Πώς θα πληρώσετε τον ΛΑΦΚΑ

Αναλυτικές οδηγίες- με διευκρινίσεις και παραδείγματα- για την παρακράτηση από τις συντάξεις της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ)πρώην ΛΑΦΚΑ- του Δημοσίου παρέχονται σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών μετά και τα λάθη που έγιναν στην παρακράτηση κυρίως στους διπλοσυνταξιούχους. Σημειώνεται ότι κατά της επιβολής αυτής της εισφοράς έχουν αρχίσει από συνταξιούχους ομαδικές προσφυγές στα δικαστήρια.
Oπως τονίζεται στην εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, επειδή η ΕΑΣ παρακρατήθηκε για πρώτη φορά από τις συντάξεις του μηνός Σεπτεμβρίου 2010, τα αντίστοιχα ποσά για τον μήνα Αύγουστο 2010 θα παρακρατηθούν σε τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τη σύνταξη του μηνός Σεπτεμβρίου 2010. Επιπλέον ποσά τα οποία παρακρατήθηκαν για πρώτη φορά από τις συντάξεις μηνός Σεπτεμβρίου 2010, επειδή ο υπολογισμός τους διενεργήθηκε διαφορετικά, συμψηφίζονται. Για τον προσδιορισμό του συνολικού ποσού σύνταξης λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα ποσά της μηνιαίας βασικής σύνταξης, του επιδόματος εξομάλυνσης καθώς και της τυχόν προσωπικής και αμεταβίβαστης διαφοράς. Για την πρώτη κατηγορία, το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της ΕΑΣ δεν μπορεί να υπολείπεται των χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400 ευρώ).
Το ποσοστό της ΕΑΣ υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης και όχι σε τμήμα αυτού.
Παραδείγματα: α Ποσό σύνταξης 1.426,00 ευρώ ποσοστό εισφοράς 3% (1.426Χ3% = 42,78 ευρώ.
1.426,00- 42,78 = 1.383,22 ευρώ. Επειδή το ποσό μετά την παρακράτηση δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.400,00 ευρώ η παρακράτηση θα περιορισθεί στο ποσό των 26,00 ευρώ).
β Ποσό σύνταξης 1.500,00 ευρώ ποσοστό εισφοράς 3% (1.500Χ3% = 45 ευρώ. 1.500 – 45 = 1.455 ευρώ. Το ποσό της παρακράτησης θα είναι 45 ευρώ).
γ Ποσό σύνταξης 1.950 ευρώ ποσοστό εισφοράς 4% (1.950Χ4% = 78 ευρώ. Το ποσό της παρακράτησης θα είναι 78 ευρώ.
δ Ποσό σύνταξης 2.320 ευρώ ποσοστό εισφοράς 6% (2.320Χ6% = 139,20 ευρώ. Το ποσό της παρακράτησης θα είναι 139,20 ευρώ. ΔΙΠΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο περισσότερων της μιας κύριας σύνταξης από το Δημόσιο, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των συντάξεων αυτών και η παρακράτηση γίνεται από τη μεγαλύτερη κατά ποσό σύνταξη.
Παραδείγματα α Ποσό πρώτης σύνταξης 1.000 ευρώ. Ποσό δεύτερης σύνταξης 800 ευρώ. Συνολικό ποσό συντάξεων 1.800 ευρώ. Ποσοστό εισφοράς 4%. Παρακράτηση 1.800Χ4% = 72.00 ευρώ. Το ανωτέρω ποσό των 72 ευρώ θα παρακρατηθεί από τη σύνταξη των 1.000 ευρώ. β Ποσό πρώτης σύνταξης 800 ευρώ. Ποσό δεύτερης σύνταξης 500 ευρώ. Συνολικό ποσό συντάξεων 1.300 ευρώ. Επί των ανωτέρω ποσών δεν θα παρακρατηθεί ΕΑΣ.
Τα ανωτέρω θα ισχύσουν και στην περίπτωση που ο συνταξιούχος του Δημοσίου λαμβάνει περισσότερες της μιας συντάξεις (μία από το Δημόσιο και άλλες από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία στο Μηχανογραφικό Αρχείο, ο εντοπισμός των προσώπων της περίπτωσης αυτής θα γίνει ηλεκτρονικά από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Επομένως σε αυτή την κατηγορία συνταξιούχων η παρακράτηση της ΕΑΣ σύμφωνα με τα ανωτέρω παραδείγματα, θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο. Εξυπακούεται ότι εφόσον η σύνταξη του Δημοσίου υπερβαίνει το ποσό των 1.400 ευρώ η παρακράτηση θα γίνει αρχικά από το Δημόσιο.
