Πόιντ σίστεµ για επαγγελµατίες

ta_krithria_gia_tous_elegxousΠόιντ σίστεµ για τον εντοπισµό των επαγγελµατιών που θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα καθιερώνει το υπουργείο Οικονοµικών, αρχής γενοµένης από εκείνους που γύρισαν την πλάτη στην περαίωση.
Οι έλεγχοι θα αρχίσουν από τον επόµενο µήνα και οι πρώτοι που θα βρεθούν στην τσιµπίδα του νέου συστήµατος θα είναι όσοι ελεύθεροι επαγγελµατίες δεν προσέλθουν µέχρι και τις 11 Φεβρουαρίου για να υπαχθούν στη διαδικασία της περαίωσης, αφού το υπουργείο Οικονοµικών ανακοίνωσε χθες παράταση µέχρι την ηµεροµηνία αυτή. Τα κριτήρια µε τα οποία θα επιλεγούν οι προς έλεγχο δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και ΦΠΑ των ελευθέρων επαγγελµατιών θα προκύψουν από µεθόδους ανάλυσης κινδύνου, µε βάση µια σειρά από οικονοµικά στοιχεία, όπως τα ακαθάριστα έσοδα του επιτηδευµατία, ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως ο τοµέας δραστηριότητάς του, και γεωγραφικά, όπως ο τόπος της έδρας του. Τα κριτήρια αυτά θα καθοριστούν από ειδική οµάδα που συγκροτεί για τον σκοπό αυτό ο υφυπουργός Οικονοµικών ∆. Κουσελάς και η οποία καλείται να έχει ολοκληρώσει το έργο της µε ταχείες διαδικασίες µέχρι τις 25 Φεβρουαρίου.
ΑΠΩΛΕΙΑ 778 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ.
Την ίδια στιγµή, σε απώλεια εσόδων ύψους 778 εκατ. ευρώ είναι πιθανό να οδηγήσει η εφαρµογή της νέας φορολογικής κλίµακας στα εισοδήµατα των φυσικών προσώπων, όπως καθιερώθηκε µε την περσινή φορολογική µεταρρύθµιση. Στην πρόβλεψη αυτή καταλήγει έρευνα του Κέντρου Προγραµµατισµού & Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), η οποία στην ουσία προειδοποιεί ότι υπάρχει σηµαντική πιθανότητα τα έσοδα που θα εισπράξει φέτος το ∆ηµόσιο από την εφαρµογή της νέας κλίµακας να υστερήσουν έναντι των προβλέψεων του προϋπολογισµού.
Και αυτό γιατί, όπως υποστηρίζουν οι ερευνήτριες που υπογράφουν την έρευνα, το υπουργείο όταν προχώρησε στην αύξηση των φορολογικών συντελεστών για τα εισοδήµατα άνω των 40.000 ευρώ δεν έλαβε υπόψη του την τάση φοροαποφυγής που θα εκδηλωθεί από τους έχοντες υψηλά εισοδήµατα, ως αντίδραση στην αύξηση των συντελεστών.
Η ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ότι οι φορολογούµενοι µε υψηλά εισοδήµατα αποκρύπτουν κάποια από αυτά, ανεξαρτήτως της επαγγελµατικής οµάδας στην οποία ανήκουν, τάση που επιτείνεται από τις µεταβολές των φορολογικών συντελεστών. Και προβλέπει ότι από τα 778 εκατ. ευρώ των εκτιµωµένων διαφυγόντων κερδών, τα 360,89 εκατ. ευρώ (δηλαδή το 46%) θα χαθούν από φορολογουµένους µε εισοδήµατα άνω των 100.000 ευρώ.
Εκείνοι που αντιδρούν περισσότερο σε αυξήσεις του φορολογικού συντελεστή, σύµφωνα πάντα µε την έρευνα, είναι οι µισθωτοί µε υψηλό εισόδηµα. Το γεγονός αυτό οφείλεται αφενός στο ότι είναι φορολογούµενοι που κατά µέσον όρο δηλώνουν υψηλότερα εισοδήµατα από την κύρια πηγή, λόγω αδυναµίας απόκρυψής τους, και αφετέρου στο ότι είναι πολύ πιθανόν να έχουν εισοδήµατα και από άλλες πηγές.
Πιθανόν, λοιπόν, να προσπαθούν να αποκρύψουν φορολογητέα ύλη από άλλες πηγές, µειώνοντας έτσι τη φο ρολογική τους επιβάρυνση.
Εκείνοι που σύµφωνα µε το ΚΕΠΕ αντιδρούν λιγότερο σε σχέση µε τις υπόλοιπες επαγγελµατικές οµάδες είναι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι οποίοι φαίνεται να έχουν τη µεγαλύτερη ευελιξία στη δήλωση των εισοδηµάτων τους. Επίσης, σύµφωνα πάντα µε τη µελέτη, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες µπορούν εύκολα να αλλάξουν το χρονοδιάγραµµα της εργασίας τους, να ρυθµίσουν τις απολαβές τους ή και να στραφούν στην παραοικονοµία.
ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ.
Σχετικά τώρα µε τα κριτήρια, βάσει των οποίων θα επιλέξει ηοµάδα εργασίας του υπ. Οικονοµικών τους προς έλεγχο επαγγελµατίες, είναι τριών κατηγοριών: n Ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως η νοµική µορφή, η κατηγορία των τηρούµενων βιβλίων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ο κλάδος ή τοµέα δραστηριότητας, ανάλογα µε την επικινδυνότητα και παραβατικότητά του, η ύπαρξη παραβάσεων και παραλείψεων των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νοµοθεσίας, όπως και στοιχείων από διασταυρώσεις του πληροφοριακού συστήµατος.
n Οικονοµικά δεδοµένα, όπως ακαθάριστα έσοδα, δαπάνες, καθαρά κέρδη ή ζηµιές, συντελεστές µεικτού και καθαρού κέρδους.
n Χωροταξικά και χρονικά δεδοµένα, όπως τόπος παραγωγής και διακίνησης, εποχικές δραστηριότητες

ΠΗΓΗ: Τα Νέα