Ιδιώτες ράμπο εναντίον φοροφυγάδων. Ποιοι είναι οι 5 στόχοι

Σε ιδιωτική εταιρεία αναθέτει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης το σχέδιο δράσης αλλά και την οργάνωση του φορο-εισπρακτικού και ελεγκτικού μηχανισμού για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου.
Με την τρόικα να πιέζει για ουσιαστικότερα αποτελέσματα στο «μέτωπο» της φοροδιαφυγής, το οικονομικό επιτελείο αποφάσισε να δαπανήσει 2,5 εκατ. ευρώ για να προσλάβει μετά από ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό «Σύμβουλο για την εφαρμογή μέτρων πάταξης της γενικευμένης φοροδιαφυγής και επίτευξης βιώσιμης φορολογικής συμμόρφωσης».
Η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων του φορολογικού νόμου, η είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών και ασφαλιστικών εισφορών, οι «μεγάλοι» φορολογούμενοι, η μεγάλη περιουσία και τα υψηλά εισοδήματα, καθώς και η απόδοση των παρακρατούμενων φόρων και η φορολογική συμμόρφωση είναι οι 5 τομείς στους οποίους θα ασχοληθεί και θα προσφέρει τεχνογνωσία ο Σύμβουλος.
Ο στόχος
Εργο του Συμβούλου θα είναι να ανακαλύψει νέους τρόπους και πρακτικές που θα βοηθήσουν τους φοροελεγκτές στον εντοπισμό όσων φοροδιαφεύγουν και έχουν υψηλά εισοδήματα και μεγάλη ακίνητη περιουσία, καθώς και όσων δεν αποδίδουν στο δημόσιο παρακρατούμενους φόρους (ΦΠΑ κ.λπ.) ή έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη και συγκαταλέγονται στην κατηγορία των μεγαλοοφειλετών. Η προθεσμία για την υποβολή διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης λήγει στις 23 Μαρτίου, καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή και αποσφράγιση των προσφορών ορίζεται η 7η Απριλίου, ενώ το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 15 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Πέντε είναι οι τομείς στους οποίους θα επικεντρωθεί ο Σύμβουλος:
1. Εφαρμογή φορολογικής μεταρρύθμισης με κατάρτιση ειδικού προγράμματος δράσης για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μέτρων που περιλαμβάνονται στη νέα φορολογική νομοθεσία.
2. Είσπραξη οφειλών. Ερευνα για τον εντοπισμό «καλών πρακτικών» (best practices) διεθνώς στην είσπραξη οφειλών. Θα συντονίσει όλες τις ενέργειες για την αύξηση της είσπραξης καθυστερούμενων οφειλών δίνοντας προτεραιότητα στα μεγαλύτερα χρέη και σε αυτά που μπορούν να αμφισβητηθούν και κατά συνέπεια να χαθούν για το δημόσιο. Θα υπάρξει συντονισμός και με τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης για την είσπραξη εισφορών. Δημιουργείται Επιτροπή Διακανονισμών.
3. Μεγάλοι φορολογούμενοι. Ο Σύμβουλος καλείται να εξετάσει πώς γίνεται σε διεθνές επίπεδο η διαχείριση των μεγάλων φορολογουμένων, και να υποβάλλει προτάσεις για τον επαναπροσδιορισμό της έννοιας του «μεγάλου φορολογούμενου», για την αναδιοργάνωση του προσωπικού των φορολογικών αρχών, αλλά και για τον εκσυγχρονισμό του ελεγκτικού μηχανισμού. Θα πρέπει, επίσης, να προτείνει τη συγκρότηση δημιουργίας ενιαίας ειδικής μονάδας η οποία θα ελέγχει τους μεγάλους φορολογούμενους, ενώ θα καταρτίζει προγράμματα ελέγχων που θα εστιάζονται σε τομείς και θέματα όπου παρουσιάζονται οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι.
4. Μεγάλη περιουσία και υψηλά εισοδήματα. Πρωταρχικός στόχος είναι ο εντοπισμός σημαντικών υποθέσεων, υψηλού κινδύνου, και η εκπόνηση νέας μεθοδολογίας για τη διενέργεια των ελέγχων σε φορολογούμενους με μεγάλη περιουσία και υψηλά εισοδήματα. Παράλληλα, ο Σύμβουλος θα πρέπει να προσδιορίσει συγκεκριμένους δείκτες που θα «ελέγχουν» την υλοποίηση των μέτρων που αφορούν τη μεγάλη περιουσία και τα υψηλά εισοδήματα, ούτως ώστε όταν καταγράφονται αποκλίσεις να γίνονται οι απαραίτητες παρεμβάσεις και να λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα.
5. Απόδοση παρακρατούμενων φόρων και φορολογική συμμόρφωση. Θα υποβληθούν προτάσεις με βάση τις οποίες θα πειστούν όλο και περισσότεροι φορολογούμενοι να υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις, αλλά ταυτόχρονα να θεσπιστούν νέες πρακτικές που θα επιτρέψουν σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων να εντοπίζονται άμεσα, μέσω διασταυρώσεων, όσοι δεν εκπληρώνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις όσον αφορά στην υποβολή δηλώσεων.
Ο Σύμβουλος θα συνεργάζεται με τα στελέχη της ΓΓΠΣ ώστε οι νέες εφαρμογές που θα εισαγάγει να μπορούν να συνεργαστούν με τα συστήματα του υπουργείου και να μπορούν να χρησιμοποιούν τις βάσεις δεδομένων του υπουργείου για διασταυρώσεις, για τις οποίες απαιτείται η διεύρυνση της χρήσης μεθοδολογιών διαχείρισης κινδύνου, ώστε οι έλεγχοι στους φορολογούμενους να είναι κατά το δυνατόν στοχευμένοι.
Η δομή
Ακόμη παρέχεται η δυνατότητα υλοποίησης των δράσεων ακόμα και από τρίτους, δηλαδή άλλους συμβούλους ή στελέχη της δημόσιας διοίκησης. Κάθε μονάδα-υπηρεσία θα έχει ένα επικεφαλής στέλεχος που θα προέρχεται από το σύμβουλο και ένα επικεφαλής στέλεχος από το υπουργείο. Η συγκεκριμένη δομή θα λειτουργήσει μέχρι και το 2012, οπότε και εκτιμάται ότι θα μπορεί να λειτουργήσει το νέο υπουργείο Οικονομικών με τη μορφή που θα του έχει δώσει ο Σύμβουλος, ο οποίος θα μεταφέρει την τεχνογνωσία του στα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών. Ο Σύμβουλος θα καταρτίσει και σχέδιο στοχευμένων ενεργειών επικοινωνίας, προϋπολογισμού 85.000 ευρώ, που αφορά 3 διαφημιστικά σποτ και 15 μηνιαία Δελτία Τύπου για την ενημέρωση των πολιτών.

ΠΗΓΗ: Ημερησία