Παιχνίδι µε το νυχτερινό ρεύµα

Παιχνίδι της∆ΕΗ µε τονυχτερινό τιµολόγιο εις βάρος των καταναλωτών «δείχνει» η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Με επιστολή της επιρρίπτει ουσιαστικά ευθύνες προς τη ∆ΕΗ ότι δεν ενηµερώνει σωστά τους καταναλωτές για το πώς καιπότεµπορούν να χρησιµοποιούν το νυχτερινό ρεύµα, ώστε να επωφεληθούν και να πληρώνουν χαµηλότερο λογαριασµό από τις µειωµένες τιµές του.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ Αρχή Ενέργειας διερεύνησε το θέµα έπειτα από αναφορά που δέχθηκε τον περασµένο ∆εκέµβριο από τη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή σχετικά µε τη χαµηλότερη τιµή στη νυχτερινή κατανάλωση για πελάτες µε µικρές ηµερήσιες καταναλώσεις, δηλαδή έως και 800 κιλοβατώρες το τετράµηνο. Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς που πραγµατοποίησε η ΡΑΕ σε περίπτωση που η συνολική κατανάλωση, µέρας και νύχτας, είναι κάτω από 800 κιλοβατώρες το τετράµηνο, το νυχτερινό τιµολόγιο επιφέρει µείωση του λογαριασµού µόνο στην περίπτωση που η νυχτερινή κατανάλωση ξεπερνάει τις 150 κιλοβατώρες το τετράµηνο. Και αυτό συµβαίνει διότι το νυχτερινό επιβαρύνεται και µε επιπλέον πάγιο το οποίο είναι4 ευρώ το τετράµηνο, γεγονός που κάνει την πολύ χαµηλή νυχτερινή κατανάλωση ασύµφορη. Αντίθετα, όπως επισηµαίνει η ΡΑΕ σε περίπτωση που η συνολική κατανάλωση, µέρας και νύχτας, ξεπερνάει τις 800 κιλοβατώρες το τετράµηνο, ο πελάτης έχει σε κάθε περίπτωση όφελος από το νυχτερινό τιµολόγιο, ανεξάρτητα από την κατανάλωση κατά τις νυχτερινές ώρες, και παρά τη χρέωση του παγίου που είναι 4 ευρώ το τετράµηνο.
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ, την οποία κοινοποιεί στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή αλλά καιστη ∆ΕΗ, η ΡΑΕ απευθύνει συστάσεις προς τη ∆ΕΗ αφήνοντας ουσιαστικά αιχµές για ελλιπή ενηµέρωση των καταναλωτών µέχρι σήµερα για το θέµα αυτό. Συγκεκριµένα η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ζητά απότη ∆ΕΗ να ενηµερώσει τους πελάτες πουκάνουν χρήση του νυχτερινού τιµολογίου, έτσι ώστε να κάνουν ορθολογική διαχείριση του φορτίου τους και να ενθαρρύνουν τη µεταφορά φορτίου στις ώρες χαµηλότερης χρέωσης ώστε να αποκοµίζουν το µέγιστο οικονοµικό όφελοςαπό το τιµολόγιο αυτό.
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ εµµέσως πλην σαφώς η ΡΑΕ ζητά απότη ∆ΕΗ να ενηµερώνει αναλυτικά για τις ώρες που οι καταναλωτές µπορούν να χρησιµοποιούν το ρεύµαµε µειωµένες τιµές. Επίσης να ενηµερώνει τους νέους πελάτες που επιλέγουν το νυχτερινό τιµολόγιο γιατη σωστή χρήση του τιµολογίου αυτού και την πιο συµφέρουσα οικονοµικά λύση γι’ αυτούς,βάσει των χαρακτηριστικών κατανάλωσής τους. Τέλος, να φροντίζειώστε το προσωπικό της που έρχεται σεεπαφή µε τους καταναλωτές (µέσω των καταστηµάτων, των τηλεφωνικών κέντρων, κ.λπ.), να είναι επαρκώς ενηµερωµένο ώστε να είναι σε θέση να πληροφορεί ανάλογα καινα απαντά σε ερωτήµατα καταναλωτών. Από την πλευρά τουςπάντως, πηγές της ∆ΕΗέλεγαν χθες σχολιάζοντας την επιστολή της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας ότι «η ∆ΕΗ µε γνώµονα την προστασία των πελατών της λαµβάνειυπόψη της, µελετά πάντα και αξιολογείτις γνωµοδοτήσεις της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας».
ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ, η ΡΑΕ διευκρινίζει ότι όλοι οι προµηθευτές ηλεκτρικήςενέργειας καιόχι µόνον η ∆ΕΗ θα µπορούν να παρέχουν το Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο, στο οποίο µάλιστα ο καταναλωτής θα µπορεί να εντάσσεται,ανεξάρτητα από το ποιος είναι οπροµηθευτής του, µέσα απότην ιστοσελίδα της ∆ΕΗ.

ΠΗΓΗ: Τα Νέα