Lebrokers

Πίνακας μη εκπιπτόμενων επιχειρηματικών δαπανών

Πίνακας μη εκπιπτόμενων επιχειρηματικών δαπανώνΠηγή : TAxheaven.gr

(Μέχρι και το Ν. 4336/2015 ΦΕΚ Α 94/14-8-2015, ως ο πλέον τελευταίος νόμος που επέφερε αλλαγές στα σχετικά άρθρα του ν. 4172/2013/Κ.Φ.Ε.)

Σύνταξη: Ιαν’ 2016
του Μαυρομμάτη Ν. Μιχαήλ / Εφοριακού υπαλλήλου, πιστοποιημένου Ελεγκτή Δ.Ο.Υ. Χολαργού
mavrommatismichail@gmail.com

Ο παρακάτω πίνακας σκοπό έχει να παρουσιάσει με συνοπτικό τρόπο τις
περιπτώσεις ΜΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επιχειρηματικών δαπανών και τις σχετικές
προϋποθέσεις, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013), βάση των πλέον τελευταίων τροποποιήσεων στα σχετικά άρθρα ήτοι άρθρα 22 ‘Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες’ και 23 ‘Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες’, μέχρι και το ν. 4336/2015.

– Περιλαμβάνει και την γνωμοδότηση ΝΣΚ με αρ. 170/2014 (μερικώς δεκτή από τον τον Γ.Γ.Δ.Ε. με τη ΠΟΛ.1071/31.3.2015) σχετικά με την έκπτωση των δαπανών στη φορολογία εισοδήματος, με παραστατικά εικονικά ως προς το πρόσωπο του εκδότη.

– Επίσης περιλαμβάνονται και οι διατάξεις του άρθρου 22Α
του Κ.Φ.Ε. ‘Δαπάνες επιστημονικής και Τεχνολογικής έρευνας’, ως προς το
εκπιπτόμενο ή μη το σχετικών δαπανών καθώς και των σχετικών
προϋποθέσεων.

– ΔΕΝ περιλαμβάνει τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες στις περιπτώσεις λήψης ενδοομιλικών μερισμάτων βάσει του άρθρου 48 παρ. 4 του Κ.Φ.Ε.

Continue reading

ΠΟΛ.1033/28.1.2016 Εντοπισμός ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων

ΠΟΛ.1033/28.1.2016
Εντοπισμός ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Π.Δ. 237/1986 (Α’ 110), όπως ισχύει, και ειδικότερα όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο εικοστό έκτο του ν.4141/2013 (ΦΕΚ Α’81/5.4.2013),
2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178 Α’), όπως ισχύει,
3) Την αριθμ. Δ6Α 1117082 ΕΞ 23.7.2013 (ΦΕΚ Β’1779) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταφορά αρμοδιοτήτων, προσωπικού και διαθέσιμων πόρων οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός οργανικών θέσεων προσωπικού αυτής», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1131977 ΕΞ2013/26.8.2013 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’2191),
4) Την ΠΟΛ 1163/2013 «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως ισχύει,
5) Την υπ’ αριθμ. Υ14/6.10.2015 (ΦΕΚ Β’2144) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη»,
6) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. (εφεξής Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) ορίζεται ως η αρμόδια υπηρεσία με επιμέλεια της οποίας πραγματοποιείται ο εντοπισμός των τυχόν ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και επιδιώκεται η συμμόρφωση των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής των διοικητικών κυρώσεων και ποινών της παραγράφου 4 του άρθρου 5 και των ποινικών κυρώσεων του άρθρου 12 του Π.Δ. 237/1986, από τις Αστυνομικές Αρχές.
Άρθρο 1
Διασταύρωση αρχείων
Η Δ.ΗΛΕ.Δ. για το σκοπό αυτό αναλαμβάνει την επεξεργασία, τη ζεύξη και τη διασταύρωση των αρχείων που τηρούνται ηλεκτρονικά στις κατά λόγο αρμοδιότητας βάσεις δεδομένων των παρακάτω υπηρεσιών:
α) του αρχείου της Γ.Γ.Δ.Ε. όπως αυτό ενημερώνεται με τις μεταβολές και τις νέες άδειες κυκλοφορίας που εκδίδονται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων καθώς και με τις μεταβολές (όπως ακινησίες) των κατά τόπους Δ.Ο.Υ.,
β) του αρχείου του Κέντρου Πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 27β του Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ Α’ 110) όπως ισχύει, και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α’ 128) αποτελεί υπηρεσιακή μονάδα του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων (εφεξής Κέντρο Πληροφοριών), για τα αυτοκίνητα οχήματα που είναι ασφαλισμένα,
γ) των αρχείων οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Υπουργείου που νομιμοποιείται σύμφωνα με την νομοθεσία να εκδίδει άδεια κυκλοφορίας οχημάτων, στα οποία τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των οχημάτων αυτών.
Το Κέντρο Πληροφοριών και οι δημόσιες υπηρεσίες ή Υπουργεία υποχρεούνται να θέτουν, σε διαρκή βάση, στη διάθεση της Δ.ΗΛΕ.Δ. τα παραπάνω αρχεία και στοιχεία τους, όταν αυτό απαιτηθεί, προκειμένου να διενεργείται, με ηλεκτρονικό τρόπο, ο έλεγχος και εντοπισμός των αυτοκίνητων οχημάτων για τα οποία δεν υφίσταται η υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη (εντοπισμός ανασφάλιστων οχημάτων).
Άρθρο 2
Διαδικασία εντοπισμού ανασφάλιστων οχημάτων
Το Κέντρο Πληροφοριών, αποστέλλει αρχείο ασφαλισμένων οχημάτων, μετά από αίτημα της Δ.ΗΛΕ.Δ., για συγκεκριμένη ημερομηνία.
Η Δ.ΗΛΕ.Δ. με βάση τα διαθέσιμα και τηρούμενα στη Γ.Γ.Δ.Ε. ηλεκτρονικά αρχεία και το αρχείο του Κέντρου Πληροφοριών, εντοπίζει με διασταύρωση τα οχήματα που ήταν σε κυκλοφορία την εν λόγω ημερομηνία και παράγει αρχείο πιθανών ανασφάλιστων οχημάτων.
Η Δ.ΗΛΕ.Δ. αποστέλλει ειδοποιητήρια επιστολή στους ιδιοκτήτες των πιθανώς ανασφάλιστων οχημάτων, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε στην τελευταία δηλωθείσα από αυτούς, στη φορολογική διοίκηση, ταχυδρομική διεύθυνση, με την οποία τους ειδοποιεί, να προβούν άμεσα, στην ασφάλιση της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος τους.
Με την ίδια επιστολή ενημερώνονται για τη διαδικασία που απαιτείται να ακολουθηθεί προκειμένου το όχημα να εξαιρεθεί από το αρχείο των πιθανών ανασφάλιστων οχημάτων, όπως σε περίπτωση που έχει τηρηθεί η υποχρέωση ασφάλισης του οχήματος, υπάρχει απαλλαγή της υποχρέωσης ασφάλισής του σύμφωνα με το νόμο, μπορεί να τεκμηριωθεί η ακινησία του, διαπιστωθεί λάθος στα στοιχεία ασφάλισης ή κυκλοφορίας του.
Επιπρόσθετα, οι πιστοποιημένοι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet χρήστες ενημερώνονται με την ανάρτηση της ίδιας επιστολής στο λογαριασμό τους.
Άρθρο 3
Ενέργειες ιδιοκτήτη οχήματος
Ο ιδιοκτήτης οχήματος, ο οποίος λαμβάνει ειδοποιητήρια επιστολή, προβαίνει στην ασφάλιση της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος του προσκομίζοντας σε ασφαλιστική επιχείρηση το ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και προαιρετικά την ειδοποιητήρια επιστολή.
Ο ιδιοκτήτης που δεν υποχρεούται να προβεί σε ασφάλιση του οχήματός του για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο, όπως σε περίπτωση που έχει τηρηθεί η υποχρέωση ασφάλισης του οχήματός του ή υπάρχει σύμφωνα με το νόμο απαλλαγή υποχρέωσης από την ασφάλισή του ή μπορεί να τεκμηριωθεί η ακινησία του ή έχει διαπιστωθεί λάθος στα στοιχεία ασφάλισης ή κυκλοφορίας του, απευθύνεται στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Ασφαλιστική Επιχείρηση, Αστυνομία) προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες κατά λόγο αρμοδιότητας τους ενέργειες για την ενημέρωση των δεδομένων τους και την εν συνεχεία ενημέρωση της Δ.ΗΛΕ.Δ. – από τις ανωτέρω υπηρεσίες – για τον αποχαρακτηρισμό του οχήματος ως ανασφάλιστου.
Άρθρο 4
Ενέργειες ασφαλιστικής επιχείρησης οχήματος
Κατά την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου η ασφαλιστική επιχείρηση εξετάζει μέσω υπηρεσίας που παρέχεται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. εάν το όχημα που πρόκειται να ασφαλιστεί έχει εντοπισθεί ως ανασφάλιστο από την ανωτέρω διαδικασία προκειμένου να απαιτήσει το ηλεκτρονικό παράβολο του άρθρου 3 της παρούσας. Η διαδικασία δέσμευσης του ηλεκτρονικού παραβόλου διενεργείται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3, του άρθρου 4 της Α.Υ.Ο. με αριθμό ΠΟΛ. 1163/2013, όπως ισχύει. Η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να ενημερώνει εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών τη Δ.ΗΛΕ.Δ. προκειμένου να προβαίνει άμεσα στη δέσμευση του ηλεκτρονικού παραβόλου που χρησιμοποιήθηκε.
Άρθρο 5
Έλεγχος συμμόρφωσης
Η Δ.ΗΛΕ.Δ. σε τακτά διαστήματα, δύναται να ανταλλάσσει ή να αναζητά στοιχεία από το Κέντρο Πληροφοριών, είτε μαζικά με τη μορφή αρχείου είτε μέσω υπηρεσίας (web-service) σχετικά με την κατάσταση οχημάτων που έχουν χαρακτηρισθεί ως ανασφάλιστα και να λαμβάνει ενδεικτικά και κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω κατά περίπτωση πληροφορίες.
Α. Σε περίπτωση ασφάλισης του οχήματος:
αριθμό πρωτοκόλλου ειδοποιητήριας επιστολής,
την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης,
την ασφαλιστική επιχείρηση,
το μοναδικό αριθμό του ηλεκτρονικού παραβόλου.
Β. Σε περίπτωση μη ορθού χαρακτηρισμού ως ανασφάλιστο:
αριθμό πρωτοκόλλου ειδοποιητήριας επιστολής,
την αιτία μη ορθής εικόνας (όπως μη αποστολή του οχήματος από την ασφαλιστική επιχείρηση στο Κέντρο Πληροφοριών),
τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου σε περίπτωση που υφίσταται.
Άρθρο 6
Περιπτώσεις μη συμμόρφωσης
Σε περίπτωση μη εμφάνισης και μη συμμόρφωσης του ιδιοκτήτη του οχήματος με τα οριζόμενα στην παρούσα, η Δ.ΗΛΕ.Δ. σε εύλογο χρόνο και όχι πέραν διμήνου από τη διενέργεια της διασταύρωσης για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων, σε συγκεκριμένη ημερομηνία, αποστέλλει τα στοιχεία του οχήματος για το όποιο δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη και του ιδιοκτήτη του στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, για την σε βάρος του επιβολή των κυρώσεων και ποινών που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 237/1986.
Σε περίπτωση επιβολής του χρηματικού προστίμου που προβλέπεται στο εδάφιο β της παρ 4 του άρθρου 5 του Π.Δ. 237/1986, όπως ισχύει, μετά από διαπιστωθείσα παράβαση Αστυνομικής Αρχής κατά την κυκλοφορία ανασφάλιστου οχήματος, δεν απαιτείται κατά την ασφάλιση του οχήματος αυτού και η πληρωμή του παραβόλου των 250,00 ευρώ.
Άρθρο 7
Χρόνος διασταύρωσης
Η Δ.ΗΛΕ.Δ. εκτελεί την περιγραφόμενη στην παρούσα διαδικασία, τουλάχιστον 2 φορές ετησίως.
Άρθρο 8
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Περιουσιολόγιο: Δήλωση όλων των στοιχείων έως το Σεπτέμβριο 2016

