ΠΟΛ.1186/21.12.2010

Προσκόμιση ειδικού πληρεξούσιου για την παραλαβή του κλειδαρίθμου από τις Δ.Ο.Υ. σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2010                                
Αριθ. Πρωτ : Δ12 Α/2276/2010  21/12/2010

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                             
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                                               
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                          
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ                       
ΤΜΗΜΑ A’                                                                              

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10                                       
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ                               
Πληροφορίες: Γ. Βαρνάκου                                            
Τηλέφωνο: 210-3375314                                       
FAX: 210-3375001                                
                         
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ  

ΠΟΛ 1186      

ΘΕΜΑ: Προσκόμιση ειδικού πληρεξούσιου για την παραλαβή του κλειδαρίθμου από τις Δ.Ο.Υ. σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας.

Σε συνέχεια της με αρ. ΠΟΛ.1178/7.12.2010 Α.Υ.Ο., αναφορικά με το παραπάνω θέμα και με αφορμή προφορικά ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, διευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας του φυσικού προσώπου ή του νομίμως εκπροσωπούντος το μη φυσικό πρόσωπο  στην Δ.Ο.Υ., για την παραλαβή του κλειδαρίθμου απαιτείται η προσκόμιση ειδικού πληρεξουσίου –εγγράφου διάρκειας τεσσάρων μηνών, το οποίο θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Αστυνομικό τμήμα ή Κ.ΕΠ. και δεν απαιτείται να είναι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

      

Ακριβές Αντίγραφο                                
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                           

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