή γαλλικών
Στις Δ/νσεις Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Προβλέψεων και Πιστωτικών και
Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής
προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών με πτυχίο
οικονομικής κατεύθυνσης και καλή γνώση αγγλικών ή γαλλικών.
Β. Στα Τμήματα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής
προΐστανται υπάλληλοι όλων των Κλάδων της Κατηγορίας ΠΕ. Ειδικότερα οι
Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Δ/νσης Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουν άριστη
γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.
Γ. Στο Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης προΐστανται υπάλληλοι Κατηγορίας ΠΕ
όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών με πτυχίο Νομικής Σχολής και άριστη
γνώση αγγλικών ή γαλλικών.».

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η διάταξη του άρθρου 7 του ν.
4111/2013 (Α΄ 18). Οι υπάλληλοι που παραμένουν στην υπηρεσία βάσει της ανωτέρω
διάταξης, απολύονται αυτοδίκαια από την υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.

4. Η προθεσμία τριών μηνών για τη στελέχωση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών
Ενισχύσεων, που ορίζεται στην υποπαράγραφο Β.11 της παραγράφου Β του άρθρου
πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), η οποία παρατάθηκε για χρονικό διάστημα τριών
μηνών με την παράγραφο 1 του άρθρου 92 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185), παρατείνεται
από τότε που έληξε έως 15.12.2013.

5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5Α του ν. 3049/2002 (Α’ 212)
τροποποιείται ως εξής:
«Η Επιτροπή συγκροτείται από εκπροσώπους του Υπουργείου που εποπτεύει την
εκάστοτε αποκρατικοποιούμενη εταιρεία ή περιουσιακό στοιχείο, του Υπουργείου
Οικονομικών ή δημοσίους υπαλλήλους ή ιδιώτες, οι οποίοι έχουν εξειδικευμένες
γνώσεις στο αντικείμενο της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί.».

6. Η εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.
2343/1995 (Α’ 211), παρατείνεται ως προς την προθεσμία μέχρι 31.12.2014.

7. Στο έκτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ν.2362/1995 (Α’ 247) η
ημερομηνία «31.12.2013» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31.12.2014».

KΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 21
Συμπλήρωση διατάξεων πρώτου μέρους ΚΦΕ

Το πρώτο μέρος των γενικών διατάξεων του ν.4172/2013 (Α΄ 167) τροποποιείται ως
εξής:

1. Στην περίπτωση δ’ του άρθρου 2 του ν.4172/2013 οι λέξεις «ανεξαρτήτως νομικής
προσωπικότητας» διαγράφονται.

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν.4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ένα φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα συνεχώς για χρονικό διάστημα
που υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και
σύντομων διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας
από την πρώτη ημέρα παρουσίας του στην Ελλάδα. Το προηγούμενο εδάφιο δεν
εφαρμόζεται στην περίπτωση φυσικών προσώπων που βρίσκονται στην Ελλάδα
αποκλειστικά για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς
σκοπούς και η παραμονή τους δεν υπερβαίνει τις 365 ημέρες, συμπεριλαμβανομένων
και σύντομων διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό. Η παρούσα παράγραφος δεν
αποκλείει την εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.».

3. Στο τέλος της περίπτωσης ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.4172/2013
προστίθενται οι λέξεις «μέσω μόνιμης εγκατάστασης», στην περίπτωση θ) οι λέξεις
«η συναλλαγή πραγματοποιείται στην ημεδαπή ή» διαγράφονται και στις περιπτώσεις
ιβ’ και ιγ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 μετά τη λέξη «από» προστίθεται η λέξη
«φορολογικό».

Άρθρο 22
Συμπλήρωση διατάξεων δεύτερου μέρους ΚΦΕ σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων

Το δεύτερο μέρος των γενικών διατάξεων του ν.4172/2013 τροποποιείται ως εξής:

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν.4172/2013, μετά τη λέξη
«»ετήσιο» προστίθεται η λέξη «φορολογητέο».

2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του
ν.4172/2013, οι λέξεις «και εφόσον οι ετήσιες επιχειρηματικές δαπάνες που θα
εξέπιπταν, σύμφωνα με το άρθρο 22, δεν υπερβαίνουν το ποσό των εννέα χιλιάδων
διακοσίων πενήντα (9.250) ευρώ» διαγράφονται.

3. Στο άρθρο 15 του ν.4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 5 που έχει ως εξής:
«5. Για τους φορολογούμενους που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα
με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, το
φορολογητέο εισόδημα του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της παραγράφου 1
αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό του
φόρου που αναλογεί στο εισόδημά τους.
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.»

4. Στον τίτλο του άρθρου 17 του ν.4172/2013, οι λέξεις «για εξαρτώμενα μέλη»
διαγράφονται και στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 17 οι λέξεις «τα ακόλουθα
εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «το
φορολογούμενο και τα εξαρτώμενα μέλη του.».

5. α. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν.4172/2013 μετά
τη λέξη «γεωργικών» προστίθεται η λέξη «πτηνοτροφικών».
β. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν.4172/2013 πριν το τελευταίο εδάφιο
προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τους τίτλους του άρθρου
42 που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή ομόλογα που
εκδίδονται από εισηγμένες εταιρείες, καθώς και για τα κρατικά ομόλογα, εκτός από
τις περιπτώσεις όπου ο φορολογούμενος ασχολείται κατ’ επάγγελμα με τις ανωτέρω
συναλλαγές και οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών».

6. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 22 του ν.4172/2013, η φράση «του επόμενου άρθρου
του ΚΦΕ» αντικαθίσταται με τη φράση «του άρθρου 23 του ΚΦΕ» και στην περίπτωση
β’ του άρθρου 22 η λέξη «πραγματικής» αντικαθίσταται από τη λέξη «αγοραίας» και
οι λέξεις «έμμεσων μεθόδων ελέγχου» από τις λέξεις «των στοιχείων που διαθέτει η
Φορολογική Διοίκηση».

7. Μετά το άρθρο 22 του ν.4172/2013, προστίθεται νέο άρθρο 22 Α που έχει ως
εξής:
«Άρθρο 22Α
Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας
1. Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα
έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους προσαυξημένες κατά
ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισμό,
προκειμένου να προσαυξηθούν σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, κατανέμονται
ισόποσα στα επόμενα τρία (3) έτη. Τα κριτήρια χαρακτηρισμού των πιο πάνω δαπανών
καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αν προκύψουν ζημίες μετά
την αφαίρεση του ως άνω ποσοστού μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27 του παρόντος.
2. Συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης, η επιχείρηση υποβάλλει
στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις δαπάνες έρευνας και
τεχνολογίας που πραγματοποίησε. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών αυτών
διενεργούνται εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών. Μετά την άπρακτη
παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν
εγκριθεί. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει
σχετικά το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο
προεδρικό διάταγμα.».

8. Στην περίπτωση α’ του άρθρου 23 μετά τις λέξεις «τραπεζικά δάνεια»
προστίθενται οι λέξεις «διατραπεζικά δάνεια, καθώς και τα ομολογιακά δάνεια που
εκδίδουν ανώνυμες εταιρείες» και στην περίπτωση δ’ του άρθρου 23 οι λέξεις «για
διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων» διαγράφονται.

9. α. Το άρθρο 24 του ν.4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
αα) Στον τίτλο του άρθρου 24 πριν τη λέξη «αποσβέσεις» προστίθεται η λέξη
«φορολογικές»,
ββ) στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 πριν τη λέξη «αποσβέσεις» προστίθεται η λέξη
«φορολογικές»,
γγ) στην παράγραφο 3 του άρθρου 24 πριν τη λέξη «απόσβεση» προστίθεται η λέξη
«φορολογική»,
δδ) στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 24 μετά τη λέξη «ανακατασκευής»
προστίθενται οι λέξεις «αποκατάστασης του περιβάλλοντος»,
εε) στον πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 24 πριν τη λέξη «απόσβεσης»
προστίθεται η λέξη «φορολογικής»,
στστ) στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 πριν τη λέξη «απόσβεσης» προστίθεται η λέξη
«φορολογικής»,
ζζ) στην παράγραφο 5 του άρθρου 24 πριν τη λέξη «αποσβέσεων» προστίθεται η λέξη
«φορολογικών»,
ηη) στην παράγραφο 6 του άρθρου 24 πριν τη λέξη «απόσβεση» προστίθεται η λέξη
«φορολογική»,
θθ) στην παράγραφο 7 του άρθρου 24 πριν τη λέξη «απόσβεσης» προστίθεται η λέξη
«φορολογικής» και
ιι) στην παράγραφο 8 του άρθρου 24 πριν τη λέξη «απόσβεση» προστίθεται η λέξη
«φορολογική».
β. Προστίθεται νέα παράγραφος 9 στο άρθρο 24 του ν.4172/2013 που έχει ως εξής:
«9. Ο υπολογισμός της τιμής κτήσης σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 42 γίνεται με βάση
τις φορολογικές αποσβέσεις.».

10. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν.4172/2013 μετά τις
λέξεις «επισφαλών απαιτήσεων» και πριν τις λέξεις «των μετόχων» προστίθεται η
λέξη «κατά».

11. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 27 του ν.4172/2013, οι λέξεις «επιχειρηματικών
κερδών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα»
και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 27 μετά τις λέξεις «νομικών
προσώπων» προστίθενται οι λέξεις «των περιπτώσεων α’, γ’ και δ’ του άρθρου 45».

12. Το άρθρο 28 του ν.4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στον τίτλο του άρθρου 28 η λέξη «έμμεση» διαγράφεται και η λέξη «κερδών»
αντικαθίσταται από τη λέξη «εσόδων», στην παράγραφο 1 του άρθρου 28 μετά τις
λέξεις «επιχειρηματική δραστηριότητα» προστίθενται οι λέξεις «μπορεί να» και
μετά τη λέξη «προσδιορίζεται» προστίθενται οι λέξεις «με βάση κάθε διαθέσιμο
στοιχείο ή».
β. Οι περιπτώσεις α’ και β’ του άρθρου 28 αντικαθίστανται και προστίθεται
περίπτωση γ’ ως εξής:
«α) όταν τα λογιστικά αρχεία δεν τηρούνται ή οι οικονομικές καταστάσεις δεν
συντάσσονται σύμφωνα με τον νόμο για τα λογιστικά πρότυπα, ή
β) όταν τα φορολογικά στοιχεία ή τα λοιπά προβλεπόμενα σχετικά δικαιολογητικά
δεν συντάσσονται σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διοίκησης, ή
γ) όταν τα λογιστικά αρχεία ή φορολογικά στοιχεία δεν προσκομίζονται στη
Φορολογική Διοίκηση μετά από σχετική πρόσκληση.».
γ. Στο άρθρο 28 προστίθεται παράγραφος 2 που έχει ως εξής:
«2. Το εισόδημα φυσικών προσώπων, ανεξαρτήτως αν προέρχεται από άσκηση
επιχειρηματικής δραστηριότητας, μπορεί επίσης να προσδιορίζεται με βάση κάθε
διαθέσιμο στοιχείο ή έμμεσες μεθόδους ελέγχου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όταν το ποσό του δηλούμενου εισοδήματος δεν
επαρκεί για την κάλυψη των προσωπικών δαπανών διαβίωσης ή σε περίπτωση που
υπάρχει προσαύξηση περιουσίας η οποία δεν καλύπτεται από το δηλούμενο
εισόδημα.».

13. Το άρθρο 29 του ν.4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στο δεύτερο κλιμάκιο της κλίμακας της παραγράφου 1 του άρθρου 29 το
μαθηματικό σύμβολο «ίσο» διαγράφεται.
β. Στο άρθρο 29 προστίθενται νέες παράγραφοι 5 και 6 που έχουν ως εξής:
«5. Για τους φορολογούμενους που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό σύμφωνα
με την τελευταία απογραφή κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, το
φορολογητέο εισόδημα του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της παραγράφου 1
αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό του
φόρου που αναλογεί στο εισόδημα τους.
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.
6. Τα κέρδη των φυσικών προσώπων και των ατομικών επιχειρήσεων που εμπίπτουν
στην έννοια των πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ
της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής
ενέργειας προς την εταιρεία «Δ.Ε.Η. Α.Ε». ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξη
τους στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10)
kw», κατόπιν απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του
Άρθρου 14 του ν. 3468/2006 (Α΄ 8), απαλλάσσονται του φόρου.»

14. Το άρθρο 34 του ν.4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 34 προστίθεται νέα περίπτωση γ’ ως εξής:
«γ) σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15, εφόσον ο
φορολογούμενος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ).».
β. Στην υποπερίπτωση γγ’ της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 34 ο
αριθμός «31» αντικαθίσταται με τον αριθμό «32» και στην περίπτωση ε’ της
παραγράφου 2 του άρθρου 34 οι λέξεις «ή του άρθρου 34» διαγράφονται.

15. Στο άρθρο 35 του ν.4172/2013 το κόμμα μετά τη λέξη «είδος» διαγράφεται.

16. Το άρθρο 41 του ν.4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 41 προστίθεται τελευταίο εδάφιο που έχει ως εξής:

«Ως μεταβίβαση σύμφωνα με την παράγραφο αυτή νοείται και η εισφορά ακίνητης
περιουσίας για την κάλυψη ή την αύξηση κεφαλαίου εταιρείας.»
β. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 41 μετά τη λέξη
«αποπληθωρισμένη» προστίθενται οι λέξεις «σύμφωνα με την παράγραφο 5» και στο
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 41 μετά τη λέξη «τίμημα» προστίθενται
οι λέξεις «ή αγοραία αξία».

17. Το άρθρο 42 του ν.4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 42 προστίθεται τελευταίο εδάφιο που έχει ως εξής:

«Ως μεταβίβαση σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο νοείται και η εισφορά των
ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας».
β. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 42 πριν τις λέξεις «το τίμημα»
προστίθενται οι λέξεις «ή αγοραία αξία».
γ. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 42 προστίθεται νέο εδάφιο
που έχει ως εξής:
«Σε περίπτωση εισφοράς τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας ως
τιμή πώλησης του παλαιού τίτλου νοείται η ονομαστική αξία των τίτλων που
αποκτώνται ή εκδίδονται.»
δ. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 42 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η τιμή κτήσης προσδιορίζεται με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας
που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο απόκτησης ή το τίμημα
που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης κατά το χρόνο της απόκτησης των τίτλων,
εφόσον οποιοδήποτε από τα ανωτέρω είναι χαμηλότερο.».
ε. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 42 μετά τη λέξη «μηδενική»
προστίθενται οι λέξεις «,εφόσον η αγορά των τίτλων πραγματοποιείται μετά την
ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας αποϋλοποίησης των τίτλων στο
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ήτοι την 29η Σεπτεμβρίου του έτους 1999. Με απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της τιμής κτήσης , με
αναγωγή στην ημερομηνία της 29.9.1999, στις περιπτώσεις που οι μεταβιβαζόμενοι
τίτλοι έχουν αποκτηθεί πριν την ημερομηνία αυτή. .».
στ. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 42 ο αριθμός «2» αντικαθίσταται από τον αριθμό
«3».
ζ. Στο άρθρο 42 προστίθεται νέα παράγραφος 8 που έχει ως εξής:
«8. Απαλλάσσεται από το φόρο το εισόδημα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα που είναι
φορολογικοί κάτοικοι σε κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση αποφυγής
διπλής φορολογίας (ΣΑΔΦ) και το οποίο προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης των
τίτλων σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν
στη Φορολογική Διοίκηση δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη φορολογική τους
κατοικία.»

Άρθρο 23
Συμπλήρωση διατάξεων τρίτου μέρους ΚΦΕ σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

1. Στο τέλος του άρθρου 45 του ν.4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που τηρούν
απλογραφικά βιβλία εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του άρθρου 47 του
παρόντος Κώδικα».

2. Το άρθρο 47 του ν.4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 47 προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Στην έννοια του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με το
προηγούμενο εδάφιο εμπίπτει και η κεφαλαιοποίηση ή διανομή κερδών για τα οποία
δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων»
β. Στο άρθρο 47 προστίθεται νέα παράγραφος 3, που έχει ως εξής:
«3. Τα έσοδα και τα έξοδα των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που
εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που προκύπτουν κατά την αρχική
αναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων, κατανέμονται ανάλογα με τη χρονική
διάρκεια των αντίστοιχων μέσων, σύμφωνα και με τα οριζόμενα από τα Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα. Ως χρηματοοικονομικά μέσα νοούνται τα οριζόμενα από τα Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα, όπως αυτά υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατ’ εφαρμογή
του Κανονισμού 1606/2002, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.».
γ. Στο άρθρο 47 προστίθεται νέα παράγραφος 4, που έχει ως εξής:
«4. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά
βιβλία εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 21 έως και 28 του Κεφαλαίου Γ’ του
Μέρους Δεύτερου.

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 το διαζευκτικό «ή» μετά τη λέξη «πρόσωπο»
διαγράφεται και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 48 οι λέξεις «καθώς
και» αντικαθίστανται από τη λέξη «ή».

4. Το άρθρο 49 του ν.4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 49 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι δαπάνες τόκων δεν αναγνωρίζονται ως
εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, στο βαθμό που οι πλεονάζουσες δαπάνες
τόκων υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) των φορολογητέων κερδών προ τόκων,
φόρων και αποσβέσεων (EBITDA).».
β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι δαπάνες τόκων της παραγράφου 1 αναγνωρίζονται πλήρως ως εκπιπτόμενες
επιχειρηματικές δαπάνες εφόσον το ποσό των εγγεγραμμένων στα βιβλία καθαρών
δαπανών τόκων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ το
χρόνο».
γ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 49 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Κάθε δαπάνη τόκων που δεν εκπίπτει σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου μεταφέρεται χωρίς χρονικό περιορισμό.».

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 50 του ν.4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες όταν πραγματοποιούν συναλλαγές, μία ή
περισσότερες, διεθνείς ή και εγχώριες, με συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια
του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε με οικονομικούς ή εμπορικούς όρους διαφορετικούς από
εκείνους που θα ίσχυαν μεταξύ μη συνδεδεμένων προσώπων (ανεξάρτητων
επιχειρήσεων) ή μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων και τρίτων, οποιαδήποτε κέρδη τα
οποία χωρίς τους όρους αυτούς θα είχαν πραγματοποιηθεί από το νομικό πρόσωπο ή
νομική οντότητα, αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των διαφορετικών όρων
(αρχή των ίσων αποστάσεων) περιλαμβάνονται στα κέρδη του νομικού προσώπου ή της
νομικής οντότητας μόνον στο βαθμό που δεν μειώνουν το ποσό του καταβλητέου
φόρου.».

6. Το άρθρο 52 του ν.4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Ο τίτλος του άρθρου 52 αντικαθίσταται ως εξής: «Εισφορές ενεργητικού έναντι
τίτλων».
β. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 52 οι λέξεις «από εισφέρουσες ή λήπτριες
εταιρίες» αντικαθίστανται με τις λέξεις «από την εισφέρουσα και τη λήπτρια
εταιρεία» και προστίθεται δεύτερο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «τίτλοι» νοούνται οι μετοχές ή τα
εταιρικά μερίδια.».
γ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 52 οι λέξεις «εταιρικού
κεφαλαίου» αντικαθίστανται με τη λέξη «κεφαλαίου» και το τρίτο εδάφιο της
παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Ως εισφορά ενεργητικού νοείται και η
μετατροπή υποκαταστήματος σε νεοσυσταθείσα εταιρία που αποτελεί θυγατρική της
εισφέρουσας εταιρείας.».
δ. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 52 η λέξη «πραγματικής» αντικαθίσταται με τη λέξη
«αγοραίας».
ε. Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 9 του άρθρου 52 η λέξη «κάτοικος»
αντικαθίσταται με τις λέξεις «φορολογικός κάτοικος».
στ. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 52 η λέξη «λήπτρια»
αντικαθίσταται με τη λέξη «εισφέρουσα».

7. Το άρθρο 53 του ν.4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Ο τίτλος του άρθρου 53 αντικαθίσταται ως εξής: «Ανταλλαγή τίτλων».
β. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 53 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «τίτλοι» νοούνται οι μετοχές ή τα
εταιρικά μερίδια».
γ. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 53 οι λέξεις «ανταλλαγή μετοχών» αντικαθίστανται
με τις λέξεις «ανταλλαγή τίτλων», οι λέξεις «και μία μετοχή» αντικαθίστανται με
τις λέξεις «και έναν τίτλο» και οι λέξεις «μετοχικού κεφαλαίου» αντικαθίστανται
με τις λέξεις «κεφαλαίου».
δ. Στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 53 οι λέξεις «ανταλλαγής μετοχών»
αντικαθίστανται με τις λέξεις «ανταλλαγής τίτλων».
ε. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 53 η λέξη «μετοχών» διαγράφεται
και στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου οι λέξεις «από τον μέτοχο στην
αγοραία τους τιμή» αντικαθίστανται με τις λέξεις «από τον μέτοχο ή εταίρο στην
αγοραία τους αξία».
στ. Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 6 η λέξη «μέτοχος» αντικαθίσταται
με τις λέξεις «μέτοχος ή εταίρος».