Αν το δηλώσεις μπορεί να το σώσεις

Περιουσιολόγιο: Δήλωση όλων των στοιχείων έως το Σεπτέμβριο 2016


Δημοσίευση: 04 Δεκ. 2015 08:47

 

Τελευταία ενημέρωση: 04 Δεκ. 2015 08:47
Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2016 όλοι οι Έλληνες
φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν τα περιουσιακά στοιχεία τους
συμπεριλαμβανομένων των αριθμών των τραπεζικών τους λογαριασμών (χωρίς
τα ποσά) και των θυρίδων που έχουν μισθώσει σε τράπεζες ( χωρίς το
περιεχόμενο τους) με τη δήλωση  Περιουσιολογίου που θα υποβάλουν
ηλεκτρονικά.

Το περιουσιολόγιο, όπως διευκρινίζεται απο το υπουργείο Οικονομικών, δεν θα αποτελεί βάση επιβολής φόρου.

Τα στοιχεία της περιουσιακής κατάστασης του φορολογούμενου που δεν θα
περιλαμβάνονται στη δήλωση Περιουσιολογίου θα δεσμεύονται υπέρ του
Ελληνικού Δημοσίου οποτεδήποτε και οπουδήποτε εντοπιστούν, και θα
αποδεσμεύονται όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του ελέγχου. Επίσης, θα
επιβάλλεται χρηματική ποινή, ανάλογη με την αξία του στοιχείου.

Αυτό προβλέπεται στο σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τη δημιουργία
του νέου Περιουσιολογίου, η νομοθέτηση του οποίου προβλέπεται να
ολοκληρωθεί εντός του Δεκεμβρίου.

Μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται, απο τον αναπληρωτή υπουργό
Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη, είναι για τη δήλωση των  μετρητών να έχει
προηγηθεί υποχρεωτικά η κατάθεσή τους σε τράπεζα. Μετρητά εκτός τραπεζών
δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Πρόκειται για ρύθμιση η οποία αποτελεί κίνητρο για την επιστροφή στις
τράπεζες μετρητών που είχαν αποσυρθεί απο τους καταθέτες τους
προηγούμενους μήνες. Η επιστροφή των καταθέσεων αυτών θα δώσει ανάσα στο
τραπεζικό σύστημα και κρίνεται απαραίτητη για την ενίσχυση της συμβολής
του στη χρηματοδότηση της οικονομίας με δάνεια προς τα νοικοκυριά και
τις επιχειρήσεις  

Απο το 2017 και τα επόμενα έτη, οι μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης
εξετάζεται να υποβάλλονται τις ίδιες ημερομηνίες με την υποβολή της
δήλωσης φορολογίας.

Το Περιουσιολόγιο θα αποσκοπεί στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων που
αφορούν την κινητή και ακίνητη περιουσία (κάθε μορφής) κάθε
φορολογουμένου. Έτσι οι φορολογικές Αρχές θα είναι σε θέση να
παρακολουθούν διαχρονικά πώς εξελίσσονται οι αλλαγές στην περιουσιακή
κατάσταση των φορολογουμένων και να ελέγχουν στοχευμένα αυτούς που
παρουσιάζουν αδικαιολόγητες αποκλίσεις.

Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών:

 • Το Περιουσιολόγιο θα περιέχει τα περιουσιακά στοιχεία του
  συνόλου των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, οι οποίες έχουν έδρα
  την Ελλάδα, καθώς και των φυσικών προσώπων, τα οποία είναι φορολογικοί
  κάτοικοι Ελλάδας. Το Περιουσιολόγιο είναι ατομικό (ανά ΑΦΜ)
 • Τα περιουσιακά στοιχεία του Περιουσιολογίου αφορούν και αυτά τα οποία βρίσκονται στην αλλοδαπή.
 • Στο Περιουσιολόγιο περιλαμβάνονται ενδεικτικά: Ακίνητα, οχήματα
  (εκτός από τα μηχανάκια 50cc), εναέρια μέσα μεταφοράς, σκάφη, μετοχές,
  αμοιβαία κεφάλαια, εταιρικά μερίδια, εταιρικές μερίδες, συμμετοχές σε
  επιχειρήσεις με οποιαδήποτε μορφή κ.λπ, κινητά μεγάλης αξίας (αρχικά
  εφόσον αυτά είναι ασφαλισμένα), δρόμωνες ίππους,τραπεζικούς
  λογαριασμούς, μίσθωση θυρίδων τραπεζών (όχι το περιεχόμενό τους.

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα δημιουργήσει μία ηλεκτρονική
εφαρμογή, στην οποία θα εμφανίζονται εκείνα τα στοιχεία του
Περιουσιολογίου, που υπάρχουν στις ηλεκτρονικές εφαρμογές της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ή και σε άλλες πηγές (π.χ.  Τράπεζες,
Χρηματιστήριο κ.λπ.).

Τον βασικό κορμό αυτού αποτελεί το Οολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Περιουσιολόγιο (ακινήτων). Η συλλογή των στοιχείων θα αναφέρεται στην
31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Τα στοιχεία θα λαμβάνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, και ο
φορολογούμενος υποχρεούται να συμπληρώσει συγκεκριμένα πεδία ή και να
τροποποιήσει στοιχεία που κατά τη γνώμη του δεν απεικονίζονται ορθά
(π.χ. ο φορολογούμενος δηλώνει τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού,
και η πληροφορία για το ύψος της κατάθεσης λαμβάνεται από το τραπεζικό
ίδρυμα).

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατατέθηκε η τροπολογία για το ΦΠΑ στην εκπαίδευση

Με την προτεινόμενη τροπολογία προβλέπονται τα εξής:
1. Επαναφέρεται η απαλλαγή των υπηρεσιών εκπαίδευσης από το καθεστώς ΦΠΑ.
2. Σε
περίπτωση που έχει καταβληθεί ο ΦΠΑ για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης
και υπό την προϋπόθεση ότι εκδίδονται πιστωτικά φορολογικά στοιχεία για
την επιστροφή του επιρριφθέντος φόρου στον αντισυμβαλλόμενο, ο ΦΠΑ
θεωρείται ως αχρεωστήτως καταβληθείς και επιστρέφεται.
3. Τυχόν
πρόστιμα που έχουν επιβληθεί διαγράφονται και επιστρέφονται ως
αχρεωστήτως καταβληθέντα κατόπιν σχετικής αίτησης των υποκειμένων στα
πρόστιμα.
4. Οι υποκείμενοι που από 20.07.2015 είχαν ενταχθεί
στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ υποβάλλουν δήλωση μεταβολών για την ένταξή
τους στο απαλλασσόμενο καθεστώς μέχρι τις 30.12.2015.
5. Δηλώσεις
αποθεμάτων μετάταξης που τυχόν έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος
της προτεινόμενης τροπολογίας δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα

Δείτε την τροπολογία:

