Ελαστικοί µισθοί και ωράρια – Τι ισχύει για απολύσεις, αποζηµιώσεις

Ελαστικοί µισθοί και ωράρια – Τι ισχύει για απολύσεις, αποζηµιώσεις

apozhmiwseisΝόµο που θα επιτρέπει µισθό χαµηλότερο από τον κατώτερο σε επίπεδο επιχείρησης, εφόσον υπάρχει συµφωνία εργοδοτών και εργαζοµένων, καθώς καιπιο ευέλιγκτα ωράρια εργασίας προωθεί το υπουργείο Εργασίας
Παράλληλα η τρόικα,στον νέο γύρο επαφών που θα έχει από σήµερα µε την πολιτικήηγεσία τουυπουργείου Εργασίας, θαζητήσει µαζί µε τηνπρόσθετη περικοπή δαπανών και άλλες αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς.
Από το υπουργείο Εργασίας µεταξύ άλλων προωθείται νοµοσχέδιο – µε επίκληση τη σοβαρή οικονοµική κρίση σεεπιχειρήσεις που κινδυνεύουν – για το «σπάσιµο» του κατώτατου µισθούαλλά και για περαιτέρωευελιξία στα ωράρια απασχόλησης, µε συµφωνίες του εργοδότη και των εργαζοµένων που θα γίνονται σε επιχειρησιακό επίπεδο και θα ελέγχονται ως προςτη σκοπιµότητάτους από τους κοινωνικούς εταίρους.
Οι επιχειρησιακές συµβάσεις θα µπορούν να προβλέπουν την καταβολή κατά 10% – 20% χαµηλότερων µισθών απότις κλαδικέςσυµβάσεις για διάστηµα έως και δύο χρόνια προκειµένου να αποφευχθούν τα λουκέτα και οι απολύσεις.Τέτοιες συµβάσειςθα µπορούν να υπογράφουν και οι εργοδότες των µικρών επιχειρήσεων µεπροσωπικό έως20 εργαζοµένους, δηλαδή χωρίςεπιχειρησιακόσωµατείο, εφόσον δηµιουργείται «ένωσηπροσώπων» τουλάχιστον από 5 εργαζοµένους και συνυπογράφει τη συµφωνία Με τις ίδιες συµφωνίες και µε απλή αναγγελία στις Επιθεωρήσεις Εργασίας θα µπορεί να «σπάει» καιτο οκτάωρο ήνα αλλάζουν οι βάρδιες εργασίας, ώστε να «καλύπτονται» οι πρόσθετες ή έκτακτες ανάγκες των επιχειρήσεων χωρίςτην πληρωµή υπερωριώνή την επιβολή προστίµων.
Πάντως, στην αγορά εργασίας τα λουκέτα και οι απολύσεις βρίσκονται στηνηµερήσια διάταξη ενώ«σαρώνουν» οι µειωµένεςαποδοχές, τα ελαστικά ωράρια εργασίας µε λιγότερες ώρες ήηµέρες απασχόλησης, η τρίµηνη διαθεσιµότητα του προσωπικού, η εκπεριτροπής εργασία και οιφθηνότερες και ευκολότερες απολύσεις.
Οι σηµαντικότερες αλλαγές
Παράλληλα αρχίζουν από το 2011 να τρέχουν οι αλλαγές που προβλέπει ο νέος ασφαλιστικός νόµος. Μεταξύ άλλων αυτέςείναι οι εξής:
1Αρχίζει η εφαρµογή από 1.1.2011 των δύο νέων ασφαλιστικών νόµων (3263/2010 και 32654/2010) µε τους οποίους επέρχονται δυσµενείς ανατροπές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και στον τρόπο υπολογισµού των συντάξεων για όλους τους ασφαλισµένους.
2Mαχαίρι θαµπει, έωςτο τέλος του 2011, στις επικουρικές συντάξεις των ελλειµµατικών ταµείων (∆EKO, τραπεζών κ.ά.), αφού ο νόµος ορίζει ότι τα σχετικά ποσά θα «προσαρµόζονται» ώστε να υπάρχει «ισορροπία παροχών και εισφορών». Σύµφωνα µε τον νέο ασφαλιστικό νόµο,«η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, έως το τέλος του 2011, εκπονεί υποχρεωτικά αναλογιστικέςµελέτεςβιωσιµότηταςτων επικουρικών φορέων, τοµέων και αυτοτελών κλάδων».
