Πώς θα δηλώσετε φέτος τα ακίνητα

Περισσότεροι από 500.000 φορολογούμενοι θα κληθούν να δηλώσουν φέτος τα ακίνητά τους στην Εφορία, λύνοντας τη «σπαζοκεφαλιά» του εντύπου Ε9. Πρόκειται για όσους κατά τη διάρκεια του 2010 απέκτησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα ή μεταβλήθηκε η οικογενειακή τους κατάσταση.
Σύμφωνα με τους έως τώρα σχεδιασμούς του υπουργείου Οικονομικών, το Ε9 θα αποκτήσει μόνο ηλεκτρονική μορφή. Πρόθεση του υπουργείου είναι η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή να ισχύσει ακόμη και από φέτος, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία εκκαθάρισης των δηλώσεων ακινήτων και να πληρωθεί ταχύτερα ο Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ).
Οι φορολογούμενοι κατά τη συμπλήρωση του εντύπου Ε9, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς λάθη και παραλείψεις μπορεί να ανεβάσουν τον «λογαριασμό» του φόρου ακίνητης περιουσίας.
Το Ε9 θα υποβληθεί και φέτος, ανεξάρτητα από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Ειδικότερα:
1. Υποχρέωση να υποβάλουν φέτος το Ε9 έχουν:
Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εντός του 2010 απέκτησαν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα.
Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εντός του 2010 είχαν οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά τους, τα οποία είχαν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 τα προηγούμενα έτη.
Οι φορολογούμενοι που στις δηλώσεις Ε9 (ετών 2005 έως 2010) συμπεριέλαβαν σύζυγο ή λοιπά προστατευόμενα μέλη, εφόσον έχουν επέλθει εντός του έτους 2010 μεταβολές στην οικογενειακή τους κατάσταση, όπως αυτή έχει απεικονισθεί στις δηλώσεις Ε9 των προηγούμενων ετών, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση. Οι μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση που πρέπει να δηλωθούν, είναι ο γάμος, εφόσον η σύζυγος έχει ακίνητο, η διάσταση, το διαζύγιο, η παύση χαρακτηρισμού των τέκνων ως προστατευομένων μελών ή ο θάνατος.
Οικοπεδούχοι και εργολάβοι, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Κάθε εργολάβος για τα ακίνητα που συμφωνήθηκε να μεταβιβαστούν σ’ αυτόν από τον οικοπεδούχο αλλά δεν έχουν μεταβιβαστεί είτε σ’ αυτόν είτε σε τρίτα πρόσωπα, εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τριών ετών από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας ή εφόσον τα ακίνητα έχουν εκμισθωθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο έχουν χρησιμοποιηθεί από τον ίδιο τον εργολάβο εντός των τριών αυτών ετών.
β) Κάθε οικοπεδούχος, επί του οικοπέδου του οποίου ανεγείρονται κτίσματα από εργολάβο, για να διαγράψει τα ακίνητα που συμφωνήθηκε να μεταβιβαστούν και δεν έχουν μεταβιβαστεί στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα, εφόσον έχουν παρέλθει τρία έτη από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας ή τα ακίνητα έχουν χρησιμοποιηθεί ή έχουν εκμισθωθεί από τον εργολάβο μέσα στα τρία έτη. Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για διαγραφή από τους οικοπεδούχους και για αναγραφή από τους εργολάβους των ακινήτων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, πρέπει να υποβληθούν για οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί εντός του έτους 2007 ή προγενέστερα.
Δηλαδή, οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων για την ανωτέρω περίπτωση υποβάλλονται το πρώτο έτος μετά το έτος συμπλήρωσης της τριετίας.
Οι οικοπεδούχοι που υποβάλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για να διαγράψουν ακίνητα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνυποβάλλουν φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας και του εργολαβικού προσυμφώνου.
Τα ίδια παραστατικά συνυποβάλλουν και οι εργολάβοι, για να αναγράψουν τα εν λόγω ακίνητα στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του έτους 2011.
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ
Οι 4 περιπτώσεις SOS στις δηλώσεις των ιδιοκτητών ακινήτων
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδείξουν οι φορολογούμενοι στα τέσσερα ακόλουθα σημεία για τη σωστή συμπλήρωση του εντύπου Ε9:
Νέο ακίνητο. Για να δηλώσετε νέο ακίνητο που αποκτήσατε το 2010, ως αύξων αριθμός του νέου ακινήτου, θα αναγραφεί ο επόμενος αριθμός που ακολουθεί τον τελευταίο αύξοντα αριθμό της τελευταίας δήλωσης Ε9. Προσοχή: Κατά την εισαγωγή νέου ακινήτου ή εμπράγματου δικαιώματος δεν συμπληρώνεται η στήλη του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.), παρά μόνο η στήλη του αύξοντα αριθμού. Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή στη στήλη 22 του πίνακα 2 (κωδικός μεταβολής) πρέπει να αναγραφεί ο κωδικός αριθμός 1 (δήλωση νέου ακινήτου).
Διαγραφή ακινήτου. Στο εσωτερικό του Ε9 αναγράφονται όλα τα στοιχεία του ακινήτου που διαγράφεται. Κατά τη διαγραφή του ακινήτου αναγράφεται υποχρεωτικά ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.) και όχι ο αύξων αριθμός. Τον Α.Τ.ΑΚ. ο υπόχρεος πρέπει να τον αντιγράψει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008. Εάν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009 και ο Α.Τ.ΑΚ. σε αυτό είναι διαφορετικός από τον αντίστοιχο του 2008, πρέπει να αντιγραφεί από το εκκαθαριστικό του 2009. Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή στη στήλη 22 του πίνακα 2 (κωδικός μεταβολής) πρέπει να αναγραφεί ο κωδικός Αριθμός 3 (διαγραφή ακινήτου).
Μεταβολή στοιχείων ακινήτων. Στο εσωτερικό του εντύπου αναγράφονται όλα τα στοιχεία του ακινήτου που μεταβάλλεται. Κατά τη μεταβολή του ακινήτου υποχρεωτικά αναγράφεται ο Α.Τ.ΑΚ. και όχι ο αύξων αριθμός. Τον Α.Τ.ΑΚ. ο υπόχρεος τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 ή εάν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009 και ο Α.Τ.ΑΚ. σε αυτό είναι διαφορετικός από τον αντίστοιχο του 2008, τον μεταφέρει από το εκκαθαριστικό του 2009.
Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή 22 του πίνακα 2 (κωδικός μεταβολής) θα αναγραφεί ο κωδ. αριθμός 2 (μεταβολή ακινήτου).
Τέκνο – προστατευόμενο μέλος ή σύζυγος του υπόχρεου σε δήλωση, οι οποίοι απέκτησαν ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά για πρώτη φορά το έτος 2010. Στην περίπτωση αυτή ο υπόχρεος (γονέας ή σύζυγος) υποβάλλει δήλωση Ε9 έτους 2011. Κατά την εισαγωγή νέου ακινήτου ή εμπράγματου δικαιώματος δεν συμπληρώνεται η στήλη του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.) παρά μόνο αυτή του αύξοντα αριθμού. Στη στήλη 24 του πίνακα 1 ή στη στήλη 22 του πίνακα 2 (κωδικός μεταβολής) θα αναγραφεί ο κωδικός αριθμός 1 (δήλωση νέου ακινήτου).

ΠΗΓΗ: Έθνος