Τροπολογία
στο Σχέδιο Νόμου «Επείγουσες Ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας
Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων»
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Άρθρο….
Επαναφορά της απαλλαγής των υπηρεσιών εκπαίδευσης
1.
Η διάταξη της περίπτωσης ιβ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν.
2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ) αντικαθίσταται ως εξής: «ιβ. η παροχή υπηρεσιών
εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών
και παροχές υπηρεσιών, που παρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια ή από
άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή. Η
ισχύς της παρούσης άρχεται από 20 Ιουλίου 2015».
2. Ο ΦΠΑ που
προκύπτει προς καταβολή βάσει δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί για
παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκαν από 20.07.2015 έως
και την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, θεωρείται ως μη
οφειλόμενος, υπό τον όρο της έκδοσης πιστωτικών φορολογικών στοιχείων,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Ο ΦΠΑ
που καταβλήθηκε θεωρείται ως αχρεωστήτως καταβληθείς και επιστρέφεται.
3. Οι
υποκείμενοι που πραγματοποιούν πράξεις που εμπίπτουν στην περίπτωση ιβ’
της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ έχουν τις ακόλουθες
υποχρεώσεις:
α. Να υποβάλουν δήλωση μεταβολών έως 30.12.2015 για την
ένταξή τους στο απαλλασσόμενο καθεστώς ΦΠΑ από 20.07.2015, εφόσον
διενεργούν αποκλειστικά απαλλασσόμενες πράξεις και από την ημερομηνία
αυτή είχαν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
β. Να εκδώσουν
πιστωτικά φορολογικά στοιχεία για την επιστροφή του ΦΠΑ στους
αντισυμβαλλομένους τους, στην περίπτωση που έχουν εκδώσει αρχικά ή
συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία που έχουν επιβαρυνθεί με ΦΠΑ για
πράξεις που πραγματοποιήθηκαν από 20.07.2015 έως και την ημερομηνία
έναρξης ισχύος του παρόντος. Στην περίπτωση που ο λήπτης του αρχικού ή
συμπληρωματικού φορολογικού στοιχείου είναι μη υποκείμενο στο φόρο
πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, απαιτείται η υπογραφή του λήπτη του στοιχείου
στο σώμα αυτού, αναγράφοντας τα παρακάτω στοιχεία του λήπτη:
ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας
και ημερομηνία υπογραφής.
4. Δηλώσεις αποθεμάτων μετάταξης που
ενδεχομένως έχουν υποβληθεί από 20.07.2015 έως και την ημερομηνία
έναρξης ισχύος του παρόντος, από τους υποκείμενους στο φόρο που
πραγματοποιούν πράξεις που εμπίπτουν στην περίπτωση ιβ’ της παραγράφου 1
του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ, δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.
5. Πρόστιμα
που τυχόν επιβλήθηκαν έως και την ημερομηνία έναρξης ισχύος του
παρόντος λόγω εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων μεταβολών και δηλώσεων
αποθεμάτων μετάταξης σε υποκείμενους στο ΦΠΑ που εντάχθηκαν στο κανονικό
καθεστώς ΦΠΑ από 20.07.2015, καθώς και δηλώσεων ΦΠΑ από υποκείμενους
που πραγματοποιούν αποκλειστικά απαλλασσόμενες πράξεις της ανωτέρω
περίπτωσης ιβ’, διαγράφονται. Τα ποσά που ενδεχομένως έχουν καταβληθεί
επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, κατόπιν υποβολής σχετικής
αίτησης από τους υποκείμενους με απόφαση των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ
6.  Επιμέρους
θέματα, διαδικασίες και λεπτομέρειες που σχετίζονται με τα ανωτέρω
ρυθμίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία
ισχύει από την υπογραφή της.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Άρθρο …….
Επαναφορά της απαλλαγής των υπηρεσιών εκπαίδευσης
Με
την προτεινόμενη διάταξη καταργούνται από τότε που ίσχυσαν οι διατάξεις
της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 και της
περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 της Υποπαραγράφου Δ.2 της Παραγράφου Δ
του άρθρου 2 του ν.4336/2015, με τις οποίες υπήχθησαν σε καθεστώς ΦΠΑ οι
υπηρεσίες εκπαίδευσης και επανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις της
περίπτωσης ιβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ ως είχαν
πριν την αντικατάστασή τους, με τις οποίες προβλέπεται απαλλαγή των
υπηρεσιών αυτών από το φόρο. Εάν τυχόν έχει καταβληθεί φόρος
επιστρέφεται, υπό την προϋπόθεση ότι εκδίδονται πιστωτικά φορολογικά
στοιχεία για την επιστροφή του επιρριφθέντος φόρου στον
αντισυμβαλλόμενο. Ομοίως διαγράφονται τυχόν πρόστιμα που έχουν εν τω
μεταξύ επιβληθεί και επιστρέφονται με αίτηση του φορολογούμενου ποσά που
ενδεχομένως έχουν καταβληθεί. Οι υποκείμενοι που από 20.7.2015 είχαν
ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ υποβάλλουν δήλωση μεταβολών για την
ένταξή τους στο απαλλασσόμενο καθεστώς μέχρι τις 30.12.2015. Δηλώσεις
αποθεμάτων μετάταξης που τυχόν έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος
του παρόντος δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο…..
Επαναφορά της απαλλαγής των υπηρεσιών εκπαίδευσης
Παράγραφος
1 – Καταργούνται οι διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α716.7.2015), καθώς και οι διατάξεις
της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 της Υποπαραγράφου Δ.2 της Παραγράφου Δ
του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94/14.08.2015), όπως ισχύουν μετά
την τροποποίηση με το άρθρο 63 του ν.4342/2015 (ΦΕΚ Α’ 143/9.11.2015).
Περίπτωσης
β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.4334/2015: «ιβ) η παροχή
υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις
αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που παρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια ή
από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή,
εκτός από τα φροντιστήρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και τα κέντρα
ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών»
Περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 της Υποπαραγράφου Δ.2 της Παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015.
«ιβ)
η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με αυτή
παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται από
οργανισμούς δημόσιου δικαίου.
Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει και για
λοιπούς οργανισμούς εφόσον οι εν λόγω οργανισμοί πληρούν αθροιστικά τις
ακόλουθες προϋποθέσεις: i. δεν έχουν ως σκοπό τη συστηματική επιδίωξη
του κέρδους, τα ενδεχόμενα δε κέρδη τους δεν πρέπει σε καμία περίπτωση
να διανέμονται, αλλά να διατίθενται για τη διατήρηση ή τη βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών,
ii. η διοίκηση και διαχείριση των εν λόγω
οργανισμών πρέπει να ασκείται ουσιαστικά χωρίς μισθό, από πρόσωπα που
δεν έχουν, είτε αυτά τα ίδια είτε μέσω τρίτων προσώπων, άμεσο ή έμμεσο
συμφέρον από τα αποτελέσματα της εκμετάλλευσης των σχετικών
δραστηριοτήτων,
iii.  οι τιμές τους πρέπει να είναι κατώτερες από
αυτές που καθορίζονται για ανάλογες πράξεις εμπορικών επιχειρήσεων, οι
οποίες υπόκεινται στο ΦΠΑ,
iv.  η απαλλαγή δεν πρέπει να δημιουργεί κίνδυνο στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού.
Οι
ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύουν για την προσχολική εκπαίδευση. Η ισχύς
των διατάξεων της περίπτωσης ιβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του
Κώδικα ΦΠΑ αρχίζει από 20 Ιουλίου 2015. Η δήλωση μεταβολών για τη
μετάταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ υποβάλλεται εντός δέκα ημερών από τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί
φορολογικά στοιχεία από 20 Ιουλίου μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου,χωρίς ΦΠΑ, τα συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία για την επιβολή
του φόρου εκδίδονται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015 και ο οφειλόμενος φόρος
καταβάλλεται με τη δήλωση ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου κατά την οποία
εκδόθηκε το συμπληρωματικό στοιχείο»
Παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 – Νέες διατάξεις

Δείτε το πλήρες κείμενο της τροπολογίας εδώ.

Πηγή: http://www.e-forologia.gr

Αυτά είναι τα τέλη κυκλοφορίας για το 2016.

Αυτά είναι τα τέλη κυκλοφορίας για το 2016. Δείτε την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή


Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Επείγουσες
ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων».

Α. Με την προς ψήφιση τροπολογία επέρχονται αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας των
επιβατικών οχημάτων. Ειδικότερα:

1. Για την επιβολή ετήσιων τελών κυκλοφορίας στα επιβατικά αυτοκίνητα και
δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσυκλέτες που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην
Ελλάδα έως την 31-10-2010, θεσπίζονται τρεις (3) κατηγορίες για τις αντίστοιχες
χρονικές περιόδους πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, με βάση τον κυλινδρισμό
του κινητήρα αυτών, ως εξής: έως το έτος 2000, από το έτος 2001 έως το 2005 και
από το έτος 2006 και μετά. Συγκεκριμένα:

α. Μειώνονται για την πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα έως το έτος 2000 ως εξής:

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα έως το έτος 2000 Κατηγορία Κυλινδρισμός κινητήρα (κυβ. εκατ.) Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ)
Ε’ 1.358-1.548 225 (από 240)
ΣΤ’ 1.549-1.738 250 ( » 265)
Ζ’ 1.739-1.928 280( » 300)
Η’ 1.929-2.357 615 ( » 660)
Θ’ 2.358-3.000 820 ( » 880)
I’ 3.001-4.000 1.025 ( » 1.100)
Κ’ 4.001 και άνω 1.230 ( » 1.320)

 

β. Μειώνονται για την πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το έτος 2001 έως το έτος
2005 ως εξής:

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το έτος 2001 έως το
2005
Κατηγορία Κυλινδρισμός κινητήρα Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ)
Η’ 1.929-2.357 630 ( από 660)
Θ 2.358-3.000 840( » 880)
I’ 3.001-4.000 1.050 ( »1.100)
Κ’ 4.001 και άνω 1.260 ( » 1.320)

γ. Αυξάνονται για την πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το έτος 2006 και μετά ως
εξής:

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το έτος 2006 και μετά Κατηγορία Κυλινδρισμός κινητήρα Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ)
Ε’ 1.358-1.548 255 (από 240)
ΣΤ’ 1.549-1.738 280( » 265)
Ζ’ 1.739-1.928 320( » 300)
Η’ 1.929-2.357 690 ( » 660)
Θ 2.358-3.000 920 ( » 880)
I’ 3.001-4.000 1.150 ( »1.100)
Κ’ 4.001 και άνω 1.380 ( » 1.320)

 

Για τις κατηγορίες που δεν αναφέρονται, τα τέλη κυκλοφορίας παραμένουν στο ίδιο
ύψος.

2. Για τα επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα από
1.11.2010 και μετά, τα ετησίως επιβαλλόμενα τέλη κυκλοφορίας βάση των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια C02 ανα χιλιόμετρο) τροποποιούνται ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. C02 ανα
χιλιόμετρο)
ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ C02 (σε
ευρώ)
0-90 (από 0-100) 0
91-100 ( » 101-120) 0,90
101-120 0,98 (από 0,90)
121-140 1,20 ( » 1,10)
141-160 1,85 ( » 1,70)
161-180 2,45 ( » 2,25)
181-200 2,78 ( » 2,55)
201-250 3,05 ( » 2,80)
Ανω των 251 3,72 ( » 3,40)

3. Μειώνονται σε έως 1.549 (από έως 1.929 που ισχύει σήμερα) τα
κυβικά εκατοστά (κ.εκ.) για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας των υβριδικών
αυτοκινήτων οχημάτων και υβριδικών δίκυκλων και τρίκυκλων μοτοσυκλετών που
εκποιούνται από το Δημόσιο ή τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ
Α.Ε.), ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα.

Για τα οχήματα της ανωτέρω κατηγορίας από 1.549 κ. εκ. και άνω (αντί 1.929 κ.εκ.
και άνω που ισχύει σήμερα), τα επιβαλλόμενα τέλη κυκλοφορίας αναλογούν στο 60%
(από 50% που ισχύει σήμερα) των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.

4. Μειώνονται σε έως 1.549 (από έως 1.929 που ισχύει σήμερα) τα
κυβικά εκατοστά κυλινδρισμού κινητήρα για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας
των i) υβριδικών επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για
πρώτη φορά έως την 31.10.2010 και ii) των υβριδικών δίκυκλων και

τρίκυκλων μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης
ταξινόμησής τους στην Ελλάδα.

Για τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που έχουν ταξινομηθεί στην
Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010 και για τις υβριδικές δίκυκλες και
τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης
ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, κυλινδρισμού κινητήρα από 1.549 κ.εκ. και άνω (από
1.929 κ.εκ. και άνω που ισχύει σήμερα), τα επιβαλλόμενα τέλη κυκλοφορίας
αναλογούν στο 60% (από 50% που ισχύει σήμερα) των τελών των αντίστοιχων
συμβατικών οχημάτων.

5. Ορίζεται ότι οι υπό ψήφιση διατάξεις ισχύουν για τα Τέλη κυκλοφορίας έτους
2016 και επομένων καθώς και η έναρξη ισχύς τους.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις αναμένεται να επέλθει αύξηση των εσόδων του
κρατικού προϋπολογισμού κατά 13.000.000 Ευρώ περίπου ετησίως.
  

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ»
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΘΡΟ….