Στις περιπτώσεις που συνταξιούχος του Δημοσίου λαμβάνει μία εξ ιδίου δικαιώματος σύνταξη και μία εκ μεταβιβάσεως, εκ των οποίων η μία καταβάλλεται μειωμένη κατά 75%, ο υπολογισμός της ΕΑΣ θα γίνει επί του αθροίσματος των καταβαλλόμενων ακαθάριστων ποσών των δύο συντάξεων.
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Α. Στις περιπτώσεις που στην κατά μεταβίβαση σύνταξη συμμετέχουν περισσότερα του ενός συνδικαιούχα πρόσωπα, για τον προσδιορισμό του ποσού επί του οποίου θα υπολογιστεί η ΕΑΣ λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει μεταβιβαστεί και το ποσό που πρέπει να παρακρατηθεί επιμερίζεται ανάλογα.
Β. Εάν στην κατά μεταβίβαση σύνταξη συμμετέχει άγαμη ή διαζευγμένη θυγατέρα η οποία έχει εισοδήματα από άλλη πηγή και για τον λόγο αυτό το μερίδιό της καταβάλλεται μειωμένο, ο υπολογισμός της ΕΑΣ θα γίνει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και η παρακράτηση θα διενεργηθεί επί του καταβαλλόμενου ποσού του μεριδίου σύνταξής της. Παραδείγματα: Ποσό μεταβιβαζόμενης σύνταξης 1.500 ευρώ. Συνδικαιούχοι: χήρα και άγαμη θυγατέρα- μερίδιο σύνταξης για καθεμία. Ποσό μεριδίου σύνταξης της χήρας 750 ευρώ. Ποσό μεριδίου σύνταξης της θυγατέρας 750 ευρώ), το οποίο περιορίζεται στο ήμισυ (375 ευρώ λόγω ύπαρξης εισοδημάτων. Ο συντελεστής παρακράτησης επί των 1.500 ευρώ ανέρχεται σε 3%. Παρακράτηση στη χήρα:
750Χ3% = 22,5 ευρώ. Παρακράτηση στη θυγατέρα: 375Χ3% = 11,25 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η χήρα ή η θυγατέρα λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη επειδή κατέχουν θέση του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Γ. Εάν κάποιο από τα συνδικαιούχα πρόσωπα λαμβάνει και δεύτερη σύνταξη ο υπολογισμός της ΕΑΣ θα γίνει ως εξής: Κατ΄ αρχήν θα διενεργηθεί η παρακράτηση σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις περιπτώσεις που στη σύνταξη συμμετέχουν περισσότερα συνδικαιούχα πρόσωπα. Εκ των υστέρων θα αθροισθούν το ποσό του μεριδίου σύνταξης του δικαιούχου που λαμβάνει και δεύτερη σύνταξη και το ποσό της δεύτερης σύνταξής του. Εάν το άθροισμα των ποσών αυτών είναι μικρότερο των 1.400 ευρώ θα διενεργηθεί κράτηση μόνον επί του ποσού του μεριδίου της κατά μεταβίβαση σύνταξης σύμφωνα με τ΄ ανωτέρω. Εάν το ανωτέρω άθροισμα είναι μεγαλύτερο των 1.400 ευρώ η κράτηση της ΕΑΣ θα διενεργηθεί επί του ποσού αυτού και με συντελεστή που αντιστοιχεί στο συνολικό αυτό ποσό.
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ 70%
Στις περιπτώσεις που η σύνταξη καταβάλλεται μειωμένη κατά 70% λόγω κατοχής θέσης του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ο υπολογισμός της ΕΑΣ θα γίνει επί του καταβαλλόμενου ποσού.
Παραδείγματα: Ποσό πλήρους σύνταξης 5.000 ευρώ. Ποσό μετά την περικοπή κατά 70% = 1.500 ευρώ. Ποσό σύνταξης 1.500 ευρώ ποσοστό εισφοράς 3% (1.500Χ3% = 45,00 ευρώ. Το ποσό της παρακράτησης θα είναι 45 ευρώ.

ΠΗΓΗ: Τα Νέα