Τι αλλάζει στις συντάξεις των ελεύθερων επαγγελματιών

Έως και 5 επιπλέον χρόνια εργασίας προσθέτει ο νέος ασφαλιστικός νόμος, σταδιακά, από την 1/1/2011 έως το 2015, σε όσους ελεύθερους επαγγελματίες δεν θεμελιώνουν με το τέλος του 2010 συνταξιοδοτικό δικαίωμα και δεν αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο ασφάλισης. Οι 4 αλλαγές που θα ισχύσουν για τους ασφαλισμένους και τις ασφαλισμένες στον ΟΑΕΕ από το νέο χρόνο έχουν ως εξής:
Αλλαγή 1η
Η 35ετία
Ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης ανακαθορίζεται σε 36 έτη το 2011 και για κάθε επόμενο έτος αυξάνεται σταδιακά, κατά ένα έτος, ως τη συμπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης. Ως όριο ηλικίας για την εφαρμογή των παραπάνω παραμένει το 60ό, ωστόσο, κατά τη μεταβατική περίοδο, από 2011 έως 2015, οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη γήρατος με το χρόνο ασφάλισης που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης των 35 ετών ασφάλισης.
Επομένως ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτείται με τόσα έτη ασφάλισης, όσα απαιτούνται, κατά το έτος που συμπληρώνει την 35ετία. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος συμπληρώνει 35 έτη ασφάλισης το 2012 και έχει ηλικία 58 ετών. Το 2012 απαιτούνται 37 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών. Ο ασφαλισμένος αυτός θα συνταξιοδοτηθεί το 2014 όταν και συμπληρώνει το 60ό έτος και 37 χρόνια ασφάλισης, ανεξάρτητα αν το έτος 2010 απαιτούνται 39 έτη ασφάλισης (βλέπε σχετικό πίνακα).
Η αύξηση αυτή των ορίων ισχύει και για τους ασφαλισμένους του πρώην Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων, όπως διευκρινίζει εγκύκλιος του αναπληρωτή υπουργού Γ. Κουτρουμάνη μολονότι, όπως υπογραμμίζεται «εκ παραδρομής έχει παραλειφθεί να ψηφιστεί σχετική διάταξη» (ισχύει, ωστόσο, η γενική διάταξη του νόμου για τη συνταξιοδότηση με 35ετία στο 58ο ή στο 60ό έτος). Τα όρια ειδικά για τις γυναίκες – ασφαλισμένες στο ΤΑΝΠΥ, θα είναι το 58ο για 35ετία το 2010, το 58ο για 36ετία το 2011, το 59ο για 37ετία το 2012 και το 60ό το 2013 (με 38 έτη ασφάλισης), το 2014 (με 39 έτη) και το 2015 (με 40ετία)
Αλλαγή 2η
Tο όριο ηλικίας των 60 ετών ή μικρότερο, αυξάνεται κατά ένα έτος για κάθε χρόνο από 1-1-2011 μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.
Στον ΟΑΕΕ, η παραπάνω διάταξη έχει εφαρμογή στις γυναίκες ασφαλισμένες του ΟΑΕΕ – πρώην ΤΣΑ οι οποίες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην Ταμείου σε ηλικία 60 ετών με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης. Με βάση την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 1127 του αναπληρωτή υπουργού Γ. Κουτρουμάνη, η ίδια διάταξη θα ισχύει και για τις γυναίκες ασφαλισμένες του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων του ΟΑΕΕ.
Κατά τη σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας οι ασφαλισμένες δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας που απαιτείται, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, κατά το έτος συμπλήρωσης του 60ού έτους της ηλικίας. Ευνόητο είναι ότι εφόσον επιλεγούν οι συνταξιοδοτικές διατάξεις ΟΑΕΕ, δεν είναι δυνατή η συνταξιοδότηση με τα παραπάνω όρια.
