Πότε και πώς μειώνονται οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα

Αιτιολογική Εκθεση που θα δικαιολογεί την απόφαση για τη μείωση των αποδοχών σε επιχειρησιακό επίπεδο θα πρέπει, υποχρεωτικά, να υποβάλουν στην Επιθεώρηση Εργασίας, μαζί με την επιχειρησιακή σύμβαση, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι συμφωνούν να προχωρήσουν σε μειώσεις μισθών («είτε για την προσαρμογή στα δεδομένα της αγοράς είτε για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας», σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου Κατσέλη).
Αυτό διευκρινίζει εγκύκλιος που υπέγραψε και απέστειλε χθες στις οργανώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων ο ειδικός γραμματέας του Σ.ΕΠ.Ε. Μιχάλης Χάλαρης για να προλάβει κρούσματα αυθαίρετων ή και παράνομων μειώσεων των μισθών με επίκληση του νέου νόμου.
Η εγκύκλιος εκδόθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες της «Η», με αφορμή την κίνηση ορισμένων εργοδοτών (κυρίως σε νομούς της Β. Ελλάδας και στην Ηλεία) να σπεύσουν να υποβάλουν στις κατά τόπους επιθεωρήσεις εργασίας αποφάσεις ή άτυπες συμφωνίες με τους εργαζομένους τους με νέους μειωμένους μισθούς (ακόμη και κάτω από την ΕΓΣΣΕ!) και χωρίς καμία αιτιολογική έκθεση… Όπως διευκρινίζει η εγκύκλιος, «απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή της αιτιολογικής έκθεσης της Επιχειρησιακής Σύμβασης είναι η ύπαρξη επιχειρησιακού σωματείου και εφόσον αυτό δεν υφίσταται, τη συνυπογράφουν το Κλαδικό Σωματείο ή ελλείψει αυτού η αντίστοιχη Ομοσπονδία». Οσο για τις αμοιβές, αυτές σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τα κατώτατα όρια που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Η εγκύκλιος
«5Α. 1. α) Με επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, οι αποδοχές και οι συνθήκες εργασίας είναι δυνατόν να αποκλίνουν από αυτές της αντίστοιχης κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας κι όχι πάντως κατώτερα από το επίπεδο της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία μπορεί να ανανεώνεται, ονομάζεται «ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας». Οι ειδικές επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας υπερισχύουν από τις αντίστοιχες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, χωρίς περιορισμούς. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 για τη συρροή και τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 11 για την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας δεν ισχύουν για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας της παρούσας παραγράφου. Οι ειδικές επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη προσαρμογής των επιχειρήσεων στις συνθήκες της αγοράς, με στόχο τη δημιουργία ή τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, καθώς και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
β) Με την ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας του προηγούμενου εδαφίου δύνανται να ρυθμίζονται ο αριθμός των θέσεων εργασίας, όροι και προϋποθέσεις μερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής εργασίας και διαθεσιμότητας, καθώς και κάθε άλλος όρος εφαρμογής της, περιλαμβανομένης της διάρκειάς τους.
2. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 6 παρ. 1 περίπτωση β΄ του παρόντος νόμου, η ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση μπορεί να καταρτιστεί και από εργοδότη που απασχολεί λιγότερους από πενήντα (50) εργαζόμενους, με το αντίστοιχο επιχειρησιακό σωματείο και αν δεν υπάρχει με το αντίστοιχο κλαδικό σωματείο ή με την αντίστοιχη ομοσπονδία.
Αιτιολογική έκθεση
3. Για την εφαρμογή των οριζομένων στην παράγραφο 1, τα μέρη υποβάλλουν από κοινού αιτιολογική έκθεση των λόγων που δικαιολογούν την πρόθεσή τους για κατάρτιση ειδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας προς το Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΚΕΕΕ), το οποίο και γνωμοδοτεί για τη σκοπιμότητα της κατάρτισής της, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών μετά την πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η χορήγησή της. Με την ίδια διαδικασία συμφωνείται και η τυχόν παράτασή της.
4. Η συλλογική σύμβαση εργασίας αυτής της παραγράφου αρχίζει από την υπογραφή της και είναι έγκυρη, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 5 του παρόντος νόμου 3899/2010.
5. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων του άρθρου αυτού, η ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας είναι άκυρη και σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, η αποζημίωση απόλυσης υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές της αντίστοιχης κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας.
6. Οποιαδήποτε μείωση των αποδοχών των εργαζομένων κατά παράβαση των συμφωνημένων στο πλαίσιο της ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας, συνιστά μη εμπρόθεσμη καταβολή νομίμων αποδοχών.
Κατάθεση εγγράφων
Η Αιτιολογική Έκθεση κατατίθεται στο τοπικό Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Σημειώνεται ότι η έντυπη μορφή κατάθεσης παραμένει στο αρχείο της υπηρεσίας και η ηλεκτρονική αποστέλλεται εντός 24 ωρών στη Γραμματεία του ΣΚΕΕΕ – Γραφείο Ειδικού Γραμματέα ΣΕΠΕ (mail:  gsepe@otenet.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ).
Τηρείται Ειδικό Βιβλίο Πρωτοκόλλου για την από κοινού (εργοδότες & εργαζόμενοι) κατάθεση των Αιτιολογικών Εκθέσεων. Το Πρωτόκολλο αυτό θα πρέπει να περιέχει τις εξής στήλες:
1. Στήλη «Αύξων Αριθμός».
2. Στήλη «Ημερομηνία».
3. Στήλη «Κλάδος Οικονομικής Δραστηριότητας».
4. Στήλη «Επωνυμία Επιχείρησης».
5. Στήλη «Επωνυμία Επιχειρησιακού Σωματείου» ή αν δεν υπάρχει «Επωνυμία αντίστοιχου Κλαδικού Σωματείου ή Ομοσπονδίας».
6. Στήλη «Ημερομηνία Αποστολής στο ΣΚΕΕΕ».
7. Στήλη «Ημερομηνία Γνωμοδότησης ΣΚΕΕΕ».
8. Στήλη «Ημερομηνία Κατάθεσης της «Ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης».
Κατώτατα όρια μισθών υπαλλήλων το 2011*
* (ισχύουν με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μέχρι 30 Ιουνίου και καμία επιχειρησιακή σύμβαση δεν μπορεί να προβλέψει χαμηλότερους μισθούς)
Χωρίς προϋπηρεσία
739,56 ευρώ για τον άγαμο και 813,52 ευρώ για τον έγγαμο.
Με 1 τριετία
801,17 ευρώ για τον άγαμο και 875,13 ευρώ για τον έγγαμο.
Με 2 τριετίες
874,01 ευρώ για τον άγαμο και 947,96 ευρώ για τον έγγαμο.
Από 3 τριετίες και πάνω
946,84 ευρώ για τον άγαμο και 1.020,80 ευρώ για τον έγγαμο.

ΠΗΓΗ: Ημερησία