Ακριβότερη γίνεται η αυτοπεραίωση… Διαβάστε όλη την εγκύκλιο

Το δικαίωμα στην… αυτοπεραίωση γίνεται ακριβότερο. Από τον Μάρτιο του 2011, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και οι  ελεύθεροι επαγγελματίες που θα θελήσουν  να υπαχθούν στη διαδικασία αυτόματου ελέγχου και κλεισίματος των βιβλίων τους πρέπει να εμφανίσουν υψηλότερα κέρδη στη φορολογική τους δήλωση. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν και περισσότερο φόρο. Το υπουργείο Οικονομικών, με το τελευταίο φορολογικό νόμο (άρθρο 79 του ν.3842/2010) καθιέρωσε ένα πιο αυστηρό σύστημα αυτοπεραίωσης ή αυτοελέγχου σε σχέση με αυτό που ίσχυε.
Σε πολλές περιπτώσεις οι φορολογούμενοι  θα κληθούν να καταβάλλουν υπερδιπλάσιους φόρους εισοδήματος και ΦΠΑ προκειμένου να κλείσουν τις υποθέσεις τους και να κρατήσουν μακριά από την έδρα τους το φορολογικό έλεγχο.
Ο αυτοέλεγχος είναι πιο «τσουχτερός» κυρίως για τους επιτηδευματίες που εμφανίζουν μεγάλες δαπάνες αφού τους ανεβάζει κατακόρυφα τα ελάχιστα ακαθάριστα έσοδα που θα πρέπει να δηλώσουν.
Με το νέο σύστημα το οποίο εφαρμόζεται από τη χρήση του 2010 (δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος  2011 και μετά), τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη κάθε επιχείρησης ή επαγγελματία θα επαναπροσδιορίζονται με τεκμαρτό τρόπο.
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη που θα προσδιορίζονται με το νέο σύστημα είναι υψηλότερα από αυτά που προκύπτουν με βάση τα τηρούμενα βιβλία, οι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να πληρώνουν επιπλέον φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ για να περαιώνουν αυτόματα τις ανέλεγκτες χρήσεις τους και να απαλλάσσονται από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο. Μικρό μόνο ποσοστό των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών που θα υπάγονται κάθε χρόνο στον αυτοέλεγχο θα επιλέγεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια επικινδυνότητας από την εφορία για φορολογικό έλεγχο.
Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ που θα υποβάλλουν επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής και ελεύθεροι επαγγελματίες θα θεωρούνται ειλικρινείς και δεν θα παραπέμπονται σε τακτικό φορολογικό έλεγχο εφόσον υπόκεινται στη νέα διαδικασία «αυτοελέγχου», η οποία προβλέπει τα εξής:
1. Εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις: Τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης θα επαναπροσδιορίζονται με βάση τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:
(κόστος πωληθέντων αγαθών + δαπάνες χρήσης) Χ 100 / (100 ? μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους).
Τα ακαθάριστα έσοδα που θα προσδιορίζονται τεκμαρτώς, με βάση τον μαθηματικό τύπο, θα λαμβάνονται υπόψη για τον επαναπροσδιορισμό των υποχρεώσεων της επιχείρησης σε ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος. Συγκεκριμένα, εάν τα τεκμαρτώς προσδιορισθένα ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα δηλωθέντα, τότε η επιχείρηση θα καλείται να πληρώσει τον επιπλέον ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην πρόσθετη διαφορά ακαθαρίστων εσόδων που προέκυψε. Επίσης, τα τεκμαρτώς προσδιορισθέντα ακαθάριστα έσοδα θα πολλαπλασιάζονται με τον ΜΣΚΚ που αντιστοιχεί στη δραστηριότητα της επιχείρησης ή με τον μέσο σταθμικό ΣΚΚ. εφόσον ασκούνται περισσότερες της μιας δραστηριότητες. Το ποσό που θα προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό αυτό θα είναι τα τεκμαρτά καθαρά κέρδη της επιχείρησης. Αν τα τεκμαρτά αυτά κέρδη είναι μεγαλύτερα από τα δηλωθέντα, η επιχείρηση θα πληρώνει φόρο εισοδήματος με βάση τα τεκμαρτά κέρδη, δηλαδή υψηλότερο από αυτόν που αναλογεί στα δηλωθέντα κέρδη της. Στην ουσία, κάθε εμπορική και βιοτεχνική επιχείρηση για να υπαχθεί στον αυτοέλεγχο και να γλιτώσει τον τακτικό φορολογικό έλεγχο θα πρέπει να πληρώνει επιπλέον ποσά ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος.
2. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και ελεύθεροι επαγγελματίες: Τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης θα επαναπροσδιορίζονται τεκμαρτώς, με βάση τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:
(δαπάνες χρήσης) Χ 100 / (100 ? μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους). Εάν τα τεκμαρτώς προσδιορισθέντα ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα δηλωθέντα τότε η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας θα πρέπει να πληρώνει επιπλέον ΦΠΑ επί της πρόσθετης διαφοράς για να περαιώσει. Επίσης τα τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα θα πολλαπλασιάζονται με τον ΜΣΚΚ που αντιστοιχεί στην ασκούμενη δραστηριότητα ή με τον μέσο σταθμικό ΣΚΚ. που αντιστοιχεί στις περισσότερες της μιας ασκούμενες δραστηριότητες. Τα τεκμαρτά καθαρά κέρδη που θα προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό αυτόν, εάν είναι μεγαλύτερα από τα δηλωθέντα, θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος και την περαίωση της χρήσης.

ΠΗΓΗ: Ημερησία