8. Το άρθρο 54 του ν.4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 54 η λέξη «ζητηθεί» αντικαθίσταται με τη λέξη
«επιλεγεί» και οι λέξεις «, ή εφόσον επιλεγεί η υπαγωγή σε αυτό από μέτοχο ή
εταίρο της εισφέρουσας εταιρείας,» διαγράφονται και προστίθεται δεύτερο εδάφιο
που έχει ως εξής:
«Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «τίτλοι» νοούνται οι μετοχές ή τα
εταιρικά μερίδια.».
β. Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 54 οι λέξεις
«εταιρικού κεφαλαίου» αντικαθίστανται με τη λέξη «κεφαλαίου».
γ. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 54 οι λέξεις «εταιρικού
κεφαλαίου» αντικαθίστανται με τη λέξη «κεφαλαίου» και στην περίπτωση β΄ της
παραγράφου 3 οι λέξεις «ή τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου» αντικαθίστανται με τις
λέξεις «τίτλων του κεφαλαίου».
δ. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 54 η λέξη «πραγματικής» αντικαθίσταται με τη λέξη
«αγοραίας».
ε. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 54 οι λέξεις «εταιρικό κεφάλαιο» αντικαθίστανται
με τη λέξη «κεφάλαιο».
στ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 54 οι λέξεις «μπορεί να
εφαρμοστούν» αντικαθίσταται με τη λέξη «εφαρμόζονται».
ζ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 54 οι λέξεις «μπορεί να
εφαρμοστούν» αντικαθίσταται με τη λέξη «εφαρμόζονται».
η. Στην παράγραφο 16 οι λέξεις «οι ανταλλασσόμενοι τίτλοι αμέσως πριν την
ανταλλαγή μετοχών» αντικαθίστανται με τις λέξεις «οι τίτλοι αμέσως πριν τη
συγχώνευση ή διάσπαση».
θ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 17 οι λέξεις «μπορεί να εφαρμοστούν σε μέτοχο
οποίος» αντικαθίστανται με τις λέξεις «εφαρμόζονται σε μέτοχο ή εταίρο ο
οποίος», στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 17 η λέξη «μέτοχος» αντικαθίσταται με
τις λέξεις «μέτοχος ή εταίρος» και η περίπτωση β’ της παραγράφου 17
αντικαθίσταται ως εξής:
«β) ο μέτοχος ή εταίρος, ο οποίος δεν είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος,
κατείχε τους τίτλους της εισφέρουσας και κατέχει τους τίτλους της λήπτριας
εταιρείας μέσω μόνιμης εγκατάστασης που διατηρεί στην Ελλάδα».

9. Το άρθρο 58 του ν.4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 58 μετά τις λέξεις «διπλογραφικά βιβλία»
προστίθενται οι λέξεις «καθώς και τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης γ’ του άρθρου
45 που τηρούν απλογραφικά».
β. Στο άρθρο 58 προστίθεται νέα παράγραφος 4 που έχει ως εξής:
«4. Για τους φορολογούμενους των περιπτώσεων α’, β’, δ’, ε’ και στ’ του άρθρου
45 οι συντελεστές της παραγράφου 1 μειώνονται κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό
(40%) για τα κέρδη που προκύπτουν από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται
σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες
εκατό (3.100) κατοίκους. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου 2015.»
γ. Στο άρθρο 58 προστίθεται νέα παράγραφος 5 που έχει ως εξής:
«5. Τα κέρδη των επιχειρήσεων των περιπτώσεων α’ , β’ , δ’ , ε’ και στ’ του
άρθρου 45, εφόσον αυτές εμπίπτουν στην έννοια των πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπως
ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, από τη
διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία «Δ.Ε.Η. Α.Ε». ή άλλο
προμηθευτή, μετά από την ένταξή τους στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης
Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) kw», κατόπιν απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του Άρθρου 14 του ν. 3468/2006 (Α’ 8), απαλλάσσονται του φόρου. Η εν
λόγω απαλλαγή χορηγείται με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εμφανίζονται σε ειδικό
λογαριασμό με την ονομασία «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
μέχρι δέκα (10) kw». Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης τους, φορολογούνται
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κώδικα κατά το χρόνο διανομής ή
κεφαλαιοποίησης τους αντίστοιχα.»

Άρθρο 24
Συμπλήρωση διατάξεων τέταρτου μέρους ΚΦΕ σχετικά με την παρακράτηση φόρου

1. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του ν.4172/2013 μετά τις
λέξεις «εργαζομένους τους» προστίθενται οι λέξεις «ή υπαλλήλους τους».

2. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 60 του ν.4172/2013 οι λέξεις «την παράγραφο 4 του
άρθρου 8» αντικαθίστανται από τις λέξεις «το άρθρο 12».

3. Στο άρθρο 60 του ν.4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 6, που έχει ως εξής:
«6. Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους αποδίδεται το
αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του
υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος.».

4. Το άρθρο 62 του ν.4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στο τέλος της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 η τελεία
αντικαθίσταται με κόμμα.
β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 62 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ως άνω νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή το φυσικό πρόσωπο που ασκεί
επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να επιλέξει να φορολογηθεί για το εισόδημα
από δικαιώματα και τις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης,
αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες σύμφωνα με το καθεστώς που
ισχύει για τους φορολογικούς κατοίκους που λαμβάνουν τέτοιες αμοιβές και να
πιστώσει τον παρακρατηθέντα φόρο έναντι του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος.»
γ. Στο άρθρο 62 προστίθεται νέα παράγραφος 5 που έχει ως εξής:
«5. Το φυσικό πρόσωπο που αποκτά υπεραξία από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας
σύμφωνα με το άρθρο 41 καταβάλλει στο συμβολαιογράφο κατά την υπογραφή του
συμβολαίου μεταβίβασης το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στην υπεραξία σύμφωνα
με το άρθρο 43.»

5. Το άρθρο 63 του ν.4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 63 οι λέξεις «δέκα τοις εκατό
(10%)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)» και μετά
τις λέξεις «στην καταβολή» προστίθενται οι λέξεις «ή ο φορολογούμενος που
καταβάλλει κατέχει άμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή τουλάχιστον είκοσι πέντε
τοις εκατό (25%) στο μετοχικό κεφάλαιο του νομικού προσώπου ή της νομικής
οντότητας που εισπράττει, ή ένα τρίτο νομικό πρόσωπο ή μία νομική οντότητα
κατέχει άμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%) στο μετοχικό κεφάλαιο τόσο του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας
που εισπράττει όσο και του φορολογούμενου που προβαίνει στην καταβολή».
β. Στις υποπεριπτώσεις αα’ και γγ’ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου
63 οι λέξεις «Οδηγίας 2009/133/ΕΚ « αντικαθίστανται από τις λέξεις «Οδηγίας
2003/49/ΕΚ».

6. Το άρθρο 64 του ν.4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 64 οι λέξεις «εκτός από τις αμοιβές που
αναφέρονται στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 1», καθώς και οι λέξεις «που έχει
τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα» διαγράφονται.
β. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 64 οι λέξεις «καθορίζονται ειδικότερα ο τρόπος
και ο χρόνος απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου σύμφωνα με τις ανωτέρω
παραγράφους, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«καθορίζεται ο χρόνος υποβολής της δήλωσης».
γ. Στο άρθρο 64 προστίθενται νέες παράγραφοι 6 και 7 που έχουν ως εξής:
«6. Οι πληρωμές τόκων δανείων που χορηγούν πιστωτικά ιδρύματα, περιλαμβανομένων
των τόκων υπερημερίας, καθώς και οι τόκοι διατραπεζικών καταθέσεων απαλλάσσονται
από την παρακράτηση φόρου.»
«7. Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους αποδίδεται το
αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της
υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.».

Άρθρο 25
Συμπλήρωση διατάξεων έκτου μέρους ΚΦΕ σχετικά με την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και την προκαταβολή φόρου

1. Το άρθρο 67 του ν.4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στον τίτλο του άρθρου 67 του ν.4172/2013 μετά τη λέξη «προσώπων» προστίθενται
οι λέξεις «και καταβολή του φόρου», στην παράγραφο 2 μετά τις λέξεις «για όλα
τα» προστίθενται οι λέξεις «αυτοτελώς φορολογούμενα», στην παράγραφο 3 του
άρθρου 67 οι λέξεις «κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και
την 30η Ιουνίου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «μέχρι και την 30η Απριλίου». β. Η παράγραφος 6 του άρθρου 67 του ν.4172/2013 αναριθμείται σε 7 και
προστίθεται νέα παράγραφος 6 που έχει ως εξής:
«6. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων υπολογίζεται με βάση την ετήσια
φορολογική δήλωση του φορολογούμενου και το ποσό της φορολογικής οφειλής
καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας,
κατόπιν έκπτωσης :
α) του φόρου που παρακρατήθηκε,
β) του φόρου που προκαταβλήθηκε,
γ) του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή σύμφωνα με το άρθρο 9.
Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι
μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο, η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται.
Η καταβολή του φόρου γίνεται σε τρεις (3) ίσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η
πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την
προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής της δήλωσης και η καθεμία από τις επόμενες την
τελευταία ημέρα του τρίτου και πέμπτου μήνα αντίστοιχα από την υποβολή της
δήλωσης, η οποία δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους.».

2. Το άρθρο 68 του ν.4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στον τίτλο του άρθρου 68 του ν.4172/2013 μετά τη λέξη «οντοτήτων»
προστίθενται οι λέξεις «και καταβολή του φόρου», στην παράγραφο 1 του άρθρου 68
μετά τη λέξη «δηλώνουν» προστίθεται η λέξη «ηλεκτρονικά» και στην παράγραφο 2 οι
λέξεις «κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30η
Ιουνίου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου
μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους»..
β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 68 του ν.4172/2013 αναριθμείται σε 4 και
προστίθεται νέα παράγραφος 3 που έχει ως εξής:
«3. Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπολογίζεται με
βάση την ετήσια φορολογική δήλωση του φορολογούμενου και το ποσό της φορολογικής
οφειλής καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας, κατόπιν έκπτωσης:
α) του φόρου που παρακρατήθηκε,
β) του φόρου που προκαταβλήθηκε,
γ) του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή σύμφωνα με το άρθρο 9. Ειδικά για τα
μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή μητρική εταιρεία από ημεδαπή ή αλλοδαπή
θυγατρική της με έδρα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν δεν
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48, από το ποσό του φόρου εκπίπτει το ποσό
του φόρου που καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών
οντοτήτων, καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ως φόρος επί του
μερίσματος. Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή
παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο, η επιπλέον διαφορά
επιστρέφεται.
Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι
μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο, η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται.
Η καταβολή του φόρου γίνεται σε οκτώ (8), κατ’ ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες
δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης και οι
υπόλοιπες επτά (7) μέχρι την τελευταία ημέρα του έβδομου μήνα από την υποβολή
της δήλωσης, η οποία δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους.
Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση η
καταβολή του φόρου γίνεται εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης.»

3. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 69 του ν.4172/2013 οι λέξεις
«που αναφέρονται στις περιπτώσεις β’ και δ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 49» και
στην περίπτωση α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 οι λέξεις «με την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 64» διαγράφονται.

4. Το άρθρο 71 του ν.4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 71 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και τους
λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
βεβαιώνεται ποσό ίσο με ογδόντα τοις εκατό (80%) του φόρου που προκύπτει για το
φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους.»
β. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 71 του ν.4172/2013 μετά τη λέξη «γ’» προστίθεται
η λέξη «ε’».
γ. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 9 του άρθρου 71 του ν.4172/2013 αντικαθίσταται
ως εξής:
«α) για τις εταιρείες που μετασχηματίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
52 και 53 του παρόντος, του ν.δ 1297/1972 και ν.2166/1993 κατά περίπτωση.».
δ. Οι περιπτώσεις β’ και ε’ της παραγράφου 9 του άρθρου 71 του ν.4172/2013
διαγράφονται και οι περιπτώσεις γ’, δ’, στ’, ζ’ και η’ αναριθμούνται σε β’, γ’,
δ’, ε’ και στ’ αντίστοιχα.

Άρθρο 26
Συμπλήρωση μεταβατικών διατάξεων ΚΦΕ και έναρξη ισχύος

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 οι λέξεις «κλείνουν μετά την
30η Ιουνίου 2014» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου
2014 και μετά».

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 οι λέξεις «κλείνουν»
αντικαθίστανται από τη λέξη «αρχίζουν».

3. Στο άρθρο 72 του ν.4172/2013 αναριθμούνται οι παράγραφοι 9 έως και 17 σε
παραγράφους 10 έως και 18 αντίστοιχα και προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. α. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 49 τίθεται σε
ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2017. Κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο οι δαπάνες
τόκων δεν αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες στο βαθμό που
οι πλεονάζουσες δαπάνες τόκων υπερβαίνουν τα ακόλουθα ποσοστά των φορολογητέων
κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΕBITDA):
-το εξήντα τοις εκατό (60%) από την 1η Ιανουαρίου 2014,
-το πενήντα τοις εκατό (50%) από την 1η Ιανουαρίου 2015,
-το σαράντα τοις εκατό (40%) από την 1η Ιανουαρίου 2016.
β. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 49 τίθενται σε ισχύ από την 1η
Ιανουαρίου 2016. Κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο οι δαπάνες τόκων αναγνωρίζονται
πλήρως ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες εφόσον το ποσό των εγγεγραμμένων
στα βιβλία καθαρών δαπανών τόκων δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων
(5.000.000) ευρώ το χρόνο.
γ. Οι διατάξεις του άρθρου 49 δεν εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ειδικού σκοπού,
μόνο κατά το μέρος που αφορά στην εκτέλεση δημοσίου έργου ή την παροχή δημόσιας
υπηρεσίας μέσω σύμβασης παραχώρησης, κατά την έννοια των π.δ. 59/2007 και
60/2007, η οποία έχει κυρωθεί με νόμο, ή μέσω σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου
Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) κατά τις διατάξεις του νόμου 3389/2005, οι οποίες
συνάπτονται μέχρι και τις 31.12.2014.»

4. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, όπως αναριθμείται σύμφωνα με
την παράγραφο 3 του παρόντος, οι λέξεις «που πραγματοποιούνται» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «των οποίων η διαδικασία αρχίζει».

5. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, όπως
αναριθμείται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος, οι λέξεις «εμφανίστηκαν
στον τελευταίο ισολογισμό που έκλεισαν πριν από την 1.1.2014» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «σχηματίστηκαν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2013.», στο τρίτο
εδάφιο της ίδιας παραγράφου οι λέξεις «προηγούμενου» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «πρώτου» και πριν τη λέξη «ζημίες» προστίθενται οι λέξεις «φορολογικά
αναγνωρίσιμες» και μετά το τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου προστίθεται
εδάφιο που έχει ως εξής:
«Η καταβολή του φόρου της παραγράφου αυτής γίνεται μέχρι το τέλος του δεύτερου
μήνα από την απόφαση διανομής από τη γενική συνέλευση των μετόχων.».

6. Η παράγραφος 13 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, όπως αναριθμείται σύμφωνα με
την παράγραφο 3 του παρόντος, αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Για ισολογισμούς που κλείνουν με ημερομηνία 31.12.2014 και μετά δεν
επιτρέπεται η τήρηση λογαριασμών αφορολόγητου αποθεματικού, πλην των επενδυτικών
ή αναπτυξιακών νόμων, καθώς και ειδικών διατάξεων νόμων».

7. Στο άρθρο 72 του ν.4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 18 που έχει ως εξής:

«18. Για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος
Κώδικα η παράγραφος 2 του άρθρου 24 τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019».

8. Στο άρθρο 72 του ν.4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 19 που έχει ως εξής:

«19. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 καταργείται η παράγραφος 3 του
άρθρου 6 του ν.1905/1990 (Α’ 147).».

9. Στο άρθρο 72 του ν.4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 20 που έχει ως εξής:

«20. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 παύουν να ισχύουν η παράγραφος 1 του
άρθρου 31 του ν.2682/1999 (Α’16) και η παράγραφος 8 του άρθρου 26 του
ν.2789/2000 (Α’ 21).».

10. Στο άρθρο 72 του ν.4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 21 που έχει ως εξής:
«21. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 67 τίθεται σε ισχύ από την 1η
Ιανουαρίου 2015. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2014 η δήλωση υποβάλλεται κατά το
χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30η Ιουνίου.».

11. Στο άρθρο 72 του ν.4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 22 που έχει ως εξής:
«22. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του
ν. 2238/1994 (Α’ 151), συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και
εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του νόμου.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ Ο.Δ.Δ.Η.Χ., Γ.Λ.Κ. ΚΑΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Άρθρο 27
Ρυθμίσεις για τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.

1. α) Στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) συνιστάται
Διεύθυνση Δημόσιου Χρέους, στην οποία μεταφέρονται οι αρμοδιότητες της Δ23-
Διεύθυνσης Δημοσίου Χρέους του Γ.Λ. Κράτους. Η συνιστώμενη με το παρόν Διεύθυνση
διαρθρώνεται στα κατωτέρω Τμήματα: i) Τμήμα Α΄ Συμβατικό, ii) Τμήμα Β΄-
Προϋπολογισμού και Εξυπηρέτησης Δημοσίου Χρέους, iii) Τμήμα Γ΄- Τίτλων και iv)
Τμήμα Δ΄- Λογιστικό και οι αρμοδιότητές της ασκούνται από τα Τμήματα σύμφωνα με
την κατανομή της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του π.δ.284/88 (Α΄128 και 165).
β) Ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ., κατά την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, ενεργεί ως εντολοδόχος
στο όνομα και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

2. α) Από τις υφιστάμενες αρμοδιότητες της συσταθείσας με το άρθρο 1 του π.δ.
85/1996 (Α΄69) Δ49-Διεύθυνσης Χρηματοδοτικού Προγραμματισμού και Διαχείρισης
Κρατικών Διαθεσίμων του Γ.Λ. Κράτους οι αρμοδιότητες i) επί κατασχέσεων προς την
Τράπεζα της Ελλάδας και τα λοιπά Πιστωτικά Ιδρύματα και ii) της διενέργειας
συμψηφισμών ληξιπρόθεσμων οφειλών μεταξύ των φορέων του Δημοσίου, μεταφέρονται
στη Δ24-Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου της Γενικής Διεύθυνσης
Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού.
β) Οι λοιπές αρμοδιότητες της ως άνω Διεύθυνσης, πλην εκείνων που έχουν
μεταφερθεί στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης με την
αριθ.2/23686/0004/19.3.2012 (Β΄809) κ.υ.α., μεταφέρονται στη Διεύθυνση Δανεισμού
και Διαχείρισης στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ..

3. α) Για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Δημοσίου Χρέους συνιστώνται στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
δεκαέξι (16) θέσεις κατηγορίας ΠΕ και πέντε (5) θέσεις κατηγορίας ΔΕ.
β) Οι ανωτέρω θέσεις δύναται να καλυφθούν με απόσπαση υπαλλήλων και Προϊσταμένων
του Γ.Λ. Κράτους κατά προτεραιότητα εξ αυτών που έχουν υπηρετήσει στη
Δ23-Διεύθυνση Δημοσίου Χρέους του Γ.Λ.Κ., μετά από αίτησή τους προς τον
Ο.Δ.ΔΗ.Χ., σε αντίστοιχου ιεραρχικού επιπέδου θέση, κατά παρέκκλιση των
διατάξεων των άρθρων 68 παρ. 6 και 86 παρ 5 του Υπαλληλικού Κώδικα.
γ) Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, ύστερα από
πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., χωρίς γνώμη υπηρεσιακού
συμβουλίου και χωρίς χρονικό περιορισμό, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.
Με όμοια απόφαση, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. ή μετά από αίτηση
του υπαλλήλου, οι αποσπάσεις της παρούσας παραγράφου μπορούν να ανακαλούνται
οποτεδήποτε και οι υπάλληλοι επιστρέφουν σε θέση αντίστοιχου ιεραρχικού επιπέδου
με αυτή που κατείχαν πριν την απόσπασή τους. Αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση
προϊσταμένου, καλύπτουν την πρώτη που θα κενωθεί.
δ) Ο χρόνος υπηρεσίας των υπαλλήλων του Γ.Λ.Κ. που θα αποσπαστούν στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας που διανύεται στο
Γ.Λ. Κράτους.
Οι αποσπώμενοι υπάλληλοι διατηρούν το βαθμολογικό, μισθολογικό και ασφαλιστικό
καθεστώς του φορέα προέλευσής τους.
ε) Ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. αποδίδει στους φορείς προέλευσης τις εκάστοτε οφειλόμενες
αποδοχές ή απολαβές των υπαλλήλων που αποσπώνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου, στον Οργανισμό.

4. Η Δ23-Διεύθυνση Δημοσίου Χρέους και η Δ49-Διεύθυνση Χρηματοδοτικού
Προγραμματισμού και Διαχείρισης Κρατικών Διαθεσίμων της Γενικής Διεύθυνσης
Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού του Γ.Λ.Κράτους, καταργούνται.

5. α) Στο άρθρο 3 του ν. 2628/1998 (Α΄151), προστίθεται περίπτωση ιβ) ως εξής:
«ιβ) επιλέγει, τοποθετεί και παύει τους Προϊσταμένους Διεύθυνσης ή Τμήματος του
Οργανισμού, επιλέγοντας μεταξύ είτε υπαλλήλων του ΟΔΔΗΧ είτε υπαλλήλων
αποσπασμένων σε αυτόν».
β) Από την περίπτωση δδ) της περίπτωσης γ) της παρ.2 του άρθρου 1 του
ν.2628/1998, όπως ισχύει, απαλείφεται η φράση: «διατηρουμένων των λοιπών συναφών
αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Χρηματοδοτικού Προγραμματισμού και Διαχείρισης
Κρατικών Διαθεσίμων».

6. Οι διατάξεις του άρθρου 25 του πδ 284/1988, του άρθρου 1 του π.δ. 85/1996
(Α΄69), του άρθρου 13 παρ. 3 του ν. 2469/1997 (Α΄38) και η κατ’ εξουσιοδότηση
αυτού εκδοθείσα 2925530/3356/0004/15.4.1997 κ.υ.α. (Β΄316), καταργούνται.