1. Με την προτεινόμενη διάταξη, αναπροσαρμόζονται τα τέλη
κυκλοφορίας ώστε για παλαιότερα οχήματα να είναι χαμηλότερα σε σχέση με αυτά που
θα καταβάλλουν τα πιο καινούργια, που είναι και υψηλότερης εμπορικής αξίας, ώστε
να γίνει δικαιότερη η κατανομή των φορολογικών βαρών.

2. Με την προτεινόμενη διάταξη επιβάλλονται τέλη κυκλοφορίας
και στα υβριδικά αυτοκίνητα οχήματα και υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες
μοτοσικλέτες που εκποιούνται από το Δημόσιο ή τον Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε και τίθενται από
τους αγοραστές σε κυκλοφορία ως ιδιωτικής χρήσης, ώστε να γίνει δικαιότερη η
κατανομή των φορολογικών βαρών.

3. Με την προτεινόμενη διάταξη επιβάλλονται τέλη κυκλοφορίας
και στα υβριδικά ΕΙΧ αυτοκίνητα καθώς και στις δίκυκλες και τρίκυκλες
μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης άνω των 1548 κ.εκ, ώστε να είναι δικαιότερη η
κατανομή των φορολογικών βαρών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Ρυθμίσεις για τα τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών οχημάτων
ΑΡΘΡΟ…..

1. Οι υποπεριπτώσεις α’ και β’ της περίπτωσης Α της παραγράφου 1 του άρθρου 20
του ν. 2948/2001 (Α’242), όπως ισχύει αντικαθίστανται, ως εξής:

«Α. Αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης
α) Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την
31.10.2010 και δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας
πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών,
ως εξής:
 

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα έως το έτος 2000 Κατηγορία Κυλινδρισμός κινητήρα (κυβ. εκατ.) Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ)
Α’ Έως 300 22
Β’ 301-785 55
Γ’ 786-1.071 120
Δ’ 1.072-1.357 135
Ε’ 1.358-1.548 225
ΣΤ’ 1.549-1.738 250
Ζ’ 1.739-1.928 280
Η’ 1.929-2.357 615
Θ’ 2.358-3.000 820
Γ 3.001-4.000 1.025
Κ’ 4.001 και άνω 1.230

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το έτος 2001 έως το
2005
Κατηγορία Κυλινδρισμός κινητήρα Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ)
Α’ Έως 300 22
Β’ 301-785 55
Γ’ 786-1.071 120
Δ’ 1.072-1.357 135
Ε’ 1.358-1.548 240
ΣΤ’ 1.549-1.738 265
Ζ’ 1.739-1.928 300
Η’ 1.929-2.357 630
Θ’ 2.358-3.000 840
I’ 3.001-4.000 1.050
Κ’ 4.001 και άνω 1.260

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το έτος 2006 και μετα Κατηγορία Κυλινδρισμός κινητήρα Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ)
Α’ Έως 300 22
Β’ 301-785 55
Γ’ 786-1.071 120
Δ’ 1.072-1.357 135
Ε’ 1.358-1.548 255
ΣΤ’ 1.549-1.738 280
Ζ’ 1.739-1.928 320
Η’ 1.929-2.357 690
Θ’ 2.358-3.000 920
I’ 3.001-4.000 1.150
Κ’ 4.001 και άνω 1.380

 

β) Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην
Ελλάδα από 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα (γραμμάρια C02 ανα χιλιόμετρο).
Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται
στην άδεια του οχήματος, ως εξής:

 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
C02 ανα χιλιόμετρο) C02 (σε ευρώ)
0-90 0
91-100 0,90
101-120 0,98
121-140 1,20
141-160 1,85
161-180 2,45
181-200 2,78
201-250 3,05
Άνω των 251 3,72
Για τα Ε.Ι.Χ. ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα
(τροχόσπιτα): 140 Ευρώ

Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαμβάνονται και τα επιβατικά
ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των
εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκατεστημένων στην Ελλάδα με βάση των α.ν.
89/1967 (Α’ 132). Επίσης περιλαμβάνονται και τα τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα
από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών.»

2. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης ζ’ της περίπτωσης Α’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), αντικαθίσταται, ως εξής:
«Ειδικά, υβριδικά αυτοκίνητα οχήματα και υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες
μοτοσικλέτες, που εμπίπτουν στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, έως 1549
κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα,
απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.
Για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής από 1549 κ.εκ. και άνω, τα τέλη κυκλοφορίας
που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών
οχημάτων»
3.  Η παράγραφος 2 του άρθρου 35 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), τροποποιείται, ως
εξής:
Στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 3986/2011
(Α’ 152) οι λέξεις: «ιδιωτικής και» διαγράφονται.

Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παράγραφου 2 του άρθρου 35 του ν. 3986/2011
(Α’ 152), προστίθενται δύο νέα εδάφια, ως εξής:

«Τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα έως
1.549 κ.εκ., που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την
31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα υβριδικά επιβατικά
αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης κυλινδρισμού κινητήρα από 1.549 κ.εκ. και άνω, που
έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, τα Τέλη
κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των τελών των αντίστοιχων
συμβατικών οχημάτων».
Στο έκτο και στο έβδομο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 3986/2011
(Α’ 152) οι λέξεις: «ιδιωτικής και» διαγράφονται.
Στο τέλος του έβδομου εδαφίου της παράγραφου 2 του άρθρου 35 του ν. 3986/2011
(Α’ 152), προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής:
«Οι υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης, κυλινδρισμού
κινητήρα έως 1.549 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησης
τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.
Για τις υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης,
κυλινδρισμού κινητήρα από 1.549 κ.εκ. και άνω, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της
πρώτης ταξινόμησης τους στην Ελλάδα, τα Τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται
αναλογούν στο 60% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.».
4.  Η παράγραφος 3 του άρθρου 35 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), αντικαθίσταται, ως
εξής:
«Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων ισχύουν για τα Τέλη κυκλοφορίας έτους
2016 και επομένων.»
5.  Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου
…. παύει να ισχύει κάθε διάταξη νόμου που ρυθμίζει διαφορετικά τα εν λόγω
θέματα.
Αθήνα, 18.11.2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Άρθρο…….

Τροποποιούμενες διατάξεις
1.«Α. Αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης
α) Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την
31.10.2010 και δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας
πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών:
Κατηγορία Κυλινδρισμός κινητήρα (κυβ. εκατ.) Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ)
Α’ Έως 300 22
Β’ 301-785 55
Γ’ 786-1.071 120
Δ’ 1.072-1.357 135
Ε’ 1.358-1.548 240
ΣΤ’ 1.549-1.738 265
Ζ’ 1.739-1.928 300
Η’ 1.929-2.357 660
Ο­ 2.358-3.000 880
Ι’ 3.001-4.000 1.100
Κ’ 4.001 και άνω 1.320
β)Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην
Ελλάδα από την 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα (γραμμάρια C02 ανα χιλιόμετρο).

Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται
στην άδεια του οχήματος, ως εξής:
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. C02 ανα
χιλιόμετρο)
ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ C02 (σε
ευρώ)
0-100 0,00
101-120 0,90
121-140 1,10
141-160 1,70
161-180 2,25
181-200 2,55
201-250 2,80
Άνω των 251 3,40
Για τα Ε.Ι.Χ. ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα
(τροχόσπιτα): 140 Ευρώ
Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαμβάνονται και τα επιβατικά
ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των
εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκατεστημένων στην Ελλάδα με βάση των α.ν.
89/1967 (ΑΊ32). Επίσης περιλαμβάνονται και τα τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα
από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών.»
2. «Προκειμένου για υβριδικά αυτοκίνητα οχήματα και υβριδικές δίκυκλες και
τρίκυκλες μοτοσικλέτες, που εμπίπτουν στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου,
έως 1.929 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην
Ελλάδα, αυτά απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα οχήματα της κατηγορίας
αυτής άνω των 1.929κ.εκ., τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο
ήμισυ των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων»
3.«2. Τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ),
κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.929 κ.εκ., που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για
πρώτη φορά έως την 31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.
Για τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ),
κυλινδρισμού κινητήρα άνω των 1.929 κ.εκ., που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για
πρώτη φορά έως την 31.10.2010, τα Τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν
στο ήμισυ των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.
Οι υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης,
κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.929 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης
ταξινόμησης τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.
Για τις υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας
χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα άνω των 1.929 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία
της πρώτης ταξινόμησης τους στην Ελλάδα, τα Τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται
αναλογούν στο ήμισυ των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.»
4.«3. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων ισχύουν για τα Τέλη κυκλοφορίας
έτους 2012 και επομένων.».

http://taxheaven.gr

Πότε χάνεται η ρύθμιση οφειλών στο δημόσιο μετά τις 15 Δεκεμβρίου 2015, με τις νέες ρυθμίσεις

Απαντήσεις με παραδείγματα.
Του φοροτεχνικού Γιώργου Δ.
Χριστόπουλου

Αποκωδικοποιώντας τις νέες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου βλέπει κανείς ένα νέο
καθεστώς επί το αυστηρότερο για τους οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση
είτε με τις διατάξεις του νόμου 


4321/2015, είτε με αυτές του προηγούμενου νόμου
 4305/2014.

Για να επιτύχει τη σκλήρυνση
της στάσης ο νομοθέτης (σημ. οι θεσμοί θέλω να πω) έναντι όσων δεν μπορούν ή δεν
θέλουν να πληρώνουν έγκαιρα τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, (όπως μπορούμε να
δούμε πιο κάτω στη παράθεση των διατάξεων που παραμένουν)  χωρίς να πειράξει τις
υφιστάμενες περιπτώσεις απώλειας της ρύθμισης που ήδη τρέχει, παρεμβαίνει
νομοθετικά με «παράπλευρο» τρόπο, στις τρέχουσες νέες οφειλές που γεννιούνται,
οι οποίες όταν δεν θα εξοφλούνται εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους,
θα χάνεται η  ρύθμιση του ως άνω νόμου.

Με τις νέες
διατάξεις
αντικαθίστανται οι προθεσμίες από την
ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση νέας οφειλής όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις
του άρθρου 47 του ν.4174/2013
(Κ.Φ.Δ.) και του άρθρου 7 του ν.δ.

356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) που προβλέπουν 30 ημέρες από
την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης για καταβολή της οφειλής.


Η διαφορά
με το νέο καθεστώς είναι σημαντική,  καθώς οι παραπάνω
προθεσμίες αρχίζουν να τρέχουν από την ημερομηνία που οι νέες φορολογικές
οφειλές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες και όχι από την ημερομηνία λήψης ειδοποιητηρίου
από την εφορία που στην πράξη καθυστερούσε και δεν εκδιδόταν άμεσα από την ημέρα
που μια οφειλή γινόταν ληξιπρόθεσμη. Το νέο καθεστώς έχουν εφαρμογή
για νέες οφειλές που η νόμιμη προθεσμία καταβολής τους
λήγει μετά τις 15.12.2015.
Ας δούμε πιο κάτω τι μας λέει η
αιτιολογική έκθεση και πως θα έχει ολόκληρο το άρθρο 8 του νόμου 

4321/2015 με τη νέα περίπτωσης δ,΄ όπως αυτή αναδιατυπώνεται.