3Oι συντάξεις – βασική, αναλογική και επικουρική – θα ανακαθορίζονται ανά διετία µε βάση αναλογιστικές µελέτες που θααποτυπώνουν τις οικονοµικές δυνατότητες κάθε Tαµείου χωριστά.
4Aπό την1/1/2014οι συντάξεις (πουθα παραµείνουν «παγωµένες» έωςτα τέλη του 2013,µε βάση το Mνηµόνιοκαι τον νέο ασφαλιστικόνόµο) θααναπροσαρµόζονται µε νόµο ανάλογα µε τοΑκαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και τον ∆εικη Τιµών Καταναλωτή (και όχι µε βάση τις κατά κανόνα υψηλότερεςαυξήσεις που έδιδε η Eθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Eργασίας).
5Θα µειωθείδραστικά έωςτον Iούλιοτου 2011 η λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτωνπου δίνειδικαίωµα πρόωρης συνταξιοδότησης. Στόχος είναι να παραµείνει στη λίστα µόλιςτο 10% των επαγγελµάτων (γλιτώνουντην αύξηση των ορίων µόνο όσοι συνταξιοδοτούνται έως το 2015)ενώ ο κατάλογος αυτός θα επαναξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
6Αλλαγή του καθεστώτος της∆ιαιτησίας για τηνεπίλυση των διαφορών ώστεοι εργαζόµενοι και οι εργοδότες ναµπορούν να προσφεύγουνισότιµαστον οργανισµό Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας.
7Ηλεκτρονική διασύνδεση ΟΑΕ∆, ΣΕΠΕ, ΙΚΑ για ναβελτιωθούν οιυπηρεσίες που παρέχουν στις επιχειρήσεις και ναµειωθεί ο χρόνος και το κόστος που απαιτείται για την κατάθεση περιοδικών καιάλλων δηλώσεων (πρόσληψης, απόλυσης, µεταβολών στους όρους αµοιβής καιεργασίας).
8Μείωση του µη µισθολογικού κόστους εργασίας (των εισφορών).
Τι ισχύει για απολύσεις, αποζηµιώσεις
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ τις επικείµενες ρυθµίσεις για «ευέλικτους» µισθούς και «ελαστικά» ωράρια εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα, προηγήθηκαν (και εφαρµόζονται) οι παρακάτω τέσσερις σηµαντικές νοµοθετικές παρεµβάσεις στα εργασιακά, κατ’ εντολήν της τρόικας:
Το πάγωµα των µισθών για όλο το 2010, όπως επιτάσσει το Μνηµόνιο µε νοµοθετική ρύθµιση του υπουργείου Εργασίας µαζί µε την κατάργηση των αποφάσεων της ∆ιαιτησίας (ΟΜΜΕ∆) για φετινές αυξήσεις αποδοχών στον ιδιωτικό τοµέα.
Οι µειωµένες κατά 50% αποζηµιώσεις σε περίπτωση που ο εργαζόµενος ειδοποιηθεί έως και έξι µήνες νωρίτερα. Με βάση τον νέο νόµο Λοβέρδου, η προειδοποίηση από τον εργοδότη δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι µήνες και αυτό για εργαζοµένους που έχουν συµπληρώσει από 21 χρόνια και πάνω στον ίδιο εργοδότη.
Τα νέα όρια στις οµαδικές απολύσεις. Το επιτρεπόµενο όριο για τις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 150 εργαζοµένους ανεβαίνει στο 5% και µέχρι τριάντα εργαζοµένους ανά µήνα.
Οι εργοδότες προσλαµβάνουν νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας ηλικίας κάτω των 25 ετών και τους αµείβουν µε το ογδόντα τέσσερα τοις εκατό (84%) του κατώτατου βασικού µισθού ή ηµεροµισθίου, όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (σήµερα είναι 740 ευρώ).

ΠΗΓΗ: Τα Νέα