7. α) Οι αναγκαίες πιστώσεις για την εξυπηρέτηση και διαχείριση του Δημοσίου
Χρέους (χρεολύσια – τόκοι – συναφείς δαπάνες) εγγράφονται στον Κρατικό
Προϋπολογισμό σε ειδικό φορέα του Υπουργείου Οικονομικών μετά από εισήγηση του
ΟΔΔΗΧ. Οι πληρωμές διενεργούνται από την αρμόδια Δ/νση των Λογαριασμών του
Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Δ24) σύμφωνα με την πρόταση του
ΟΔΔΗΧ και τακτοποιούνται με την έκδοση τακτικών συμψηφιστικών χρηματικών
ενταλμάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Με την ίδια ως άνω διαδικασία διενεργούνται και οι εγγραφές των πιστωτικών
εσόδων στον κρατικό προϋπολογισμό.
β) Ο ΟΔΔΗΧ είναι υποχρεωμένος να συντάσσει κάθε τρίμηνο ειδική έκθεση προς τον
εποπτεύοντα Υπουργό που κοινοποιείται και στη Βουλή, αναφορικά με την όλη
διαχείριση του Δημοσίου Χρέους, τις προβλέψεις και εκτιμήσεις για το επόμενο
τρίμηνο, καθώς και τις εξελίξεις στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.
γ) Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι αποσπάσεις
του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. που λήγουν εντός του έτους
2013 παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους μέχρι την 31.12.2014.
δ) Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ο.Δ.ΔΗ.Χ. που δημοσιεύεται μόνο με ανάρτηση
στο διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού μπορεί να καθορίζεται η ώρα έναρξης του
νομίμου ωραρίου του εν γένει προσωπικού του Οργανισμού. Με την απόφαση του
προηγουμένου εδαφίου η σχετική ώρα μπορεί να καθορίζεται κλιμακωτά και σε
κυλιόμενο πρόγραμμα ανά κατηγορία προσωπικού ή ανά οργανωτικό σχηματισμό του
Οργανισμού και ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες υπηρεσιακές ανάγκες.

8. α) Με αποφάσεις του εποπτεύοντος Υπουργού ρυθμίζεται κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια ή τεχνικό ζήτημα που ανακύπτει από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
β) Όπου στις κείμενες διατάξεις γίνεται αναφορά στη Δ23-Διεύθυνση Δημόσιου
Χρέους του Γ.Λ. Κράτους νοείται η Διεύθυνση Δημόσιου Χρέους στον ΟΔΔΗΧ.
γ) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού είναι όλως ειδικές και κατισχύουν κάθε άλλης
γενικής ή ειδικής διάταξης που ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 28
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης υπηρεσιών Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και δημοσιολογιστικού δικαίου

1. α. Στις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), όπως
αυτές προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις [άρθρο 43 π.δ. 284/1988
(Α’ 128 και 165) και άρθρο 7 π.δ. 551/1988 (Α’ 259)] προστίθενται και οι
κατωτέρω αρμοδιότητες:
i) Παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής
(Ο.Π.Σ.Δ.Π.) ηλεκτρονικών Εντολών Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού προς την
Τράπεζα της Ελλάδος, για : αα) την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών
ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των
δικαιούχων, ββ) την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων στους
δικαιούχους (ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.).
ii) Μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία
ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων, που αναγράφονται στις σχετικές
βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
iii) Ενημέρωση δικαιούχων και φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και
την πληρωμή των δικαιούχων.
iv) Καταχώρηση στοιχείων και τήρηση των Μητρώων Δικαιούχων, Κατασχέσεων και
Εκχωρήσεων.
β. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες, όσον αφορά στις Υ.Δ.Ε που λειτουργούν σε επίπεδο
Διεύθυνσης, κατανέμονται και ασκούνται από το Τμήμα Λογιστικό, πλην της τήρησης
του Μητρώου Δικαιούχων που διενεργείται από τα Τμήματα Εκκαθάρισης Δαπανών, κατά
λόγο αρμοδιότητας.

2. α. Στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, που λειτουργούν σε επίπεδο
αυτοτελούς Τμήματος, συνιστώνται τα ακόλουθα Γραφεία:
(i) Εκκαθάρισης Δαπανών και
(ii) Λογιστικό.
β. Οι αρμοδιότητες των συνιστώμενων Γραφείων είναι οι αντίστοιχες των Τμημάτων
Εκκαθάρισης Δαπανών και Λογιστικού των Υ.Δ.Ε., επιπέδου Διεύθυνσης.

3. α. Οι προθεσμίες αποστολής από τους Διατάκτες στις οικείες Υ.Δ.Ε., των
δικαιολογητικών δαπανών προς έκδοση σχετικών χρηματικών ενταλμάτων για την
πληρωμή τους, και θεώρησης των εκδιδόμενων ενταλμάτων από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
στις προβλεπόμενες περιπτώσεις, καθορίζονται ως ακολούθως:
(i) Αποστολή δικαιολογητικών: Εντός τριών (3) ημερών από την πρωτοκόλληση του
τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου στην Υπηρεσία.
(ii) Θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων: Εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή
τους από την οικεία Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
β. Μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών συνεπάγεται την πειθαρχική και αστική ευθύνη
των αρμοδίων οργάνων κατά τις σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

4. Δαπάνες των Περιφερειών που πραγματοποιήθηκαν εντός του πρώτου τριμήνου
τρέχοντος οικονομικού έτους και πριν την καταχώρηση του προϋπολογισμού τους στο
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ), δύνανται να
πληρωθούν κατά παρέκκλιση των κειμένων περί διάθεσης πιστώσεων και αναλήψεως
υποχρεώσεων διατάξεων, σε βάρος του προϋπολογισμού του τρέχοντος ή/και του
επόμενου οικονομικού έτους, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και
κανονικότητας αυτών.

5. Η περ. 2. της Υποπαραγράφου Γ.2. της παραγράφου Γ. του ν. 4093/2012 (Α’ 222)
αριθμείται ως 2.α. και προστίθεται περ. 2.β. ως εξής:
«2.β. Στην καθοριζόμενη στην παραπάνω περ.2.α. συνολική επιχορήγηση κάθε φορέα
της Γενικής Κυβέρνησης, μέχρι του ύψους των υφιστάμενων κατά την 31η Δεκεμβρίου
2011 ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του, δύνανται να συμπεριλαμβάνονται και ποσά για:
α) Κατασχέσεις που διενεργήθηκαν μετά την 01.01.2012 σε βάρος των τραπεζικών
λογαριασμών του φορέα, κατόπιν τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και αφορούν στην
εξόφληση υφιστάμενων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του
και β) Δάνεια που έχουν συναφθεί από το φορέα, κατά το μέρος που οι πόροι των
δανείων αυτών χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση
υφιστάμενων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.».

Άρθρο 29

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 82 του ν.4055/2012 (Α’ 51 ) και παρ.3 του άρθρου 41
του ν.4129/2013 (Α΄ 52) η φράση «στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους»
αντικαθίσταται με τη φράση «στους φορείς από τους οποίους εποπτεύονται καθώς και
στους φορείς επιχορήγησης ή και χρηματοδότησης, εφόσον αυτοί δεν ταυτίζονται».

Άρθρο 30
Πρόγραμμα Εθελοντικής Διαδημοτικής Κινητικότητας

1. Επιτρέπεται η μετάταξη μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου υπαλλήλων των ΟΤΑ α΄ βαθμού, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος,
των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε
κενές ή συνιστώμενες, με την πράξη μετάταξης, θέσεις αντίστοιχου κλάδου ή
ειδικότητας άλλων ΟΤΑ α΄ βαθμού, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, των
Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Για τη μετάταξη εκδίδεται ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν υποβολής
αιτιολογημένων αιτημάτων των φορέων υποδοχής, στα οποία θα βεβαιώνεται η ύπαρξη
των αναγκαίων πιστώσεων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων προς
μετάταξη, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία
μετάταξης.
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
στις Διευθύνσεις Διοικητικού των φορέων προέλευσης, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έκδοση της ανακοίνωσης.
Οι ανωτέρω Διευθύνσεις εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών συντάσσουν πίνακες
συνδρομής κριτηρίων σε ειδικό λογισμικό του ΑΣΕΠ, τους οποίους αποστέλλουν στους
φορείς υποδοχής και στο Α.Σ.Ε.Π.
Το Α.Σ.Ε.Π. εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, κατ΄ αναλογική εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α’28), ως ισχύει, συντάσσει Ενιαίο
Πίνακα Κατάταξης και Διάθεσης, με βάση τους πίνακες συνδρομής κριτηρίων, τη
μοριοδότηση και τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων, τον οποίο αποστέλλει στο
Υπουργείο Εσωτερικών.
Το Υπουργείο Εσωτερικών αποστέλλει αμελλητί τον πίνακα στους φορείς προέλευσης
και υποδοχής.
Για την ολοκλήρωση της μετάταξης απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου προς
διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης. Η γνώμη του αρμοδίου προς διορισμό
οργάνου του φορέα προέλευσης αποστέλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από
τη λήψη του πίνακα του προηγουμένου εδαφίου, στο φορέα υποδοχής και στον οικείο
Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης του φορέα υποδοχής, με κοινοποίηση στο
Υπουργείο Εσωτερικών. Εάν εντός της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών δεν εκδοθεί
σύμφωνη ή αρνητική γνώμη, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του φορέα προέλευσης για
την ολοκλήρωση της μετάταξης.
Η απόφαση για τη μετάταξη εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του
φορέα υποδοχής, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήψη ή την κατά
τεκμήριο έκδοση της σύμφωνης γνώμης του φορέα προέλευσης. Η απόφαση δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με μέριμνα του οικείου Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2. Το προσωπικό που μετατάσσεται βάσει του παρόντος άρθρου τίθεται σε
διαθεσιμότητα χρονικής διάρκειας ενός μηνός, αρχομένης από την ημερομηνία
δημοσίευσης της σχετικής πράξης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Η διαθεσιμότητα παύει αυτοδικαίως με την πάροδο του μηνός και προς τούτο
εκδίδεται αμελλητί σχετική διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου
του φορέα υποδοχής.
Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, η μισθοδοσία του προσωπικού βαρύνει το
φορέα προέλευσης και μετά το πέρας της διαθεσιμότητας βαρύνει το φορέα υποδοχής.

Το προσωπικό αυτό, μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, δεν δύναται να
χαρακτηρισθεί ως πλεονάζον και να τεθεί εκ νέου, άνευ αιτήσεώς του, σε καθεστώς
κινητικότητας ή διαθεσιμότητας.

3. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 74 του ν. 3584/2007 (Α’143) αναστέλλεται για
χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

4. Οι ανωτέρω μετατάξεις εξαιρούνται των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 68 του
ν. 4002/2011 (Α’180), ως ισχύει.

5. Οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν.3870/2010 (Α’ 138) δεν ισχύουν για τις
μετατάξεις του παρόντος άρθρου.

6. Οι μετατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργούνται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
γενικής ή ειδικής διάταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 31
Ρυθμίσεις σχετικά με τη Δημόσια Περιουσία

1. Στο άρθρο 11 ν.2971/2001 (Α’ 285) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής :
«3. Η διατήρηση και παραχώρηση της χρήσης των τεχνικών έργων της παραγράφου 1
στα οποία έχουν προστεθεί, ως οργανικό σύνολο, έργα για τα οποία δεν υφίσταται
άδεια της αρμόδιας Αρχής, μπορεί να γίνει με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, έναντι ανταλλάγματος, το οποίο καθορίζεται
με την ίδια απόφαση, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Υποβολή από το παραχωρησιούχο προς την οικεία Κτηματική Υπηρεσία Τεχνικού
Φακέλου, θεωρημένου από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφέρειας,
στον οποίο περιλαμβάνεται διάγραμμα αποτύπωσης των υφιστάμενων έργων και τεχνική
έκθεση για τη στατική ικανότητά και λειτουργικότητά τους.
β. Υποβολή από το παραχωρησιούχο προς την οικεία Κτηματική Υπηρεσία θεωρημένου
αντιγράφου της, κατά το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 170545/2013 (Β’ 2425) Κοινής
Υπουργικής Απόφασης, υποβληθείσας δήλωσης υπαγωγής του έργου στις Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του άρθρου 8 παρ.3 ν.4014/2011.
γ. Υποβολή από τον παραχωρησιούχο, εντός δύο μηνών από την έκδοση της πράξης
παραχώρησης, αιτήματος νομιμοποίησης των μη καλυπτόμενων από άδεια έργων,
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27.
Η απόφαση παραχώρησης ανακαλείται, αζημίως για το Δημόσιο, σε περίπτωση μη
υπαγωγής του έργου σε καθεστώς Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων λόγω μη
συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων ή μη υποβολής, εντός της τασσόμενης
προθεσμίας των δύο μηνών, αίτησης νομιμοποίησης των έργων ή μη έκδοσης απόφασης
νομιμοποίησης, λόγω μη συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων.»

2. Στο άρθρο 14 του ν. 2971/2001 προστίθεται παράγραφος 12 ως ακολούθως:
«12. α. Επιτρέπεται η παραχώρηση, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, του
δικαιώματος χρήσης αιγιαλού κοινόχρηστης παραλίας θαλασσίου χώρου και πυθμένα
για την εκτέλεση έργων δικτύων τηλεπικοινωνιών, ενέργειας, ύδρευσης, αποχέτευσης
και βιολογικών καθαρισμών, ακόμα και στην περίπτωση που στους ανωτέρω
κοινόχρηστους χώρους υφίστανται έργα χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής.
β. Στην υποβαλλόμενη τεχνική μελέτη του προς κατασκευή έργου πρέπει να
περιγράφεται αναλυτικά και η διαδικασία τυχόν απαιτούμενης αποκατάστασής του,
στην περίπτωση που τα υφιστάμενα παράνομα έργα δεν νομιμοποιηθούν και κριθούν
κατεδαφιστέα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.».

Άρθρο 32
Ρυθμίσεις σχετικά με την εφαρμογή του ν. 4182/2013

1. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 4182/2013 καταργείται.

2. Το άρθρο 3 του ν. 4182/2013 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Άρθρο 3
Αποδοχή περιουσιών υπέρ του Δημοσίου
1. Τις περιουσίες υπέρ του Δημοσίου αποδέχεται ή αποποιείται ο Υπουργός
Οικονομικών. Όταν έχει προηγηθεί εκκαθάριση, η σχετική απόφαση εκδίδεται μετά
την υποβολή της έκθεσης του εκκαθαριστή ή του προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. ή του
προξένου, στις περιπτώσεις που η εκκαθάριση ενεργείται από τα όργανα αυτά.
Περίληψη της πράξης αποδοχής ή αποποίησης, που περιλαμβάνει κατά το δυνατόν
λεπτομερή και ακριβή περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων, δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη αποδοχής επέχει, μετά τη δημοσίευση της, θέση
κληρονομητηρίου υπέρ του Δημοσίου κατά τις διατάξεις 1956, 1962 και 1963 ΑΚ. Η
μεταβίβαση των κινητών περιουσιακών στοιχείων επέρχεται αυτοδικαίως με την
έκδοση της πράξης αποδοχής και των ακινήτων με τη μεταγραφή της κατ` άρθρο 1192
του Αστικού Κώδικα.
2. Το Δημόσιο δεν μπορεί να αποποιηθεί κληρονομία η οποία έχει επαχθεί σε αυτό
εξ αδιαθέτου.
3. Το Δημόσιο θεωρείται ότι αποδέχεται πάντα την κληρονομία με το ευεργέτημα της
απογραφής, μη περιοριζόμενο σε προθεσμία για σύνταξη απογραφής και μη στερούμενο
σε καμιά περίπτωση των πλεονεκτημάτων του εξ απογραφής κληρονόμου.
4. Δωρεές εν ζωή περιουσιών που αποτελούνται αποκλειστικά από κινητά πράγματα
συνιστώνται και με ιδιωτικό έγγραφο ή και χωρίς έγγραφο, αν τα κινητά αυτά
παραδόθηκαν στο Δημόσιο.
5. Το Δημόσιο δεν υποχρεώνεται σε παροχή ασφαλείας για εκτέλεση τασσόμενου σε
περιουσία όρου, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που απαιτείται κατά τις
κείμενες διατάξεις η παροχή ασφαλείας.
6. Κληροδοσίες υπέρ κοινωφελών σκοπών που εκτελούνται από τον κληρονόμο ή
κληροδόχο ή πρόσωπα άλλα εκτός από το Δημόσιο ή καταλείπονται σε κοινωφελή
ιδρύματα, ανακοινώνονται από τον βεβαρημένο στο Υπουργείο Οικονομικών εντός
τριών (3) μηνών από την αποδοχή της κληρονομίας και εκκαθαρίζονται σύμφωνα με
τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.».

3. Στην περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 4182/2013, τίθεται
κόμμα μετά τη λέξη «αποκατασταθεί» και προστίθεται η φράση «καθώς και όσοι έχουν
τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση».

4. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 24 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για όλα
τα θέματα που σχετίζονται με διαχείριση ακινήτων περιουσιών η αρμόδια αρχή
μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της Κτηματικής
Υπηρεσίας που βρίσκεται το ακίνητο.»

5. α. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 4182/2013 αντικαθίστανται από
μία νέα παράγραφο ως εξής: «1. Η εκποίηση ακινήτων διενεργείται από την Εταιρεία
Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε. (Β’ 2779) με εφαρμογή των διατάξεων που τη
διέπουν, ύστερα από εντολή του Υπουργού Οικονομικών, η δε εκμίσθωσή τους από την
αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία εφαρμοζόμενων των διατάξεων των παραγράφων 8, 9 και
10 του άρθρου 24. Για τα θέματα ανοικοδόμησης ή ουσιώδους ανακατασκευής ακινήτων
της περιουσίας εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 42.».
β. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4182/2013 αναριθμούνται σε
παραγράφους 2 και 3 αντίστοιχα.

6. Στην αρχή της παραγράφου 2 του άρθρου 37 οι λέξεις «Αν δεν προκύπτει το
αρμόδιο Υπουργείο» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Αν το αρμόδιο εκ του σκοπού
Υπουργείο δεν δύναται να αναλάβει την υλοποίηση του έργου».

7. Στο άρθρο 38 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα χορήγησης οικονομικών βοηθημάτων και βραβείων.».

8. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 45 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αν το
αρμόδιο εκ του σκοπού Υπουργείο δεν δύναται να αναλάβει την υλοποίηση του έργου
ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 37.».

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 58 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Για την εκποίηση
κινητών και ακινήτων και για την εκμίσθωση ακινήτων των ιδρυμάτων εφαρμόζονται
ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 42 του παρόντος
Κώδικα.»

10. Στο τέλος του άρθρου 58 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Για τις
συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 2
του άρθρου 48.».

11. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 59 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο
προϋπολογισμός και ο απολογισμός των εσόδων και εξόδων των ιδρυμάτων, καθώς και
ισολογισμός τους συντάσσονται με βάση τις ρυθμίσεις του προεδρικού διατάγματος
της παραγράφου 2 του άρθρου 73.».

Άρθρο 33
Ρυθμίσεις για τις ΑΕΕΑΠ και τροποποίηση διατάξεων του ν.3091/2002, του ν.2065/1992 και του ν.2778/1999

1. Στο άρθρο 15 του ν.3091/2002 (Α’ 330), όπου γίνεται αναφορά στις διατάξεις
των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 51Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.,
ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151 Α`), αντικαθίσταται από 1.1.2014 με αναφορά στις διατάξεις
του άρθρου 65 του ν.4172/2013.

2. α. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ.2 του άρθρου 15 του ν 3091/2002
διαγράφονται οι λέξεις : «ή που εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις της
παρούσας περίπτωσης αποκλειστικά ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των
λειτουργικών τους αναγκών» και προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Επίσης, εταιρείες για τα ακίνητα που εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές εταιρείες του
α.ν. 89/1967 (Α’ 132) αποκλειστικά για την εγκατάσταση των γραφείων τους ή
αποθηκών τους. »
β. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2010.».

3. Η περίπτωση ζ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν.3091/2002 αντικαθίσταται
ως εξής:
«ζ) Ασφαλιστικά ταμεία ή οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, εταιρείες συλλογικών
επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη
περιουσία (ΑΕΕΑΠ), οι οποίες συνιστούν εταιρείες συλλογικών επενδύσεων σε
ακίνητη περιουσία, καθώς και θυγατρικές αυτών εταιρείες του άρθρου 22 παρ. 3
περ. δ’ και ε’ του ν. 2778/1999, που εποπτεύονται, από αρχή της χώρας της
καταστατικής τους έδρας, εκτός αυτών των οποίων η καταστατική έδρα βρίσκεται σε
μη συνεργάσιμα κράτη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για τα κράτη αυτά του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.»
4. α. Στο τέταρτο από το τέλος εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν.
3091/2002, μετά τη λέξη «κατέχουν» προστίθενται οι λέξεις «ή διαχειρίζονται» και
μετά τις λέξεις «εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» προστίθενται οι
λέξεις «εταιρείες διαχείρισης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών επί κεφαλαίων
και αμοιβαίων κεφαλαίων,»
β. Στο τρίτο από το τέλος εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν.
3091/2002, όπως ισχύει, οι λέξεις «ανήκει σε» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«κατέχει ή διαχειρίζεται».

5. Στο τέλος της περίπτωσης ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν.3091/2002,
όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση στ’, ως εξής:
«στ) Ανώνυμες εταιρείες, με ανώνυμες ή ονομαστικές μετοχές, εφόσον το σύνολο των
μετοχών τους καταλήγει σε εταιρείες, οι μετοχές των οποίων βρίσκονται σε
διαπραγμάτευση σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά.»