Αιτιολογική έκθεση:

Σχέδιο νόμου:

 

Άρθρο 4
Με τις
διατάξεις της παραγράφου 1 της προτεινόμενης διάταξης αντικαθίσταται
η περίπτωση δ’ του άρθρου 8 του ν.


4321/2015, ώστε η ρύθμιση του ως άνω νόμου να απόλλυται, εάν
ο οφειλέτης δεν εξοφλεί τις νέες οφειλές του, εντός της νόμιμης
προθεσμίας καταβολής τους.
Κατ’
εξαίρεση, και μέχρι τις 31.12.2017, η ρύθμιση δεν απόλλυται,  εάν
οι οφειλές εξοφληθούν εντός τριάντα (30)
ημερών από την
ημερομηνία
που καθίστανται ληξιπρόθεσμες, για το χρονικό διάστημα από τις
15.12.2015 μέχρι τις 30.6.2016,
και εντός δεκαπέντε (15) ημερών,
για το χρονικό διάστημα από τις 1.7.2016 και μέχρι τις 31.12.2017.
Πέραν των
ανωτέρω, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017, η
ρύθμιση απόλλυται
εάν ο οφειλέτης καθυστερήσει την εξόφληση νέων
οφειλών και δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την προηγούμενη καθυστερημένη
εξόφληση.

Από την 1.1.2018
,
προϋπόθεση για τη διατήρηση της ρύθμισης είναι η εξόφληση των νέων
οφειλών εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.
Σε κάθε
περίπτωση, εντούτοις, η ρύθμιση του ν.

4321/2015 διατηρείται εάν οι νέες οφειλές είναι σε αναστολή ή
ρυθμίζονται μετά από αίτηση του οφειλέτη, η οποία υποβάλλεται πριν οι
οφειλές καταστούν ληξιπρόθεσμες
.
Εφόσον οι
νέες οφειλές με τις εντός ρύθμισης υπερβαίνουν σε σύνολο τις 50.000

ευρώ η ρύθμιση των νέων οφειλών χορηγείται μόνον εφόσον ο
οφειλέτης αποδεικνύει οικονομική αδυναμία για την καταβολή τους εντός
της νόμιμης προθεσμίας.
Τα ανωτέρω
έχουν εφαρμογή για νέες οφειλές που η νόμιμη
προθεσμία καταβολής τους λήγει μετά τις 15.12.2015.
Με τις
διατάξεις της παραγράφου 2 της προτεινόμενης διάταξης τροποποιείται η
παράγραφος 11 του άρθρου 51 του ν.

4305/2014, ώστε να προβλέπεται και για τη ρύθμιση του νόμου αυτού ως
λόγος απώλειας η μη εξόφληση των νέων οφειλών του ακριβώς κατά τα
οριζόμενα ως άνω για τη ρύθμιση του ν.

4321/2015.

 

Άρθρο 4
1. α. Η
περίπτωση δ’ του άρθρου 8 του ν.

4321/2015 (Α’32), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:


Άρθρο 8. Απώλεια ρύθμισης

Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική
άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της
αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα
προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:
α) δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια
του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης ή μετά την πάροδο του οκταμήνου δεν
καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει την
καταβολή των τριών (3) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο
χρονικό διάστημα,
β) δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και
του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των
οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών (3) μηνών το
αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.
γ) Έχει ενταχθεί στη ρύθμιση με εσφαλμένες βεβαιώσεις.

 

δ) δεν έχει
τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του, ατομικές,
καθώς και αυτές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής, από την ημερομηνία
υπαγωγής στη ρύθμιση και εντός της προθεσμίας που ορίζεται στις
διατάξεις του άρθρου 47 του ν.
4174/2013
(Κ.Φ.Δ.) και του άρθρου 7 του ν.δ.


356/1974
(Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν κατά περίπτωση.

«δ) δεν
εξοφλεί τις νέες, μετά την ημερομηνία
υπαγωγής στη ρύθμιση του παρόντος νόμου, οφειλές του
,
εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.
Κατ’
εξαίρεση, και όχι πέραν της 31ης.12.2017, η ρύθμιση δεν
απόλλυται, εάν οι νέες οφειλές εξοφληθούν εντός αποκλειστικής
προθεσμίας από την ημερομηνία που αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες.
Η προθεσμία
αυτή ορίζεται
ü 
σε τριάντα (30)
ημέρες μέχρι τις 30.6.2016 και
ü 
σε δεκαπέντε (15)
ημέρες από την 1.7.2016 μέχρι τις 31.12.2017.
Επιπλέον,
από την 1η. 1.2017 μέχρι τις 31.12.2017, η ρύθμιση απόλλυται σε
περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης νέων οφειλών, εάν δεν έχει παρέλθει
εξάμηνο από την προηγούμενη καθυστέρηση εξόφλησης.

Η ρύθμιση δεν απόλλυται, εάν οι νέες οφειλές
τελούν σε αναστολή είσπραξης ή υπάγονται σε ρύθμιση μετά από αίτηση του
οφειλέτη που υποβάλλεται πριν τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής
τους.
Εάν το
συνολικό ύφος των οφειλών, νέων και εντός ρύθμισης, υπερβαίνει τις
50.000 ευρώ
, η ρύθμιση των νέων
οφειλών χορηγείται μόνον
εφόσον ο οφειλέτης επικαλείται
και αποδεικνύει ότι αντιμετωπίζει οικονομική αδυναμία για την καταβολή
τους μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
Με απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία εκδίδεται μέχρι τις
31.12.2015, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας
περίπτωσης.»
β. Οι
διατάξεις της περίπτωσης α’ ισχύουν για νέες, μετά την ημερομηνία
υπαγωγής στη ρύθμιση του παρόντος νόμου, οφειλές, που η νόμιμη προθεσμία
καταβολής τους λήγει μετά τις 15/12/2015.

Θα επιχειρήσουμε να δώσουμε μερικά
παραδείγματα για να γίνουν κατανοητές ως ένα βαθμό οι νέες διατάξεις.
Έστω ότι ένας φορολογούμενος οφειλέτης έχει
υπαχθεί στη ρύθμιση του νόμου

4321/2015, με 60 δόσεις των 1.000 ευρώ, τις οποίες εξυπηρετεί κανονικά.
Βρισκόμαστε στις 15 Δεκεμβρίου 2015 και οι
υπολειπόμενες δόσεις της ρύθμισης είναι 52.000 ευρώ και παράλληλα έχει  3
οφειλές δόσεων  από ΕΝΦΙΑ πληρωτέες 31 Δεκεμβρίου, 31 Ιανουαρίου 2016 και 28
Φεβρουαρίου 2016, συνολικού ποσού 3.000 ευρώ.
Ερώτημα 1ο:
μπορεί να ρυθμίσει στις 20 Δεκεμβρίου 2015 τις οφειλόμενες τρέχουσες δόσεις του
ΕΝΦΙΑ επικαλούμενος ότι αντιμετωπίζει οικονομική αδυναμία για την καταβολή τους
μέσα στη νόμιμη προθεσμία?
Σύμφωνα με την παραπάνω νέα διάταξη «εάν
το συνολικό ύψος των οφειλών, νέων και εντός ρύθμισης, υπερβαίνει τις 50.000
ευρώ
, η ρύθμιση των νέων οφειλών χορηγείται μόνον εφόσον ο
οφειλέτης επικαλείται και αποδεικνύει ότι αντιμετωπίζει οικονομική αδυναμία για
την καταβολή τους μέσα στη νόμιμη προθεσμία».
Ασφαλώς ο νομοθέτης μιλώντας για ρύθμιση
των νέων οφειλών, εννοεί ότι θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες δυνατότητες για
την λεγόμενη πάγια ρύθμιση που προβλέπει το άρθρο 43 του                    

ν.4174/2013
όπου «Μετά από αίτηση του φορολογουμένου πριν ή μετά τη λήξη της προθεσμίας
καταβολής φόρου, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να εγκρίνει πρόγραμμα ρύθμισης
καταβολής των φορολογικών οφειλών σε μία ή περισσότερες δόσεις, εφόσον ο
φορολογούμενος επικαλείται και αποδεικνύει ότι αντιμετωπίζει οικονομική αδυναμία

για την καταβολή του φόρου στη νόμιμη προθεσμία και ότι έχει τη δυνατότητα
συμμόρφωσης με το πρόγραμμα ρύθμισης. Το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών δεν μπορεί
να υπερβαίνει το ένα έτος. Κατ’ εξαίρεση το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών μπορεί να
εκτείνεται έως δύο (2) έτη για φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ».
Η απάντηση είναι  ότι εφόσον πληροί τις
παραπάνω προϋποθέσεις θα μπορέσει να ρυθμίσει και τις οφειλόμενες δόσεις του
ΕΝΦΙΑ.
Ερώτημα 2ο:
έστω ότι η ρύθμιση των οφειλών του ΕΝΦΙΑ εγκρίνεται με 12 δόσεις
από 270 η κάθε μία (250 + τόκοι 20 ευρώ). 
Εάν τώρα καθυστερήσει μία από αυτές τις
δόσεις π.χ. αυτή που λήγει στις 31 Μαρτίου 2016 και την καταβάλει πέραν των
επόμενων 30 ημερών. Έστω ότι την καταβάλει στις 5 Μαΐου 2016.
Τι θα συμβεί; Σύμφωνα με τις παραπάνω νέες
διατάξεις δεν τήρησε την προθεσμία των 30 ημερών. Δηλαδή δεν εξόφλησε  την δόση
στις 30 Απριλίου 2016 και την πλήρωσε εκπρόθεσμα στις  5 Μαΐου 2016.  
Άρα «Η ρύθμιση απόλλυται, με
συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα
στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής της με όλα
τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα».
Ποια ρύθμιση «απόλλυται»; Η
αρχική ασφαλώς
του ν.

4321/2015, έστω και αν αυτή εξυπηρετείται κανονικά. Και επί πλέον και
η νέα.
Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε με την
επιβαλλόμενη προσοχή αφού όπως παραπάνω στο κείμενο της νέας διατύπωσης του
άρθρου 8 του ν.

4321/2015, βλέπουμε ότι   «Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων, η οποία εκδίδεται μέχρι τις 31.12.2015, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες
εφαρμογής της παρούσας περίπτωσης.»
Ωστόσο θα πρέπει να προσθέσω εδώ ότι ο
υπουργός Οικονομικών κος Ευκλείδης Τσακαλώτος άφησε χθες ανοικτό το ενδεχόμενο
να θεσπιστούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για την ένταξη ενός
φορολογούμενου στις 12 δόσεις, χωρίς μάλιστα να αποκλείσει και την πιθανότητα να
χρειαστεί ο φορολογούμενος να επισκεφθεί την εφορία.
Τέλος θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε με
ένα ακόμα παράδειγμα την νέα διάταξη η οποία ορίζει ότι για το διάστημα από
1.1.2017  έως 31.12.2017  η ρύθμιση χάνεται αυτομάτως εφόσον ο οφειλέτης
καθυστερήσει οποιαδήποτε οφειλή (ανεξαρτήτως ημερών) και ταυτόχρονα είχε στο
προηγούμενο εξάμηνο μια ακόμα καθυστέρηση εξόφλησης ληξιπρόθεσμης οφειλής.