Αλλαγή 3η
Θεμελίωση δεέτερου συνταξιοδοτικού δικαιώματος
Για την απονομή δεύτερης σύνταξης λόγω γήρατος απαιτείται η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας. Εξαίρεση από το ηλικιακό όριο των 65 ετών και από τις αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για θεμελίωση δεύτερου συνταξιοδοτικού δικαιώματος, αποτελεί η περίπτωση της θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης ταυτόχρονα ή μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη συνταξιοδότησης από τον πρώτο φορέα. Με τον νέο νόμο, αλλαγή υπάρχει ως προς τον καθορισμό του εξαμήνου και η αίτηση συνταξιοδότησης στο δεύτερο ασφαλιστικό φορέα θα πρέπει να υποβάλεται το αργότερο εντός 6 μηνών από την ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης από τον πρώτο φορέα (κι όχι από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης συνταξιοδοτικής απόφασης, όπως ίσχυε από τις διατάξεις αρθρ. 19 παρ. 6 Ν. 2150/93).
Αλλαγή 4η
Αναγνώριση πλασματικών χρόνων
Από 1-1-2011 δίδεται η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνων για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου κατ’ έτος χρόνου ασφάλισης. Προϋπόθεση είναι να έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος τουλάχιστον 12 ασφάλισης (3.600 ημέρες εργασίας). Ο συνολικός αναγνωριζόμενος χρόνος δεν μπορεί να υπερβαίνει:
Τα 4 έτη για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος εντός του έτους 2011.
Τα 5 έτη για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος εντός του έτους 2012.
Τα 6 έτη για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος εντός του έτους 2013.
Τα 7 έτη για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από το έτος 2014 και εφεξής.
Παραδείγματα
Σε ηλικία 60 ετών
Ασφαλισμένος 57 ετών σήμερα, συμπληρώνει 35 έτη ασφάλισης το έτος 2012. Επειδή κατά το έτος αυτό απαιτούνται 37 έτη ασφάλισης, θα θεμελιώσει δικαίωμα με τη συμπλήρωση 37ετίας και ηλικία 60 ετών. Επομένως θα συνταξιοδοτηθεί το έτος 2014, που συμπληρώνει 37 έτη ασφάλισης και θα είναι 60 ετών, παρότι το έτος 2014 απαιτούνται 39 έτη ασφάλισης.
Δύο έτη νωρίτερα
Ασφαλισμένος 54 ετών σήμερα, συμπληρώνει 35 έτη ασφάλισης το έτος 2013. Επειδή τότε απαιτούνται για συνταξιοδότηση 38 έτη ασφάλισης, ο ασφαλισμένος θα συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση 38 ετών ασφάλισης και ηλικία 60 ετών. Επομένως θα συνταξιοδοτηθεί το έτος 2016 που συμπληρώνει το όριο ηλικίας και χρόνο ασφάλισης 38 ετών, παρότι το έτος 2016 απαιτούνται πλέον 40 έτη ασφάλισης.
Στρατιωτικό
Ασφαλισμένος 60 ετών σήμερα, συμπληρώνει 35ετία το έτος 2011 με αναγνώριση στρατιωτικής θητείας δύο ετών. Επειδή κατά το έτος αυτό απαιτούνται 36 έτη ασφάλισης, ο ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη συμπλήρωση των 36 ετών. Επομένως θα συνταξιοδοτηθεί το έτος 2012 που συμπληρώνει τον απαιτούμενο χρόνο, παρότι το 2012 απαιτούνται 37 έτη ασφάλισης.
Ασφαλισμένη πρώην ΤΣΑ
Ασφαλισμένη πρώην ΤΣΑ 58 ετών σήμερα, συμπληρώνει το 60ο έτος το 2012. Η ασφαλισμένη θα συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης και του 62ου έτους της ηλικίας δηλ. με το όριο το προβλεπόμενο κατά το έτος 2012, παρότι η ίδια θα συμπληρώσει αυτό το όριο ηλικίας κατά το έτος 2014, που απαιτείται ηλικία 64 ετών.

ΠΗΓΗ: Ημερησία