Παραδείγματα για τους μισθούς στις ΔΕΚΟ

Στα 4.000 ευρώ έχει πλέον ορισθεί το ανώτατο όριο των μικτών μηνιαίων αποδοχών των εργαζομένων σε όλες ανεξαιρέτως τις δημόσιες επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση και επηρεάζουν το δημοσιονομικό έλλειμμα. Ταυτόχρονα, μειώνεται κατά 10% το σύνολο των αποδοχών των υπαλλήλων, όταν αυτές υπερβαίνουν, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση, τα 1.800 ευρώ.
Στις διευκρινήσεις αυτές προέβη η Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ του υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο της εφαρμογής των νόμων 3429/2005 και 3845/2010, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν με το ν. 3899/2010.
Από τη μείωση αυτή, εξαιρούνται το οικογενειακό και το επίδομα ανθυγιεινής ή επικίνδυνης εργασίας και τα επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων και Πάσχα. Ενώ, από το ανώτατο πλαφόν των 4.000 ευρώ εξαιρούνται οι απολαβές των προέδρων, διοικητών και διευθύνοντων συμβούλων των ΔΕΚΟ και των ΝΠΙΔ.
Η Ειδική Γραμματεία ζητεί από τις δημόσιες επιχειρήσεις να προχωρήσουν άμεσα σε έκτακτες γενικές συνελεύσεις, προκειμένου να ορισθούν ορκωτοί λογιστές για τον έλεγχο των τριμηνιαίων και των ετήσιων καταστάσεων του 2010.
Ταυτόχρονα, οι εσωτερικοί ελεγκτές στις επιχειρήσεις, καλούνται να ελέγχουν σε μηνιαία βάση για κάθε εταιρεία την εφαρμογή των μισθολογικών μειώσεων, καθώς τις λειτουργικές δαπάνες, σε μια ευρύτερη προσπάθεια συγκράτησης των λειτουργικών εξόδων.
Παράλληλα, η Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ εξηγεί και το πώς θα πρέπει οι δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις να ενημερώνουν το υπουργείο Οικονομικών για τα οικονομικά στοιχεία τους, για να είναι ευχερής η παρακολούθηση, αλλά και η όποια παρέμβαση απαιτηθεί. Ειδικά για τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια 2011-2013, η προθεσμία υποβολής τους παρατείνεται έως τις 24 Ιανουαρίου 2011.
Σχετικά με τις αποδοχές των εργαζομένων, με βάση τις διευκρινίσεις της Ειδικής Γραμματείας ΔΕΚΟ, η μείωση θα γίνεται στο σύνολο των αποδοχών όταν αυτές υπερβαίνουν το ποσό των 1.800,00 ευρώ και όχι μόνο στο ποσό κατά το οποίο υπερβαίνουν την βάση των 1.800,00 ευρώ. Π.χ. σε μηνιαίες αποδοχές ύψους 2.000,00 ευρώ η μείωση θα υπολογιστεί ως εξής: 2.000,00 Χ 10% =200,00 ευρώ. Επομένως το ποσό που θα καταβληθεί θα είναι (2.000,00 – 200,00 =) 1.800,00 ευρώ.
Αντίστοιχα σε μηνιαίες αποδοχές ύψους 1.900,00 ευρώ η μείωση θα υπολογιστεί ως εξής: 1.900,00 Χ 10% =190,00 ευρώ. Επειδή εάν αφαιρέσουμε το σύνολο της μείωσης του 10% από τις μηνιαίες αποδοχές το ποσό που υπολείπεται είναι λιγότερο από τα 1.800,00 (1.900,00 – 190,00 = 1.710,00 ευρώ) πραγματοποιούμε την μείωση μόνο μέχρι του ποσού των 1.800,00 ευρώ. Συνεπώς και στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται το ποσό των 1800,00 ευρώ.
Σημειώνεται επίσης ότι η μείωση δεν γίνεται στο οικογενειακό και το επίδομα ανθυγιεινής ή επικίνδυνης εργασίας και τα επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων και Πάσχα.