Παράδειγμα

Φορολογούμενος που έχει υπαχθεί στην ρύθμιση, καθυστερεί για
7 ημέρες  την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος η οποία λήγει την 31η Μαΐου 2017.
σε αυτή την περίπτωση δεν χάνει την ρύθμιση γιατί εξόφλησε την ληξιπρόθεσμη
οφειλή του εντός των 15 ημερών.  Ο ίδιος φορολογούμενος καθυστερεί να πληρώσει
το ΦΠΑ Ιουνίου μία ημέρα, (αντί στις 31.7.2017 το πληρώνει την 1.8.2017).
Αυτομάτως χάνει την ρύθμιση, γιατί έχει υποπέσει μέσα στο προηγούμενο εξάμηνο σε
μια ακόμη καθυστέρηση. Σε αυτή την περίπτωση δηλαδή δεν του δίνεται το δικαίωμα
να εξοφλήσει μέσα σε 15 ημέρες.

Αντίθετα εάν ο συγκεκριμένος φορολογούμενος μετά την
καθυστέρηση της δόσης φόρου εισοδήματος, συνεχίσει κανονικά να πληρώνει
εμπροθέσμως τις οφειλές του, τότε μετά την 1.12.2017 (και μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου 2017) ξανακερδίσει το «δικαίωμα» της καθυστέρησης πληρωμής
ληξιπρόθεσμων οφειλών για 15 ημέρες. 

Όλα τα ανωτέρω που αποτελούν μια πρώτη προσέγγιση των νέων
διατάξεων, τελούν υπό την αίρεση της ψήφισης του νομοσχεδίου και με την
επιφύλαξη της ερμηνευτικής εγκυκλίου που θα ακολουθήσει.

Σε κάθε περίπτωση ο κόμβος θα επανέλθει μετά την ψήφιση του
νομοσχεδίου, με ένα ολοκληρωμένο άρθρο, με νέα παραδείγματα και ανάλογο σχολιασμό
των διατάξεων έτσι όπως θα έχουν διαμορφωθεί στο τελικό ψηφισθέν νομοσχέδιο.

http://taxheaven.gr

Πως θα μειώσετε τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. – Οδηγίες για όσους δικαιούνται έκπτωση ή μείωση φόρου

Πως θα μειώσετε τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. – Οδηγίες για όσους δικαιούνται έκπτωση ή μείωση φόρου


Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά
Λογιστής – φοροτεχνικός

Ι. Πρόλογος

Πολύς
ντόρος γίνεται εσχάτως για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., για τα φουσκωμένα
εκκαθαριστικά σημειώματα, τις δόσεις καταβολής, κ.λπ και έχει
δημιουργηθεί μια αναστάτωση άνευ προηγουμένου αναφορικά με το ζήτημα
αυτό.
Είναι πασιφανές
ότι για τη σύγχυση που επικρατεί αυτές τις μέρες ευθύνονται κυρίως τα
παντός είδους Μ.Μ.Ε. που για πολλοστή φορά έχουν βάλει και πάλι το
χεράκι τους, ή μάλλον την ηλεκτρονική τους γραφίδα και τη δύναμη της
εικόνας για να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα. Το μόνο σίγουρο που αξίζει να σημειώσουμε και στο οποίο
όλοι πιστεύω συμφωνούμε, είναι ότι ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. τελικά είναι ένας φόρος που δυστυχώς από
τη στιγμή που θεσπίστηκε, ήρθε για να μείνει!
Εμείς,
ακολουθώντας πιστά τις αρχές της έγκυρης ενημέρωσης, βουτώντας
ταυτόχρονα τα δάκτυλά μας στο «πληκτρολόγιο» της λογικής, γράφουμε κάθε
φορά και παρουσιάζουμε τις ειδήσεις, έτσι ακριβώς όπως είναι,
αδιαφορώντας για την εύκολη και βατή ατραπό του κιτρινισμού και της
παραπληροφόρησης που ανεβάζουν την επισκεψιμότητα.

Σήμερα,
θα αναφερθούμε στο ζήτημα της έκπτωσης και της μείωσης του φόρου
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και τις ενέργειες που έχουμε στη διάθεσή μας αν δεν έχει αναρτηθεί το εκκαθαριστικό με μειωμένα ποσά, εφόσον φυσικά πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις που έχει ορίσει ο σχετικός νόμος.
Όπως είναι γνωστό, τα εκκαθαριστικά του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το έτος 2015 έχουν ήδη αρχίσει να αναρτώνται στην ειδική πλατφόρμα του taxis (δείτε και τη σχετική είδηση του κόμβου). Δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάρτησή τους όπως διατείνεται η πλειονότητα των Μ.Μ.Ε.
Αναφορικά
με τις εκπτώσεις ή τις μειώσεις του φόρου για ορισμένες κατηγορίες
φορολογουμένων, ελήφθησαν υπόψη τα δεδομένα βάσει των δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος (αρχικών ή τροποποιητικών) που είχαν υποβληθεί
μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2015.
Στις περιπτώσεις αυτές τα εκδοθέντα εκκαθαριστικά εμπεριέχουν τις
σχετικές εκπτώσεις και τις μειώσεις που προβλέπονται στον νόμο για τον
ΕΝ.Φ.Ι.Α.
ΙΙ. Σχετικές διατάξεις
Ας θυμηθούμε στο σημείο αυτό ποιες είναι οι εκπτώσεις, η μείωση, κ.λπ. που δικαιούμαστε αναφορικά με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. Σύμφωνα με τον ν. 4223/2013 υπάρχουν οι ακόλουθες περιπτώσεις:
i. Έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%):
Η έκπτωση αυτή χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α., εφόσον
πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 1 του
άρθρου 7 του ν. 4223/2013:
Tο συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου
φορολογικού έτους να είναι μικρότερο ή ίσο με 9.000,00 ευρώ προσαυξημένο
κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
Tο σύνολο της επιφανείας των κτισμάτων (υπόχρεου, συζύγου και εξαρτώμενων μελών) να μην ξεπερνάει τα 150 τ.μ.
Tο
σύνολο της αξίας των ακινήτων όπως αυτή προσδιορίζεται για τον
υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, να μην υπερβαίνει το ποσό των
85.000 για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη
σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των
200.000 ευρώ για τον έγγαμο, τον ή την σύζυγό του και τα εξαρτώμενα
τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα
Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

ii. Έκπτωση εκατό τοις εκατό (100%):
Η έκπτωση αυτή χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α., εφόσον
πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 2 του
άρθρου 7 του ν. 4223/2013:
Tο συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου
φορολογικού έτους να είναι μικρότερο ή ίσο με 12.000,00 ευρώ
προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε
εξαρτώμενο μέλος.
Tο σύνολο της επιφανείας των κτισμάτων (υπόχρεου, συζύγου και εξαρτώμενων μελών) να μην ξεπερνάει τα 150 τ.μ.
O αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούμενος,
ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του
έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.
Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.
Σημείωση για τις περιπτώσεις i και ii: Ως
συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το άθροισμα του
συνολικού φορολογητέου εισοδήματος του συζύγου, της συζύγου και των
ανήλικων εξαρτώμενων τέκνων, σε όσες περιπτώσεις ορίζεται από το νόμο
ότι τα εισοδήματα των τέκνων συναθροίζονται με αυτά των γονέων, καθώς
και του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος των εξαρτώμενων τέκνων που
έχουν υποβάλει ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Το
συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα και ο αριθμός των
εξαρτώμενων τέκνων λαμβάνονται από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
του οικείου φορολογικού έτους, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι και την
9η Οκτωβρίου 2015. Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα προσδιορίζεται από
το άθροισμα του καθαρού εισοδήματος, όπως προκύπτει από τα ποσά των
κωδικών του Πίνακα 4 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικείου
φορολογικού έτους, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του
εισοδήματος, των ποσών των κωδικών των περιπτώσεων 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10
και 11 του Πίνακα 6 της δήλωσης και του ποσού της προστιθέμενης διαφοράς
αντικειμενικής δαπάνης, όπου αυτή εφαρμόζεται.
Η
συνολική επιφάνεια των κτισμάτων, αποτελούμενη από το άθροισμα των
κύριων και βοηθητικών χώρων των κατηγοριών ακινήτων 1 έως και 12 (εκτός
4, 41 έως και 47), αποπερατωμένων και ημιτελών, καθώς και η συνολική
αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον
υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, λαμβάνεται από τις δηλώσεις
ΕΝ.Φ.Ι.Α. του οικείου έτους, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι και την 9η
Οκτωβρίου 2015, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του
είδους του δικαιώματος επί των ακινήτων.
Η
αναπηρία του υπόχρεου και της συζύγου λαμβάνεται από τη δήλωση
φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους ή από τα αρχεία των
Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Η αναπηρία των τέκνων,
λαμβάνεται από την Εφαρμογή των Δ.Ο.Υ. «Καταχώριση Αναπηριών» ή από τα
αρχεία των ΚΕ.Π.Α. ή, εφόσον το τέκνο υποβάλει δήλωση φορολογίας
εισοδήματος, από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου
φορολογικού έτους. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η μείωση χορηγείται
με υπόδειγμα από τη Δ.Ο.Υ., απαιτείται, πριν τη χορήγηση της έκπτωσης, η
καταχώριση της πληροφορίας για την αναπηρία στην εφαρμογή «Καταχώριση
Αναπηριών» των Δ.Ο.Υ. Για την πιστοποίηση της αναπηρίας εφαρμόζονται τα
οριζόμενα στην ΠΟΛ.1088/17.4.2015, όπως αυτή ισχύει σήμερα.
Προσοχή: Σε
όσους φορολογούμενους έχει υπολογιστεί η έκπτωση 50% ή 100% υπάρχει και
η σχετική απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. που μπορείτε να τη δείτε όταν εκτυπώσετε
το εκκαθαριστικό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. Δείτε κατωτέρω τη σχετική απόφαση για
φορολογούμενο που πήρε την έκπτωση 50%.

