Νέο φορολογικό – Μηνιαίες πλέον η δηλώσεις ΦΜΥ για επιχειρήσεις με πάνω από 50 άτομα προσωπικό

Tuesday February 22, 2011 01:00 AM

Από 1η Μαίου 2011 αλλάζει ο τρόπος υποβολής των Περιοδικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. για τις επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 50 άτομα προσωπικό. Σύμφωνα με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, οι επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 50 άτομα προσωπικό υποχρεούνται να  υποβάλουν Μηνιαία και όχι διμηνιαία δήλωση . Η υποχρέωση αυτή υπήρχε μόνο για τις επιχειρήσεις με προσωπικό πάνω από 500 άτομα.
Σχετικό άρθρο Και αιτιολογική του νέου νομοσχεδίου.

Αρθρο 20

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 59 του Κ.Φ.Ε., αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ειδικώς, υποχρεούται σε απόδοση των ποσών που παρακρατήθηκαν κατά τη διάρκεια κάθε μήνα, μέχρι την εικοστή μέρα του επόμενου από τη παρακράτηση μήνα:
α) ο υπόχρεος παρακράτησης φόρου που απασχολούσε κατά μέσο όρο κατά την προηγούμενη χρήση, περισσότερα από πενήντα πρόσωπα, και β) τα ασφαλιστικά ταμεία για την καταβολή των συντάξεων.
Για την υποβολή της δήλωσης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.».
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για παρακρατήσεις φόρου που διενεργούνται από την 1η Μαΐου 2011 και εφεξής.

Αιτιολογική έκθεση επί του Άρθρου 20

Με τις προτεινόμενες διατάξεις των παρ. 1 και 2 τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 59 του Κ.Φ.Ε., ούτως ώστε να υπάρχει υποχρέωση σε απόδοση των ποσών που παρακρατήθηκαν κατά τη διάρκεια κάθε μήνα, μέχρι την 20η μέρα του επόμενου από τη παρακράτηση μήνα για:
α) τον υπόχρεο παρακράτησης φόρου που απασχολούσε κατά μέσο όρο κατά την προηγούμενη χρήση, περισσότερα από 50 πρόσωπα, και β) τα ασφαλιστικά ταμεία για την καταβολή των συντάξεων.
Για την υποβολή της δήλωσης έχουν εφαρμογή τα αναγραφόμενα στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

Με τις τροποποιούμενες διατάξεις σκοπείται η ευχερέστερη καταβολή των αποδιδόμενων ποσών παρακρατούμενου φόρου και για τους υπόχρεους που απασχολούν ή καταβάλλουν συντάξεις σε περισσότερα από 50 πρόσωπα.
Με την παρ. 3 του άρθρου αυτού, γίνεται ρύθμιση για λόγους νομοτεχνικής τακτοποίησης.