6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 15 του ν.3091/2002, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Εξαιρούνται από την υποχρέωση της παραγράφου 1 εταιρείες που έχουν την έδρα
τους, σύμφωνα με το καταστατικό τους, σε τρίτη χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και συντρέχουν οι αναφερόμενες στην παράγραφο 3 υπό στοιχεία α’, β’ και γ’
περιπτώσεις, εφόσον η καταστατική τους έδρα δεν βρίσκεται σε κράτη μη
συνεργάσιμα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για τα κράτη αυτά του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος.»

7. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 2065/1992 προστίθεται νέο
εδάφιο ως εξής:
«Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση αναπροσαρμογής της προηγούμενης
παραγράφου και οι ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.»

8. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του ν. ν. 2778/1999 προστίθεται νέο
εδάφιο ως εξής:
«Κατά τον υπολογισμό του παραπάνω φόρου δε λαμβάνονται υπόψη τα ακίνητα που
κατέχουν άμεσα ή έμμεσα θυγατρικές των ΑΕΕΑΠ, εταιρείες του άρθρου 22 παρ. 3
περ. δ’ και ε’ του παρόντος νόμου, εφόσον αυτά αναγράφονται διακεκριμένα στις
καταστάσεις επενδύσεων τους.»

9. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 και στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του
άρθρου 31 του ν.2778/1999 διαγράφονται αντίστοιχα οι λέξεις «των άρθρων 12 και
54» και «των άρθρων 113 και 116».

10. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 31 του ν.2778/1999
διαγράφονται οι λέξεις «της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31» «που
κυρώθηκε με το ν.2238/1994 (Α’ 151).».

Άρθρο 34
Οργανωτικά θέματα Ε.Ε.Ε.Π.

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του ν.3229/2004 (Α 38), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών συγκροτείται από εννέα
μέλη, που διορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών και είναι πρόσωπα
αναγνωρισμένου κύρους, διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την
επαγγελματική τους ικανότητα και διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα της
αρμοδιότητας που τους ανατίθεται. Η θητεία του Προέδρου και των υπόλοιπων μελών
της Ε.Ε.Ε.Π. είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται για μία μόνο φορά. Ο
Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από
γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Η σύνθεση των μελών της
Ε.Ε.Ε.Π. πλην του Προέδρου, ανανεώνεται κατά το ήμισυ ανά διετία. Με την απόφαση
διορισμού της Ε.Ε.Ε.Π. που εκδίδεται για πρώτη φορά καθορίζονται τα μέλη για τα
οποία η θητεία είναι διετής. Τα μέλη της Ε.Ε.Ε.Π., οι σύζυγοί τους και οι
συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, απαγορεύεται να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη
διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι ή
μελετητές σε επιχείρηση που αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα των
τεχνικών-ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων. Τα ανωτέρω αποτελούν κώλυμα διορισμού
ή λόγο παύσης μέλους της Ε.Ε.Ε.Π.. Επίσης, τα μέλη της Ε.Ε.Ε.Π. απαγορεύεται για
το χρονικό διάστημα της θητείας τους και πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της να
παρέχουν, με οποιονδήποτε τρόπο, υπηρεσία με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε
έννομη σχέση, σε ελεγχόμενο από την Ε.Ε.Ε.Π. φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Με απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών, παύει η θητεία των μελών της Ε.Ε.Ε.Π. που παραβαίνουν
τις διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων και τους επιβάλλεται πρόστιμο, ίσο με το
δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών που έλαβαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
3Α. Κατά τη διάρκεια της θητείας των μελών της Ε.Ε.Ε.Π. αναστέλλεται η άσκηση
οποιουδήποτε δημόσιου λειτουργήματος, καθώς και η κατ’ επάγγελμα άσκηση
καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε νομικά πρόσωπα
του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, η άσκηση καθηκόντων
μέλους διδακτικού προσωπικού Α.Ε.Ι. και η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.
Ο διορισμός μέλους το οποίο απουσίασε αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές
συνεδριάσεις της Επιτροπής ανακαλείται αυτοδικαίως και για το υπόλοιπο της
θητείας του διορίζεται νέο μέλος
3Β. Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και κατά
τη διάρκεια της θητείας του δεν επιτρέπεται να ασκεί άλλο επάγγελμα ή
λειτούργημα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, που ορίζεται εκ των εννέα ως άνω μελών
από τον Υπουργό Οικονομικών, εκπροσωπεί την Επιτροπή δικαστικώς και εξωδίκως. Ο
Πρόεδρος έχει τη γενική αρμοδιότητα και εποπτεία της λειτουργίας της Επιτροπής
και προεδρεύει της Επιτροπής την οποία συγκαλεί όποτε είναι αναγκαίο και
τουλάχιστον δύο φορές κάθε μήνα για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της
αρμοδιότητάς της. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος
ορίζει και τον τόπο και την ώρα της συνεδρίασης. Οι αποζημιούμενες συνεδριάσεις
δεν επιτρέπεται να υπερβούν, κατά μέσο όρο ετησίως, τις δύο εβδομαδιαίως.
Συνεδριάσεις πέραν των παραπάνω ορίων δεν αποζημιώνονται. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών μπορεί να τροποποιείται ο αριθμός των αποζημιούμενων
συνεδριάσεων αυτών και να καθορίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης, ως
προς την κατανομή κατ’ έτος ή άλλα θέματα. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής
δεν θίγονται οι διατάξεις της 58245/1701/2011 (ΥΟΔΔ 464) Απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών.
3Γ. Από τις αναστολές, τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις της παραγράφου
αυτής εξαιρείται η συμμετοχή στην Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου της παραγράφου 3Α του
άρθρου 28 του ν.4002/2011 (Α’ 180).».

2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του ν.3229/2004
(Α΄ 38), μετά οι λέξεις «και Ν.Π.Ι.Δ» αντικαθίστανται από τις λέξεις «,Ν.Π.Ι.Δ.,
Ο.Τ.Α., καθώς και δικηγόροι που υπηρετούν σε αυτά με σχέση έμμισθης εντολής».

3. Η παράγραφος 12 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14) καταργείται.

4. Στο τέλος της περίπτωσης α’ της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του ν.4141/2013
81) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι δικηγόροι που υπηρετούν στην Ε.Ε.Ε.Π. με σχέση έμμισθης εντολής
προσλαμβάνονται μετά από δημόσια ανακοίνωση και επιλογή, η οποία διενεργείται
από τριμελή επιτροπή που ορίζεται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.».

5. Το άρθρο 27 του ν. 4002/2011 τροποποιείται ως εξής:
α. Το περιεχόμενο του άρθρου 27 αναριθμείται σε παρ. 1.
β. Προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Κατά τη διαδικασία έκδοσης διοικητικών πράξεων σε εφαρμογή της κάθε είδους
κείμενης νομοθεσίας, η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί, με απόφασή της, να ορίζει τα
δικαιολογητικά που είναι δυνατόν να αντικατασταθούν με υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο τρόπος και το είδος του ελέγχου
της ακρίβειας του περιεχομένου των δηλώσεων αυτών.»

6. Στο άρθρο 28 του ν. 4002/2011 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Η Ε.Ε.Ε.Π., με απόφασή της, μπορεί να αναθέτει την υποστήριξη και
διεκπεραίωση δικαστικών και εξωδικαστικών υποθέσεων ή/και τη παροχή συμβουλών
και γνωμοδοτήσεων σε εξειδικευμένους δικηγόρους στον Άρειο Πάγο, των οποίων η
αμοιβή συμφωνείται κατά υπόθεση ή ομάδα υποθέσεων, κατά γνωμοδότηση.».

7. α. Μετά το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης δδ’ της περίπτωσης β’ της
παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν.4002/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για το
υπηρεσιακό και ελεγκτικό της έργο και μέχρι την απόκτηση ιδίων μεταφορικών
μέσων, η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να χρησιμοποιεί μέσα δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης κατά
δωρεάν παραχώρηση της χρήσης, εφόσον επιβαρύνεται αποκλειστικά και μόνο με το
κόστος των καυσίμων».
β. Στην παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 προστίθεται περίπτωση ιδ ως εξής:

«ιδ. Τα θέματα του χρόνου λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνο εντός του έτους
και του ωραρίου, καθώς και ο τρόπος και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των με κάθε
σχέση απασχολουμένων ή συνεργαζομένων με τις επιχειρήσεις καζίνο.».
8. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 2α και 3 του άρθρου 40 του ν.4002/2011 από την
ημερομηνία ισχύος τους, εφαρμόζονται σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών τυχερών
παιγνίων.

9. α. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν.2206/1994 (Α’
62), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Από την έναρξη ισχύος της παραγράφου 2 του
άρθρου 92 του ν. 4182/2013 (Α’ 185), τα θέματα που καθορίζονται με τις αποφάσεις
αυτές ρυθμίζονται ή/και τροποποιούνται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., κατά την κρίση
της».
β. Η παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2206/1994 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Με απόφαση
του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και Δημόσιας Τάξης ρυθμίζονται τα θέματα
σχετικά με κάθε αναγκαίο έλεγχο τήρησης της δημόσιας τάξης.».
γ. Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία ισχύος του νόμου αυτού,
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2206/1994, εξακολουθούν να
ισχύουν μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων της
παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν.4002/2011 ή της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του
ν. 4002/2011. Η υπ’ αριθ. 1036/22.06.1995 (Β’ 549) απόφαση των Υπουργών
Τουρισμού και Δημόσιας Τάξης συνεχίζει να ισχύει σχετικά με τη ρύθμιση θεμάτων
ελέγχου τήρησης της δημόσιας τάξης, έως ότου τροποποιηθεί η αντικατασταθεί
σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του ν. 2206/1994, όπως τροποποιείται με
το νόμο αυτό.
δ. Οι παράγραφοι 12, 13, 14 και 15 του άρθρου 3 του ν.2206/1994 καταργούνται από
1.01.2014.

10. Η ισχύς της διάταξης της παρ. 17 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 παρατείνεται
για διάστημα έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κατά παρέκκλιση
της παρ. 16 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54).

Άρθρο 35
Θέματα εποπτείας και ελέγχου τυχερών παιγνίων

1. Στο ενδέκατο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3Α του άρθρου 28 του
ν.4002/2011 (Α 180) μετά τις λέξεις «συλλογικών οργάνων» τίθενται οι λέξεις
«οργάνων, ομάδων εργασίας και επιτροπών» και μετά τις λέξεις «ιδιωτικού δικαίου»
προστίθενται οι λέξεις «και της ιδιωτικής οικονομίας και δεν διαχειρίζεται
δημόσια χρήματα.».

2. Στο δέκατο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3Α του άρθρου 28 του
ν.4002/2011 μετά τις λέξεις «Η Επιτροπή ελέγχου» προστίθενται οι λέξεις «έχει
δικό της ΑΦΜ και».

3. Το δέκατο τέταρτο και δέκατο πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παραγράφου
3Α του άρθρου 28 του ν.4002/2011 αντικαθίστανται από εδάφια ως εξής:
«Ο προϋπολογισμός και οι δαπάνες εκτελούνται με απόφαση της Επιτροπής από τις
υπηρεσίες της Ε.Ε.Ε.Π., οι οποίες τηρούν διακριτούς λογιστικούς και τραπεζικούς
λογαριασμούς, εφόσον η Επιτροπή δεν έχει αυτόνομη οικονομική και λογιστική
υποστήριξη. Οι συμβάσεις της Επιτροπής δεν είναι δημόσιες συμβάσεις και
αποφασίζονται και συνάπτονται από αυτήν, εφόσον υφίσταται σχετική πίστωση στον
προϋπολογισμό της, εκτελούνται δε για λογαριασμό της από τις υπηρεσίες της
Ε.Ε.Ε.Π., εφόσον η Επιτροπή δεν διαθέτει δική της αντίστοιχη υποδομή. Η
Επιτροπή, όταν χρησιμοποιεί υπηρεσίες της Ε.Ε.Ε.Π., καταβάλλει σε αυτήν το
κόστος των υπηρεσιών αυτών».»

4. Στο τέλος της περίπτωσης ε’ της παρ. 3Α του άρθρου 28 του ν. 4002/2011
προστίθενται εδάφια ως εξής: «Στην Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου μπορούν να
συμμετέχουν μέλη διδακτικού προσωπικού Α.Ε.I. πλήρους απασχόλησης, που δεν
προέρχονται από την Ε.Ε.Ε.Π.. Τα μέλη αυτά της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου,
απαγορεύεται για το χρονικό διάστημα της θητείας τους και πέντε (5) έτη μετά τη
λήξη της να παρέχουν, με οποιονδήποτε τρόπο, υπηρεσία με έμμισθη εντολή ή με
οποιαδήποτε έννομη σχέση, στην ΟΠΑΠ Α.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,
παύει η θητεία των μελών της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου που παραβαίνουν τις
διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων και τους επιβάλλεται πρόστιμο, ίσο με το
δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών που έλαβαν κατά τη διάρκεια της θητείας
τους.».

5. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν.4141/2013 (Α’ 81), προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Από τον πρώτο προϋπολογισμό της Επιτροπής, καλύπτονται ενδεχόμενες δαπάνες από
την ημερομηνία ορισμού της Επιτροπής, σύμφωνα με τα παραπάνω.».

6. Η εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) για όσους
εμπίπτουν στο άρθρο 53 του ν. 4002/2011, αναστέλλεται για μεταβατικό διάστημα
από την έναρξη ισχύος του άρθρου 106 του ν. 4209/2013 (Α’ 253), μη θιγομένης της
εφαρμογής λοιπών φορολογικών διατάξεων. Για το ίδιο χρονικό διάστημα η φορολογία
των παικτών εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη
ισχύος του άρθρου 106 του ν. 4209/2013.

Άρθρο 36
Θέματα οικοδομικών συνεταιρισμών

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 17 του ν. 1667/1986 (Α’ 196) αντικαθίσταται ως
εξής: «4. Οι συνεταιρισμοί φαρμακοποιών διέπονται και από την ισχύουσα για
αυτούς νομοθεσία.».

2. Το έκτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1667/1986 (Α’ 196),
αντικαθίσταται ως εξής: «Κατά της πράξης του Ειρηνοδίκη και εντός προθεσμίας
τριάντα (30) ημερών, αφότου έλαβαν γνώση της δημοσίευσης της πράξης, τα όργανα
διοίκησης του συνεταιρισμού και οποιοσδήποτε υφίσταται βλάβη ή τίθενται σε
κίνδυνο τα έννομα συμφέροντά του, μπορεί να ασκήσει ανακοπή, η οποία εισάγεται
στο Ειρηνοδικείο της έδρας του συνεταιρισμού και δικάζεται με τη διαδικασία της
εκούσιας δικαιοδοσίας.».

3. Στην παράγραφο 14 του άρθρου 39 του ν. 4030/2011 (Α’ 249), προστίθεται εδάφιο
ως εξής: «Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως των οικοδομικών συνεταιρισμών στην
εναρμόνιση των καταστατικών τους εντός της ως άνω προθεσμίας, ο συνεταιρισμός
διαλύεται αυτοδικαίως. Η διάλυση αναγνωρίζεται με πράξη του Ειρηνοδίκη, μετά από
αίτηση των οργάνων διοίκησης του συνεταιρισμού και οποιοσδήποτε υφίσταται βλάβη
ή τίθενται σε κίνδυνο ή της εποπτεύουσας αρχής τα έννομα συμφέροντά του και τα
αποτελέσματά της ανατρέχουν στο χρόνο παρόδου της προθεσμίας εναρμόνισης του
καταστατικού. Η πράξη του ειρηνοδίκη καταχωρείται στο μητρώο της παρ. 3 του
άρθρου 1 του ν. 1667/1987 (Α’ 196) και κοινοποιείται άμεσα στο Υπουργείο
Οικονομικών. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται αναλόγως το τρίτο εδάφιο της παρ. 6
του άρθρου 1 του ν. 1667/1987.».

4. Η προθεσμία της παρ. 14 του άρθρου 39 του ν. 4030/2011, παρατείνεται από τότε
που έληξε για 12 μήνες. Αιτήσεις που έγιναν μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας
πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, θεωρούνται εμπρόθεσμες. Αν έχει ήδη
εκδοθεί σχετική πράξη του Ειρηνοδίκη, τα όργανα διοίκησης του συνεταιρισμού και
οποιοσδήποτε υφίσταται βλάβη ή τίθενται σε κίνδυνο τα έννομα συμφέροντά του,
μπορεί να υποβάλει αρμοδίως όμοια αίτηση στο Ειρηνοδικείο.

Άρθρο 37
Ρυθμίσεις καταβολής αποδοχών

1. α. Η περίπτωση ii της παραγράφου 1.δ του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α΄
65) αντικαθίσταται ως εξής:
«ii) Ως προς τα νομικά πρόσωπα: για όσο διάστημα παρατηρείται παρέκκλιση από τη
διαδικασία πληρωμής μέσω ΕΑΠ, αναστέλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η
επιχορήγηση ή απόδοση πόρων ή οποιασδήποτε μορφής ενίσχυση από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό. Στην περίπτωση των ΟΤΑ, επέρχεται παρακράτηση μέρους ή συνόλου
από το ποσό των δικαιούμενων πόρων (ΚΑΠ-επιχορηγήσεις) καθώς και αναστολή
εγκρίσεων πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου και Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου.
Επιπροσθέτως, για τις ΔΕΚΟ και τα ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005, καθώς
και για τα ΝΠΔΔ, για όσο διάστημα παρατηρείται η ανωτέρω παρέκκλιση, επιπλέον
των ανωτέρω, αναστέλλεται η καταβολή των αμοιβών των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου. Η επί δίμηνο μη συμμόρφωση και η εξακολούθηση παρέκκλισης από τη
διαδικασία πληρωμής μέσω ΕΑΠ που διαπιστώνεται από τον αρμόδιο κάθε φορά φορέα
επιφέρει την αυτοδίκαιη παύση της θητείας των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου.
β. Προστίθεται περίπτωση iii στο 1.δ του άρθρου δεύτερου του ν.3845/2010 (Α΄
65), σύμφωνα με την οποία:
«iii) Ειδικά για όσους φορείς υπάγονται για πρώτη φορά στην υποχρέωση απογραφής
του πάσης φύσεως προσωπικού τους, αναστέλλονται οι κυρώσεις της περίπτωσης ii
της παραγράφου ιδ του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010, όπως ισχύει, για χρονικό
διάστημα τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών ένταξής
τους στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.».

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 2685/1999 (Α΄ 35) προστίθεται
νέο εδάφιο ως εξής:
«Για το προσωπικό των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) οι
μετακινήσεις πραγματοποιούνται μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του
εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου.».

3. α. Η παράγραφος 4 του άρθρου 61 του ν. 2218/1994 (Α’ 90), όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Το Κέντρο στεγάζεται σε κτίριο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.),
που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Πλούτωνος στη
Θεσσαλονίκη και επιχορηγείται από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, για δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού του και για λειτουργικές εν
γένει δαπάνες αυτού χωρίς του περαιτέρω ενίσχυση του προϋπολογισμού της από τον
κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και από τον τακτικό προϋπολογισμό των Υπουργείων
Εσωτερικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, και από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
ή κάθε άλλο αρμόδιο φορέα για την εκτέλεση εξειδικευμένων προγραμμάτων.».
β. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.1.2013.

Άρθρο 38
Ρυθμίσεις σχετικά με ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. και ορκωτούς εκτιμητές

1. Επί των προσώπων που διετέλεσαν Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Πρόεδροι και μέλη του
Δ.Σ. των θυγατρικών της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου
16 του ν. 4038/2012 από την 1.1.2010 μέχρι και τη λύση τους και τον διορισμό των
εκκαθαριστών, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 115 του ν. 2238/1994
(Α’ 151), όπως ισχύουν, και οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις νόμων, που προβλέπουν
προσωπική και αλληλέγγυο ευθύνη φυσικών προσώπων με νομικά πρόσωπα ή προσωπική
κράτηση ή άλλα μέτρα διοικητικού καταναγκασμού για τη μη καταβολή από τις
ανωτέρω εταιρίες πάσης φύσεως χρεών, φόρων, τελών, εισφορών, δασμών,
προσαυξήσεων και προστίμων προς το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένων των
οφειλόμενων στο Ι.Κ.Α. και σε όλους εν γένει τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,
ανεξαρτήτως του χρόνου που αυτά βεβαιώθηκαν ή κατέστησαν απαιτητά. Πράξεις και
μέτρα καταλογισμού και αναγκαστικής είσπραξης που έχουν τυχόν ασκηθεί
καταργούνται. Τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρούσης δεν διώκονται ποινικά
για αδικήματα, των οποίων η αντικειμενική υπόσταση συνίσταται στη μη καταβολή
από τις ανωτέρω εταιρίες των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΙΚΑ και όλων εν
γένει των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ανεξαρτήτως του χρόνου που αυτές
κατέστησαν απαιτητές, καθώς και στη μη καταβολή των πάσης φύσεως χρεών, φόρων,
τελών, εισφορών, δασμών, προσαυξήσεων και προστίμων προς το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ.
ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης αυτών. Το αξιόποινο των ανωτέρω αδικημάτων των
εν λόγω προσώπων εξαλείφεται και παύει η ποινική δίωξη.

2. Το άρθρο 8 του ν. 4173/2013 (Α’ 165) τροποποιείται από τότε που ίσχυσε, ως
εξής:
«Στην περίπτωση δ της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν.4173/2013 διαγράφονται οι
λέξεις «πριν από την υποβολή του για έγκριση στη Γενική Συνέλευση».»