Επομένως πριν προβούμε στην μείωση του 10% αφαιρούμε από τις συνολικές αποδοχές τα ποσά που αντιστοιχούν στα επιδόματα αυτά. Εάν μετά την αφαίρεση, το ποσό που προκύπτει είναι κατώτερο των 1.800,00 ευρώ προβαίνουμε στην μείωση σε τέτοιο ποσοστό ώστε το τελικό ποσό μαζί με τα εξαιρούμενα επιδόματα να μην είναι κατώτερο των 1.800,00 ευρώ.
Π.χ. έστω ότι οι μηνιαίες αποδοχές συμπεριλαμβανομένων των εξαιρούμενων επιδομάτων ανέρχονται στο ποσό των 1.900 ευρώ (εκ των οποίων 150 ευρώ αντιστοιχούν στα εξαιρούμενα επιδόματα). Από το ποσό των 1.900 ευρώ αφαιρούμε τα 150 ευρώ και διενεργούμε τη μείωση στο ποσό των 1.750 ευρώ (1.750 x (1-10%) = 1.575). Στο ποσό των 1.575 ευρώ προσθέτουμε το ποσό των 150 ευρώ, και καταλήγουμε στα 1.725 ευρώ. Επειδή το ποσό που προκύπτει υπολείπεται του κατώτατου ορίου, γίνεται αυτόματη αναπροσαρμογή και το ποσό που δικαιούται ο υπάλληλος είναι 1.800 ευρώ.
Δεδομένου άλλωστε ότι, ο υπολογισμός του ορίου των 1.800 ευρώ γίνεται, σύμφωνα με το νόμο, σε δωδεκάμηνη βάση, οι αποδοχές θα υπολογίζονται κάθε μήνα ξεχωριστά, αναγόμενες κάθε φορά σε δωδεκάμηνη βάση και στο τέλος του έτους θα γίνεται εκκαθάριση.
γ) Παράγραφος 19: Σε κάθε περίπτωση η συνολική μείωση που επέρχεται με την εφαρμογή των ανωτέρω (ανώτατο όριο μηνιαίων αποδοχών 4.000 ευρώ και μείωση του 10%) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατά μήνα το 25% των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών γενικά που θα καταβάλλονταν χωρίς την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.
Οι πάσης φύσεως αμοιβές για υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, εκτός έδρας μετακίνηση και οδοιπορικά απαγορεύεται σε επίπεδο φορέα να υπερβαίνουν το 10% των πάσης φύσεως αποδοχών που καταβάλλονται σε ετήσια βάση.
Γενικά παραδείγματα:
1) Μέγιστη δυνατή μείωση συνολικών αμοιβών 25%
Παράδειγμα Α
α) Μεικτές αμοιβές 2010: 5.856,00 ευρώ
β) Με νέο πλαφόν θα έπρεπε να είναι 4.000,00 ευρώ (-31,7%)
γ) Προσαρμογή με βάση το 25%: 4.392,00 ευρώ (-25% του 5.856,00)
Παράδειγμα Β
Μεικτές αμοιβές 2010: 3.200,00 ευρώ
Μέγιστη δυνατή μείωση στα 2.400,00 ευρώ (-25% επί του 3.200,00)
2) Επιβολή πλαφόν 4.000,00 ευρώ
Αμοιβή 2010 από 4.001,00 έως 5.333,00 ευρώ. Νέα αμοιβή 2011: 4.000,00 ευρώ
3) Μείωση αποδοχών 10% σε αποδοχές άνω των 1.800,00 ευρώ
α) Αμοιβή 2010 από 1.801,00 – 2.000,00 ευρώ. Νέα αμοιβή 2011: 1.800,00 ευρώ
β) Αμοιβή 2010: 2.200,00 ευρώ. Νέα αμοιβή 2011: 1.980,00 ευρώ
4) Αμοιβές σε επίπεδο φορέα για υπερωριακή εργασία κλπ
Σύνολο αμοιβών φορέα 200,00 εκατ. ευρώ
Σύνολο αμοιβών για υπερωρίες κλπ 50 εκατ. ευρώ
Νέο δυνατό σύνολο αμοιβών για υπερωρίες κλπ 20 εκατ. ευρώ

ΠΗΓΗ: Έθνος