Ρύθμιση χρεών στα Ταμεία σε 60 δόσεις για μεγαλο-οφειλέτες

«Πράσινο» φως για τη ρύθμιση με ευνοϊκούς όρους (έως 60 δόσεις και με αναστολή των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης) των μεγάλων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία «ανάβει» ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. Κουτρουμάνης. Με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός ενεργοποιείται η Ειδική Επιτροπή που συγκροτήθηκε σε εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου για να «διευκολύνει» την είσπραξη των μεγάλων οφειλών, οι οποίες παραμένουν αρρύθμιστες και υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ.
Η ηγεσία του υπουργείου, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά λόγω της ύφεσης, σχεδιάζει, παράλληλα, να «βελτιώσει» το σύστημα καταβολής των δόσεων και για τους άλλους οφειλέτες (που οφείλουν μικρότερα ποσά) που έχουν μεν ρυθμίσει τα χρέη τους, αλλά δυσκολεύονται να καταβάλλουν τις δόσεις που έχουν ρυθμιστεί.
Μεταξύ των μέτρων που συζητούνται και αναμένεται να προωθηθούν νομοθετικά (στο νομοσχέδιο για το ΣΕΠΕ που κατατίθεται στη Βουλή έως τα τέλη Ιανουαρίου) δεν θα είναι μόνον η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής, αλλά και το «κούρεμα» των πρόσθετων τελών, σύμφωνα με πληροφορίες της «Η».
Η Επιτροπή για τους μεγαλο-οφειλέτες θα αρχίσει να λειτουργεί υπό την προεδρία της γ.γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αθ. Δρέττα και θα αποφασίζει για οφειλές ύψους πάνω από 300.000 ευρώ για το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, πάνω από 80.000 ευρώ για τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία και πάνω από 200.000 ευρώ για τον ΟΓΑ. Στοιχεία που θα λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της κρίσης της Επιτροπής θα είναι «το μέγεθος του κινδύνου για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, ο αριθμός των απασχολουμένων και η συνέπεια που έχει επιδείξει ο οφειλέτης στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του μέχρι την υποβολή της αίτησης», υπογραμμίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής τον οποίο δημοσιεύει η «Η».
Τα μέτρα
Η Επιτροπή, η οποία θα συνεδριάζει μυστικά, όπως τονίζεται στον Κανονισμό, θα μπορεί να αποφασίζει:
1. Την τμηματική εξόφληση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών με τα πρόσθετα τέλη, τα πρόστιμα και τις άλλες προσαυξήσεις σε 48 μηνιαίες δόσεις, με την προϋπόθεση καταβολής από τον οφειλέτη των τρεχουσών εισφορών. Ο αριθμός των δόσεων μπορεί να φθάνει τις 60 «εφόσον η επιχείρηση βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρισης ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση και η κύρια οφειλή έχει επιβαρυνθεί με το ανώτατο ποσοστό προσαυξήσεων και δεν έχουν αποδώσει όλα τα αναγκαστικά και άλλα μέτρα είσπραξης που ισχύουν. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση των υπό εκκαθάριση ή πτώχευση επιχειρήσεων είναι η προκαταβολή ποσού ίσου με το 2% της συνολικής οφειλής».
Στις περιπτώσεις εποχικών επιχειρήσεων είναι δυνατόν η Επιτροπή να αποφασίζει τη ρύθμιση σε μηνιαίες δόσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, με τη δυνατότητα αυξημένου ποσού μηνιαίας δόσης κατά τη διάρκεια λειτουργίας αυτής και μειωμένου ποσού μηνιαίας δόσης κατά 30% όταν αυτή δεν λειτουργεί.
2. Την αναστολή επισπευδόμενης αναγκαστικής εκτέλεσης κατά των οφειλετών του ασφαλιστικού φορέα και των περιουσιακών στοιχείων αυτών. Στην περίπτωση επίσπευσης πλειστηριασμού από τον ασφαλιστικό φορέα, πριν από την παρέλευση ενός έτους από την έκδοση της απόφασης ρύθμισης, είναι δυνατή η αναστολή αυτού μόνο εφόσον καταβληθεί το 1/5 της συνολικής οφειλής πλέον των εξόδων εκτέλεσής του και ρυθμιστεί το υπόλοιπο της οφειλής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 57 του νόμου 3863/2010 (ΦΕΚ 115Α). Η διαδικασία για κήρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση θα αναστέλλεται με την καταβολή του 30% της οφειλής και τη ρύθμιση του υπολοίπου σε δόσεις.
3. Την επιβολή ποσοστού παρακράτησης επί του οφειλόμενου ποσού στις περιπτώσεις χορήγησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αποδεικτικών ασφαλιστικής ενημερότητας.
4. Τη λήψη κάθε νόμιμου μέτρου προς είσπραξη και εξασφάλιση των απαιτήσεων των ασφαλιστικών φορέων.
5. Η Επιτροπή θα μπορεί να αποφασίζει αιτιολογημένα, μετά από αίτημα του οφειλέτη, ανεξαρτήτως ποσού οφειλής «εφόσον ο οφειλέτης είναι συνεπής στους όρους της ρύθμισης και δεν οφείλει τρέχουσες εισφορές» για την επαναφορά στη ρύθμιση, σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της απόφασης για λόγους ανωτέρας βίας, τη χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας για οποιαδήποτε αιτία, εκτιμώντας ελεύθερα το ύψος του παρακρατούμενου ποσού».
Υπαγωγή στη ρύθμιση
Η Επιτροπή για τους μεγαλο-οφειλέτες θα αποφασίζει για οφειλές ύψους πάνω από 300.000 ευρώ για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πάνω από 80.000 ευρώ για τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία και πάνω από 200.000 ευρώ για τον ΟΓΑ.
Στοιχεία που θα λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της κρίσης της Επιτροπής θα είναι «το μέγεθος του κινδύνου για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, ο αριθμός των απασχολουμένων και η συνέπεια που έχει επιδείξει ο οφειλέτης στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του μέχρι την υποβολή της αίτησης».
Η σύνθεση και οι αποφάσεις
Η Ειδική Επιτροπή Ρύθμισης Εσόδων θα έχει θητεία 1,5 έτους και η σύνθεσή της έχει ως εξής:
Ο γ. γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως πρόεδρος με αναπληρωτή το Νομικό Σύμβουλο του κράτους που υπηρετεί στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Ο διοικητής του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ με αναπληρωτή του έναν υποδιοικητή του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης της Γ.Γ.Κ.Α. του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αναπληρούμενος από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών της Γ.Γ.Κ.Α,
Ενας εκπρόσωπος των ασφαλισμένων με τον αναπληρωτή του,
Ενας εκπρόσωπος των εργοδοτών με τον αναπληρωτή.
Για την έγκυρη λήψη απόφασης της Επιτροπής θα απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του πρόεδρου της Επιτροπής. Το μέλος που απέχει από την ψηφοφορία ή δίδει λευκή ψήφο θεωρείται «απόν». Η ψηφοφορία στην Επιτροπή θα είναι φανερή. Τα μέλη και οι αναπληρωτές που προέρχονται από τους ασφαλισμένους και εργοδότες, υποδεικνύονται από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε) και από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β), τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.).

ΠΗΓΗ: Ημερησία