3. Στο άρθρο 4Α της υπ’ αριθ. Οικ. 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού
στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1414), από τότε που ίσχυσε,
προστίθενται παράγραφος 7, ως εξής:
«7. α. Ο ειδικός διαχειριστής υπέχει αστική, ποινική ή άλλη ευθύνη έναντι του
Δημοσίου για κάθε ζημιά, την οποία προξένησε σε αυτό από δόλο ή βαρεία αμέλεια
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του στο πλαίσιο της ειδικής διαχείρισης.
β. Ο ειδικός διαχειριστής δεν υπέχει, αστική, ποινική ή άλλη ευθύνη, έναντι
τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις που αφορούν στην ειδική διαχείριση. Για τις
πράξεις ή παραλείψεις του, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του έχουν
ανατεθεί, ενάγεται και ενέχεται σε αποζημίωση το Δημόσιο. Οι εκκρεμείς δίκες
συνεχίζονται με παθητικώς νομιμοποιούμενο το Δημόσιο.».

4. Στο τέλος του άρθρου πρώτου του ν.1822/1988 (Α’ 272), όπως αντικαταστάθηκε με
την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν.3066/2002 (Α’ 252), προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Η εποπτεία της εταιρίας ασκείται από τον Υπουργό Οικονομικών, καταργούμενης
κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης που ρυθμίζει διαφορετικά το ίδιο θέμα.».

5. Η παράγραφος Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), τροποποιείται ως
εξής:
α. Η υποπαράγραφος Γ2 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013,
τροποποιείται ως εξής:
αα) Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Για την εγγραφή
στο μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις περί
απασχόλησης συνταξιούχου σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 3863/2010 και να
προσκομίζονται τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.».
ββ) Η υποπερίπτωση γ της περίπτωσης 2 διαγράφεται.
γγ) Η υποπερίπτωση ε της περίπτωσης 2 αντικαθίσταται ως εξής: «ε. Βεβαίωση με
υπογραφή και σφραγίδα πιστοποιημένου εκτιμητή ή δελτία παροχής υπηρεσιών με
αιτιολογία την εκπόνηση εκτιμήσεων ή εκθέσεις εκτίμησης υπογεγραμμένες από τον
ενδιαφερόμενο κατά τα τελευταία δύο έτη.».
δδ) Στο τέλος του στοιχείου αα της υποπερίπτωσης στ της περίπτωσης 2
προστίθενται λέξεις ως εξής: «ή από εκτιμητικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό με
διεθνή ή ευρωπαϊκή αναγνώριση».
β. Η υποπαράγραφος Γ3 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013,
τροποποιείται ως εξής:
α) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στην Αρμόδια Διοικητική Αρχή,
συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά των υποπεριπτώσεων α΄, β’, δ’ και ε΄ της
περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Γ.2. του παρόντος νόμου.»
β) Η υποπερίπτωση β’ της περίπτωσης 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Δύο εκπρόσωποι διεθνώς αναγνωρισμένων εκτιμητικών οργανισμών που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών μετά από πρόταση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής.».
γγ) Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 3 διαγράφονται οι λέξεις «και τα θέματα των
εξετάσεων».
γ. Οι περιπτώσεις β’ έως και στ’ της υποπαραγράφου Γ4 της παραγράφου Γ του
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, αντικαθίστανται ως εξής:
«β) μηχανολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
γ) επιχειρήσεις και άυλα αγαθά
δ) Κινητά κάθε είδους.».
δ. Στην υποπαράγραφο Γ7 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, οι
λέξεις «στο άρθρο 41» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στην υποπαράγραφο Γ8».

Άρθρο 39
Διαπίστευση των Κ.Τ.Ε.Ο.

1. Το σημείο ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του ν. 2963/2001 (Α΄268), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ. Διαπίστευση του Κ.Τ.Ε.Ο. ως προς τον περιοδικό και εκούσιο τεχνικό έλεγχο
από την αυτοτελή λειτουργική μονάδα «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης – Ε.ΣΥ.Δ.» του
ν.π.ι.δ. «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας – Ε.Σ.Υ.Π.» ή άλλο ισότιμο φορέα
διαπίστευσης κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ ISO/IEC 17020.».

2. Τα σημεία η, θ και ι του άρθρου 37 του ν. 2963/2001 (Α΄268), όπως ισχύει,
καταργούνται.

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 37 του ν. 2963/2001, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Τα Δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο. διαπιστεύονται ως προς τον περιοδικό και εκούσιο τεχνικό
έλεγχο από την αυτοτελή λειτουργική μονάδα «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης –
Ε.ΣΥ.Δ.» του ν.π.ι.δ. «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας – Ε.Σ.Υ.Π.» ή άλλο
ισότιμο φορέα διαπίστευσης κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020.»

4. Στο τέλος του άρθρου 37 του ν.2963/2001, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος
5, ως εξής:
«5. Η παραπάνω διαπίστευση τόσο των Ιδιωτικών όσο και των Δημόσιων Κ.Τ.Ε.Ο. θα
πρέπει να έχει συντελεστεί το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του
παρόντος. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος τα Κ.Τ.Ε.Ο.
απαγορεύεται να διενεργούν Τεχνικούς Ελέγχους και να εκδίδουν Δελτία Τεχνικού
Ελέγχου μέχρι την διαπίστευση τους. Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος, είναι
δυνατή η έκδοση άδειας λειτουργίας Ιδιωτικού Κ.Τ.Ε.Ο. και πριν τη Διαπίστευση
του, εφόσον κατά την έκδοση της, έχει υποβάλλει αίτηση για Διαπίστευση στον
αρμόδιο φορέα. Στην περίπτωση αυτή το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης υποβάλλεται
υποχρεωτικά στην αρμόδια Υπηρεσία έκδοσης της άδειας λειτουργίας, το αργότερο
εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της, άλλως η άδεια λειτουργίας παύει να
ισχύει αυτοδικαίως.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 40
Συμπλήρωση διατάξεων στο πρώτο κεφάλαιο του ν.4174/2013

1. Στο άρθρο 1 του ν. 4174/2013 διαγράφεται η λέξη «βεβαίωσης».

2. Το άρθρο 2 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.Οι διατάξεις του Κώδικα ισχύουν για τα εξής δημόσια έσοδα:
α. Φόρο Εισοδήματος
β. Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
γ. Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
δ. Φόρο Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά
Παίγνια
ε. Φόρους, τέλη, εισφορές ή χρηματικές κυρώσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα
του Κώδικα και κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση για τη βεβαίωση
ή είσπραξη των οποίων, κατά την έναρξη ισχύος του Κώδικα, εφαρμόζονται ανάλογα
οι αντίστοιχες διατάξεις των φορολογιών των περιπτώσεων α’ και β’.
στ. Χρηματικές κυρώσεις και τόκους, οι οποίοι προβλέπονται από τον Κώδικα.»

3. Στην περίπτωση δ’ του άρθρου 3 του ν. 4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις
«ανεξαρτήτως νομικής προσωπικότητας».

4. Στο άρθρο 3 του ν. 4174/2013 προστίθεται περίπτωση ε’ ως εξής και
αναριθμούνται οι περιπτώσεις ε’, στ’, ζ’ και η’ σε στ’, ζ’, η’ και θ’:
«ε) ως «νόμιμη προθεσμία καταβολής» νοείται: το χρονικό διάστημα εντός του
οποίου καταβάλλονται οι φόροι και τα πρόστιμα, όπως προβλέπεται στο νόμο που
επιβάλλει την αντίστοιχη φορολογία και στις διατάξεις του Κώδικα και μετά την
παρέλευση του οποίου οι φόροι και τα πρόστιμα καθίστανται ληξιπρόθεσμα·»

5. O τίτλος του άρθρου 4 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων, ανάθεση καθηκόντων και εξουσιοδότηση υπογραφής».

6. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 4 του ν. 4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις «τα
οποία δεν μπορούν να μεταβιβάσουν περαιτέρω τις αρμοδιότητες της παρούσας
παραγράφου» και στο τέλος της ίδιας παραγράφου προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Eπίσης, δύναται, με απόφασή του, να εξουσιοδοτεί ιεραρχικά υφιστάμενό του
όργανο να υπογράφει, με εντολή του, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς
του.»

7. Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 4 του ν. 4174/2013 μετά τη λέξη
«αρμοδιότητας» διαγράφεται η λέξη «και» και μετά από τη λέξη «καθήκοντος»
προστίθενται οι λέξεις «και εξουσιοδότηση υπογραφής».

8. Το άρθρο 5 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η κοινοποίηση πράξεων που εκδίδει, σύμφωνα με τον Κώδικα, η Φορολογική
Διοίκηση προς φορολογούμενο ή άλλο πρόσωπο, γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς.
2. Εάν η πράξη αφορά φυσικό πρόσωπο, η κοινοποίηση συντελείται εφόσον:
α) κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 3979/2011 ή
στο λογαριασμό του εν λόγω προσώπου ή του νομίμου αντιπροσώπου του ή του
φορολογικού εκπροσώπου του στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης,
την οποία ακολουθεί ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου του,
β) αποσταλεί με συστημένη επιστολή στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδρομική
διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης του εν λόγω προσώπου, ή
γ) επιδοθεί στο εν λόγω πρόσωπο, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας, μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επίδοση με άλλον τρόπο. Η κοινοποίηση
σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, κατά το προηγούμενο εδάφιο,
θεωρείται νόμιμη, εφόσον γίνει στην τελευταία δηλωθείσα στη Φορολογική Διοίκηση
διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης του εν λόγω προσώπου.
3. Εάν η πράξη αφορά νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, η κοινοποίηση συντελείται
εφόσον:
α) κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 3979/2011 ή
στο λογαριασμό του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας ή του νομίμου
εκπροσώπου ή του φορολογικού εκπροσώπου τους στο πληροφοριακό σύστημα της
Φορολογικής Διοίκησης, την οποία ακολουθεί ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ή
β) παραδοθεί στην έδρα ή εγκατάσταση του νομικού προσώπου ή της νομικής
οντότητας στην Ελλάδα, με υπογεγραμμένη απόδειξη παραλαβής από υπάλληλο ή νόμιμο
εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, ή
γ) αποσταλεί με συστημένη επιστολή στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδρομική
διεύθυνση της έδρας ή της εγκατάστασης του νομικού προσώπου ή της νομικής
οντότητας, ή
δ) επιδοθεί κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, μόνο εφόσον
δεν είναι δυνατή η επίδοση με άλλον τρόπο. Η κοινοποίηση σύμφωνα με τον Κώδικα
Διοικητικής Δικονομίας κατά το προηγούμενο εδάφιο, θεωρείται νόμιμη, εφόσον
γίνει στην τελευταία δηλωθείσα στη Φορολογική Διοίκηση διεύθυνση της έδρας ή της
εγκατάστασης του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας ή της κατοικίας του
τελευταίου δηλωθέντα στη Φορολογική Διοίκηση νόμιμου ή φορολογικού εκπροσώπου. Η
νομιμότητα της κοινοποίησης δεν θίγεται στην περίπτωση παραίτησης των προσώπων
του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον κατά το χρόνο της κοινοποίησης, δεν είχε
γνωστοποιηθεί στη φορολογική διοίκηση ο διορισμός νέου νομίμου ή φορολογικού
εκπροσώπου.
4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα έγγραφα που έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα ή
πράξεις προσδιορισμού φόρου του άρθρου 32 του παρόντος Κώδικα, μπορούν να
κοινοποιούνται με απλή επιστολή.
5. Πράξη που αποστέλλεται με συστημένη επιστολή θεωρείται ότι έχει νομίμως
κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα αποστολής,
εάν η ταχυδρομική διεύθυνση του παραλήπτη κατά τα ανωτέρω βρίσκεται στην Ελλάδα.
Σε περίπτωση που η ταχυδρομική διεύθυνση είναι εκτός Ελλάδας, η πράξη θεωρείται
ότι έχει κοινοποιηθεί νομίμως μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την
ημέρα αποστολής της συστημένης επιστολής. Σε περίπτωση που η επιστολή δεν
παραδοθεί και δεν κοινοποιηθεί στο φορολογούμενο ή στον εκπρόσωπό του για
οποιοδήποτε λόγο, η Φορολογική Διοίκηση ζητά από την ταχυδρομική υπηρεσία την
επιστροφή αυτής με συνοδευτικό κείμενο, στο οποίο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες
πληροφορίες: α) η ημερομηνία, κατά την οποία η συστημένη επιστολή προσκομίσθηκε
και παρουσιάστηκε στην ως άνω διεύθυνση και β) ο λόγος για τη μη κοινοποίηση ή
τη μη βεβαίωση της κοινοποίησης. Η Φορολογική Διοίκηση μεριμνά, προκειμένου
αντίγραφο της συστημένης επιστολής να βρίσκεται στη διάθεση της αρμόδιας
υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης και να μπορεί αυτή να παραδοθεί στο
φορολογούμενο ή εκπρόσωπό του οποιαδήποτε στιγμή και αδαπάνως.
6. Στις περιπτώσεις της ηλεκτρονικής κοινοποίησης στο λογαριασμό φυσικού,
νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α)
των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος, η πράξη θεωρείται ότι έχει νομίμως
κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δέκα ημερών από την ανάρτησή της στο λογαριασμό
του προσώπου το οποίο αφορά η επίδοση και την ηλεκτρονική ειδοποίηση του στην
δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, εφόσον δεν προκύπτει
προγενέστερος χρόνος παραλαβής της. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
καθορίζονται όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής
κοινοποίησης και ιδίως τα σχετικά με την επικαιροποίηση των στοιχείων
ηλεκτρονικής επικοινωνίας των φορολογουμένων, το σημείο ανάρτησης στο λογαριασμό
της κοινοποιούμενης πράξης, ο τρόπος πιστοποίησης των ηλεκτρονικών ιχνών
παραλαβής, η δημιουργία πιστοποιητικού παραλαβής και τα στοιχεία της
ηλεκτρονικής ειδοποίησης.
7. Εάν κανένας από τους τρόπους κοινοποίησης που ορίζονται στις παραγράφους 2
και 3 δεν μπορεί να λάβει χώρα, τότε κοινοποίηση πράξης η οποία αφορά τη
φορολογία ακινήτων, είναι δυνατόν να συντελεσθεί με επίδοση στον ίδιο ή σε
οποιοδήποτε ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει έννομη σχέση με τον κύριο ή
επικαρπωτή του ακινήτου και είναι παρόν στο ακίνητο, ή με θυροκόλληση της πράξης
στο ακίνητο.»

9. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 4174/2013 οι λέξεις «απαιτούνται για την
εφαρμογή του Κώδικα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «υποβάλλει ο
φορολογούμενος».

Άρθρο 41
Τροποποιήσεις στο δεύτερο κεφάλαιο του ν.4174/2013

1. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 10 του ν. 4174/2013 μετά τις λέξεις «πρόσωπο
που πρόκειται» προστίθενται οι λέξεις: «να ασκήσει δραστηριότητες
επιχειρηματικού περιεχομένου ή».

2. Στην τρίτη παράγραφο του άρθρου 10 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται η λέξη
«δέκα» από τη λέξη «δεκατεσσάρων» και ο αριθμός «(10)» από τον αριθμό «(14)».

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 4174/2013
αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ορίζονται το είδος, η διάρκεια, το ύψος της
εγγύησης και το περιεχόμενο της έκθεσης».

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 10 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, υποχρεούται να
ενημερώνει εγγράφως τη Φορολογική Διοίκηση εντός δέκα (10) ημερών για μεταβολές
στην επωνυμία, το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση κατοικίας ή τη διεύθυνση των
επαγγελματικών εγκαταστάσεων, την έδρα, το αντικείμενο της δραστηριότητας, τη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες που
παρασχέθηκαν κατά το χρόνο της εγγραφής. Ο φορολογούμενος δεν μπορεί να
επικαλείται έναντι της Φορολογικής Διοίκησης τις μεταβολές του προηγούμενου
εδαφίου, μέχρι το χρόνο ενημέρωσής της. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
καθορίζονται ο τρόπος ενημέρωσης και η έναρξη της παραπάνω προθεσμίας κατά
περίπτωση.».

5. Στην πέμπτη παράγραφο του άρθρου 10 του ν. 4174/2013 οι λέξεις «σύμφωνα με
την παράγραφο 3 του άρθρου 11» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του άρθρου
αυτού».

Άρθρο 42
Συμπλήρωση διατάξεων στο τρίτο κεφάλαιο του ν. 4174/2013

Ο τίτλος του τρίτου κεφαλαίου του ν. 4174/2013 αναδιατυπώνεται ως «Αποδεικτικό
ενημερότητας» και το άρθρο 12 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αποδεικτικό ενημερότητας και βεβαίωση οφειλής
1. Ο φορολογούμενος δύναται να ζητήσει αποδεικτικό ενημερότητας ισχύος μέχρι και
δύο μηνών για την πραγματοποίηση πράξεων και συναλλαγών που ρητά ορίζονται.
2. Η Φορολογική Διοίκηση χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας, μόνο εφόσον ο
φορολογούμενος δεν έχει οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση από οποιαδήποτε αιτία
και έχει υποβάλει τις απαιτούμενες φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων πέντε
ετών.
3. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να μη χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας εάν ο
φορολογούμενος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε άλλη αρχή του Δημόσιου Τομέα. Με
απόφαση του Γενικού Γραμματέα ορίζεται η διαδικασία που ακολουθούν οι ανωτέρω
αρχές για να ενημερώνουν τη Φορολογική Διοίκηση σχετικά με φορολογουμένους που
έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς αυτές, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για
την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
4. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στις παραγράφους 2 και 3, σε περίπτωση που ο
φορολογούμενος έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών ή έχει οφειλές μη
ληξιπρόθεσμες ή σε αναστολή, δύναται να εκδοθεί αποδεικτικό ενημερότητας
περιορισμένης ισχύος, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον έναν μήνα. Η
Φορολογική Διοίκηση και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης
ορίζει υποχρεωτικά όρο παρακράτησης στις περιπτώσεις που το αποδεικτικό
ενημερότητας εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση
εμπραγμάτου δικαιώματος επ΄ αυτού από επαχθή αιτία. Το παρακρατούμενο ποσό
λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα ρύθμισης
οφειλών.
5. Οι πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες προσκομίζεται αποδεικτικό
ενημερότητας, οι τυχόν εξαιρέσεις από την υποχρέωση προσκόμισής του, οι οφειλές
που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγησή του, οι φορολογικές δηλώσεις που
απαιτείται να έχουν υποβληθεί για την έκδοση του αποδεικτικού, ο τύπος του, το
περιεχόμενο, η διάρκεια ισχύος, τα ποσοστά παρακράτησης, τα τυχόν άλλα πρόσωπα
τα οποία δύνανται να ζητούν και να λαμβάνουν το αποδεικτικό, τα όργανα έκδοσής
του και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής ορίζονται με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα.
6. Αν ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση
ακινήτου και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 για τη
χορήγησή του, ούτε συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμψηφισμού, εκδίδεται από την
αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσία, βεβαίωση οφειλής
προς το Δημόσιο, η οποία κατατίθεται αντί του αποδεικτικού ενημερότητας στην
υπηρεσία ή τον οργανισμό πληρωμής ή κατατίθεται για τη μεταβίβαση ακινήτου. Με
βάση τη βεβαίωση αυτή αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό ή το προϊόν του τιμήματος
και μέχρι του ύψους της οφειλής, στην εκδούσα τη βεβαίωση υπηρεσία.
7. Οι προϋποθέσεις χορήγησης βεβαίωσης οφειλής, οι οφειλές που λαμβάνονται υπόψη
για τη χορήγησή του, τα όργανα έκδοσης, ο τύπος, το περιεχόμενο, η διάρκεια
ισχύος και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής ορίζονται με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα.
8. Σε ειδικές περιπτώσεις διασφάλισης σοβαρών συμφερόντων του Δημοσίου ή
περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής, μπορεί με
γραπτή συναίνεση του Γενικού Γραμματέα να μην χορηγηθεί αποδεικτικό
ενημερότητας, ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού. Με
απόφαση του Γενικού Γραμματέα ορίζονται περιπτώσεις διασφάλισης δημοσίου
συμφέροντος και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου
αυτής.»

Άρθρο 43
Συμπλήρωση διατάξεων στο τέταρτο κεφάλαιο του ν.4174/2013

1. Στην περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 4174/2013 μετά τη λέξη
«ετών» προστίθενται οι λέξεις «από τη λήξη του αντίστοιχου φορολογικού έτους».

2. Στο άρθρο 13 του ν. 4174/2013 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την
εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».

3. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 η λέξη «παραλαβή»
αντικαθίσταται από τη λέξη « κοινοποίηση».

4. Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις
«συμπεριλαμβανομένων πελατολογίων και καταλόγων προμηθευτών» και η λέξη
«παραλαβή» αντικαθίσταται από την λέξη « κοινοποίηση».

5. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 προστίθενται παράγραφοι 3
και 4 ως εξής:
«3. Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε
νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα, καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο άρθρο
41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών
στοιχείων, προμηθευτών και πελατών, για τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά
στοιχεία αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στο
διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης
αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα). Οι καταστάσεις του προηγούμενου εδαφίου
αφορούν φορολογικά στοιχεία που σχετίζονται αποκλειστικά με την επαγγελματική
εξυπηρέτηση καθώς και την εκπλήρωση του σκοπού των προσώπων του προηγούμενου
εδαφίου.
4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται ο χρόνος υποβολής των
καταστάσεων, ο τρόπος, η διαδικασία, η έκταση εφαρμογής, το όριο της αξίας των
στοιχείων, ο τρόπος επιβεβαίωσης και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την εφαρμογή της
προηγούμενης παραγράφου.»

6. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 μετά τη
λέξη «Διοίκησης» προστίθενται οι λέξεις «και μέλη του κυρίου προσωπικού του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους».

7. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 προστίθεται περίπτωση ζ’ ως
εξής:
«ζ) σε διαζευγμένους ή συζύγους σε διάσταση για τον καθορισμό διατροφής κατόπιν
εισαγγελικής παραγγελίας, για τα στοιχεία που αναγράφονται ρητά σε αυτήν».

8. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013
διαγράφεται.

Άρθρο 44
Συμπλήρωση διατάξεων στο πέμπτο κεφάλαιο του ν. 4174/2013

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 4174/2013 προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής
ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της
Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης με όλες τις συνέπειες περί
εκπρόθεσμης δήλωσης».

2. Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 4174/2013 η λέξη
«παραρτήματα» αντικαθίσταται από τις λέξεις «συνοδευτικά έγγραφα» και
προστίθεται περίπτωση δ’ ως εξής: «δ) ο τρόπος με τον οποίο αυτή θα
υπογράφεται».

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 4174/2013
διαγράφεται.

4. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 20 του ν.4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις: «
του φορολογητέου εισοδήματος για το οποίο» και αντικαθίστανται από τις λέξεις «
της φορολογητέας ύλης για την οποία».

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν. 4174/2013 αντικαθίστανται οι λέξεις
«του φορολογητέου εισοδήματος για το οποίο» με τις λέξεις «της φορολογητέας ύλης
για την οποία».

6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Ομοίως μπορεί να διατυπωθεί επιφύλαξη σε ό,τι αφορά το χαρακτηρισμό της
φορολογητέας ύλης και την υπαγωγή της σε άλλη φορολογία, σε άλλη κατηγορία, σε
μειωμένο φορολογικό συντελεστή, ή σε σχέση με τυχόν εφαρμοστέες εκπτώσεις και
απαλλαγές.».

7. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν.4174/2013 μετά τη
λέξη «υποβλήθηκε» προστίθεται η λέξη «εμπρόθεσμα.»

8. Στο άρθρο 20 του ν. 4174/2013 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την
εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 45
Συμπλήρωση διατάξεων στο έκτο κεφάλαιο του ν.4174/2013

1. Στις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν.4174/2013,
όπου συναντάται η λέξη «ετησίως» αντικαθίσταται από τη φράση « ανά φορολογικό
έτος».

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν.4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις
«πενήντα (50) ημερών» και αντικαθίστανται από τις λέξεις «τεσσάρων (4) μηνών».

3. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν.4174/2013 προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Τα υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποβάλλουν Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών για
κάθε φορολογικό έτος, εφόσον δεν εμπίπτουν στις εξαιρετικές περιπτώσεις α’ και
β’ της παραγράφου 2 του παρόντος».

4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 21 του ν.4174/2013 μετά τη λέξη
« συναλλαγών» η λέξη «και» και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου
21 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζεται κύκλος εργασιών, με βάση τον οποίο οι
υπόχρεοι εξαιρούνται από την υποχρέωση τήρησης φακέλου τεκμηρίωσης, η μέθοδος
υπολογισμού του κύκλου εργασιών, καθώς και να προβλέπεται απλοποιημένη
διαδικασία για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις».

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν.4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις
«συνδεδεμένες επιχειρήσεις» και «συνδεδεμένες εταιρείες» και αντικαθίστανται από
τις λέξεις « συνδεδεμένα πρόσωπα».

6. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 του ν.4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις
«συνδεδεμένες επιχειρήσεις» και αντικαθίστανται από τις λέξεις «συνδεδεμένα
πρόσωπα».

Άρθρο 46
Συμπλήρωση διατάξεων στο έβδομο κεφάλαιο του ν.4174/2013

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν.4174/2013 μετά τη λέξη « εγκαταστάσεις»
προστίθενται οι λέξεις « και μέσα μεταφοράς» και μετά τη λέξη «διαδικασίες»
διαγράφονται οι λέξεις «που ορίζει η νομοθεσία και χρησιμοποιώντας μεθόδους, οι
οποίες» και αντικαθίστανται από τις λέξεις «και χρησιμοποιώντας μεθόδους που».

2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν.4174/2013 και μετά τη
λέξη « έλεγχος» διαγράφονται οι λέξεις «της δήλωσης» και προστίθενται οι λέξεις
« εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων»

3. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν.4174/2013 μετά τη λέξη
« Διοίκηση» προστίθενται οι λέξεις «δύναται να».

4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν.4174/2013 προστίθεται εδάφιο
ως εξής: «. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται με απόφασή του να ορίζει λεπτομέρειες
για την εφαρμογή της παρούσης περίπτωσης.».

5. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν.4174/2013 προστίθεται
παράγραφος 4 ως εξής:
«Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου συντάσσεται έκθεση κατάσχεσης, η
οποία υπογράφεται από το όργανο της Φορολογικής Διοίκησης που ενεργεί την
κατάσχεση και τον ίδιο το φορολογούμενο ή τον παρόντα κατά τη διενέργεια της
κατάσχεσης υπάλληλο ή εκπρόσωπό του ή λογιστή του, ή, στην περίπτωση των νομικών
προσώπων και οντοτήτων, εκτός των ανωτέρω προσώπων, από οποιοδήποτε εταίρο ή
οποιοδήποτε μέλος της διοίκησης τους ή φορολογικό εκπρόσωπό τους. Αντίγραφο της
έκθεσης κατάσχεσης παραδίδεται στο φορολογούμενο ή στα πρόσωπα του προηγούμενου
εδαφίου. Σε περίπτωση άρνησης των παραπάνω προσώπων να υπογράψουν, η έκθεση
θυροκολλείται. Ο φορολογούμενος δικαιούται να λάβει αντίγραφα ή φωτοτυπίες των
κατασχεθέντων με δαπάνες του. Για την κατάσχεση βιβλίων, εγγράφων και λοιπών
στοιχείων τρίτου φορολογούμενου δεν απαιτείται επίδοση της έκθεσης κατάσχεσης σε
αυτόν.».

6. Το άρθρο 25 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο οριζόμενος από τη Φορολογική Διοίκηση, για τη διενέργεια του φορολογικού
ελέγχου, υπάλληλος φέρει έγγραφη εντολή διενέργειας επιτόπιου φορολογικού
ελέγχου, η οποία έχει εκδοθεί από το Γενικό Γραμματέα, και η οποία περιλαμβάνει
τουλάχιστον τα εξής:
α) τον αριθμό και την ημερομηνία της εντολής,
β) το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου, στον οποίο έχει ανατεθεί ο φορολογικός
έλεγχος,
γ) το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον αριθμό φορολογικού
μητρώου του φορολογούμενου, αν αυτός έχει αποδοθεί στο φορολογούμενο,
δ) τη φορολογική περίοδο και το είδος φορολογίας που αφορά ο φορολογικός
έλεγχος,
ε) τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου, και
στ) τον χαρακτηρισμό «πλήρης» ή «μερικός» έλεγχος, κατά περίπτωση.
Η εντολή διενέργειας φορολογικού ελέγχου δεν δημοσιεύεται.
2. Ο οριζόμενος από τη Φορολογική Διοίκηση, για τη διενέργεια του φορολογικού
ελέγχου, υπάλληλος πρέπει να επιδεικνύει το δελτίο ταυτότητάς του και την εντολή
φορολογικού ελέγχου πριν την έναρξη του φορολογικού ελέγχου.
3. Ο επιτόπιος φορολογικός έλεγχος διενεργείται στις εγκαταστάσεις του
φορολογούμενου κατά το επίσημο ωράριο εργασίας της Φορολογικής Διοίκησης και
μπορεί να παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωσή του. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται
να διενεργεί επιτόπιο φορολογικό έλεγχο και εκτός του επίσημου ωραρίου εργασίας
εφόσον απαιτείται από το είδος των δραστηριοτήτων του φορολογούμενου. Στην
περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνεται ειδική μνεία στην εντολή φορολογικού
ελέγχου. Η είσοδος στην κατοικία του φορολογούμενου επιτρέπεται μόνο με εντολή
του αρμόδιου Εισαγγελέα, εκτός εάν αυτή έχει δηλωθεί από το φορολογούμενο και ως
χώρος άσκησης επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στην τελευταία
περίπτωση η πρόσβαση αφορά μόνο τους χώρους, στους οποίους ασκείται η
επαγγελματική δραστηριότητα.
4. Η διάρκεια του επιτόπιου φορολογικού ελέγχου που προβλέπεται στην παράγραφο
1, δύναται να παραταθεί άπαξ κατά έξι (6) μήνες. Περαιτέρω παράταση μέχρι έξι
(6) ακόμη μήνες είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
5. Η Φορολογική Διοίκηση έχει δικαίωμα επανελέγχου φορολογικής περιόδου για την
οποία έχει ήδη διενεργηθεί πλήρης έλεγχος, μόνον εάν προκύψουν νέα στοιχεία, τα
οποία επηρεάζουν τον υπολογισμό της φορολογικής οφειλής. Ως «νέο στοιχείο»
νοείται κάθε στοιχείο, το οποίο δεν θα μπορούσε να είναι γνωστό στη Φορολογική
Διοίκηση κατά τον αρχικό φορολογικό έλεγχο.
6. Ο φορολογούμενος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως και να διευκολύνει το
έργο του οριζόμενου για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου υπαλλήλου της
Φορολογικής Διοίκησης. Ο οριζόμενος υπάλληλος δεν δύναται να μετακινεί βιβλία
και στοιχεία ή έγγραφα που έχουν τεθεί στη διάθεσή του σε άλλο τόπο, εκτός εάν ο
φορολογούμενος αδυνατεί να παράσχει αμέσως αληθή και ακριβή αντίγραφα, όπως
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 24. Σε αυτή την περίπτωση, τα έγγραφα
και στοιχεία είναι δυνατό να απομακρυνθούν από τις εγκαταστάσεις έναντι
απόδειξης παραλαβής και επιστρέφονται στο φορολογούμενο εντός δέκα (10) ημερών
από την παραλαβή. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται ανάλογα τα αναφερόμενα στο
άρθρο 24 παράγραφος 4 του παρόντος.
7. Ο αρμόδιος υπάλληλος της Φορολογικής Διοίκησης μπορεί, οποτεδήποτε, εφόσον το
κρίνει απαραίτητο, να ζητήσει τη συνδρομή των οργάνων της Ελληνικής Αστυνομίας
για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου και τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας
υποχρεούνται να παρέχουν αυτή τη συνδρομή, κατά το χρόνο και στον τόπο που
ζητείται.»

7. Το άρθρο 26 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Φορολογική Διοίκηση επιλέγει τις προς έλεγχο υποθέσεις με βάση κριτήρια
ανάλυσης κινδύνου, ή εξαιρετικά με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από
το Γενικό Γραμματέα, και δεν δημοσιοποιούνται.».

8. Στο πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 28 του ν. 4174/2013 η λέξη
«γνωστοποιεί» αντικαθίσταται από τη λέξη «κοινοποιεί», και μετά τη λέξη «φόρου»
διαγράφονται οι λέξεις «εφόσον προκύπτει διαφοροποίηση της φορολογικής οφειλής
σε σχέση με τις δηλώσεις που έχει υποβάλλει ο φορολογούμενος».

9. Στο τρίτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 28 του ν. 4174/2013 μετά τη
λέξη « διατυπώσει» προστίθεται η λέξη « εγγράφως», διαγράφεται η λέξη «παραλαβή»
και αντικαθίσταται με τη λέξη « κοινοποίηση».

Άρθρο 47
Συμπλήρωση διατάξεων στο όγδοο κεφάλαιο του ν.4174/2013

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 30 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Πράξη προσδιορισμού φόρου είναι η πράξη, με την οποία καθορίζεται το ποσό
της φορολογικής οφειλής ή απαίτησης του φορολογουμένου για μια ή περισσότερες
φορολογικές περιόδους, ή για ένα ή περισσότερα φορολογικά έτη ή διαχειριστικές
περιόδους ή για μια οι περισσότερες φορολογικές υποθέσεις. Με την πράξη
προσδιορισμού φόρου συνιστάται και βεβαιώνεται η φορολογική οφειλή ή απαίτηση
του φορολογούμενου. Η πράξη αυτή καταχωρίζεται ως εισπρακτέο ή επιστρεπτέο ποσό
στα βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
καθορίζονται τα βιβλία, στα οποία γίνεται η καταχώριση, το περιεχόμενο, η
διαδικασία και οι εξαιρέσεις από αυτή, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για
την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».

2. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 32 του ν.4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις:
«δεν συνιστά άμεσα και πράξη προσδιορισμού φόρου» και αντικαθίστανται από τις
λέξεις «δεν συνιστά άμεσο προσδιορισμό φόρο, ενώ διαγράφονται και οι λέξεις «
την οποία κοινοποιεί στο φορολογούμενο».

3. Το άρθρο 33 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περιπτώσεις που ο φορολογούμενος, παρά την υποχρέωσή του να υποβάλει
φορολογική δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, δεν
υποβάλει φορολογική δήλωση, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να εκδώσει πράξη
εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου ορίζοντας τη φορολογητέα ύλη, με βάση κάθε
στοιχείο και πληροφορία που έχει στη διάθεσή της και αφορούν ιδίως το επίπεδο
διαβίωσης του φορολογουμένου, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής
δραστηριότητάς του ή ομοειδείς επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες.
Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να εκδίδει απόφαση σχετικά με τον τρόπο
προσδιορισμού της κατ’ εκτίμηση φορολογητέας ύλης και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου Εάν, μετά την έκδοση της πράξης
αυτής, ο φορολογούμενος υποβάλλει φορολογική δήλωση, η πράξη αυτή παύει να
ισχύει αυτοδικαίως.».

4. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 34 του ν.4174/2013 και μετά τις λέξεις «25 του»
προστίθεται η λέξη «Κώδικα» και στο τέλος του άρθρου 34 προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να προβεί σε έκδοση πράξης διορθωτικού
προσδιορισμού φόρου και στην περίπτωση κατά την οποία δεν υποβλήθηκε δήλωση από
το φορολογούμενο και δεν έχει εκδοθεί πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου.».

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 του ν.4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις
«οικείου φορολογικού » και μετά τη λέξη έτους προστίθενται οι λέξεις « εντός του
οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης».

6. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του ν.4174/2013 μετά τη λέξη
«υποβάλλει» προστίθενται οι λέξεις « αρχική ή» και στην περίπτωση γ’
διαγράφονται οι λέξεις «η οποία δεν προσβάλλεται με ένδικο βοήθημα η μέσο» και
μετά τη λέξη «απόφασης» προστίθενται οι λέξεις «επί της ενδικοφανούς προσφυγής ή
την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης».

7. Ο τίτλος του άρθρου 37 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Έκδοση και κοινοποίηση πράξης προσδιορισμού φόρου».

8. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 37 του ν.4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις «
και κοινοποιείται στο πρόσωπο στο οποίο αφορά ο προσδιορισμός φόρου» καθώς και η
λέξη «τουλάχιστον» .

9. Στο άρθρο 37 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται η περίπτωση ι’ ως εξής:
«ι) τυχόν αλληλεγγύως υπεύθυνα πρόσωπα» και προστίθεται περίπτωση κ’ ως εξής:
«λοιπές πληροφορίες».

10. Στο άρθρο 37 του ν.4174/2013 και μετά τη λέξη « πληροφορίες» προστίθεται
εδάφιο ως εξής: «Η πράξη προσδιορισμού φόρου κοινοποιείται στο πρόσωπο στο οποίο
αφορά ο προσδιορισμός φόρου».

11. Το άρθρο 38 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.Κατά τον προσδιορισμό φόρου, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αγνοεί κάθε
τεχνητή διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων που αποβλέπει σε αποφυγή της φορολόγησης
και οδηγεί σε φορολογικό πλεονέκτημα. Οι εν λόγω διευθετήσεις αντιμετωπίζονται,
για φορολογικούς σκοπούς, με βάση τα χαρακτηριστικά της οικονομικής τους
υπόστασης.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως «διευθέτηση» νοείται κάθε συναλλαγή,
δράση, πράξη, συμφωνία, επιχορήγηση, συνεννόηση, υπόσχεση, δέσμευση ή γεγονός .
Μια διευθέτηση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα στάδια ή μέρη.
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων είναι
τεχνητή εφόσον στερείται οικονομικής ή εμπορικής ουσίας. Για τον καθορισμό του
τεχνητού ή μη χαρακτήρα μιας διευθέτησης ή σειράς διευθετήσεων, η Φορολογική
Διοίκηση εξετάζει εάν αυτές αφορούν μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες
καταστάσεις:
α) ο νομικός χαρακτηρισμός των μεμονωμένων σταδίων από τα οποία αποτελείται μια
διευθέτηση είναι ασυμβίβαστος με τη νομική υπόσταση της διευθέτησης στο σύνολό
της•
β) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων εφαρμόζεται κατά τρόπο που δεν συνάδει με
μια συνήθη επιχειρηματική συμπεριφορά•
γ) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων περιλαμβάνει στοιχεία που έχουν ως
αποτέλεσμα την αλληλοαντιστάθμιση ή την αλληλοακύρωσή τους•
δ) η σύναψη συναλλαγών είναι κυκλικού χαρακτήρα•
ε) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων οδηγεί σε σημαντικό φορολογικό πλεονέκτημα
αλλά αυτό δεν αντανακλάται στους επιχειρηματικούς κινδύνους, τους οποίους
αναλαμβάνει ο φορολογούμενος ή στις ταμειακές ροές του•
στ) το αναμενόμενο περιθώριο κέρδους πριν από το φόρο είναι σημαντικό σε
σύγκριση με το ύψος του αναμενόμενου φορολογικού πλεονεκτήματος.
4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο στόχος μιας διευθέτησης ή σειράς
διευθετήσεων συνίσταται στην αποφυγή της φορολόγησης, εφόσον, ανεξαρτήτως από
τις υποκειμενικές προθέσεις του φορολογούμενου αντίκειται στο αντικείμενο, στο
πνεύμα και στο σκοπό των φορολογικών διατάξεων που θα ίσχυαν σε άλλη περίπτωση.
5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ένας δεδομένος στόχος πρέπει να θεωρείται
κρίσιμος, εφόσον οιοσδήποτε άλλος στόχος που αποδίδεται ή θα μπορούσε να
αποδοθεί στη διευθέτηση ή στη σειρά διευθετήσεων φαίνεται αμελητέος,
λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων της υπόθεσης.
6. Για να καθοριστεί εάν η διευθέτηση ή η σειρά διευθετήσεων έχει οδηγήσει σε
φορολογικό πλεονέκτημα με την έννοια της παραγράφου 1, η Φορολογική Διοίκηση
συγκρίνει το ύψος του οφειλόμενου φόρου από το φορολογούμενο, λαμβάνοντας υπόψη
την εν λόγω διευθέτηση, με το ποσό που θα όφειλε ο ίδιος φορολογούμενος υπό τις
ίδιες συνθήκες, εν απουσία της εν λόγω διευθέτησης.».

Άρθρο 48
Συμπλήρωση διατάξεων στο ένατο κεφάλαιο του ν.4174/2013

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 40 του ν.4174/2013 μετά τη λέξη «εκτέλεσης»
προστίθενται οι λέξεις «και της λήψης διασφαλιστικών μέτρων».

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 40 του ν.4174/2013 η λέξη «η είσπραξη»
αντικαθίσταται από τις λέξεις « Οι διαδικασίες είσπραξης» και οι λέξεις «μπορεί
να ανατεθεί» αντικαθίστανται με τις λέξεις «μπορούν να ανατεθούν».

3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 40 του ν.4174/2013 οι λέξεις «και της κατάθεσης
αγωγής καταδολίευσης» αντικαθίστανται με τις λέξεις «της άσκησης αγωγής
διάρρηξης»

4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν.4174/2013 μετά τη λέξη
«διορθωτικού» προστίθενται οι λέξεις « ή εκτιμώμενου» και στο δεύτερο εδάφιο
διαγράφονται οι λέξεις «εκτιμώμενου προσδιορισμού ή» .

5. Στο άρθρο 42 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: « Η αξίωση για επιστροφή
φόρου, ο οποίος καταβλήθηκε αχρεώστητα παραγράφεται κατά το χρόνο που
παραγράφεται το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης
προσδιορισμού φόρου, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 36 του Κώδικα
αναφορικά με την αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση από την οποία πηγάζει η αξίωση
προς επιστροφή».

6. Στο άρθρο 42 του ν.4174/2013 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5.Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορούν να ορίζονται οι λεπτομέρειες για την
εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

7. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 προστίθεται
μετά τη λέξη «πριν» οι λέξεις «ή μετά» και προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορούν να ορίζονται οι λεπτομέρειες για
την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».

8. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 45 του ν.4174/2013 διαγράφονται από την περίπτωση
β’ οι λέξεις « που κοινοποιείται στο φορολογούμενο» και από την στ’ οι λέξεις «
όπως κοινοποιείται στο φορολογούμενο» και προστίθεται περίπτωση η’ ως εξής:
«η) σε περίπτωση ενδικοφανούς προσφυγής, η απόφαση της Υπηρεσίας Εσωτερικής
Επανεξέτασης.».

