Φόροι: Ηλεκτρονικό φακέλωμα για 1 εκατ. επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Έρχεται ηλεκτρονικό φακέλωμα για περισσότερες από 1 εκατ.  επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
Σύμφωνα με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο  δικηγόροι , μηχανικοί συμβολαιογράφοι , υποθηκοφύλακες , επιμελητήρια θα στέλνουν στο υπουργείο Οικονομικών  αναλυτικά στοιχεία για τις συναλλαγές τους.
Παράλληλα όλοι οι λιανοπωλητές οφείλουν να υποβάλλουν τα στοιχεία των αποδείξεων που εκδίδουν  στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
Επιπρόσθετα με άλλη διάταξη το ΙΚΑ  θα πρέπει  να υποβάλει στο υπουργείο στοιχεία για τις αποπερατωθείσες οικοδομές.
Με τις ρυθμίσεις αυτές  το υπουργείο θα έχει πλήρη πρόσβαση  σε πλήθος οικονομικών στοιχείων γεγονός που θα του επιτρέπει να προχωρά σε εκτεταμένες διασταυρώσεις.
Πιο αναλυτικά στο νομοσχέδιο εμπεριέχονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:
–       Οι δικηγόροι αλλά και οι δικηγορικοί σύλλογοι  υποχρεούνται να  υποβάλλουν μέχρι την 20η ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, αναλυτική κατάσταση των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει με τους εντολείς τους, κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο. Στην αναλυτική κατάσταση πρέπει να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ. του κάθε εντολέα, το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας και  η συμφωνηθείσα αμοιβή. Την ευθύνη για την  υποβολή αυτή, προκειμένου για τους δικηγορικούς συλλόγους, φέρει ο πρόεδρος του κάθε συλλόγου.
–        Καθιερώνεται η υποχρέωση για τους μηχανικούς όπως και για το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γ.Γ.Π.Σ. μέχρι την 20η ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους κατάσταση με στοιχεία των έγγραφων συμβάσεων (είδος παρεχόμενης υπηρεσίας, συμφωνηθείσα αμοιβή κλπ.) που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλομένους τους μέσα στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, προκειμένου για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο στο πλαίσιο των σχετικών διασταυρώσεων.
–       -ΙΚΑ υποχρεούται να ενημερώνει τη Γ.Γ.Π.Σ. μέσα στο μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους, για τις οικοδομές που δηλώθηκαν ως αποπερατωθείσες κατά το προηγούμενο έτος.
–       -Οι  επιτηδευματίες που εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών με χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών, υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται σε βάση δεδομένων της ΓΓΠΣ
–       -Καθίσταται πλέον υποχρεωτική η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών, από όλα τα νομικά πρόσωπα (Α.Ε, Ε.Π.Ε, Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Συνεταιρισμοί, Αλλοδαπές επιχειρήσεις, Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα).

ΠΗΓΗ: Ημερησία