iii. Μείωση είκοσι τοις εκατό (20%):Η
μείωση αυτή χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α. στα φυσικά πρόσωπα
(μόνο) που είχαν ακίνητα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα κατά το
προηγούμενο έτος.
Σημείωση: Οι
παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες δεν ήταν ενεργές καθ’ όλη τη
διάρκεια του προηγούμενου έτους, λαμβάνονται από τα αρχεία του
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.. Οι αριθμοί των παροχών του αρχείου του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
διασταυρώνονται με τους αριθμούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίοι
αναγράφονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) του οικείου
έτους, και στην αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακινήτων (έντυπο Ε2) του
οικείου φορολογικού έτους, που έχουν υποβληθεί μέχρι και την 9η
Οκτωβρίου 2015. Η πληροφορία του κενού ακινήτου, καθ’ όλη τη διάρκεια
του προηγούμενου έτους, λαμβάνεται από την αναλυτική κατάσταση
μισθωμάτων ακινήτων (έντυπο Ε2) του οικείου φορολογικού έτους, η οποία
έχει υποβληθεί μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2015. Δεν προσκομίζονται
παραστατικά για το ποσοστό της χορηγηθείσας μείωσης ΕΝΦΙΑ, όταν αυτή
έχει χορηγηθεί κεντρικά από τη Δ.ΗΛΕ.Δ.
Προσοχή: Σε όσους φορολογούμενους
έχει υπολογιστεί η μείωση 20% του φόρου δίπλα στο ποσό του φόρου
εμφανίζεται μία κόκκινη κουκκίδα και υπάρχει η ακόλουθη αναφορά στο
εκκαθαριστικό σημείωμα:

iv. Αναστολή πληρωμής: (αφορά σε νομικά πρόσωπα)1

ΙΙΙ. Οδηγίες για όσους δεν είδαν ή δεν θα δουν τις σχετικές μειώσεις στο εκκαθαριστικό τους

Οι
φορολογούμενοι που δικαιούνται τις εκπτώσεις και τη μείωση που
αναφέραμε ανωτέρω -στη συντριπτική τους πλειονότητα- διαπίστωσαν ή θα
διαπιστώσουν στο άμεσο μέλλον, Θεού θέλοντος και taxis επιτρέποντος -για
να είμαστε ακριβείς όχι οι ίδιοι, αλλά μέσω των λογιστών τους- ότι στα
εκκαθαριστικά σημειώματα έχουν ληφθεί υπόψη οι απαραίτητες προϋποθέσεις
και τα ποσά του φόρου είναι μειωμένα βάσει των ανωτέρω. Τι γίνεται όμως
στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες στα εκκαθαριστικά σημειώματα
δεν διενεργήθηκαν οι σχετικές εκπτώσεις και οι μειώσεις;
Η
απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ότι προφανώς στις δηλώσεις φορολογίας
εισοδήματος που υπεβλήθησαν έως 9.10.2015 (αρχικές ή τροποποιητικές),
δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις εκείνες που ορίζονταν στον νόμο και μοιραία η
εκκαθάριση έγινε κανονικά χωρίς έκπτωση ή μείωση αντίστοιχα του φόρου.
Πιθανά
λάθη είναι για παράδειγμα η μη αναγραφή στο Ε2 της ένδειξης «κενό»
(σ.σ. βλ. στο πεδίο είδος μίσθωσης του εντύπου, κωδ. 39), οπότε δεν
υπολογίστηκε η μείωση του φόρου κατά 20% (εφόσον το ακίνητο ήταν και μη
ηλεκτροδοτούμενο) ή η αναγραφή εκ παραδρομής μεγαλύτερων εισοδημάτων από
τα πραγματικά, οπότε υπήρχε υπέρβαση των εισοδηματικών κριτηρίων που
ορίζονται για την έκπτωση του φόρου ή η λανθασμένη αναγραφή του αριθμού
παροχής ρεύματος της Δ.Ε.Η., κ.α.
Για
όλες τις περιπτώσεις που δεν υπολογίστηκε η έκπτωση ή η μείωση του
φόρου εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις του νόμου, αλλά και για
περιπτώσεις διαφωνιών αναφορικά με την αξία των ακινήτων, κ.λπ., οι
φορολογούμενοι μπορούν είτε να προβούν στις σχετικές διορθώσεις
υποβάλλοντας όπου απαιτείται τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος ή να
ακολουθήσουν όσα αναφέρονται στην ΠΟΛ.1212/24.9.2015 η οποία παραπέμπει και στην ΠΟΛ.1163/23.7.2015. Στις εγκυκλίους αυτές περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες και οι ενέργειες που απαιτούνται.
Να
τονίσουμε εδώ ότι, αναφορικά με τις τροποποιητικές δηλώσεις που θα
υποβληθούν μέσω διαδικτύου προκειμένου να αναγραφεί η ένδειξη «κενό» στο
έντυπο Ε2 ή να αναγραφεί ο ορθός αριθμός παροχής ρεύματος της Δ.Ε.Η.,
προφανώς και φέτος δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα, όπως ίσχυσε και πέρυσι.
Αναφέρουμε τη λέξη «προφανώς», διότι η περσινή εγκύκλιος ΠΟΛ.1255/11.12.2014
καθόρισε τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες δεν επιβάλλονταν
πρόστιμα στις τροποποιητικές δηλώσεις Ε2, αλλά υπήρχε η αναφορά ότι όσα
αναφέρονται στην απόφαση αυτή ίσχυαν για τις δηλώσεις που αφορούν μέχρι
και το οικ. έτος 2014.
Αντιλαμβανόμαστε
ότι θα εκδοθεί κάποια νεότερη εγκύκλιος από το υπ. Οικ. που θα
διευθετεί το εν λόγω ζήτημα και για τις δηλώσεις που αφορούν στο
φορολογικό έτος 2014. Αναμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις για το θέμα αυτό.
Ας δούμε ποιες ήταν οι περιπτώσεις που αναφέρονταν στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1255/11.12.2014 και αφορούσαν στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης για διορθώσεις στο Ε2 χωρίς πρόστιμο:
α. Στην περίπτωση εκπρόθεσμης
αναγραφής ή τροποποίησης στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε2:
– κενού
κτίσματος,
– δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας έως διακόσια (200)
τ.μ. από γονέα σε τέκνο ή από τέκνο σε γονέα,
– αριθμού παροχής ρεύματος
ή τετραγωνικών μέτρων ήδη δηλωθέντος μισθωμένου ακινήτου.
β.
Στη περίπτωση συμπλήρωσης του πίνακα ΙΙ στην δεύτερη σελίδα του εντύπου
Ε2:
– στοιχείων για την αγορά, μεταβίβαση ακινήτου ή για τη δήλωση
ημιτελούς κτίσματος. 
Ευελπιστούμε
να εκδοθεί σύντομα νεότερη απόφαση που θα ξεκαθαρίζει το ζήτημα και για
τις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2014, έτσι ώστε να μην επιβάλλονται
τα σχετικά πρόστιμα. Θυμίζουμε ότι όλες αυτές οι τροποποιητικές δηλώσεις
υποβάλλονται μέσω διαδικτύου2.
Σταχυολογώντας
τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι φορολογούμενοι
καταλήγουμε στα ακόλουθα (αφορούν τις πιο συχνές περιπτώσεις που είναι ο
μη υπολογισμός των εκπτώσεων ή της μείωσης του φόρου):
α. Μη αναγραφή ένδειξης κενού ακινήτου στο Ε2 (κωδ. 39) ή αναγραφή λανθασμένου αριθμού παροχής ρεύματος της Δ.Ε.Η., κ.λπ.
1. Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε2 με τα ορθά στοιχεία (φυσικά και υποβολή του εντύπου Ε1)
2. Υποβολή αίτησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (σ.σ. βλέπε υπόδειγμα 1 της ΠΟΛ.1163/23.7.2015)
Εφόσον
η αίτηση γίνει αποδεκτή εκδίδεται νέα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.-πράξη
διοικητικού προσδιορισμού, η οποία κοινοποιείται από τον αρμόδιο
προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει, και αναρτάται ηλεκτρονικά στο λογαριασμό του φορολογουμένου στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο.

β. Μη χορήγηση έκπτωσης 50% ή 100%

1. Υποβολή αίτησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (σ.σ. βάσει των υποδειγμάτων 2 ή 3 της ΠΟΛ.1163/23.7.2015). Αναφορικά με το ποια είναι η αρμόδια Δ.Ο.Υ., μπορείτε να μελετήσετε την παρ. 2 του άρθρου 1 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1163/23.7.2015.

Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή εκδίδεται νέα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.-πράξη
διοικητικού προσδιορισμού, η οποία κοινοποιείται από τον αρμόδιο
προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4174/2013,
όπως ισχύει, και αναρτάται ηλεκτρονικά στο λογαριασμό του φορολογουμένου
στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο.

IV. Τα παράδοξα που συμβαίνουν στη χώρα μας
Η
φρενίτιδα που ακολούθησε την είδηση ότι αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά
του ΕΝ.Φ.Ι.Α. δεν περιγράφεται. Ζήσαμε και εξακολουθούμε να ζούμε, για
πολλοστή φορά σκηνές απείρου κάλλους! Τα τηλέφωνα των λογιστικών
γραφείων πήραν φωτιά από τις κλήσεις των πολιτών που αγωνιούσαν για τα
ποσά του ΕΝ.Φ.Ι.Α. Ήθελαν τα εκκαθαριστικά εδώ και τώρα!
Εδώ
λοιπόν παρατηρείται το οξύμωρο και άκρως ελληνικό φαινόμενο, οι πολίτες
αφενός μεν, να αγωνιούν για έναν φόρο που είναι ακριβώς ίδιος μ’ αυτόν
που υπολογίστηκε πέρυσι -εκτός φυσικά από τις περιπτώσεις που υπήρχαν
αλλαγές στην περιουσιακή τους κατάσταση, στις ηλικίες επικαρπωτών,
κ.λπ.-, αφετέρου δε, να κόπτονται για την πληρωμή, ενώ ανήκουν στην
κατηγορία «Ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος». Εδώ ταιριάζει η γνωστή
φράση «η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά».
V. Ο λογιστής μέσα σ΄αυτόν τον κυκεώνα
Η
τραγελαφική αυτή κατάσταση που βιώνουμε αυτές τις μέρες θα συνεχιστεί
και τις επόμενες κι εμείς οι λογιστές θα απαντάμε συνεχώς στα
τηλεφωνήματα των πελατών μας ή θα τους δεχόμαστε στα γραφεία μας
προκειμένου να εκτυπώσουμε τα εκκαθαριστικά και τις ταυτότητες οφειλών ή
να τους δώσουμε εκ νέου διευκρινίσεις για τις ιδιαιτερότητες του
ΕΝ.Φ.Ι.Α. Όλα αυτά μάλιστα μέσα σε μια περίοδο κατά την οποία οι
υποχρεώσεις για τα λογιστικά γραφεία είναι τεράστιες και μέχρι το τέλος
του μηνός γίνεται πραγματικά χαμός. Εδώ να σημειώσουμε ότι το χρονικό
περιθώριο για την πληρωμή της πρώτης δόσης -μέχρι το τέλος Οκτωβρίου-
είναι ασφυκτικό και είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουν να ενημερωθούν όλοι
για τις υποχρεώσεις τους. 
Όμως,
κανείς από τους υπεύθυνους δεν αντιλαμβάνεται την πραγματική κατάσταση ή
μάλλον για να είμαστε ρεαλιστές οι αρμόδιοι αντιλαμβάνονται τα πάντα,
αλλά πετούν το μπαλάκι σε μας και στους πολίτες, αδιαφορώντας για το
χαμένο κόστος σε εργατοώρες, καθώς και για τον όγκο εργασίας της
συγκεκριμένης περιόδου. Οι ιθύνοντες βλέπουν μόνο τα νούμερα των δόσεων
και τα ποσά που θα εισπράξουν κι εμείς όντες εγκλωβισμένοι στα γρανάζια
του δαιδαλώδους φορολογικού συστήματος και της πολυνομίας, εργαζόμαστε
άοκνα σαν ένα εξάρτημα μιας μηχανής που δυστυχώς χρειάζεται όχι απλώς
λίπανση, αλλά γενική επισκευή ώστε να δουλέψει σωστά. 
Κλείνοντας,
να αναφέρουμε ότι το taxis κατά τη διάρκεια της ημέρας πότε λειτουργεί
και πότε όχι, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο κομφούζιο
και τα νεύρα όλων να είναι τεντωμένα. Φημολογείται ότι ήδη αυξήθηκε η
κατανάλωση αγχολυτικών χαπιών. Γι αυτό συνιστούμε ψυχραιμία, πάρτε
βαθιές ανάσες και προσπαθήστε να διατηρήσετε την ηρεμία σας, παρόλο που
είναι υπερβολικά δύσκολο λόγω των συνθηκών.