9. Το άρθρο 46 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η Φορολογική Διοίκηση, προκειμένου να διασφαλίζει την είσπραξη φόρων, μπορεί
σε επείγουσες περιπτώσεις ή για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος για την
είσπραξη των φόρων, να προβαίνει με βάση τον εκτελεστό τίτλο του άρθρου 45 του
Κώδικα πριν τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της οφειλής και χωρίς δικαστική
απόφαση στην επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης κινητών, ακινήτων, εμπραγμάτων
δικαιωμάτων σε αυτά, απαιτήσεων και γενικά όλων των περιουσιακών στοιχείων του
οφειλέτη του Δημοσίου είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε στα χέρια τρίτου. Η
συντηρητική κατάσχεση τρέπεται αυτοδίκαια σε αναγκαστική με την πάροδο της
νόμιμης προθεσμίας καταβολής της οφειλής και έχει τις συνέπειες της αναγκαστικής
κατάσχεσης από το χρόνο της εγγραφής της. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά
τα άρθρα 707-723 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εξαιρουμένων των άρθρων 715
παρ.5 και 722 του ανωτέρω Κώδικα.
2. Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, να
προβαίνει στη λήψη των προβλεπόμενων στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
ασφαλιστικών μέτρων με βάση τον εκτελεστό τίτλο αλλά και πριν από την απόκτηση
εκτελεστού τίτλου, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 691 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας.
3. Τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου διατάσσονται από τον Πρόεδρο του
Διοικητικού Πρωτοδικείου της έδρας του οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης χωρίς
να απαιτείται προηγούμενη κλήτευση του φορολογουμένου.
4. Με τις ίδιες προϋποθέσεις μπορεί να εγγραφεί υποθήκη για κάθε φόρο και λοιπά
έσοδα του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα.
5. Εφόσον η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει παραβάσεις φοροδιαφυγής κατά την
έννοια του άρθρου 55 παρ.1 περ. β’ και γ’, αθροιστικά άνω του ποσού των 150.000
ευρώ ή κατά την έννοια των περ. δ’ και ε’ του αρ.55 παρ.1 εφόσον η αξία των
συναλλαγών των φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 300.000
ευρώ, μπορεί, βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, να επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη
προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος
χαρακτήρα. Ειδικότερα η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να μην παραλαμβάνει και να
μην χορηγεί έγγραφα που απαιτούνται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων.
Στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων, των
πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών και του περιεχομένου των θυρίδων του
παραβάτη. Το μη χρηματικό περιεχόμενο θυρίδων και οι μη χρηματικές
παρακαταθήκες, δεσμεύονται στο σύνολό τους.
6. Τα μέτρα της παραγράφου 5 επιβάλλονται σωρευτικά σε βάρος των ομορρύθμων
εταίρων προσωπικών εταιριών καθώς και σε βάρος κάθε προσώπου εντεταλμένου από
οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση οποιουδήποτε νομικού
προσώπου ή νομικής οντότητας από την τέλεση της παράβασης και εφεξής, ανεξάρτητα
αν έχουν αποβάλει την ιδιότητα αυτή στην περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης
φοροδιαφυγής της παρ. β΄ και γ΄ τ του άρθρου 55 και κατά την τέλεση αυτής στην
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης φοροδιαφυγής των περιπτώσεων δ΄και ε΄ του
άρθρου 55 παρ.1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα εξειδικεύονται τα πρόσωπα της
προηγούμενης παραγράφου, καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες τα μέτρα
αίρονται εν όλω ή εν μέρει και οι περιπτώσεις μη εφαρμογής τους, προσδιορίζεται
ο χρόνος διατήρησης αυτών και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα. Η προθεσμία και η
άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 του Κώδικα, δεν αναστέλλουν την
εφαρμογή των μέτρων, εφαρμοζομένων αναλογικά των οριζομένων στην παρ. 4 του
ιδίου άρθρου.
7. Τα μέτρα της παραγράφου 5 δεν εμποδίζουν τη δυνατότητα της Φορολογικής
Διοίκησης να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της από τα δεσμευθέντα περιουσιακά
στοιχεία, με αναγκαστική εκτέλεση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

10. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 47 του ν.4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις «τόκων
ή» και η λέξη «αποστέλλει» αντικαθίσταται από τη λέξη «κοινοποιεί».

11. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 47 του ν.4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις «μετά
την πάροδο της προθεσμίας των τριάντα(30) ημερών» και προστίθεται τελευταίο
εδάφιο ως εξής : «Δεν απαιτείται η κοινοποίηση της ειδοποίησης για την επιβολή
κατάσχεσης στις περιπτώσεις κατάσχεσης χρηματικών ποσών ή απαιτήσεων στα χέρια
του φορολογουμένου ή τρίτου».

12. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 47 του ν.4174/2013 μετά τη λέξη «ονοματεπώνυμο»
προστίθενται οι λέξεις « ή επωνυμία» , στην περίπτωση γ’ διαγράφονται οι λέξεις
«αριθμών» και « ή και» και μετά τη λέξη «καταβολής « προστίθενται οι λέξεις «
και αριθμού», στην περίπτωση δ’ μετά τη λέξη «περίοδοι» προστίθενται οι λέξεις «
ή οι φορολογικές υποθέσεις» και στην περίπτωση η’ διαγράφεται η λέξη
«επίδοση»και αντικαθίσταται από τη λέξη «κοινοποίηση».

13. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 47 του ν.4174/2013 μετά τη λέξη « ειδοποίηση»
προστίθενται οι λέξεις «η οποία δεν εξομοιώνεται με επιταγή προς πληρωμή,».

14. Η παράγραφος 2 του άρθρου 48 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η Φορολογική Διοίκηση συμψηφίζει απαιτήσεις από φόρους και λοιπά έσοδα του
Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα και σε όλη την εν γένει
φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83
ΚΕΔΕ. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να συμψηφίζει κάθε άλλη απαίτηση σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.».

15. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 48 του ν.4174/2013 μετά τη λέξη «δικαστική»
προστίθενται οι λέξεις «ή διοικητική», και μετά τη λέξη «αναστολή» προστίθενται
οι λέξεις «του άρθρου 63 του Κώδικα».

16. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 49 του ν.4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις «με τη
σύμφωνη γνώμη του Οικονομικού Εισαγγελέα».

17. Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Σε
περίπτωση που ο φορολογούμενος μεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία του η Φορολογική
Διοίκηση μπορεί να προβαίνει στην άσκηση αγωγής διάρρηξης για τη διασφάλιση των
συμφερόντων του Δημοσίου, σύμφωνα με τα άρθρα 939κ.ε. του ΑΚ . Στην περίπτωση
αυτή η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να ζητήσει ως ασφαλιστικό μέτρο τη δικαστική
μεσεγγύηση σύμφωνα με τα άρθρα 725 κ.ε. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας».

18. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 50 του ν.4174/2013 προστίθεται η λέξη
«πρόεδροι,» πριν τη λέξη «διευθυντές», οι λέξεις «τόκων και προστίμων» μετά τις
λέξεις « πληρωμή του φόρου» και η λέξη «οφείλεται» αντικαθίσταται από τη λέξη
«οφείλονται»,

19. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 50 του ν.4174/2013 μετά τη λέξη
«φόρους» προστίθενται οι λέξεις «το ΦΠΑ και όλους τους επιρριπτόμενους φόρους».

20. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 50 του ν.4174/2013 μετά τη λέξη «εταίροι»
προστίθενται οι λέξεις «κεφαλαιουχικών εταιρειών» και οι λέξεις «πέντε (5%) τοις
εκατό» αντικαθίστανται με τις λέξεις «δέκα (10%) τοις εκατό».

21. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 50 του ν.4174/2013 μετά τη λέξη «εταίρος»
προστίθενται οι λέξεις «κεφαλαιουχικών εταιρειών» και οι λέξεις «πέντε (5%) τοις
εκατό» αντικαθίστανται με τις λέξεις «δέκα (10%) τοις εκατό» ενώ μετά τη λέξη
«αναληφθέντων» προστίθενται οι λέξεις «εντός της ως άνω τριετίας».

22. Η παράγραφος 1 του άρθρου 51 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το δικαίωμα του Δημοσίου για την είσπραξη των φόρων και λοιπών εσόδων του
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα παραγράφεται πέντε (5) έτη από την
λήξη του έτους, εντός του οποίου αποκτήθηκε νόμιμος τίτλος εκτέλεσης. Η
κοινοποίηση στο φορολογούμενο ατομικής ειδοποίησης και οποιασδήποτε πράξης
αναγκαστικής εκτέλεσης διακόπτει την παραγραφή. Επιπροσθέτως, την παραγραφή
διακόπτουν η αναγγελία προς επαλήθευση στην πτώχευση, προς κατάταξη στον
υπάλληλο πλειστηριασμού καθώς και στον εκκαθαριστή κληρονομιάς ή διαλυθέντος
νομικού προσώπου ή στον ειδικό εκκαθαριστή επιχείρησης, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις καθώς και η εγγραφή προσημείωσης ή υποθήκης επί οποιουδήποτε
περιουσιακού στοιχείου του φορολογούμενου. Επί αλληλεγγύως ευθυνόμενων, η
διακοπή της παραγραφής ως προς έναν από αυτούς ενεργεί και κατά των λοιπών. Η
παραγραφή του παρόντος άρθρου αναστέλλεται: α) Για όσο χρονικό διάστημα είχε
χορηγηθεί ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή η Φορολογική Διοίκηση δεν μπορούσε να
εισπράξει το χρέος λόγω αναστολής εκτελέσεως από οποιαδήποτε αιτία. Στην
περίπτωση αυτή η παραγραφή δεν συμπληρώνεται πριν περάσει ένα έτος από τη λήξη
της αναστολής. β)Κατά τη διάρκεια ανηλικότητας του φορολογούμενου. γ) Κατά τη
διάρκεια της δικαστικής αμφισβήτησης ή του εκτελεστού τίτλου της απαίτησης, ή
της νομιμότητας της είσπραξης, ή του κύρους πράξης της εκτέλεσης και μέχρι τη
συμπλήρωση ενός έτους από την επίδοση στη Φορολογική Διοίκηση με δικαστικό
επιμελητή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
Η μη εκκίνηση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη των φόρων
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη
του έτους, εντός του οποίου ο φορολογούμενος κατέστη υπερήμερος, συνεπάγεται την
πειθαρχική ευθύνη του αρμοδίου οργάνου της φορολογικής διοίκησης, εκτός εάν
αιτιολογημένα κρίνεται από το Γενικό Γραμματέα, ότι η μη εκκίνηση της
διαδικασίας αυτής είναι δικαιολογημένη».

Άρθρο 49
Συμπλήρωση διατάξεων στο δέκατο κεφάλαιο του ν. 4174/2013

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 53 του ν.4174/2013 διαγράφονται οι λέξεις: «από
τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας έως και την ημέρα καταβολής του φόρου» και
αντικαθίστανται από τις λέξεις « από την επόμενη μέρα της λήξης της νόμιμης
προθεσμίας».

2. Στον πέμπτο στίχο της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του ν.4174/2013 διαγράφεται
η λέξη «επιστροφής» και μετά τη λέξη «ημερομηνία» προστίθενται οι λέξεις «
ειδοποίησης του φορολογούμενου για την επιστροφή » ενώ διαγράφεται και η λέξη
«φορολογικές»

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 53 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο
Γενικός Γραμματέας με απόφασή του, ορίζει τα επιτόκια υπολογισμού τόκων καθώς
και όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».

4. Στην περίπτωση ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν.4174/2013 μετά τη λέξη
«μητρώο» προστίθενται οι λέξεις «ή εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο περισσότερες
φορές με εξαπάτηση της Φορολογικής Διοίκησης,»

5. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν.4174/2013 η λέξη
«πλασματικές» αντικαθίσταται από τη λέξη «ανύπαρκτες» και προστίθεται τελευταίο
εδάφιο ως εξής: «Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, ως απόκρυψη
εισοδημάτων θεωρείται η μη απόδοση για κάθε φορολογικό έτος ποσού φόρου
τουλάχιστον 10.000 ευρώ, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή υπόχρεους τήρησης
απλογραφικών βιβλίων και τουλάχιστον 60.000 ευρώ εφόσον πρόκειται για υπόχρεους
τήρησης διπλογραφικών βιβλίων»

6. Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν.4174/2013 προστίθεται
τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, ως μη απόδοση, ανακριβής απόδοση,
συμψηφισμός, έκπτωση ή διακράτηση θεωρείται η μη απόδοση, ανακριβής απόδοση,
συμψηφισμός, έκπτωση ή διακράτηση, για κάθε φορολογικό έτος ή διαχειριστική
περίοδο και για κάθε μία φορολογία, τουλάχιστον 10.000 ευρώ, εφόσον πρόκειται
για φυσικά πρόσωπα ή υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων και τουλάχιστον
60.000 ευρώ, εφόσον πρόκειται για υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων».

7. Στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν.4174/2013
αντικαθίστανται οι λέξεις «αρμόδιας φορολογικής αρχής» από τις λέξεις
«Φορολογικής Διοίκησης» και στην περίπτωση ε’ αντικαθίστανται οι λέξεις «κατά
τόπο αρμόδια, σύμφωνα με την αναγραφόμενη στο στοιχείο διεύθυνση, φορολογική
αρχή», από τις λέξεις «Φορολογική Διοίκηση».

8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 55 του ν.4174/2013 προστίθενται περιπτώσεις
στ’,ζ’,η’,θ’, ως εξής:
«στ. η μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση παραστατικών στοιχείων, εφόσον η αποκρυβείσα
αξία υπερβαίνει τα 5.000,00 ευρώ.
ζ. η απόκρυψη στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο ή συνθέτουν το αντικείμενο του
ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων με μη υποβολή δήλωσης ή με υποβολή ανακριβούς
δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων. Για
την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, ως απόκρυψη θεωρείται η μη απόδοση για
κάθε φορολογικό έτος ποσού φόρου τουλάχιστον 5.000 ευρώ .
η. η απόκρυψη στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο ή συνθέτουν το αντικείμενο του
ειδικού φόρου ακινήτων (ν.3091/2002) με μη υποβολή δήλωσης ή με υποβολή
ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή του ειδικού φόρου ακινήτων.
θ. η απόκρυψη οποιαδήποτε φορολογητέας ύλης με μη υποβολή δήλωσης ή με υποβολή
ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή οποιουδήποτε άλλου φόρου εμπίπτει
στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα. Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, ως
απόκρυψη θεωρείται η μη απόδοση για κάθε φορολογικό έτος ποσού φόρου τουλάχιστον
5.000 ευρώ.».

9. Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του ν.4174/2013 μετά τη λέξη
«στοιχείων» προστίθενται οι λέξεις «ή νόθευσης αυτών καθώς και καταχώρησης στα
βιβλία, αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί
φορολογικό στοιχείο».

10. Στην υποπερίπτωση ββ’ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του
ν.4174/2013 διαγράφονται το δεύτερο και τρίτο εδάφιο.

11. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 55 του ν.4174/2013 οι λέξεις « η σχετική
διοικητική διαδικασία» αντικαθίστανται με τις λέξεις «όλες οι διαδικασίες που
προβλέπονται».

12. Στο άρθρο 55 του ν.4174/2013 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «Η Φορολογική
Διοίκηση μπορεί να ερευνά παραβάσεις του παρόντος Κώδικα και άλλων νόμων που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού χωρίς να θίγεται η εφαρμογή του άρθρου 33
του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας».

13. Στον τίτλο του άρθρου 56 του ν.4174/2013 και μετά τις λέξεις «μη υποβολής»
προστίθενται οι λέξεις « ή ανακριβούς/ατελούς» και στην παράγραφο 2 μετά τις
λέξεις «μη υποβολής» προστίθενται οι λέξεις « ή ανακριβούς/ατελούς

14. Το άρθρο 57 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από
την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, υπολογίζεται πρόστιμο ίσο με
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του φόρου που δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα. Μετά την
πάροδο ενός έτους από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής το παραπάνω
πρόστιμο ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου. Μετά την πάροδο δύο (2)
ετών ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) του φόρου. Το πρόστιμο των
προηγούμενων εδαφίων υπολογίζεται και στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής
δήλωσης με βάση το χρόνο, κατά τον οποίο έληγε η σχετική προθεσμία υποβολής.».

15. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του ν.4174/2013 προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται και επί εκτιμώμενου
προσδιορισμού του φόρου»

16. Το άρθρο 62 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
« 1. Ο Γενικός Γραμματέας είναι αρμόδιος για την έκδοση πράξεων επιβολής
προστίμων. Οι διατάξεις του Κώδικα, και ιδίως αυτές που αφορούν το φορολογικό
έλεγχο, τον προσδιορισμό φόρου και την είσπραξη, εφαρμόζονται αναλόγως και για
τις πράξεις επιβολής προστίμων».
2. Η πράξη επιβολής προστίμων κοινοποιείται στο φορολογούμενο ή το ευθυνόμενο
πρόσωπο: α) μαζί με την πράξη προσδιορισμού του φόρου ή β) αυτοτελώς, εάν η
πράξη προσδιορισμού του φόρου δεν εκδίδεται ταυτόχρονα.
3. Η πράξη επιβολής προστίμων πρέπει να περιλαμβάνει αυτοτελή αιτιολογία.
4. Ο φορολογούμενος ή το ευθυνόμενο πρόσωπο καλείται εγγράφως από το Γενικό
Γραμματέα να υποβάλλει ενδεχόμενες αντιρρήσεις του σχετικά με επικείμενη έκδοση
πράξης επιβολής προστίμων τουλάχιστον τριάντα(30) ημέρες πριν την έκδοσή της, με
εξαίρεση τις υποχρεώσεις καταβολής προστίμων για διαδικαστικές παραβάσεις καθώς
και για πρόστιμα, τα οποία προκύπτουν και επιβάλλονται κατά τον άμεσο,
διοικητικό, εκτιμώμενο ή προληπτικό προσδιορισμό του φόρου.
5. Πρόστιμα καταβάλλονται εφάπαξ έως και την τριακοστή ημέρα μετά την
κοινοποίηση της πράξης επιβολής με εξαίρεση τις περιπτώσεις των άρθρων 57 και
59.
Για τις διαδικαστικές παραβάσεις του άρθρου 54 καθώς και για τις λοιπές
παραβάσεις του Κώδικα, ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για
έκδοση πράξεως επιβολής προστίμου άρχεται στο τέλος του έτους, κατά το οποίο
διαπιστώθηκε η παράβαση.»

Άρθρο 50
Συμπλήρωση διατάξεων του ενδέκατου κεφαλαίου του ν.4174/2013

1. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 63 του ν.4174/2013 μετά τη λέξη «Διοίκηση»
προστίθενται οι λέξεις « ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 63 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η φορολογική αρχή αποστέλλει την ενδικοφανή προσφυγή του υπόχρεου,
συνοδευόμενη από σχετικά έγγραφα και τις απόψεις αυτής, εντός επτά (7) ημερών
από την υποβολή στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης,
προκειμένου η τελευταία να αποφανθεί. Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής
αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου
ποσού υπό την προϋπόθεση, ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό
(50%).».

3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 63 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται η λέξη
«κοινοποίηση» από τη λέξη «έκδοση», διαγράφονται οι λέξεις «στον υπόχρεο», και
αντικαθίσταται οι λέξεις « του προστίμου» από τις λέξεις « των τόκων».

4. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 63 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Αν, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, δεν εκδοθεί απόφαση τότε θεωρείται ότι η
ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης
και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της
προθεσμίας αυτής.»

5. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 63 του ν.4174/2013 προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Η φορολογική αρχή, της οποίας η πράξη ακυρώνεται για τυπικές πλημμέλειες,
εκδίδει νέα πράξη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Υπηρεσίας Εσωτερικής
Επανεξέτασης».

6. Μετά το άρθρο 65 A του ν.4174/2013, που προστίθεται με την παράγραφο 2 του
άρθρου 9 του παρόντος, προστίθεται άρθρο 65 Β που έχει ως εξής:
«Άρθρο 65 Β
Φορολογικό πιστοποιητικό
1. Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο
μητρώο του ν. 3693/2008 (Α` 174) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε
ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, καθώς και σε υποκαταστήματα
αλλοδαπών επιχειρήσεων, υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού. Το
πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται μετά από έλεγχο που διενεργείται, παράλληλα με τον
έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, ως προς την εφαρμογή των φορολογικών
διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα. Φορολογικές παραβάσεις, καθώς και μη
απόδοση ή ανακριβής απόδοση φόρων που διαπιστώνονται από τα τηρούμενα βιβλία και
στοιχεία, κατά τη διενέργεια του ελέγχου, αναφέρονται αναλυτικά στο
πιστοποιητικό αυτό. Αν από το πιστοποιητικό προκύπτουν συγκεκριμένα φορολογικά
δεδομένα για την ελεγχθείσα εταιρεία με τα οποία συμφωνεί και η αρμόδια
ελεγκτική φορολογική αρχή, το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
των εκθέσεων ελέγχου της ως άνω αρχής. Τα πιο πάνω πρόσωπα διώκονται και
τιμωρούνται για κάθε παράλειψη των υποχρεώσεων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3693/2008 και έχουν ειδικότερα την υποχρέωση να αρνηθούν τη διενέργεια
υποχρεωτικού ελέγχου εφόσον παρέχουν στην ελεγχόμενη οντότητα συμβουλευτικές
υπηρεσίες φορολογικού περιεχομένου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2
και 3 του άρθρου 20 του νόμου 3693/2008. Στις ανώνυμες εταιρίες και στις
εταιρίες περιορισμένης ευθύνης του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, για
τις οποίες δεν έχει εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό σύμφωνα με όσα ορίζονται
ανωτέρω, επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση πρόστιμο από 5.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ,
με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα
που έχουν πραγματοποιήσει κατά το ελεγχόμενο φορολογικό έτος. Η μη έκδοση
φορολογικού πιστοποιητικού, όπως και η διαπίστωση σε αυτό παραβάσεων της
φορολογικής νομοθεσίας μπορούν να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή υποθέσεων
προς έλεγχο κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΕΛΤΕ, καθορίζονται
τα συγκεκριμένα επί μέρους φορολογικά αντικείμενα του ελέγχου της προηγούμενης
παραγράφου, ενδεχόμενες συγκεκριμένες ελεγκτικές επαληθεύσεις που πρέπει να
διενεργούνται, εξαιρέσεις από την υποχρέωση έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού
μέχρι ποσού ακαθαρίστων εσόδων 150.000 ευρώ ετησίως, το ειδικότερο περιεχόμενο
του πιστοποιητικού που εκδίδεται και οι επιφυλάξεις που τυχόν διατυπώνονται σε
αυτό, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής του, ζητήματα εφαρμογής της
υποχρέωσης του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου και κάθε άλλο
σχετικό θέμα. Πέραν της εφαρμογής του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 1, στους
νόμιμους ελεγκτές και στα ελεγκτικά γραφεία που παραβαίνουν τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου και της κανονιστικής απόφασης που προβλέπεται στην παρούσα
υποπαράγραφο επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στην
παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997.