_____________________________________________
[1] Δείτε λεπτομέρειες στην ΠΟΛ. 1250/8.12.2014

[2] Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1088/17.4.2015
όπως αυτή ισχύει σήμερα, για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας
εισοδήματος που η αρχική τους έχει υποβληθεί μέσω διαδικτύου, τα
δικαιολογητικά που θα προσκομίζει ο φορολογούμενος θα είναι μόνο αυτά
που αφορούν το λόγο που επικαλείται για την τροποποίηση της δήλωσής του
και όχι όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν το σύνολο της δήλωσης.

http://taxheaven.gr

Εγκατάσταση αερίου με επιδότηση

Πρόγραμμα επιδότησης 60% του κόστους για τη μετατροπή της εγκατάστασης πετρελαίου θέρμανσης σε αντίστοιχη φυσικού αερίου προσφέροντας κέρδος 1.000 έως και 5.500 ευρώ στα νοικοκυριά που μένουν σε μονοκατοικίες και πολυκατοικίες ανακοίνωσε χθες ο υπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης.
Η ενίσχυση έρχεται μέσω του ΕΣΠΑ και αφορά όλους τους ιδιοκτήτες κατοικιών εφόσον διαμένουν σε περιοχές με τιμή ζώνης ακινήτων κάτω των 2.500 ευρώ ανά τ.μ. Το πρόγραμμα συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ το «τρέχουν» οι Εταιρείες Παροχής Αερίου Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας.

Στόχος, σύμφωνα με τον υπουργό ΠΕΚΑ, είναι ο περιορισμός του φαινομένου της αιθαλομίχλης στον φετινό χειμώνα αλλά και η μείωση του κόστους θέρμανσης, αφού το φυσικό αέριο, όπως σημείωσαν ο γενικός διευθυντής της ΕΠΑ Αττικής Χρήστος Μπαλάσκας και ο εμπορικός διευθυντής των ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, είναι φθηνότερο 35% έως 40% σε σχέση με το πετρέλαιο. Οι ωφελημένοι υπολογίζονται σε 46.000 νοικοκυριά. Αν συνυπολογιστούν και τα άλλα κίνητρα που δίνουν οι τρεις ΕΠΑ, π.χ. μειωμένα κατά 50% ή και δωρεάν τέλη σύνδεσης, τότε τα οφέλη για τα νοικοκυριά μεγαλώνουν.
Οι τρεις ΕΠΑ είχαν ζητήσει από τον περασμένο χειμώνα, όπως είχε αποκαλύψει το «Εθνος της Κυριακής» στις 26 Ιανουαρίου, την υλοποίηση προγράμματος επιδότησης. Η πρότασή τους βέβαια ήταν με εισοδηματικά κριτήρια και συνδυασμό κινήτρων.
Σύμφωνα με τον κ. Μανιάτη, για να «τρέξει» το πρόγραμμα, θα κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα. Απαιτείται η έκδοση υπουργικής απόφασης, η οποία δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση για πέντε ημέρες.
Σημείο «κλειδί» για την επιτυχή έκβαση του προγράμματος είναι η σύμφωνη γνώμη του 50 συν 1% των ιδιοκτητών μιας πολυκατοικίας. Κάτι τέτοιο αποτελεί πρόβλημα, αλλά ο υπουργός ΠΕΚΑ χθες δεν άφησε και πολλά περιθώρια κατάργησης της προαναφερόμενης διάταξης επικαλούμενος τη διαφορετική άποψη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Δεσμεύτηκε ωστόσο για εξέταση του ζητήματος.
Ωστόσο, προχθές ο υφυπουργός ΠΕΚΑ Μάκης Παπαγεωργίου είχε μιλήσει για κατάργηση αυτού του ορίου, ώστε το φυσικό αέριο να φτάσει και σε άλλα νοικοκυριά.
ΠΗΓΗ: Έθνος

Μείωση 30% του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης – Στο 1,10 με 1,15 ευρώ το λίτρο η τιμή από 15 Οκτωβρίου

Την τροπολογία για τη μείωση κατά 30% του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης κατέθεσε πριν από λίγη ώρα στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταικούρα.
Ο ΕΦΚ μειώνεται κατά 30% με την τελική τιμή διάθεσης του πετρελαίου να διαμορφώνεται από τις 15 Οκτωβρίου στα 1,15 ευρώ το λίτρο, ενδεχομένως και στο 1,10 ευρώ το λίτρο.
Όπως προκύπτει από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους το κόστος για τον προϋπολογισμό θα ανέλθει στα 133,58 εκατ. ευρώ (108,6 εκατ. ευρώ από ΕΦΚ και 24,98 από ΦΠΑ) ενώ στην περίπτωση που αυξηθεί η κατανάλωση κατά περίπου 43,5 % τότε το κόστος θα είναι μηδενικό.

Έτσι από τις 15 Οκτωβρίου που ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης θα μειωθεί στα 0,23 ευρώ το λίτρο από 0,33 ευρώ που είναι σήμερα με αποτέλεσμα η λιανική τιμή να διαμορφωθεί στα 1,10- 1,15 ευρώ το λίτρο από 1,26 ευρώ που ήταν στα τέλη Απριλίου του 2014. Παράλληλα, θα παραμείνει σε ισχύ και η επιδότηση των 0,35 ευρώ το λίτρο, η οποία θα χορηγηθεί και πάλι με τη μορφή επιδόματος θέρμανσης σε όσα νοικοκυριά πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
ΠΗΓΗ: Ημερησία

Ακίνητα: Έρχονται τα ψηφιακά συμβόλαια στις αγοραπωλησίες

Με ηλεκτρονικό τρόπο θα διαβιβάζουν πλέον οι συμβολαιογράφοι, μέσω βάσης δεδομένων του Συλλόγου τους, στοιχεία και αντίγραφα συμβολαιογραφικών πράξεων με χρήση ψηφιακής υπογραφής στη βάση δεδομένων του Κτηματολογίου.
Ουσιαστικά δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να τεθούν σε ισχύ το επόμενα διάστημα τα ψηφιακά συμβόλαια όπου με ένα «κλικ» θα εγγράφονται όλες οι μεταβιβάσεις των ακινήτων στο Κτηματολόγιο.
Το νέο σύστημα υπόσχεται λγότερη γραφειοκρατία, ταχύτερες μετεγγραφές και μικρότερο κόστος για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Ο εκσυγχρονισμός του τρόπου καταγραφής καταχώρησης και διακίνησης των εμπράγματων δικαιωμάτων, με ψηφιακά συμβόλαια και ψηφιακές υπογραφές έχει στόχο να επεκταθεί πανελλαδικά έως το τέλος του 2015, συνδέοντας ολοκληρωτικά σε μια κοινή δομή τους συμβολαιογράφους, τα κτηματολογικά γραφεία και τα υποθηκοφυλακεία. Πρακτικά λοιπόν, από το 2016 κάθε πολίτης θα μπορεί να έχει πρόσβαση και διάφανη εικόνα για τα περιουσιακά του στοιχεία, αποφεύγοντας επί της ουσίας την ταλαιπωρία και τις ουρές στις συναλλαγές του.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η ψηφιακή συμβολαιογραφική πράξη θα διαβιβάζεται στα Κτηματολογικά γραφεία μετά την μετεγγραφή και τη δήλωση στο υποθηκοφυλακείο. H Κτηματολόγιο ΑΕ, που αναλαμβάνει πλέον διευρυμένο ρόλο, θα διαβεβαιώνει για την ασφάλεια των συναλλαγών, αφού η ψηφιακή υπογραφή δεν μπορεί να παραχαραχθεί, ενώ με το σύστημα της ηλεκτρονικής καταγραφής επιτυγχάνεται απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας
Σε χαιρετισμό του, κατά την παρουσίαση του προγράμματος από την ΕΚΧΑ Α.Ε. και τον συμβολαιογραφικό σύλλογο, χαρακτήρισε το έργο ως τη μεγαλύτερη Διοικητική Μεταρρύθμιση της χώρας, καθώς όπως είπε, ως βασικό αντικείμενο έχει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η προστασία, η αξιοποίηση, η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του πολίτη, ή του Δημοσίου.
«Φιλοδοξία όλων μας είναι να διαμορφώσουμε σήμερα και το επόμενο χρονικό διάστημα το πιο σύγχρονο Κτηματολογικό σύστημα της Ευρώπης» ανέφερε ο υπουργός.
Ενώ, μιλώντας για το θέμα της διαφάνειας, ανέφερε ότι «κανένας πια, με την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου δεν θα μπορεί να κρύβεται, είτε αυτός είναι υπουργός, είτε είναι δήμαρχος και περιφερειάρχης, είτε είναι υπηρεσιακός παράγοντας, πίσω από την πιθανολογούμενη άγνοια του πολίτη», καθώς όπως τόνισε «ο πολίτης θα μπορεί να μας ελέγχει όλους».
Καταλήγοντας ο υπουργός επεσήμανε ότι πλέον ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αρχίσει πια να βρίσκει απαντήσεις στο βασικό ερώτημα «αν μπορώ, που μπορώ, να κάνω τι», ενώ ο πολίτης μπορεί ασφαλώς να διασφαλίσει τη δική του ακίνητη περιουσία και το ελληνικό δημόσιο να την προστατέψει από καταπατήσεις και μη βιώσιμες ορθολογικές χρήσεις.
ΠΗΓΗ: Ημερησία