Άρθρο 51
Συμπλήρωση διατάξεων στο δωδέκατο κεφάλαιο του ν.4174/2013

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου άρθρο 66 του ν.4174/2013 διαγράφεται και
προστίθενται παράγραφοι 1 έως και 29, ως εξής:
«1. Μετά την 1.1.2014, για υποθέσεις προσωρινού ή οριστικού φορολογικού ελέγχου,
που αφορά χρήσεις, περιόδους, φορολογικές υποθέσεις ή υποχρεώσεις πριν από την
έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εκδίδεται πράξη διορθωτικού
προσδιορισμού του φόρου.
2.Κατά παρέκκλιση του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 34 του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας, πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, τέλους ή εισφοράς, που
έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατόπιν προσωρινού φορολογικού ελέγχου, ο οποίος
διατάχθηκε μέχρι την 31.12.2013, δεν κωλύουν τη μετά από νέο έλεγχο
μεταγενέστερη διόρθωσή του. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει και για πράξεις
διορθωτικού προσδιορισμού που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται μετά από τακτικό
(οριστικό) φορολογικό έλεγχο που διατάχθηκε έως την 31.12.2013, στις περιπτώσεις
στις οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 68 του ν.
2238/1994, της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του ν. 2859/2000 και του άρθρου 77 του
ν. 2961/2001 και κάθε άλλης συναφούς διάταξης, εκδίδεται μερική καταλογιστική
πράξη.
3.Για χρήσεις, περιόδους, φορολογικές υποθέσεις ή υποχρεώσεις για τις οποίες
έχει εκδοθεί μέχρι την 31.12.2013 εντολή ελέγχου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του
κεφαλαίου 7 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εφ’ όσον κατά το χρόνο έναρξης
ισχύος αυτού δεν έχει γίνει έναρξη του ελέγχου. Ως έναρξη του ελέγχου για την
εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου λογίζεται η θεώρηση των βιβλίων του
φορολογουμένου από όργανο της Φορολογικής Διοίκησης ή η κοινοποίηση πρόσκλησης
για επίδειξη βιβλίων στον έλεγχο, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η θεώρηση
των βιβλίων ή η έκδοση της εντολής ελέγχου στην περίπτωση που δεν τηρούνται
βιβλία
4.Κοινοποιήσεις κατά το άρθρο 5 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας,
διενεργούνται και για χρήσεις, περιόδους, φορολογικές υποθέσεις ή υποχρεώσεις
πριν από την έναρξη ισχύος αυτού.
5.Για φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την 1.1.2014, ανεξάρτητα από τη
χρήση, την περίοδο, τη φορολογική υπόθεση ή υποχρέωση την οποία αφορούν,
διενεργείται άμεσος προσδιορισμός του φόρου ή εκδίδεται πράξη διοικητικού
προσδιορισμού του φόρου, κατά περίπτωση.
6. Για φορολογικές χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή υποχρεώσεις για τις οποίες
έως την 31.12.2013 έχουν εκδοθεί οριστικά φύλλα ελέγχου ή οριστικές πράξεις
προσδιορισμού ή καταλογισμού οποιουδήποτε φόρου, τέλους ή εισφοράς ή
εκκαθαριστικά σημειώματα ή οποιαδήποτε άλλη συναφής πράξη, ως νέο στοιχείο, κατά
την έννοια του άρθρου 25 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, θεωρείται
οποιοδήποτε στοιχείο δεν τελούσε σε γνώση της αρμόδιας για τον τακτικό
(οριστικό) έλεγχο φορολογικής αρχής, κατά τον χρόνο διενέργειας του.
7. Σε περίπτωση ακύρωσης με απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, για τυπικούς λόγους
ή λόγω νομικής πλημμέλειας, οποιασδήποτε πράξης καταλογισμού, η Φορολογική
Διοίκηση, σε συμμόρφωση με την δικαστική απόφαση, εκδίδει, μετά τον χρόνο ισχύος
του, τις προβλεπόμενες από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας πράξεις
προσδιορισμού του φόρου, ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσης της δικαστικής απόφασης.
8. Για τις δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 4
και 30 παρ. 1 αυτού.
9. Επί πράξεων ή αποφάσεων της επιτροπής διοικητικής επίλυσης διαφορών του
άρθρου 70Α του ν. 2238/1994 και της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης του άρθρου
70Β του ίδιου νόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας. Ο φόρος, το τέλος, η εισφορά ή το πρόστιμο, που
προσδιορίζεται στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, καταβάλλεται όπως
ορίζεται στις παραπάνω πράξεις ή αποφάσεις ή στις διατάξεις της οικείας
φορολογίας.
10. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου με την οποία
κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση ενδίκου βοηθήματος ή μέσου και αναπέμπεται η
υπόθεση στη Φορολογική Διοίκηση για να τηρηθεί η διαδικασία διοικητικής επίλυσης
της διαφοράς, το αίτημα για διοικητική επίλυση εξετάζεται από την Υπηρεσία
Εσωτερικής Επανεξέτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας, εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδεχθεί την προσβαλλόμενη
πράξη εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν
της δικαστικής απόφασης ή σχετικής πρόσκλησης της Φορολογικής Διοίκησης. Οι
διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται ανάλογα και για περιπτώσεις
εκκρεμών αιτημάτων διοικητικής επίλυσης, κατ’ εφαρμογή της προϊσχύουσας
νομοθεσίας.
11. Διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα
ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών, προϊσχύουσες του
άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή για
τις χρήσεις, τις περιόδους, τις υποθέσεις και τις φορολογικές υποχρεώσεις τις
οποίες αφορούν. Κατ’ εξαίρεση, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 36
εφαρμόζονται και για περιπτώσεις φοροδιαφυγής, η οποία διαπράχθηκε πριν την
εφαρμογή του Κώδικα, εάν, κατά την θέση αυτού σε ισχύ, το δικαίωμα του Δημοσίου
δεν έχει παραγραφεί.
12. Οι διατάξεις του άρθρου 44 παράγραφος 1 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
ισχύουν από 1.1.2016. Μέχρι και την 31.12.2015, κατά την εκάστοτε καταβολή
φόρου, εισπράττονται υποχρεωτικά επί του καταβαλλόμενου ποσού, οι αναλογούντες
τόκοι και πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
13. Οι διατάξεις του άρθρου 47 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας εφαρμόζονται
για οφειλές για τις οποίες αποκτάται εκτελεστός τίτλος από την 1.1.2014 και
εφεξής.
14. Οι διατάξεις του άρθρου 51 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, σχετικά με το
χρόνο παραγραφής και τους λόγους διακοπής και αναστολής αυτής, εφαρμόζονται για
φόρους και λοιπά έσοδα για τα οποία η Φορολογική Διοίκηση αποκτά εκτελεστό τίτλο
από την 1.1.2014 και εφεξής.
15. Μέχρι την 31.12.2015 ο τόκος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου
53 υπολογίζεται σε μηνιαία βάση κατά την είσπραξη για ολόκληρο το μήνα
16. Tο άρθρο 53 παράγραφος 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας εφαρμόζεται για
αιτήσεις επιστροφής που υποβάλλονται από την 1.1.2014 και εφεξής.
17. Στις πράξεις καταλογισμού οποιουδήποτε φόρου που εκδίδονται μετά την
1.1.2014 και αφορούν εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις, χρήσεις, περιόδους ή
υποθέσεις έως την 31.12.2013, εξακολουθούν να επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι
του άρθρου 1 του ν.2523/97, όπως ίσχυε κατά φορολογία και χρήση. Μετά την
απόκτηση του εκτελεστού τίτλου εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 53 και 57
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
18. Για την υποβολή μετά την 1.1.2014, εκπροθέσμων χρεωστικών δηλώσεων που
αφορούν χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις έως
31.12.2013, επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, όπως
ισχύουν κατά φορολογία και χρήση. Μετά την απόκτηση του εκτελεστού τίτλου έχουν
εφαρμογή τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 53 και 57 του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας.
19. Για την υποβολή, μετά την 1.1.2014, εκπροθέσμων δηλώσεων από τις οποίες δεν
προκύπτει φορολογική υποχρέωση ή δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα που αφορούν
περιόδους έως την 31.12.2013, επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 4 του
ν.2523/1997 με τον περιορισμό το καταβλητέο σε κάθε μία περίπτωση ποσό να μην
ξεπερνά το προβλεπόμενο στο άρθρο 54 παρ. 2 περ. α΄ του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας.
20. Η κοινή απόφαση με αριθμό 45081/30.10.1997 των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονομικών που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 6 του άρθρου 26
του ν. 1882/1990 (Α’ ) εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την κατάργησή της.
21. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 46 του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας, εφαρμόζονται και για μέτρα που το Δημόσιο λαμβάνει ή έχει λάβει
πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου επί περιουσιακών στοιχείων που
έχουν δεσμευτεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν.2523/1997
(Α΄179).
22. Για την επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας, οι προβλεπόμενες επιδόσεις κατά τον Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας γίνονται και από οποιονδήποτε υπάλληλο της Φορολογικής Διοίκησης.
23. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας καταλαμβάνουν και τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν συνταχθεί
ειδικές εκθέσεις ελέγχου της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 μέχρι
την 31.12.2013, αλλά δεν έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα μέχρι την ημερομηνία
αυτή.
24. Στις περιπτώσεις που έχουν ληφθεί μέτρα διασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 14 του ν. 2523/1997, όπως ισχύει μέχρι την 31.12.2013, και δεν έχει
υποβληθεί μέχρι την 31.12.2013 αίτηση της παραγράφου 4 του ανωτέρω άρθρου, ούτε
έχει ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου κατά των μέτρων, ο
υπόχρεος δύναται να υποβάλει αίτημα επανεξέτασης στην Υπηρεσία Εσωτερικής
Επανεξέτασης του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εντός
ανατρεπτικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από το χρόνο έναρξης ισχύος του
Κώδικα.
25. Αν έχει εκδοθεί απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν.2523/1997, για
τη μερική άρση των μέτρων, συνεπεία της οποίας αναβιώνει η επιβολή αυτών σε
χρόνο μεταγενέστερο της έναρξης ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ο
υπόχρεος δύναται, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την
αναβίωση των μέτρων, να υποβάλει αίτημα για την επανεξέταση της απόφασης αυτής
από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης.
26. Εκκρεμή αιτήματα που έχουν υποβληθεί μέχρι 31.12.2013 στον Υπουργό
Οικονομικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του
ν.2523/1997, εξετάζονται στο πλαίσιο της ειδικής διοικητικής διαδικασίας από την
Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης.
27. Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ’
εξουσιοδότηση του Κώδικα ΦΠΑ, που κυρώθηκε με το ν. 2859/2000, όπως αυτός ισχύει
μέχρι την 31.12.2013, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 31.03.2014 ή μέχρι την
έκδοση αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κατά τις διατάξεις του
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εφόσον αυτές εκδοθούν σε προγενέστερο χρόνο.
28. Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που ρυθμίζουν θέματα που υπάγονται στις
διατάξεις του παρόντος νόμου, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των
διατάξεων που περιλαμβάνονται στα άρθρα 7 και 17 του ν. 1587/1950 ( Α’ 294) περί
Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων (Φ.Μ.Α.), 23 και 23Α του ν. 3427/2005 (Α’ 312) περί
Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) και Περιουσιολογίου Ακινήτων, 15 έως και 18 του
ν. 3091/2002 (Α’ 330 Α΄) και 58 του ν. 3842/2010 (Α’ 58 Α΄) περί Ειδικού Φόρου
επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α), καθώς και οποιαδήποτε άλλη απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, η οποία ρυθμίζει θέματα διαδικασιών των φορολογιών που επιβλήθηκαν
με τους ανωτέρω νόμους, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 31.3.2014. Αποφάσεις του
Υπουργού Οικονομικών, που ρυθμίζουν θέματα που υπάγονται στις διατάξεις του
παρόντος νόμου, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων που
περιλαμβάνονται στο άρθρο 16 του ν. 1882/1990 (Α’ 43) περί Φορολογίας Αυτομάτου
Υπερτιμήματος, στα άρθρα 2 έως και 19 του ν. 3427/2005 (Α’ 312) περί Φόρου
Αυτομάτου Υπερτιμήματος (Φ.Α.Υ.) και Τέλους Συναλλαγής Ακινήτων (Τ.Σ.Α), 21 έως
και 35 του ν. 2459/1997 (Α’ 17) περί Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας
(Φ.Μ.Α.Π.), 27 έως και 50 του ν. 3842/2010 (Α’ 58) περί Φόρου Ακίνητης
Περιουσίας (Φ.Α.Π.), 5 έως και 19 του ν. 3634/2008 (Α’ 9) και 53 του ν.
3842/2010 (Α’ 58) περί Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.), 53 του ν. 4021/2011(Α’
218 ) περί Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών
(Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) και στο άρθρο πρώτο υποπαράγραφος Α7 του ν. 4152/2013 (Α’ 107)
περί Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.) καθώς και οποιαδήποτε άλλη
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία ρυθμίζει θέματα διαδικασιών των
φορολογιών που επιβλήθηκαν με τους ανωτέρω νόμους, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι
την έκδοση αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κατά τις διατάξεις
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπου αυτό απαιτείται.
29. Για τις υποθέσεις του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών,
Γονικών Παροχών και Κερδών από τυχερά παίγνια, οι διατάξεις του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας εφαρμόζονται από 1.1.2015.»

2. Οι παράγραφοι 2 έως 10 του άρθρου 66 αναριθμούνται σε παραγράφους 30 έως 39
και προστίθεται παράγραφος 40 ως εξής:
«40. Οι διατάξεις του άρθρου 65 τίθενται σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2014 και
καταργούνται για τις χρήσεις που αρχίζουν από 1.1.2016 και μετά.»

3. Στο τέλος του ν.4174/2013 προστίθεται Παράρτημα που έχει ως εξής: «Παράρτημα
Φόρος μεταβίβασης ακινήτων (ν. 1587/1950), Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) και
Περιουσιολόγιο ακινήτων (άρθρα 23 και 23Α’ του ν. 3427/2005), Ειδικός Φόρος επί
των Ακινήτων (άρθρα 15 έως 18 του ν. 3091/2002), Τέλος Επιτηδεύματος Φυσικών και
Νομικών Προσώπων (άρθρο 31 του ν. 3986/2011), Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Φυσικών
Προσώπων (άρθρο 29 του ν. 3986/2011), Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης (άρθρο 44 του
ν. 4111/2013), Φόρος Πλοίων με ελληνική και με ξένη σημαία (ν. 27/1975), Εισφορά
Εισαγόμενου Συναλλάγματος (άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 4141/2013), Φόρος επί των
μερισμάτων εταιριών του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (άρθρο 45 παρ. 5 του ν.
4141/2013), Έσοδα Εισιτηρίων Καζίνο (άρθρα 2 παρ. 10 του ν. 2206/1994, 31 παρ.
13 του ν. 2873/2000, 1 παρ. 1 του ν. 3139/2003, πρώτο περ. 9 υποπ. Ε 7 του ν.
4093/2012), Ειδικός Φόρος Πολυτελείας Χωρών της ΕΕ και Εγχωρίως Παραγομένων
Ειδών (άρθρο 17 του ν. 3833/2010), Συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα Μικτά
Κέρδη των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Στοιχημάτων & Τυχερών Παιγνίων μέσω
Διαδικτύου (άρθρο 50 ν. 4002/2011), Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας και
Τέλος Καρτοκινητής Τηλεφωνίας (άρθρο 33 ν. 3775/2009), Τέλη Διενέργειας Παιγνίων
με Παιγνιόχαρτα (άρθρα 8 ν. 2515/1997, 8 παρ. 1 του ν. 2954/2001 και 10 παρ. 2
του ν. 3037/2002), Φόρος Ασφαλίστρων (άρθρο 29 του ν. 3492/2006), Ετήσιο Τέλος
για τη Λειτουργία Χώρου Καπνιζόντων (άρθρο 45 του ν. 3986/2011), Ειδικός Φόρος
στις Διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση (άρθρο πρώτο παρ. 12 του ν.
3845/2010, άρθρο 3 παρ. 9 της από 31-12-2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012, άρθρο 22 της από 31-12-2012
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.
4147/2013), Ειδικός Φόρος Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής (άρθρο 2 του ν. 3790/2009),
Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (άρθρα 17-31 του ν.1676/1986), Εισφορά Δακοκτονίας
(άρθρο 102 του ν. 1402/1983), Εφάπαξ φόροι επί των αποθεμάτων πετρελαίου (άρθρα
23 του ν. 3634/2008, 2 του ν. 3828/2010 και τέταρτο παρ. 6 του ν. 3845/2010),
Τέλη Χαρτοσήμου (π.δ. 28ης Ιουλίου 1931), Ειδικός Φόρος για την Ανάπτυξη της
Κινηματογραφικής Τέχνης (άρθρο 60 του ν. 1731/1987), Φόρος Ακίνητης Περιουσίας
(άρθρα 27 έως και 50 του ν. 3842/2010), Φόρος Αυτομάτου Υπερτιμήματος (άρθρο 16
του ν. 1882/1990), Φόρος Αυτομάτου Υπερτιμήματος και Τέλος Συναλλαγής Ακινήτων
(άρθρα 2 έως και 19 του ν. 3427/2005), Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (άρθρα
21 έως και 35 του ν. 2459/1997), Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (άρθρα 5 έως και 19 του
ν. 3634/2008), το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών
(άρθρο 53 του ν. 4021/2011), Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (άρθρο πρώτο
υποπαράγραφος Α7 του ν. 4152/2013), Εισφορές Φυσικών Προσώπων (άρθρα 18 του ν.
3758/2009, 30 του ν. 3986/2011, 5 του ν. 3833/2010), Έκτακτη Εισφορά στα
Ιδιωτικά Πλοία Αναψυχής (άρθρο 3 του ν. 3790/2009), Έκτακτες Εφάπαξ Εισφορές
Κοινωνικής Ευθύνης των Νομικών Προσώπων (άρθρα 2 του ν. 3808/2009 και 5 του ν.
3845/2010), Αυτοτελής Φορολογία Αφορολόγητων Αποθεματικών (άρθρο 8 του ν.
2579/1998), Φορολογία Προβλέψεων Επισφαλών Απαιτήσεων (άρθρο 9, παρ. 4 του ν.
3296/2004), η Αυτοτελής Φορολογία Αφορολόγητων Αποθεματικών Τεχνικών
Επιχειρήσεων (άρθρο 3 του ν. 2954/2001), Αυτοτελής Φορολογία των Αποθεματικών
των Τραπεζών (άρθρο 10 του ν. 3513/2006), Ειδικός Φόρος Τραπεζικών Εργασιών
(άρθρα 1 έως 16 του ν. 1676/1986).»

Άρθρο 52
Τροποποίηση διατάξεων ν. 4093/2012

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της περίπτωσης 1 της
υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222)
προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Απαλλάσσονται επίσης οι αγρότες του ειδικού
καθεστώτος Φ.Π.Α., όπως ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων με βάση τα ακαθάριστα έσοδά τους, ή το ποσό επιστροφής Φ.Π.Α., ή το ποσό
της επιδότησης που λαμβάνουν ανά φορολογικό έτος.».

2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της περίπτωσης 1 της
υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
διαγράφονται οι λέξεις «και αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.».

3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 6 της περίπτωσης 1
της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
προστίθεται η φράση «ή την παροχή υπηρεσιών».

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 6 της περίπτωσης 1 της
υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την
παράδοση ή αποστολή των αγαθών στον αγοραστή και πάντως μέσα στην ίδια
διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων.»

5. Στο τέλος του άρθρου 6 της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται παράγραφος 19 ως εξής:
«19. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εφαρμόζει κατάλληλες δικλείδες, που
εξειδικεύονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, για την
παρακολούθηση των παραλαμβανομένων και μη τιμολογημένων ακόμη από τους
προμηθευτές αποθεμάτων, καθώς και των αποθεμάτων που έχουν διακινηθεί και
εκκρεμεί τιμολόγηση.»

6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 14 της περίπτωσης 1 της
υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
αντικαθίσταται ως εξής: «Οι διατάξεις των άρθρων 5 και 8 καταργούνται. Οι
διατάξεις του άρθρου 7 παύουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2015».

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2014.

Άρθρο 53
Τροποποίηση διατάξεων ν. 3296/2004

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 καταργείται η περίπτωση β και
οι περιπτώσεις γ, δ και ε αναριθμούνται αντιστοίχως σε β, γ και δ.

2. Στην περίπτωση δ της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 οι λέξεις
«φορολογικές και τελωνειακές» διαγράφονται.

Άρθρο 54
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του με την
επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων του παρόντος.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 12 του Κεφαλαίου Α’ του παρόντος νόμου
ισχύουν από 1.1.2014 και για κάθε επόμενο οικονομικό έτος.

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 3 του άρθρου 36 ισχύουν από 1.1.2014.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

http://www.taxheaven.gr